رشته حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و پیش بینی سود

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : M.A

عنوان : بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و پیش بینی سود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

                                        پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A )

                    عنوان

                           بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و پیش بینی سود توسط مدیران

                                                         استاد راهنما

                                                 دکتر غلامرضا محفوظی

                                                           

                                                     سال تحصیلی 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                       فهرست مطالب                                                    صفحه

چکیده  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول –  کلیات تحقیق

1-1  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2  بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-3  اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-4  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5  فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-6  مدل های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-7  تعریف واژگان تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-8  ساختار پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم- ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1  مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-2 مبانی نظری تحقیق

2-2-1 اهداف حسابداری و گزارشگری مالی ……………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2-2 چارچوب پیش بینی سود توسط مدیران ……………………………………………………………………………………………………..10

2-2-2-1 سوابق پیش بینی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

 

 

 

 

عنوان                                       فهرست مطالب                                                    صفحه

2-2-2-2 ویژگی های پیش بینی ………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2-2-3 نتایج پیش بینی ………………………………………………………………………………………………………………………………….  15

2-2-3  محتوای تحقیق ترومن …………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-3 پیشینه تحقیق

2-3-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ……………………………………………………………………………………………………….18

2-3-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………………………………………………………22

2-4 خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

فصل سوم روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-2 فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

3-3 متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی آن ها ……………………………………………………………………………………………………….. 33

3-4 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

3-5 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

3-6 روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………. 36

3-7 روش آماری تحقیق بر اساس اطلاعات جمع آوری شده …………………………………………………………………………………. 36

3-8 رگرسیون لجستیک …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

 

 

 

 

عنوان                                       فهرست مطالب                                                    صفحه

3-9 رگرسیون چند متغیره …………………………………………………………………………………………………………………………………  37

3-10 خلاصه فصل سوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45

4-2 آمار توصیفی مدل های نهایی ………………………………………………………………………………………………………………………. 45

4-3 آزمون های آماری لازم جهت تجزیه و تحلیل رگرسیون ……………………………………………………………………………………47

4-4 تشخیص نوع داده های ترکیبی………………………………………………………………………………………………………………………..48

4-5 تعیین نوع روش برآورد…………………………………………………………………………………………………………………………………48

4-6 بررسی مفروضات رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………..49

4-7 آزمون مانایی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………….51

4-8 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………..53

4-9 آزمون هم خطی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

4-10 آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

4-11 خلاصه فصل چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………..63

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

 

 

 

 

عنوان                                       فهرست مطالب                                                    صفحه

5-2خلاصه آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………………….65

5-3 تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………..65

5-4 پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………………………………………………………….66

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………………………………………………67

5-6 محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………67

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

پیوست

پ-1- نام شرکتها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………76

پ-2- نتایج تبدیل جانسون متغیرهای وابسته ………………………………………………………………………………………………………..77

پ-3- نتایج آزمون مانایی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………..78

پ-4- نتایج آزمون هم خطی متغیرهای مستقل ………………………………………………………………………………………………………82

پ-5 – نتایج حاصل از برآورد آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………..83

پ-6- نتایج آزمون چاو فرضیه دوم و سوم …………………………………………………………………………………………………………..85

پ-7- نتایج آزمون هاسمن فرضیه دوم و سوم ………………………………………………………………………………………………………87

پ-8- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………………………89

پ-9- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………………………..91

 

 

فهرست پیوست                                                                                              صفحه

پ-10- نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس پسماند …………………………………………………………………………………..93

پ-11- نتایج آزمون همسان بودن میانگین جملات پسماند ………………………………………………………………………………….94

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

 

چکیده

افشای اطلاعات در شرکت های مختلف متفاوت است. آنچه در این تحقیق بدان پرداخته شده، پیش بینی سود می باشد. پیش بینی سود در ایران توسط مدیران صورت می پذیرد. با توجه به نقشی که مدیران در پیش بینی سود دارند، در تحقیق حاضر رابطه توانایی مدیر با زمان افشای پیش بینی، دفعات پیش بینی و دقت پیش بینی مد نظر می باشد. نمونه مورد بررسی در پژوهش از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه مربوط به رابطه توانایی مدیر با افشای پیش بینی از روش لاجیت( لاجستیک) و برای آزمون فرضیه های مربوط به رابطه توانایی مدیر با دفعات پیش بینی و دقت پیش بینی توسط مدیران از رگرسیون چند گانه استفاده شده است. در این پژوهش ده متغیر کنترلی درصد مالکیت نهادی، درصد مدیران غیر موظف در هیئت مدیره، اندازه شرکت، تمرکز فروش، زیان، افزایش درآمد، نوسانات سود، بتا، انحراف استاندارد از مازاد الگوی بازار وفاصله زمانی تا افشای پیش بینی در موعد مقررنیز مد نظر قرار گرفته اند. به طور کلی یافته های تحقیق بیان گر این مطلب است که بین توانایی مدیر با احتمال افشای پیش بینی،دقت پیش بینی و دفعات پیش بینی ارتباط معناداری وجود دارد.در نتیجه می توان گفت که توانایی مدیر عامل مؤثری بر پیش بینی سود توسط مدیران می باشد.

 

واژگان کلیدی: توانایی مدیر، افشای پیش بینی، دفعات پیش بینی، دقت پیش بینی و پیش بینی سود توسط مدیران

فصل اول                        

کلیات تحقیق                     

 

1-1- مقدمه

شرکت ها در زمان پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار موظف به اعلان سود پیش بینی شده شرکت می باشند. سرمایه گذاران از این اطلاعات برای تصمیمات آتی خود بهره می گیرند. افت سود پیش بینی شده بسیار حائز اهمیت است، چرا که به نظر میرسد یک معیار برای بازده بلند مدت سهام باشد .

یکی از ابزارهای تعامل مدیران شرکتها با بازار، ارائه اطلاعاتی در مورد پیش بینی سود شرکت است که بدین وسیله شرکتها می توانند رفتار بازار را تحت تأثیر قرار دهند. از آنجا که بسیاری از تحلیلگران و سرمایه گذاران، تصمیمهای خود را با توجه به اطلاعات موجود می گیرند و از طرفی ارزش پیش بینی های سود انجام شده توسط مدیران در مقایسه با سودهای جاری و ارزش دفتری سرمایه بیشتر است( اوتا، 2002) و سود های پیش بینی شده توسط مدیریت در ارزیابی شرکتها و تأثیرگذاری بر قیمت سهام شرکتها معیار با اهمیتی است(کاچ، 2001)، باید انتظار داشت، مدیران شرکتهای بورس در پیش بینی های خود نهایت دقت را به عمل آورند .

طبق تحقیقات صورت گرفته در ایران و در ارتباط با پیش بینی سود توسط مدیران، بیشتر تحقیقات گذشته به دقت پیش بینی، خطای پیش بینی و اعتبار پیش بینی سود توسط مدیران اشاره دارند. در تحقیق حاضر از زاویه ای دیگر بر پیش بینی سود توسط مدیران نظر کرده و ارتباط آن را با توانایی مدیر مورد بررسی قرار می دهیم.

در این فصل به کلیات و چارچوب تحقیق پیش رو از جمله موضوع تحقیق،ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق و فرضیه های تحقیق می پردازیم.هدف از فصل اول تحقیق، ارائه یک تصویر و دیدگاه کلی از طرح تحقیق مورد نظر محقق می باشد که در فصل های بعدی بدان پرداخته خواهد شد.

1-2- بیان مسئله

سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است. سرمایه گذاری نیازمند برنامه ریزی است. برنامه ریزی، امکان بهره برداری مناسب از فرصت های موجود را فراهم می آورد.برای افزایش اثر بخشی برنامه ریزی باید توانایی پیش بینی صحیح و مستمر را بهبود بخشید. پیش بینی عنصر کلیدی در تصمیم گیری های اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و سایر اشخاص در تصمیم گیری های اقتصادی متکی به پیش بینی و انتظارات هستند. همچنین توجه به بودجه سالانه شرکت، پیش بینی تولید، فروش و سود هر سهم آن و کنترل بودجه در گزارش های میان دوره ای و میزان تحقق پیش بینی ها، در تغییرات قیمت سهام تأثیربسزایی دارد. شاید بتوان مهم ترین عامل تأثیر گذار بر قیمت سهام را در پیش بینی سود هر سهم جستجو کرد. مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکتها، پیش بینی های سود ارائه شده توسط آنها در فواصل زمانی معین است (ثقفی و تالانه 1385، علوی طبری و جلیلی 1385، باگینسکی و هاسل 1997).

با توجه به اینکه استفاده کنندگان از صورت های مالی، از سود پیش بینی شده توسط مدیران به عنوان معیاری جهت تصمیم گیری استفاده می کنند، می بایست پیش بینی سود را از زوایای مختلف بررسی نمایند. افشای پیش بینی، دفعات پیش بینی و دقت پیش بینی از جمله مواردی هستند که در این زمینه مورد توجه قرار می گیرند. یکی از عواملی که می تواند موارد مذکور را تحت تأثیر قرار دهد توانایی مدیر می باشد.

در این تحقیق با بهره گرفتن از الگوی تئوریکال تعمیم یافته توسط ترومن( 1986) به عنوان منبعی برای مطالعه، ارتباط بین توانایی مدیر و پیش بینی سود توسط مدیران بررسی می شود. مشاهده توانایی مدیر به طور مستقیم دشوار است، در نهایت تئوری ترومن( 1986) معیار هایی برای توانایی مدیر شناسایی کرده است.در آزمون های صورت گرفته توسط ترومن کار تجربی به ندرت دیده می شود. آنچه در این تحقیق بدان می پردازیم، ارتباط بین توانایی مدیر و دفعات پیش بینی سود توسط مدیران می باشد.به منظور ارزیابی اینکه آیا پیش بینی سود توسط مدیریت اطلاعات مفید را به بازار می رساند، ارتباط بین توانایی مدیر و دقت پیش بینی سود توسط مدیریت ارزیابی می شود.

تعداد صفحه : 115

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.