رشته حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : رابطه معاملات با اشخاص وابسته(کالا و منابع مالی)با عملکرد شرکت‌ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : رابطه معاملات با اشخاص وابسته(کالا و منابع مالی)با عملکرد شرکت‌ها 

وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری

موسسه آموزش عالی کار قزوین

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته :

حسابداری

عنوان :

رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

استاد راهنما:

                                                               دکتر فرزین رضایی

استاد مشاور:

دكتر محمد رضوانی فر

مهر 1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………….. 6

1-4 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5 فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………… 7

1-6 سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 8

1-7 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………. 8

1-8 مدل و روش تحقیق……………………………………………………………………………………………. 9

1-9 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 10

1-10 تعاریف متغیر ها و اصطلاحات تحقیق…………………………………………………………………… 10

1-11 ساختار پژوهش……………………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 13

بخش اول : مبانی نظری……………………………………………………………………………………………… 13

2-2 معاملات اشخاص وابسته……………………………………………………………………………………… 13

2-3  تئوری اثباتی حسابداری و معاملات اشخاص وابسته……………………………………………………. 15

2-3-1 دیدگاه فرصت طلبانه……………………………………………………………………………………… 15

2-3-2 دیدگاه معاملات کارا…………………………………………………………………………………….. 24

2-3-3 معاملات اشخاص وابسته در استاندارد ها، قوانین و مقررات……………………………………….. 25

عنوان                                                                                                                         صفحه

 

2-3-3-1 استاندارد حسابداری ایران مربوط به افشای اطلاعات اشخاص وابسته………………………… 25

2-3-3-2 معاملات با اشخاص وابسته در بیانیه 57 هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا……. 29

2-3-3-3 معاملات با اشخاص وابسته در استاندارد بین المللی حسابداری شماره 24………………….. 29

2-3-3-4 معاملات با اشخاص وابسته و استانداردهای حسابرسی ایران…………………………………… 30

2-3-3-5 معاملات با اشخاص وابسته و اصلاحیه قانون تجارت…………………………………………… 31

2-3-3-6  معاملات با اشخاص وابسته و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران…………….. 32

2-3-3-7 معاملات با اشخاص وابسته و قانون ساربینز- اکسلی…………………………………………….. 35

2-4 انواع معاملات اشخاص وابسته………………………………………………………………………………. 36

2-5 اهمیت ارزیابی عملکرد شرکت…………………………………………………………………………….. 37

2-5-1 معیار های ارزیابی عملکرد شرکت…………………………………………………………………….. 38

2-5-1-1 مدل حسابداری ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………. 39

2-5-1-2 مدل اقتصادی ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………… 40

بخش دوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 43

2-6 تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………… 43

2-7 تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………….. 48

2-8 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………. 53

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 55

3-2 روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………… 55

3-3  تبیین فرضیه‌های تحقیق و استدلال فرضیه ها…………………………………………………………….. 55

3-4 معرفی مدل تحقیق برای آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………. 57

3-5 متغیر های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 61

عنوان                                                                                                                         صفحه

 

3-5-1 متغیر های وابسته…………………………………………………………………………………………… 61

3-5-2 متغیر های مستقل…………………………………………………………………………………………… 62

3-5-3 متغیر های کنترل…………………………………………………………………………………………… 63

3-6 دوره‌ی زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………….. 64

3-7 جامعه مورد مطالعه و نمونه‌ی آماری……………………………………………………………………….. 64

3-8 روش تجزیه تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………… 67

3-9 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 69

4-2  آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………….. 69

4-3 بررسی همبستگی بین متغیر های تحقیق…………………………………………………………………… 72

4-4 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………… 73

4-4-1 آزمون فروض کلاسیک در داده های ترکیبی(تلفیقی یا پانل)……………………………………. 74

4-5 آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………….. 74

4-5-1 بررسی  رابطه ی معاملات اشخاص وابسته و بازده دارایی ها………………………………………. 74

4-5-2 بررسی رابطه ی معاملات اشخاص وابسته و خالص جریان نقد عملیاتی…………………………. 79

4-5-3 بررسی رابطه ی معاملات اشخاص وابسته و بازده خرید و نگهداری…………………………….. 82

4-5-4 بررسی رابطه ی معاملات اشخاص وابسته و بازده انباشته ی غیر عادی………………………….. 84

4-6 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………. 87

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 89

5-2 خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………… 89

عنوان                                                                                                                         صفحه

 

5-3 جمع بندی و تفسیر نتایج……………………………………………………………………………………… 90

5-4 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 93

5-5  پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………….. 93

5-6  پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی………………………………………………………………………… 94

منابع و ماخد

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………. 96

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………… 98

ضمائم و پیوست ها

پیوست 1 نمونه آماری………………………………………………………………………………………………. 102

پیوست 2 جداول و نتایج برازش مدل ها…………………………………………………………………………. 107

چکیده

هدف این پژوهش؛ بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته با عملکرد شرکت ها است. در این پژوهش اطلاعات مالی 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی سال های 1386 تا 1391 بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین معیارهای عملکرد مدیریتی شرکت با معاملات با اشخاص وابسته رابطه معناداری وجود دارد در این پژوهش از دو معیار بازده دارایی ها و خالص جریان نقد عملیاتی برای سنجش عملکرد مدیریتی شرکت استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد منابع مالی) بر بازده دارایی ها و خالص جریان نقد عملیاتی تاثیر مثبتی دارد؛ در حالی که معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) بر جریان نقد عملیاتی تاثیر منفی دارد. اما در این پژوهش شواهدی دال بر وجود رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا و داد و ستد منابع مالی) با معیارهای عملکرد بازاری شرکت (بازده انباشته غیر عادی و بازده خرید و نگهداری) یافت نشد.

 

واژه های کلیدی: داد و ستد کالا با اشخاص وابسته، داد و ستد مالی با اشخاص وابسته، معیار های عملکرد شرکت

-1مقدمه

در رسوایی‌های مالی اخیر، معاملات با اشخاص وابسته به عنوان یکی از کانون‌های نگرانی بوده است، به گونه‌ای که استفاده هدف‌مند از این معاملات و عدم افشای آنها یا کافی نبودن افشا، از عوامل سقوط شرکت‌ها می‌باشد. در بسیاری از موارد، معاملات با اشخاص وابسته، اجتناب‌ناپذیر و سودمند است و در چرخه عملیات شرکت تکرار می‌گردد، ولی در شرایط خاص، به سهامداران عمده یا مدیران شرکت‌ها اجازه می‌دهد به هزینه سهامداران خرد، منافع شخصی خود را تأمین کنند. اگرچه تمام معاملات با اشخاص وابسته فرصت‌طلبانه نیستند، اما نگرش غالب این است که از عوامل تأثیرگذار بر ریسک می‌باشند و سرمایه‌گذاران، قبل از انجام سرمایه‌گذاری برای آن اهمیت زیادی قایل می‌شوند. امروزه فرصت‌طلبانه بودن معاملات با اشخاص وابسته، یکی از عواملی است که موجب کاهش ارزش بازار سرمایه می‌شود.

کارشناسان یکی از دلایل بحران های مالی در شرکت ها را انجام معاملات با اشخاص وابسته و پوشش آن از طریق صورت های مالی می دانند. جانکو و همکاران(2008) معتقدند که معاملات با اشخاص وابسته می تواند فرصت مسقیمی برای اشخاص وابسته جهت خروج وجوهات نقدی از شرکت به واسطه فعالیت های زیر زمینی فراهم نماید. تجربیات سال های اخیر نیز گواهی بر این ادعا است که معاملات با اشخاص وابسته نه تنها می تواند باعث اخلال در امر ارزش آفرینی به عنوان اصلی ترین وظیفه مدیریت شود، بلکه موجبات فروپاشی شرکت ها را نیز به تدریج فراهم می کند. بر این اساس بود که پس از ورشکستگی انرون،کنگره آمریکا قانون ساریبنز آکسلی را به تصویب رسانید که در بخشی از آن به معاملات با اشخاص وابسته اشاره دارد و بر همین اساس است که سازمان بورس ارواق بهادار آمریکا قوانین سخت گیرانه ای را درباره لزوم افشا معاملات با اشخاص وابسته برای شرکت های پذیرفته شده وضع نموده است. از طرفی فریدمن و همکاران(2003) اشاره داشتند که معاملات با اشخاص وابسته می‌تواند برای حمایت از شرکت های با عملکرد ضعیف مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از فرضیات تئوری نمایندگی این است که مدیریت برای به حداکثر رساندن منافع شخص خویش، منابع شرکت را به نفع خود به مصرف می رساند و معاملات با اشخاص وابسته که غالبا به نفع مدیران و به زیان سهامداران می باشد نوعی مصرف منابع شرکت محسوب می شود. این گونه سوء رفتارهای مدیریت علاوه بر اخلال در امر ارزش آفرینی، می تواند امنیت شغلی مدیران را نیز به خطر اندازد، بدین جهت برای در امان ماندن اثرات سوء این معاملات ممکن است اقدام به تحریف صورت های مالی نمایند که این مسئله نیز به طریقی باعث مخدوش شدن فرایند ارزش آفرینی در بلند مدت خواهد شد، چرا که امکان تصمیم گیری آگاهانه را از مالکان به علت ارائه اطلاعات تحریف شده، سلب خواهد کرد. در این راستا مالکان با برقراری مکانیزم هایی  سعی در کاهش هزینه نمایندگی ناشی از معاملات با اشخاص وابسته دارند. از جمله این مکانیزم ها می توان به قرارداد های مدیریتی نام برد که در آن مالکان به منظور جلوگیری از رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت، تمهیداتی را در قراردادها می گنجانند و اینگونه معاملات را به عنوان بخشی از اجزای تشکیل دهنده قرارداد محسوب می کنند تا بدین سان انگیزه مدیران را برای انجام این گونه رفتار های فرصت طلبانه کاهش دهند.

یکی دیگر از مکانیزم هایی که مالکان در برخورد با معاملات با اشخاص وابسته به کار می گیرند، استفاده از ابزار حسابرسی می باشد، چرا که حسابرسی می تواند منجر به کاهش انگیزه مدیران جهت انجام معاملات با اشخاص وابسته و یا تحریف صورت های مالی به منظور پوشاندن اثرات این گونه معاملات شود.

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مسئله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق تشریح می شود و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیه های تحقیق، مدل تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق، قلمرو تحقیق و روش تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز کلید واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق تعریف می گردد.

1-2 بیان مسئله

سیاست های اقتصادی دولت در زمینه خصوصی سازی شرکتهای دولتی، به منظور جذب سرمایه های بخش خصوصی و هدایت این سرمایه ها در راه سازندگی و شکوفایی اقتصاد کشور باعث شده است تا گروه زیادی از مردم به بازار بورس اوراق بهادار روی آورند. بسیاری از اشخاص و گروه ها از جمله مدیران، مالکان، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، اعتبار دهندگان و وام دهندگان (با توجه به محدود بودن منابع و ضرورت تخصیص بهینه آن) می‌کوشند تا نوعی از سرمایه گذاری را شناسائی، ارزیابی و انتخاب کنند که بهترین بازده اقتصادی را به همراه داشته باشد.

به عبارت دیگر، هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها،کسب بازده معقول از طریق تغییرات قیمت سهام و سود سهام دریافتنی است. بنابراین، ارزش جاری سهام یکی از معیار های تصمیم گیری برای خرید و فروش سهام  است و افراد تمایل زیادی به پیش بینی آن دارند. جهت ارائه ی مدل پیش بینی ارزش جاری سهام باید عوامل تاثیر گذار بر آن مشخص شوند. در همین راستا یکی از اهداف حسابداری فراهم کردن اطلاعات برای سرمایه گذاران و تحلیلگران برای کمک به آنها در پیش بینی ارزش جاری سهام شرکت ها است. یکی از مهمترین اطلاعاتی که در صورت های مالی ارائه می گردد، معاملات اشخاص وابسته می باشد. به خاطر ماهیت خاص آنها، این اطلاعات مورد توجه سرمایه گذاران، حسابرسان و سایر کسانی می باشد که به ارزیابی اطلاعات حسابداری می‌پردازند.

معاملات با اشخاص وابسته ممکن است منافع یک طرف معامله را به هزینه طرف دیگر افزایش دهند و منجر به سلب منافع سهامداران اقلیت به نفع سهامداران دارای کنترل و مدیران شود. این گروه ها می توانند از طریق خرید و فروش دارایی،کالا و خدمات به قیمت های متفاوت از بازار، منتفع شوند. آنها همچنین می توانند وام با شرایط مطلوب اخذ کرده ( لا پورتا و همکارانش،2003 )، از دارایی های شرکت به عنوان ضمانت برای وام های شخصی خود استفاده کرده، و حتی منافع سهامداران اقلیت را با دستیابی به سهام اضافی با قیمت ترجیحی، کم رنگ کنند (م‌جانسون و دیگران،2000 ). معاملات بین شرکت های هم گروه می تواند سود و دارایی را در این شرکت ها جابه جا کند بطوریکه ثروت از شرکت های واقع در پایین هرم به سمت شرکت های واقع در بالای هرم، که در آن شرکتها حقوق مالکیت سهامداران اصلی بیشتر می باشد، منتقل می شود (بب چوک و همکاران، 2000). بنابراین سهامداران اقلیت با پیشنهاد قیمت پایین به سهام این شرکت ها واکنش نشان می دهند که این امر منجر به کاهش ارزش شرکت و درنتیجه کاهش بازده (عملکرد بازاری شرکت) آن می شود.

از طرف دیگر بر اساس تئوری نمایندگی، مدیریت برای به حداکثر رساندن منافع شخصی خویش، منابع شرکت را به نفع خود به مصرف می رساند و معاملات با اشخاص وابسته که غالبا به نفع مدیران و به زیان سهامداران می باشد نوعی مصرف منابع شرکت محسوب می شود. این گونه رفتارهای فرصت طلبانه مدیران علاوه بر اخلال در امر ارزش آفرینی، می تواند امنیت شغلی مدیران را نیز به خطر می اندازد. بدین جهت مدیران برای در امان ماندن از اثرات سوء این معاملات ممکن است اقدام به تحریف صورت های مالی نمایند که این مسئله نیز به طریقی باعث مخدوش شدن فرایند ارزش آفرینی در بلند مدت خواهد شد، چرا که امکان تصمیم گیری آگاهانه را از مالکان به علت ارائه اطلاعات تحریف شده، سلب خواهد کرد. در این راستا مالکان با برقراری مکانیزم هایی سعی در کاهش هزینه های نمایندگی ناشی از معاملات با اشخاص وابسته دارند. با توجه به مطالب مذکور، معاملات با اشخاص وابسته می تواند اثری کاهنده بر عملکرد شرکت ها داشته باشد، زیرا باعث خواهد شد منابعی را که می توان صرف بهبود عملکرد و تقویت موضع رقابتی شرکت شود، در جهت تامین منافع شخصی مدیران مصرف گردد، از این رو می توان انتظار داشت که این گونه معاملات اثرات منفی بر روی عملکرد مدیریت شرکت ها و در نهایت فرایند ارزش آفرینی در شرکت داشته باشد.

لذا در این تحقیق تلاش بر آن است که به بررسی تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر عملکرد (در قالب عملکرد بازاری شرکت و عملکرد مدیریت) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

تحولات چند سال اخیر بازار سرمایه و اثر‌های اجرای برنامه خصوصی‌سازی بر بازار بورس اوراق بهادار در راستای اصل 44، منجر به گسترش پایه سهامداری و افزایش مالکیت فردی شده است. اعتقاد بر این است كه موتور حركت و پویایی بازار سرمایه همین سهامداران خرد هستند، زیرا حفظ حقوق این سهامداران خرد است كه می‌تواند به رشد و شكوفایی بازار سرمایه و توسعه اقتصادی كشور كمك كند.

کشور ایران زمینه خوبی برای مطالعه معاملات با اشخاص وابسته است، انتخاب این زمینه برای مطالعه حداقل دو دلیل قابل توجیه دارد. اولاً، در ایران اقدامات حفاظتی نسبتاً پائینی از سرمایه گذاران صورت گرفته است. در میان کشورهای مختلف تفاوت های نهادی میان فعالیت های حمایتی از سهامداران اقلیت وجود دارد. دوماً، با جداشدن مالکیت و مدیریت در شرکت‌های سهامی، تضاد منافع بالقوه بین سهامداران و مدیران ایجاد می شود، که این تضاد منافع تحت عنوان «مشکل نمایندگی» بیان می‌شود.

همچنین در اکثر تحقیقاتی که درباره معاملات با اشخاص وابسته در اقتصادهای نوظهور و همچنین کشورهایی با بازارهای سهام کمتر توسعه یافته صورت گرفته است، این گونه معاملات عملکرد شرکت را تحت الشعاع قرار داده و رابطه معکوسی با ارزش شرکت دارند. بررسی این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که به مدیران، سرمایه گذران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد که تا چه میزان معاملات با اشخاص وابسته مؤثر بوده و استفاده کنندگان از صورتهای مالی چه تصوری از ماهیت چنین معاملاتی داشته و نهایتاً این معاملات چه تاثیری بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

تعداد صفحه : 129

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.