رشته حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها  با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

عنوان

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها

با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما

دکتر مهران نصیرزاد

بهمن1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1-1-مقدمه. 3

1-2- تعریف مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-5- فرضیه های تحقیق.. 6

1-6 – قلمرو تحقیق.. 6

1-7- روش تحقیق.. 6

1-8 – روش جمع آوری اطلاعات… 7

1-9 – جامعه آماری.. 7

1-10 – نمونه آماری.. 7

1-11- تعاریف عملیاتی مربوط به متغیرها 7

1-12- ساختار فصول آتی.. 10

فصل دوم: بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق.. 11

2-1 مقدمه. 12

2– 2 ادبیات موضوعی.. 13

2-2-1- تعریف ساختار سرمایه. 13

2-2-1-1-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه. 14

2-2-1-1-1- نظریه  درآمد خالص 15

2-2-1-1-2- نظریه درآمد عملیاتی خالص….. 15

2-2-1-1-3-نظریه سنتی.. 15

2-2-1-2- تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکتها 16

2-2-1-2-1-تئوری مودیلیانی میلر. 16

2-2-1-2-2- مالیات و نظزیه مودیلیانی و میلر. 17

2-2-1-2-3- هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر. 17

2-2-1-2-4- هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر. 17

2-2-1-2-5- تئوری تبادل ایستا 18

2-2-1-2-6 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی.. 18

2-2-1-2-7 تئوری ساختار سازمانی.. 19

2-2-2- هزینه سرمایه. 19

2-2-3- عوامل موثر بر ساختار سرمایه. 20

2-2-3-1- ملاحظات مالیاتی.. 20

2-2-3-2- نوع دارایی های شرکت… 20

2-2-3-3- نوسان سود عملیاتی شرکت… 21

2-2-4 – وجه نقد آزاد. 21

2-2-4-1- تعریف جریان وجه نقد آزاد. 22

2-2-4-2- محاسبه جریان وجه نقد آزاد. 22

2-2-4-3- مشکلات نمایندگی جریان وجه نقد. 23

2-2-4-4- مکانیزم های موثر برنمایندگی جریان وجه نقد آزاد. 24

2-2-5- شاخص های عملکرد مالی.. 25

2-2-6- فرضیه کارایی بازار. 35

2-2-6-1- انواع کارایی : 35

2-2-6-2- سطوح مختلف کارایی.. 35

2-2-6-3- مفروضات بازار کانل سرمایه : 36

2-3- پیشینه تحقیق : 40

2-3-1- تحقیقات انجام شده در خارج : 40

2-3-2- ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ: 41

2-4- خلاصه فصل.. 43

فصل سوم: روش تحقیق.. 44

3-1- مقدمه. 45

3-2- تعریف و تبیین جامعه. 45

3-3- نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 45

3-4- روش جمع آوری داده ها 46

3-4-1- روش کتابخانه ای.. 47

3-4-2- روش میدانی.. 47

3-5- معرفی متغیرها و نحوه محاسبه آنها 47

3-6- روش تجزیه تحلیل داده ها 50

3-6-1 تحلیل همبستگی.. 50

3-6-1-1 ضریب همبستگی(r): 50

3-6-1-2 ضریب تعیین (R2): 51

3-6-2 مدل های رگرسیونی: 51

3-6-3 آزمون فرضیه ها 53

3-6-3-1 آزمون فروض کلاسیک… 53

3-7 فرضیه های تحقیق.. 54

3-8 روش آزمون فرضیه های تحقیق.. 55

3-8-1-1 آزمون مانایی(ایستایی) متغیرها 56

3-8-1-2 آزمون ریشه واحد. 56

3-8-1-3 آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته (ADF) 56

3-9- محدودیتهای تحقیق.. 57

3-10 خلاصه فصل.. 57

فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 59

4-1) مقدمه. 60

4-2) آمار توصیفی داده ها 60

4-3) آمار استنباطی.. 62

4-3-1)آزمون پایایی متغیرها 62

4-3-2) تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون. 63

4-3-3) آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. 64

4-3-3-1) آزمون نرمال بودن. 64

4-3-3-2) آزمون استقلال خطاها 65

4-3-3-3) ناهمسانی واریانس ها 66

4-4) نتایج حاصل از برازش مدل های رگرسیونی.. 66

4-4-1) آزمون فرضیه اول. 66

4-4-2) آزمون فرضیه دوم. 68

4-4-3) آزمون فرضیه سوم. 69

4-5- خلاصه تحقیق : 71

فصل پنجم: مقدمه، نتیجه و پیشنهادات… 72

5-1- مقدمه. 73

5-2- خلاصه تحقیق.. 74

5-3- نتیجه بحث و مقایسه. 75

5-4- محدودیت های تحقیق.. 75

5-5- پیشنهادهای تحقیق: 76

5-5-1- پیشنهادهای ناشی از تحقیق.. 76

5-5-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 77

منابع. 86

پیوست ها 98

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                صفحه

جدول(2-1):شاخص ها و گروه های سنجش عملکرد مالی.. 26

جدول(4-1): آمار توصیفی.. 61

جدول (4-2): آزمون ایم، پسران و شین (IPS) 62

جدول (4-3): آزمون چاو. 63

جدول(4-4):  آزمون هاسمن.. 64

جدول (4-5): آزمون جارک وبرا 65

جدول(4-6): آزمون استقلال خطاها 65

جدول(4-7): نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس…. 66

جدول(4-8): نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. 67

جدول(4-9): نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. 68

جدول(4-10) :نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. 69

جدول( 5-1 ): خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 75

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                            صفحه

نمودار (2-1) :سطوح کارایی بازار و اطلاعات در ارتباط با هر کدام. 36

 

 

 

چکیده

ساختار سرمایه شرکت، تأمین مالی دائمی شرکت می‌باشد که بوسیله بدهی‌های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام نشان داده می‌شود.

روش‌های تامین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه‌های سودآور در فرایند رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه‌ی حیات شرکت‌ها در بازارهای رقابتی می‌شوند. تامین مالی به روش‌های مختلف کوتاه‌مدت و بلندمدت صورت می‌گیرد و شرکت‌ها می‌توانند منابع مالی خود را از داخل شرکت (برای نمونه از محل سود انباشته) یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام یا بدهی) تامین کنند. هدف اصلی شرکت‌ها افزایش ارزش شرکت و بیشینه‌سازی ثروت سهامداران است و بدین منظور از روش‌هایی استفاده می‌کنند که آن‌ ها را در رسیدن به این مهم یاری کند

برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون از  نرم افزار (Eviews 7) استفاده شده و به تجزیه و تحلیل یافته ها و آزمون فرضیات پرداخته شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش حداقل مربعات) OLS (استفاده شده است و نتایج حاكی از آن است كه بین وجه نقد آزاد و تنوع مرتبط و نامرتبط شرکتها و ساختار سرمایه با عملکرد مالی رابطه معنادار و مستقیم و همجنین بین وجه نقدآزادباساختار سرمایه رابطه معناداری وجود دارد و همجنین بین وجه نقد آزاد و ساختار سرمایه و عملکرد مالی با تنوع کل شرکتها رابطه معناداری و جود ندارد .

 

کلمات کلیدی :ساختار سرمایه ،عملکرد مالی،تنوع بخشی

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

توسعه بازارهای سرمایه با افزایش آگاهی سهامداران، فشار روی شرکت ها برای عملکرد بهتر را افزایش داده است. مدیران شرکتها در حال حاضر دورانی را پیش روی دارند که آنها را ملزم میسازد، چارچوب اقتصادی جدیدی در شرکت های خود مستقر کنند، که ارزش و سود آوری را بهتر منعکس کند. سهام داران به عنوان مالکان واحد تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند، با توجه به اینکه افزایش ثروت، نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری است، ارزش یابی واحد تجاری برای مالکان، دارای اهمیت فراوانی است. در ادبیات جدید مفهوم مدیریت، یعنی کار با دیگران جایگزین کار توسط دیگران شده است. این امر بر پیچیدگی مدیریت افزوده و در آینده نیز خواهد افزود. بنابراین پارادایم های جدید در این حوزه آشکار شده است. از جمله این پارادایم ها؛ هدف ارزش آفرینی، در سر لوحه اهداف مدیریت قرار گرفته است. مدیریت ارزش آفرین می بایست از ساز و کارها و شیوه های مدیریتی موثر بر ارزش آفرینی بهره برده و در عمل بکار گیرد. توفیق در میزان ارزش آفرینی تا حدود زیادی به سنجش عملکرد بستگی دارد

ارزش در کسب و کار اقتصادی، ما به ازای ایجاد شده ناشی از کار با وسایل سخت افزار و روشها نرم افزار تعریف می شود. کسب وکار، مبتنی برارزش آفرینی تلقی می گردد؛ به طوری که فعالیت های اقتصادی بنگاه های کسب و کار، بدون اندیشه و عمل زایش، استمرار و تداوم نخواهد داشت. سنجش عملکرد از وظایف مدیریتی است، که مفهوم عینی به کسب و کار داده است. در ادبیات مدیریت، شاخص های متفاوتی برای سنجش عملکرد از منظرهای مختلف ارائه شده است؛ که منظر، مقاصد و اهداف ارزیابی را مشخص می نماید. ارزیابی عملکرد از منظر جامع، یعنی نگاه همه جانبه به همه ابعاد؛ که در حقیقت نشانه های کارکردی مدیریت بنگاه را آشکار می سازد و بسیاری ضروری است .در شاخص های جامع سنجش عملکرد به ابعاد مالی و غیر مالی توجه می شود

با این مقدمه، در این فصل کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع تحقیق و بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق و متغیرهای مورد بررسی، ارائه شده و نیز تعریف عملیاتی تعدادی از واژه های تخصصی استفاده شده در رساله به همراه چارجوب فصول آتی معرفی شده است.

1-2- تعریف مسئله

نیاز سازمان ها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی، برای ادامه بقاء که ناشی از توسعه بازار های رقابتی است، از یک سو و فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیار های سنجش دقیق و شفاف از سوی دیگر ،باعث شد شرکت ها سیستم های سنتی پاداش و ارزیابی عملکرد را  مورد بازنگری قرار داده و دوباره آنها را مورد آزمون قرار دهند ؛که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیک های سنجش عملکرد بیش از آنکه بر چارچوب اصول حسابداری استوار باشند ، بر اساس تئوری های اقتصادی بنا شده اند.

سرمایه، یکی از محدود ترین منابع اقتصادی کشور ها محسوب می شود و به همین دلیل اقتصاد دانان و متخصصین امور مالی همواره در پی راه های استفاده مطلوب از آن برای گذاشتن در اختیار مدیران واحد های اقتصادی هستند. بنابراین، آنچه که نیاز به بررسی و تجدید نظر دارد،اعتبار رویه هایی است که برای تخصیص مطلوب منابع و پس انداز های جامعه در فعالیت های کارا و پر بازده استفاده می شود و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و اجتماعی و جلب اطمینان مردم در بکار گیری مناسب سرمایه آنها می شود. برای تعیین ارزش شرکت به طور کلی دو مدل وجود دارد ،یکی مدلهای حسابداری و دیگری مدل های اقتصادی عدم استفاده از معیار های مناسب برای ارزیابی عملکرد، از یک سو باعث می شود که قیمت سهام شرکت ها به ارزش واقعی آنها نزدیک نشود و این پدیده موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار گروه دیگر خواهد شد و از سوی دیگر عدم جبران خدمات مدیران به تناسب عملکرد واقعی آنها، در جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران موجب ایجاد شکاف بین منافع مدیران و سهامداران شده و مشکلات تضاد منافع میان نماینده و مالک بوجود خواهد آمد )تئوری نمایندگی این تحقیق در صدد است که با بررسی رابطه این معیار های ارزیابی عملکرد با ساختار سرمایه ، معیار مناسب تری را انتخاب کند که در جهت کمک به سهامداران برای اتخاذ تصمیمات صحیح با بهره گرفتن از صحیح ترین معیار ارزیابی عملکرد، همسونمودن منافع مدیران با مالکان از طریق پیوند دادن منافع و پاداش آنها با ثروت سهامداران، گامی موثر بردارد.

با این اوصاف سؤال اصلی تحقیق را می توان اینطور بیان کرد:

(آیا بین ساختار سرمایه وجریان وجه نقد آزاد با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط است؟)

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

هدف مهم اکثر شرکتها ایجاد ارزش برای سهامداران و حداکثر کردن آن است. استدلال محققان مالی این است که به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت، مدیریت نیاز دارد تا در داراییها به منظور ایجاد جریان نقدی سرمایه گذاری کند. به منظور تامین وجه نقد مورد نیاز راه های ممکن و متفاوتی در مقابل مدیر قرار دارد. اگر مدیریت قادر باشد تا ترکیب مالی بهینه ای از بدهی و سرمایه )ساختار سرمایه( را انتخاب کند، می تواند هزینه سرمایه را حداقل و قیمت سهام را حداکثر کند. نتیجه نهایی حداکثر کردن ثروت سهامداران و متعاقباٌ ارزش شرکت است

از این رو وظایف مدیریت مالی شرکتها به سه دسته تصمیمات سرمایه گذاری، تامین مالی و تقسیم سود قابل تفکیک است. تصمیمات تامین مالی که در نهایت بافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین می کند، از اهمیت چشمگیری برخوردار است، زیرا چنین تصمیماتی منجر به دستیابی شرکت به ” ساختار بهینه سرمایه” می گردد.

ساختار سرمایه شرکت ها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، لذا مدیران ناگزیرند به هنگام تصمیم گیری در مورد ترکیب بهینه ساختار سرمایه، از عوامل مختلفی نظیر عوامل اقتصادی و ویژگ یهای شرکتی استفاده کنند و باید تصمیم گیری های مربوط به تأمین مالی و آثاری که این عوامل بر ساختار سرمایه می گذارند، مورد توجه قرار دهند. علاوه بر این، مدیران مالی برای ایجاد ساختار مالی مناسب باید ویژگی های درونی شرکت وعوامل اقتصادی را مد نظر قرار دهند و با توجه به این متغیرها در پی حداکثر کردن ارزش شرکت باشند.

از سوی دیگر سرمایه گذارن و در جستجوی معیاری به موقع و قابل اتکاء برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند. معیار سنجشی که بوسیله آن سرمایه گذاران بتوانند در باره افزایش یا کاهش قیمت سهام، اعتبار دهندگان درباره میزان امنیت سرمایه خود و مدیران در مورد سود آوری تصمیم گیری هایشان و سود آوری شرکت قضاوت نمایند.

این تحقیق به بررسی این موضوع می پردازد که اگر شرکتها به نحو صحیح موقعیتهای سرمایه گذاری خود را با توجه به محیط فعالیت انتخاب و در پی آن سیاستهای خود را به نحوی تنظیم کنند که منابع را به بهترین موقعیتها تخصیص دهند در آن صورت قادر خواهند بود به نتایج رضایت بخشی دست یافته، به دنبال آن رضایت صاحبان سهام و اعتبار دهندگان خود را جلب نمایند. در این راستا بررسی همه جانبه و کلی عوامل اثر گذار بر عملکرد شرکت ضروری به نظر می رسد.

 

 

1-4- اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق، کمک به سهامداران و کلیۀ ذینفعان در جهت ارزیابی صحیح و منطقی بازار سرمایه ایران و اتخاذ تصمیمات منطقی در جهت رشد وتعالی روز افزون کشور عزیزمان ایران می باشد. از آنجایی که امکان دارد سرمایه گذاران نقدترین دارایی خود را به سهام تبدیل کنند می بایست عوامل زیادی را هنگام سرمایه گذاری مدنظر قرار دهند. هدف فرعی از انجام این تحقیق نیز عبارتند از:

* به کارگیری جریان وجوه نقد آزاد جهت تصمیم گیری با توجه به اینکه در تحقیقات داخلی از این معیار استفاده چندانی نگردیده است.

* بررسی میزان رابطه جریان وجوه نقد آزاد با معیارهای مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد و تعیین میزان استفاده از این معیار جهت استفاده به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد .

1-5- فرضیه های تحقیق

با توجه به آنچه که اشاره شد، فرضیه های تحقیق حاضر به ترتیبی زیر قابل تبیین است

  1. بین وجه نقد آزاد و تنوع مرتبط و نامرتبط شرکتها و ساختار سرمایه با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
  2. بین وجه نقد آزاد با ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
  3. بین وجه نقد آزاد و ساختار سرمایه و عملکرد مالی با تنوع کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

1-6 – قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق: این تحقیق در چارچوب تئوری مدیریت مالی و اقتصاد سنجی است

قلمرو مکانی تحقیق  :شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران است

قلمرو زمانی تحقیق :این تحقیق در بازه زمانی 5 سال (91 – 1387 )در نظر گرفته شده است

1-7- روش تحقیق

از آنجایی که در تحقیق حاضر هدف بررسی  رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی می باشد، در این تحقیق پس از استخراج اطلاعات کافی از نمونه ها و استخراج ارزش های هریک از متغیرها با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews  و مدل رگرسیونی OLS و سایر روش های آماری مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل یافته وتحلیل حساسیت هریک ازمتغیرها براساس آماره های  F  و t پرداخته می شود .

1-8 – روش جمع آوری اطلاعات

در این تحقیق با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای، اطلاعات مورد نیاز برای ادبیات موضوع وپیشینه تحقیق گردآوری شده و با بهره گرفتن از روش میدانی اطلاعات مالی از سایت شرکتهای لیست شده در بورس اوراق بهادار تهران وسایر بانکهای اطلاعاتی جمع آوری شده است.

1-9 – جامعه آماری

در راستای تحقق اهداف پژوهش که به عنوان مطالعه همبستگی بین ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتهای سهامی است، جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکتهایی است که سرمایه گذاران بطور کلی امکان مشارکت در فرایند سهامداری آنها را به دست می آورند. از آنجا که تعمیم دامنه و شناسایی اعضای چنین جامعه ای اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار است و در بسیاری از موارد دستیابی به اطلاعات آنها بسیار هزینه زا و زمان بر است، از این رو جامعه آماری پیش گفته به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران محدود شده است.

1-10 – نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 87 لغایت 91 می باشد.جهت همگن نمودن جامعه آماری در اجرای آزمون فرضیات و تعمیم نتایج آن، شرایط ذیل در خصوص شرکتهای جامعه آماری موردنظر می باشد.(روش حذف سیستماتیک)

  1. پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
  2. شرکت در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.
  3. شرکت های سرمایه گذاری و نظایر آنها نباشند.
  4. نماد معاملاتی شرکت فعال و بیش از 4 ماه در سال توقف نماد معاملاتی نداشته باشد. 5. اطلاعات مالی مورد نیاز در دسترس باشد.

تعداد صفحه : 144

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.