رشته حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : M.A

عنوان : بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش­های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

 گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”

 رشته حسابداری گرایش: حسابداری

 

عنوان:

بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش­های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

استاد راهنما:

دکتر سیناخردیار

 

 

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………. 1

 

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2- تاریخچه مطالعاتی………………………………………………………………………………………. 3

1-3- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………… 5

1-4- سئوالات  تحقیق………………………………………………………………………………………… 7

1-5- چهارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………. 7

1-6- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………… 8

1-7- فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………… 10

1-8- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. 11

1-9- اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………. 11

1-10- حدود مطالعاتی……………………………………………………………………………………….. 12

1-11-تعاریف واژه ها واصطلاحات…………………………………………………………………………………..12

1-12- ساختارکلی پایان نامه ……………………………………………………………………………………………13

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2 گفتار اول: ساختار مالکیت……………………………………………………………………………… 16

2-2-1- مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی………………………………………………………… 16

2-2-2 حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………. 17

2-2-2-1 تعریف حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………… 21

2-2-2-2 مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران……………………………… 21

2-2-3 گروه بندی های مختلف سهامداران………………………………………………………………. 23

2-2-3-1- انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره…………………………………. 23

2-2-3-2- انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر…………………….. 23

2-2-3-3- انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت………………………………………………… 24

2-2-4- ساختارهای مالکیت………………………………………………………………………………… 24

2-2-4-1- سرمایه­ گذاران نهادی……………………………………………………………………………. 25

2-2-4-1-1- فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی………………………………. 28

2-2-4-1-2- سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیرحساس به فشار…………………….. 29

2-2-4-2  سرمایه­ گذاران شرکتی…………………………………………………………………………… 30

2-2-4-3-  سرمایه­ گذاران مدیریتی………………………………………………………………………… 31

2-2-4-4- سرمایه­ گذاران خارجی…………………………………………………………………………. 34

2-2-5- تئوری نمایندگی…………………………………………………………………………………….. 34

2-2-6- رابطه ساختار مالكیت با كارآیی بازار سرمایه…………………………………………………. 35

2-3-گفتاردوم:………………………………………………………………………………………………….. 35

2-3-1- تأمین مالی کوتاه مدت…………………………………………………………………………….. 37

2-3-2 تأمین مالی میان مدت………………………………………………………………………………… 37

2-3-3- تأمین مالی بلند مدت………………………………………………………………………………. 37

2-3-3-1- استقراض:…………………………………………………………………………………………. 38

2-3-3-2- سهام عادی……………………………………………………………………………………….. 40

2-3-3-3- سهام ممتاز……………………………………………………………………………………….. 42

2-3-3-4- سود انباشته……………………………………………………………………………………….. 43

2-3-3-5- هزینه سرمایه…………………………………………………………………………………….. 44

2-3-3-5-1- عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه………………………………………………………………. 44

2-3-3-5-2- محاسبه هزینه سرمایه………………………………………………………………………. 45

2-3-3-6- هزینة بدهی………………………………………………………………………………………. 46

2-3-3-7- هزینه سهام ممتاز……………………………………………………………………………….. 48

2-3-3-8- هزینة سهام عادی……………………………………………………………………………….. 48

2-4- گفتار سوم:پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………….. 49

2-4-1- تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………………………………….. 49

2-4-2- تحقیقات انجام شده در سایر کشورها………………………………………………………….. 50

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 54

3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 55

3-3- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………….. 55

3-4- ابزار جمع ­آوری داده ­ها…………………………………………………………………………………. 56

3-5- قلمرو تحقیق : ………………………………………………………………………………………….. 56

3-5-1- قلمرو موضوعی:…………………………………………………………………………………….. 56

3-5-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق:………………………………………………………………………… 56

3-5-3- قلمرو مکانی تحقیق:……………………………………………………………………………….. 56

3-6- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………….. 56

3-7- نمونه آماری:……………………………………………………………………………………………… 57

3-8- فرضیات تحقیق: ……………………………………………………………………………………….. 58

3-9- مدل­های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 59

3-10- روش‌ها و ابزار تحلیل داده ‏ها………………………………………………………………………. 61

3-10-1- روش‌های آماری آزمون فرضیه ها…………………………………………………………….. 62

3-10-2- رگرسیون چند متغیره…………………………………………………………………………….. 62

3-10-3- ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده………………………………………………… 63

3-10-4- آزمون­ مفروضات کلاسیک مدل­های رگرسیونی……………………………………………. 63

3-11- بررسی ساختار داده ­های تركیبی و انواع مدل­های آن …………………………………………. 66

3-11-1- آزمون چاو…………………………………………………………………………………………. 66

3-11-2- آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………… 67

3-12- تعریف عملیاتی متغیرها:…………………………………………………………………………… 67

3-13- خلاصه فصل سوم……………………………………………………………………………………. 68

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 70

4-2- توصیف نمونه آماری…………………………………………………………………………………… 71

4-3- آمار توصیفی داده ها…………………………………………………………………………………… 72

4-4- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………….. 73

4-4 -1-آزمون پایایی متغیرها……………………………………………………………………………….. 73

4-4-2- تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون………………………………………………. 73

4-4-3- آزمون فروض کلاسیک رگرسیون …………………………………………………………….. 74

4-4-3-1) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها…………………………………………………………….. 74

4-4-3-2) آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………….. 76

4-4-4) ناهمسانی واریانس ها………………………………………………………………………………. 77

4-4-5- آزمون هم خطی متغیرهای مستقل……………………………………………………………….. 78

4-5) آزمون فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………… 78

4-5-1) آزمون فرضیه اول:…………………………………………………………………………………… 78

4-5-2)آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………. 80

4-5-3)آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………. 82

4-6)خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………. 84

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 87

5-2- تشریح نتایج آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………….. 87

5-2-1- نتایج فرضیه اول…………………………………………………………………………………….. 87

5-2-2- نتایج فرضیه دوم……………………………………………………………………………………. 88

5-2-3- نتایج فرضیه سوم……………………………………………………………………………………. 89

5-3- نتیجه گیری کلی تحقیق……………………………………………………………………………….. 90

5-4- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………. 91

5-4-1- پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش…………………………………………. 91

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی……………………………………………………………. 92

5-5- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………… 92

پیوستها……………………………………………………………………………………………………………… 93

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………… 121

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………… 129

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                       صفحه

جدول 4-1) تعداد شرکت ها پس از غربالگری………………………………………………………….. 71

جدول 4-2.  آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………. 72

جدول 4-3. آزمون ایم، پسران و شین (IPS)……………………………………………………………. 73

جدول 4-4. آزمون لین و لوین (LL)……………………………………………………………………… 73

جدول 4-5. آزمون چاو……………………………………………………………………………………….. 73

جدول4-6.  آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………….. 74

جدول 4-7 .آزمون کولموگروف اسمیرنوف ……………………………………………………………… 75

جدول 4-8- نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته مدل سوم تحقیق بعد از فرایند نرمال سازی. 76

جدول4-9- آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………….. 77

جدول4-10- نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی  واریانس……………………………………………… 77

جدول 4-11-آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل…………………………………………………….. 78

جدول4-12- نتایج حاصل از برازش رگرسیون مدل اول……………………………………………… 79

جدول4-13- نتایج حاصل از برازش مدل دوم………………………………………………………….. 81

جدول4-14- نتایج حاصل از برازش مدل سوم………………………………………………………….. 83

 

 

 

 

 

چکیده:

 

در این تحقیق به بررسی رابطه ساختار مالکیت و روش های تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. برای اندازه گیری روش های تامین مالی ازمدل (لین و همکاران، 2013) استفاده شده است. از بین سازوکارهای کنترل تامین مالی مالکیت نهادی، مالکیت حقیقی و تمرکزمالکیت به عنوان متغیرهای مستقل بررسی شده است. نوع ساختار مالکیت یکی از عواملی است که میتواند بر میزان تامین مالی شرکتها تاثیرگذار باشد. در این پژوهش سعی بر این بود که رابطه  ساختار مالکیت  و تامین مالی مورد بررسی قرارگیرد. به این منظور پس از جمع آوری اطلاعات و داده های لازم470 شرکت بورسی که دارای معیارهای فوق بودند که پس از غربالگری 122 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند که  رابطه ساختار مالکیت و تامین مالی و سایر متغیرهای کنترل  پژوهش با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره با به كارگیری داده‌های تركیبی استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق مبنی بر، رابطه معناداری متغیر مستقل(ساختار مالکیت) و متغیرهای کنترل شامل نسبت بدهی، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام پژوهش با متغیر وابسته(تامین مالی) شركتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران در فاصله زمانی 1385 تا 1391 وجود دارد . پژوهش حاضر از سه فرضیه اصلی تشکیل شده است. هریک ازفرضیات اصلی نیز خود تشکیل شده از سه فرضیه فرعی خواهند بود. که هر یک به ترتیب پردازش کننده ارتباط میان ساختار سرمایه و تامین مالی از طریق انتشار سهام، فرضیه اول،   تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت، فرضیه دوم و تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات بانکی، فرضیه سوم می­باشند. نتایج بررسی ها بطور خلاصه بیانگر تایید هر سه فرضیه پژوهش است و لذا اینگونه قابل ذکر است که بین ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نحوه تامین منابع مالی شرکتها ارتباط معنی داری وجود دارد و می توان برای تعیین و پیش بینی نوع تامین منابع مالی در شرکتها از ساختار سرمایه آنها کمک گرفت و آن را در مدل های پیش بینی گنجاند.

 

کلمات کلیدی :ساختارسرمایه، اندازه شرکت، سهامدارنهادی، تمرکز مالکیت

 

 

فصل اول

كلیات تحقیق

 

 

1-1مقدمه

در این تحقیق به طور کلی بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش­های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود . در فصل اول راجع به کلیات تحقیق و مسایل و اهداف آن بحث می کنیم و پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.

1-2-تاریخچه مطالعاتی

لین و همکاران (2013) در پژوهشی به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ارتباط آن با انتخاب روش های تامین مالی از بانکها و یا انتشار اوراق مشارکت پرداختند. پژوهش مزبور برای 9831 شرکت در 20 کشور از ابتدای سال 2001 تا پایان 2010 انجام پذیرفت. نتایج گویای آن است که تنوع در حقوق مالکانه و کنترلی در شرکتهای با ساختار مالکیت نهادی کمتر به سمت تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی می روند. همچنین سایر نتایج بیانگر آن است که تنوع در ساختار مالکیت روی دیگر جنبه های ساختار بدهی در شرکت از جمله سررسید پرداخت و یا وثایق مورد نیاز نیز اثرگذار خواهد بود. به عبارتی شرکتهای با ساختار مالکیت نهادی بیشتر به سمت تامین اعتبار از محل بدهی های عمومی (انتشار اوراق قرضه) تمایل دارند.

هوانگو و ریتر (2007)در پژوهشی تئوری زمانبندی بازار را آزمون كرده اند. آنها شواهدی قوی در جهت حمایت از تئوری زمانبندی بازار به عنوان یک توضیح مهم برای نوسانات سری زمانی تصمیمات تأمین مالی بنگاه­ها یافتند.فرانک و گویال (2005) نیز تئوری ترجیحی را در یک مقطع وسیعی مورد آزمون قرار می دهند. همانند شیام، ساندر و مایرز (2001)، کسری مالی از مهمترین عوامل این آزمون می باشد. آنها تامین مالی داخلی را بطور میانگین، برای پوشش مخارج سرمایه گذاری کافی ندانسته اند و بر اساس نتایج بررسی خود بیان می کنند که تامین مالی بیرونی به شدت مورد استفاده است و خالص انتشار اوراق سهام ارتباط کاملاً نزدیکی با کسری مالی دارد. این نتایج متناقض با تئوری ترجیحی و نشانگر مشکلات جدی برای آن می باشد.کیسر (2005) ارتباط بین میزان و نوع تأمین مالی و سودآوری آتی و گذشته شرکت­هایی از بورس نیویورک را مورد بررسی قرار داد. نتایج بررسی نشان داد که تغییرات در سودآوری شرکت، به طور منظم با میزان و نوع تأمین مالی شرکت رابطه دارد.هون و لی (2004) به بررسی تأثیر روش­های مختلف انتشار سهام جهت تأمین مالی، مانند عرضه­های اولیه و ثانویه و عرضه حق تقدم خرید سهام بر عملکرد عملیاتی پرداختند. به طور کلی این تحقیق نشان می­دهد که عملکرد عملیاتی به میزان زیادی با نوع تأمین مالی رابطه دارد.

شیام، ساندر و مایرز (2001) در آزمون خود از مدل های توازی و ترجیحی ساختار سرمایه به این نتیجه رسیدند که مدل ترجیحی یک توصیف کننده ممتاز درجه اول برای رفتار تامین مالی شرکت های سهامی است. نتایج آنها نشان می دهد، بنگاه ها برای تامین مالی کسری های پیش بینی شده خود از طریق بدهی برنامه ریزی می کنند.

نظریه سلسله مراتبی الگوهای تامین مالی و سودآوری[1] برای اولین بار توسط مایرز[2] (1984) به صورت زیر عنوان شده است :

  • شرکتها منابع تامین مالی داخلی (سود انباشته) را ترجیح میدهند.
  • یک نسبت تقسیم سود هدف با توجه به موقعیت های سرمایه گذاری انتخاب شده و از تغییرات یکباره در سود تقسیمی اجتناب میشود.
  • برقراری سیاست تقسیم سود ثابت همراه با تغییرات غیر منتظره در سودآوری و موقعیتهای سرمایه گذاری، بدان معنی که گاهی اوقات جریانات نقدی ایجاد شده داخلی بیشتر و گاهی اوقات کمتر از هزینه های سرمایه ای است . اگر جریانات نقدی بیشتر از هزینه های سرمایه ای باشد، شرکت بدهی های خود را باز پرداخت می کند. اگر جریانات نقدی کمتر از هزینه های سرمایه ای باشد، شرکت از ماندهی حساب های بانکی خود استفاده می کند و یا به فروش اوراق بهادار قابل فروش (کوتاه مدت) خود مبادرت می ورزد.
  • در صورت نیاز منابع تامین مالی خارجی ، شرکت ها ابتدا مطمئن ترین اوراق بهادار را انتشار می دهند. بر این اساس شرکت ها ابتدا از بدهی، سپس در صورت امکان از اوراق قابل تبدیل و یا از سهام عادی برای تامین مالی استفاده می کنند (بریلی و مایرز[3]، 2000)

سینگ و حمید[4] (1992) و سینگ (1995) روش های تامین مالی پنجاه کشور توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه را بررسی کردند .نتایج اصلی این مطالعه به صورت زیر است.

  • شرکتهای واقع در کشورهای در حال توسعه ، بیشتر از منابع خارجی برای تامین مالی استفاده میکنند.
  • شرکتهای واقع در کشورهای در حال توسعه، برای افزایش خالص دارایی های خود بیشتر به انتشار سهام جدید روی میآورند.

مجتهدزاده، علوی طبری و خدابخشی (1388) رابطه تأمین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که نه تنها تأمین مالی اثری بر عملکرد عملیاتی قبل و بعد از آن ندارد بلکه نوع و حجم تأمین مالی نیز بر اکثر سنجه­های عملکرد عملیاتی تأثیر چندانی ندارد.

حسن قالیباف اصل و سلما ایزدی (1388)، در مقاله ای، رابطه عواملی مانند اندازه، سودآوری، دارایی های قابل وثیقه، ریسك تجاری و نقدینگی با میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شركت ها، به منظور آزمون یک تئوری نوین ساختار سرمایه، مانند تئوری توازی ایستا در شركت های ایرانی، بررسی نموده اند. نتایج حاصل نشان می دهد كه در طول قلمرو زمانی تحقیق، عوامل اندازه، سودآوری و نقدینگی جزء عواملی هستند كه ارتباط معكوس و معنی دار با ساختار سرمایه شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند .به طور خلاصه، نتایج حاصل از این تحقیق، تئوری توازی ایستا در بورس اوراق بهادار تهران را تایید نمی كند.

1-3- بیان مسئله

پیشرفت در صنعت هر کشور و رشد تولیدات، مستلزم برنامه­ های سرمایه­ گذاری کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت است و از طریق آن می­توان به پشتوانه عظیمی در اقتصاد هر کشور نیز دست یافت. برای تأمین سرمایه موردنیاز این برنامه­ ها راه ­های متفاوتی وجود دارد. این راه ­ها عمدتاً عبارت است از: استفاده از بدهی، استفاده از سرمایه سهامداران در قالب سهام عادی، استفاده از سودانباشته، ترکیبی از این روش­ها و احتمالاً روش­های دیگر.

تصمیمات تأمین مالی در اصل برای دو گروه از اهمیت بسزایی برخوردار است. گروه اول مدیران یا اداره­کنندگان شرکت می­باشد. برای شرکت­ها دسترسی به منابع سرمایه کم هزینه، کم­ریسک و بلندمدت یک امر حیاتی است. زیرا هر گونه تأمین وجوهی، حداقل هزینه­ای دارد که شرکت باید توسط بازده حاصل از سرمایه­ گذاری­هایش آنها را پرداخت نماید و عدم تأدیه آنها مخاطرات جدی در پی دارد. گروه دوم که درگیر این مسئله هستند تأمین­کنندگان وجوه و یا سهامداران می­باشند. این موضوع از آنجا برای گروه دوم اهمیت دارد که سهامداران به دنبال منافع بیشتر و ریسک کمتر هستند. آنها می­خواهند تصمیمات مالی به گونه اتخاذ شود که سودآوری و ارزش شرکت افزایش یابد. لذا سرمایه­ گذاران به تصمیمات مالی شرکت­ها واکنش نشان می­ دهند تا در سایه آن ریسک سرمایه­ گذاری خود را کاهش دهند  و بازده حاصله را به حداکثر برسانند (ریچاردسون[5]، 2003).منابع تأمین مالی از دیدگاه های مختلفی تقسیم بندی می شوند. در ایران منابع تأمین مالی به دو دسته منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی  با هزینه تقسیم بندی می شود . منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاری، سود سهام پرداختنی و هزینه های پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دسته منابع داخلی (نظیر : سود انباشته، ذخایر استهلاک، ذخیره های احتیاطی و قانونی، تقلیل دارایی های جاری و فروش دارایی های ثابت راکد) و منابع خارجی (نظیر : تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و انتشار اوراق قرضه و انتشار سهام جدید ) تقسیم می شود(ابزری و دستگیر،1386،ص74).  در منابع مالی درونی، شرکت  از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی می کند یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیت های عمدتا عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر بکار می گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی ها و سهام، اقدام به تامین مالی می کند (تیتمن و گرینبلت[6]، 1998).

از جنبه ای دیگر منابع تامین مالی به منابع کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می شوند و شرکت ها می توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از داخل (برای نمونه از محل سودانباشته) یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی ) تامین کنند. هدف اصلی شرکت ها، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روش استفاده می کنند که آنها را در رسیدن به این مهم یاری کند. افزایش بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه، ارزش شرکت را بالا می برد. در واقع سرمایه گذاران اعم از سهامداران یا تامین کنندگان وام و تسهیلات بلندمدت با اعطای سرمایه یا پول خود به شرکت، ریسک عدم وصول آن را پذیرفته اند و بازده ای معادل هزینه سرمایه شرکت را می خواهند(لین و همکاران، 2013). تعیین ترکیب بهینه سرمایه، یكی از مسائل اساسی تأمین مالی شركت ها به شمار می رود. این مهم، كاربرد با اهمیتی در زمینه تصمیم گیری راجع به تأمین مالی عملیات جاری و طرح های سرمایه گذاری شركت ها دارد . به دلیل كمتر بودن ریسك تامین مالی از محل بدهی(انتشار اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی) بازده مورد انتظار اعتباردهندگان نیز كمتر از بازده مورد انتظار سهامداران است. بنابراین، تا سقف معینی هر چه میزان استفاده از بدهی برای تأمین مالی بیشتر باشد، هزینه سرمایه كل شركت كمتر و سودآوری بیشتر می شود. با این وجود، با افزایش بدهی، ریسك مالی شركت افزایش می یابد و در نتیجه اعتباردهندگان نرخ بهره بالاتری را مطالبه می كنند . در این وضعیت، هزینه سرمایه كل افزایش می یابد. در نتیجه، ساختار بهینه سرمایه باید بین دو حد تأمین مالی (سهام و بدهی) وجود داشته باشد(مُرادوگلو و سیواپ راسَد، 2012).

از سوی دیگر طبق آیین‌نامة اجرایی انتشار اوراق مشاركت شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مصوب هیئت‌ وزیران در جلسة‌ مورخ 17/4/1383 شركت‌های پذیرفته‌شده در ”بورس،“ طبق مقررات این آیین‌نامه و به منظور تامین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز ”طرح‌های نوسازی و توسعه شركت“ مجاز به انتشار ”اوراق مشاركت“ و عرضة آن‌ از طریق ”بورس“ هستند. مباحث تئوری در خصوص ساختار سرمایه در پی رسیدن به حدی از تعادل بین دو منبع اصلی تامین مالی یعنی بدهی و حقوق صاحبان سهام است، تا بتواند در آن نقطه ارزش سهام شرکت را به حداکثر رسانیده و در مقابل هزینه تامین منابع مالی را نیز به حداقل ممکن کاهش دهد. تصمیمات ساختار سرمایه در دنیای واقعی معمولاً با توجه به عوامل متعدد و بنابر شرایط گوناگون گرفته می شود و اغلب مبتنی بر قضاوت و دیدگاه مدیران است. تئوری های موجود در حوزه ساختار سرمایه نیز دیدگاه های متفاوتی در مورد تنوع ساختار مالکیت شرکت و همچنین روش های تامین اعتبار در شرکتها (انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و یا دریافت تسهیلات بانکی) مطرح می کند و در این رابطه شناسایی عوامل موثر بر ارزش شرکت و منطقی کردن تصمیم گیری ها در تعیین ساختار سرمایه بسیار حائز اهمیت است (لین و همکاران، 2013).

بطور کلی منابع تامین مالی از نظر یک شرکت شامل بدهی و حقوق صاحبان سهام می باشد. به کارگیری هر یک از این منابع در ساختار سرمایه شرکت از ویژگی خاصی برخوردار بوده و با توجه به شرایط حاکم بر هر شرکت صورت می گیرد. بدهی ها به دلیل در اولویت بودن برای بازپرداخت و مشخص بودن مبلغ و سررسید و نرخ بهره، از دیدگاه اعتباردهندگان دارای ریسک کمتری نسبت به سرمایه می باشند. صاحبان سرمایه نیز با پذیرش ریسک بیشتر انتظار بازده بیشتری دارند، براین اساس انتظار می رود هرچه موسسه از استقراض بیشتری استفاده کند، هزینه سرمایه کمتر گردد، هرچند که افزایش بدهی و ریسک ورشکستگی موجب افزایش انتظار صاحبان سرمایه شده و ممکن است جبران صرفه جویی در هزینه مذکور شود. نظریه های مختلفی بیان گردیده است که بعضاً تفاوتی بین منابع تامین مالی قائل نشده و معتقد به نحوه صحیح به کارگیری منابع می باشند و برخی نیز تا آنجا پیش رفته اند که پیشنهاد می کنند شرکت با بهره گرفتن از صد درصد بدهی می تواند ارزش خود را به حداکثر برساند.

14– سئوالات تحقیق

مسئله اصلی در این تحقیق بررسی رابطه بین نوع مالکیت و انتخاب روش­های تامین مالی در شركت‌ها می باشد بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه: نوع مالکیت شرکت­های بورسی چه تاثیری بر انتخاب روش­ های تامین مالی (انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات بانکی) دارد؟ که با دستیابی به پاسخ این پرسش میتوان به منظور افزایش عملكرد مطلوب شركت‌ها اقدامات مناسب تری را بعمل آورد.

1-5– چارچوب نظری تحقیق

هدف نهایی تحقیقات مختلف در زمینه ساختار سرمایه و روش های مختلف تامین مالی، دستیابی به ساختار سرمایه بهینه در هر نهاد و سازمان با توجه به ماهیت کاری و فعالیت آن سازمان می باشد. آنچه که در این بین و قبل از طراحی مدل بهینه ساختار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است، کشف ارتباط بین نوع مالکیت در هر سازمان با روش های مختلف تامین مالی می باشد. در واقع بررسی ارتباط بین روش های مختلف تامین مالی و نوع مالکیت، پیش نیاز دستیابی به ساختار سرمایه بهینه در هر سازمان می باشد و پیش بینی منابع تامین اعتبار آتی در سازمانها خواهد شد. لذا در این تحقیق با درک ضرورت و اهمیت این موضوع، درصدد تبیین رابطه روش های مختلف تامین مالی و ساختار مالکیت در شرکتهای بورسی هستیم.در این راستا، با درنظر گرفتن شرکتهای فعال در بورس کشور با توجه به نوع فعالیت و شیوه های تامین مالی،  از سه روش تامین مالی : انتشار سهام عادی، انتشار اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات بانکی بعنوان متغیرهای وابسته تحقیق و همچنین از سه نوع مالکیت : مالکیت نهادی، مالکیت حقیقی و تمرکزمالکیت به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق استفاده شده است، برای تصریح بهتر مدل نیز از برخی متغیرهای کنترلی همچون اندازه شرکت، نسبت بازده سرمایه گذاری ها[7] و اهرم ها[8] استفاده شده است.

با توجه به توضیحات مطرح شده می توان مسئله اصلی در این تحقیق را بررسی رابطه بین نوع مالکیت و انواع روش­های تامین مالی در شركت‌ها تعریف نمود. بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه: نوع مالکیت شرکت­های بورسی چه تاثیری بر انتخاب روش­ های تامین مالی (انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات بانکی) خواهد داشت؟

تعداد صفحه : 143

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.