رشته حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه مهارتهای مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : بررسی رابطه مهارتهای مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

پایان نامه جهت اخذدرجه ی کارشناسی ارشد

دررشته ی حسابداری

موضوع:

بررسی رابطه مهارتهای مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

استادراهنما:

دکتر کیهان آزادی

 

پاییز93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست……………………………………………………………………………………………. شماره صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول :کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………… 2

1-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2.بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………… 4

1-3.ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………………………. 7

1-4.اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………… 7

1-4-1:هدف اصلی………………………………………………………………………………………………. 8

1-4-2:اهداف کاربردی تحقیق………………………………………………………………………………… 8

1-5.سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 8

1-6.فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………….. 9

1-7.روش پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 9

1-8.متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………… 10

جدول(1-1)لیست متغیرهای مورد بررسی ……………………………………………………………….. 11

1-9.قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 12

1-9-1.قلمرو موضوعی تحقیق……………………………………………………………………………… 12

1-9-2.قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………….. 12

1-9-3.قلمرو مکانی تحقیق ………………………………………………………………………………… 12

1-10.تعریف واژگان پژوهش……………………………………………………………………………….. 12

1-11.ساختارتحقیق……………………………………………………………………………………………. 13

فصل دوم:مروری برمبانی نظری وپیشینه  پژوهش……………………………………………………… 14

2-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2) مبانی  نظری  پژوهش…………………………………………………………………………………. 15

2-2-1)مهارتهای مدیریتی وتئوری های مربوطه…………………………………………………………. 15

2-2-1-1)تئوری رابرت کتز………………………………………………………………………………… 16

2-2-1-2)تئوری هنری میتنزبرگ …………………………………………………………………………. 16

2-2-1-3)تئوری هلدیگل واسکولوم………………………………………………………………………. 17

2-2-2)ساختارسرمایه…………………………………………………………………………………………. 17

2-2-2-1)تئوری ساختارسرمایه …………………………………………………………………………… 18

2-2-2-1-1)نظریه درآمد خالص…………………………………………………………………………. 19

2-2-2-1-2)نظریه درآمد خالص عملیاتی………………………………………………………………. 19

2-2-2-1-3)نظریه سنتی……………………………………………………………………………………. 19

2-2-2-1-4)دیدگاه مودیلیانی ومیلر……………………………………………………………………… 20

2-2-2-1-5)تئوری ترجیحی………………………………………………………………………………. 20

2-2-2-1-6)تئوری توازی ایستا(مصالحه)………………………………………………………………. 20

2-2-3)اهرم…………………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-4)بازده حقوق صاحبان سهام ………………………………………………………………………… 22

2-2-4-1)معایب بازده حقوق صاحبان سهام……………………………………………………………. 23

2-3)پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………. 24

2-3-1).پژوهش های داخلی………………………………………………………………………………… 24

2-3-2).پژوهش های خارجی………………………………………………………………………………. 29

2-4)خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………… 31

خلاصه ای از پژوهش های داخلی………………………………………………………………………….. 32

خلاصه ای از پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………. 36

فصل سوم :روش پژوهش……………………………………………………………………………………. 38

3-1).مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 39

3-2).سوالات وفرضیات پژوهش…………………………………………………………………………… 40

3-2-1).سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………….. 40

3-2-2).فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………. 40

3-3).روش پژوهش……………………………………………………………………………………………. 41

3-4).جامعه آماری……………………………………………………………………………………………… 41

3-5)روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………… 42

3-6).حجم نمونه آماری………………………………………………………………………………………. 43

جدول(3-1):روش انتخاب نمونه……………………………………………………………………………. 43

3-7).روش جمع آوری اطلاعات وداده ها……………………………………………………………….. 43

3-8).دوره ی زمانی پژوهش………………………………………………………………………………… 44

3-9).متغیرهای پژوهش ونحوه محاسبه ی آنها…………………………………………………………… 44

جدول(3-2).لیست متغیرهای مورد بررسی……………………………………………………………….. 45

3-9-1).متغیر وابسته (بازده حقوق صاحبان سهام)……………………………………………………… 46

3-9-2).متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………….. 46

3-9-2-1).توانایی مدیریت………………………………………………………………………………….. 46

3-9-2-2).سطح تحصیلات…………………………………………………………………………………. 47

3-9-2-3).نسبت کل بدهی به کل دارایی………………………………………………………………… 47

3-9-2-4).نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی………………………………………………………… 48

3-9-3).متغیرهای کنترلی…………………………………………………………………………………….. 48

3-9-3-1).اندازه شرکت……………………………………………………………………………………… 48

3-9-3-2)نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ………………………………………………….. 49

3-10).روش تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………….. 49

3-10-1).تحلیل توصیفی داده ها…………………………………………………………………………… 50

3-10-2).مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها…………………………………………….. 51

3-10-2-1).مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه اصلی اول………………………………………………………………. 51

3-10-2-2).مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………… 52

3-11).روش های آماری مورد استفاده……………………………………………………………………….. 54

3-11-1).فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی……………………………………………………….. 55

3-11-2).نرمال بودن………………………………………………………………………………………….. 57

3-11-3).ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………….. 57

3-11-4).خودهمبستگی……………………………………………………………………………………… 58

3-11-5).هم خطی……………………………………………………………………………………………. 59

3-11-6).آزمون مانایی……………………………………………………………………………………….. 60

3-11-7).آزمون معنی داربودن اثرات فردی Fلیمر…………………………………………………….. 61

3-11-8).آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………… 61

3-11-9).آزمون t……………………………………………………………………………………………… 62

3-11-10).ضریب تعیین…………………………………………………………………………………….. 62

3-11-11).آزمونFرگرسیون………………………………………………………………………………… 63

3-11-12).برآوردضرایب رگرسیون………………………………………………………………………. 64

3-11-12-1).روش حداقل مربعات معمولی…………………………………………………………… 64

3-11-12-2).روش حداقل مربعات تعمیم یافته……………………………………………………….. 65

3-12).خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………… 65

فصل چهارم :تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………….. 66

4-1).مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 67

4-2) آزمون آماری جهت تحلیل رگرسیون چندمتغیره………………………………………………….. 67

جدول(4-1):آزمون آماری جهت تعیین رگرسیون چندمتغیره………………………………………….. 68

4-3).تجزیه وتحلیل مدل های نهایی وآزمون فرضیه های پژوهش…………………………………………………. 68

4-3-1).آمارتوصیفی مدل های نهایی……………………………………………………………………… 68

جدول(4-2):آمارتوصیفی مدل های پژوهشی…………………………………………………………….. 70

4-3-2).آزمون نرمال بودن متغیر وابسته…………………………………………………………………… 70

4-3-3).آزمون مانایی متغیرهای مدل………………………………………………………………………. 71

جدول(4-3):نتایج آزمون ریشه واحدمتغیرهای مدل…………………………………………………….. 72

4-3-4).آزمون همخطی………………………………………………………………………………………. 73

جدول(4-4):ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای مدل پژوهش……………………………………… 73

4-3-5).برآورد مدل تجزیه وتحلیل آزمون……………………………………………………………….. 74

4-3-5-1).آزمون Fلیمر……………………………………………………………………………………… 74

جدول(4-5):نتایج آزمون Fلیمرفرضیه پژوهش………………………………………………………….. 75

4-3-5-2).آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………. 75

جدول(4-6):نتایج آزمون هاسمن فرضیه پژوهش……………………………………………………….. 76

4-3-5-3).نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………… 76

نتایج آزمون فرضیه فرعی 1-1………………………………………………………………………………. 76

جدول(4-7):نتایج برآوردفرضیه فرعی 1-1……………………………………………………………… 77

نتایج آزمون فرضیه  فرعی1-2………………………………………………………………………………. 78

جدول(4-8):نتایج آزمون فرضیه فرعی 1-2…………………………………………………………….. 79

4-3-5-3).نتایج آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………….. 79

نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی 2-1………………………………………………………………….. 80

جدول(4-9)نتایج برآورد فرضیه فرعی 2-1…………………………………………………………….. 80

نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی 2-2………………………………………………………………….. 81

جدول(4-10)نتایج برآورد فرضیه فرعی 2-2…………………………………………………………… 82

4-3-5-4).آزمون صفربودن میانگین جمله خطا………………………………………………………… 82

جدول (4-11):نتایج آزمون صفر بودن میانگین پسماند………………………………………………… 83

4-3-5-5).آزمون همسان بودن واریانس خطا…………………………………………………………… 83

جدول (4-12):نتایج آزمون همسان بودن واریانس پسماند……………………………………………. 84

4-3-5-6).آزمون نرمال بودن جملات خطا……………………………………………………………… 84

نگاره(1):نمودارتوزیع نرمال جملات پسماند……………………………………………………………… 85

4-4).خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………….. 86

فصل پنجم:نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 87

5-1).مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 88

5-2).خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………. 88

5-3).فرضیات ونتایج بررسی مدل ها……………………………………………………………………… 88

جدول(5-1)خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها………………………………………………….. 92

5-4)نتیجه گیری ازیافته های تحقیق……………………………………………………………………….. 92

5-5)محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………….. 93

5-6).پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………….. 94

5-6-1)پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق……………………………………………………………. 94

5-6-2)پیشنهادات برای پژوهش های آتی……………………………………………………………….. 94

5-7).خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………….. 94

منابع………………………………………………………………………………………………………………… 95

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………….. 98

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………………. 121

 

 

چکیده:

هدف اصلی  پژوهش حاضر، این است که تاثیرمهارتهای مدیریتی واهرم مالی بر بازده حقوق صاحبان سهام رابررسی کند.به همین منظور ، رابطه ی سطح تحصیلات وتوانایی مدیر(شاخص مهارتهای مدیرتی)،ونسبت بدهی کل به دارایی کل ونسبت بدهی بلندمدت به دارایی کل(شاخص اهرم مالی) ، بابازده حقوق صاحبان سهام ،مربوط به 100شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران که ازروش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب گردید؛ درطی سالهای 88الی 92موردبررسی قرارگرفت.دراین راستا دوفرضیه اصلی وچهارفرضیه فرعی تدوین گردیدوبا بهره گرفتن ازمدل رگرسیون خطی ومدل داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت.نتایج حاصل از آزمون فرضیات این تحقیق بیان می کندکه هردونوع متغیر سطح تحصیلات مدیر و توانایی مدیر با بازده حقوق صاحبان سهام ،ارتباط مستقیم ومعنی داری  دارند.همچنین هردونوع متغیر نسبت  بدهی کل به دارایی کل ونسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل ،با بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معکوس ومعنی داری دارند.

واژگان کلیدی:

مهارتهای مدیریتی،اهرم مالی،بازده حقوق صاحبان سهام.

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

1-1.مقدمه

اگر یک نگاه کلی به دنیای امروز بیفکنیم به راحتی متوجه می شویم  که ،کشورهای توسعه یافته ازسیستم مدیریتی متخصص وباتجربه استفاده می نمایند.همین عامل موجب پیشرفت آنها شده است وبالعکس، درکشورهایی که به دومقوله ی تخصص وتجربه کمتر توجه شده است، به همان نسبت دچار عقب ماندگی گردیده اند.مطالعات زیادی که تاکنون درزمینه سازمان ومدیریت انجام پذیرفته ،این موضوع را روشن می سازد که مدیریت نقش مهمی درسازمانها دارد وبه عبارتی بعنوان یک حرفه مستلزم مهارتهای خاصی درزمینه های مختلف است.

دوبرین،توان مدیریتی رادرنحوه به کارگیری منابع سازمانی برای تحقق اهداف سازمانی واستفاده بهینه از آن، ازطریق کارکرد برنامه ریزی،سازماندهی وکنترل می داند(دوبرین[1]،1994).

مهارتهای مدیریتی ازجمله مسائلی است که ،ازابتدای شکل گیری مدیریت به معنای امروزی آن مورد توجه صاحبنظران ومحققان بوده است.( کتز[2];1375).

اهرم، می تواند عایدات سهامداران را به صورت چشمگیری تغییردهد.بنابراین نحوه تامین مالی ومیزان اتکای شرکت بربدهی ها جهت تامین دارائی ها ،می تواند برسود وبازده ی حقوق صاحبان سهام تاثیرگذار باشد.

گسترش دامنه فعالیت واحدهای تجاری ،نیازهای مالی جدیدی را به وجود می آورد که ازمنابع بیرونی ودرونی امکان تآمین دارد.منابع مالی درونی شامل سود انباشته  واندوخته هااست.منابع بیرونی شامل بدهی های بهره دار وحقوق صاحبان سهام است.استفاده از منابع بیرونی ازنظر هزینه سرمایه ومیزان بهره یا سودتقسیمی آن،دارای منافع ومخاطراتی است وبه تبع آن ،بر روی بازده وقیمت سهام وسودحسابداری تاثیردارد.

استفاده ازبدهی بلندمدت جهت تامین مالی از یک سوتعهدات مالی برای شرکت ایجاد کرده واتکاء بیش ازحد به آن به افزایش اهرم مالی به تبع آن به افزایش احتمال ورشکستگی وعدم پرداخت اصل وبهره وام منجر می شود.مخصوصا درمورد شرکت هایی که از نظر موقعیت مالی در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند،استفاده بیش ازحد از بدهی بلند مدت ،میزان تعهدات شرکت را سنگین کرده وباعث افزایش ریسک مالی وورشکستگی سهامداران می شود.ازاین رو، تقاضا برای سهام شرکت دربورس کاهش می یابد،که این امر خود باعث کاهش قیمت سهام ودرنتیجه کاهش بازده حقوق صاحبان سهام  می شود و دربرخی کشورها هرقدر نسبت وام بیشتر شود،ریسک بالاتر خواهد رفت وبه تبع آن ،نرخ بازده مورد انتظار اعتباردهندگان ونرخ هزینه وام ها نیز افزایش می یابد که این امر می تواند  مزیت ناشی از معافیت های مالیاتی را تحت الشعاع قرار دهد.(بریگام[3] ،2003).

باتوجه به توضیحات عنوان شده هدف اصلی که این پژوهش بررسی می کند؛بررسی رابطه  مهارت های مدیریتی واهرم مالی بابازده حقوق صاحبان سهام می باشد.

دراین فصل ابتدا مسئله تحقیق بیان می شود.هدف از ارائه این بخش آشنایی با موضوع تحقیق به صورت کلی ودرک جوانب آن به لحاظ علمی می باشد.

پس از بیان مسئله وشرح اهمیت وضرورت انجام تحقیق ،به بیان سوالات وفرضیات تحقیق پرداخته ،سپس روش تحقیق به صورت مختصر ذکر شده وهمچنین یک تعریف کلی از متغیرهای تحقیق ارائه                   می گرددودرنهایت،این فصل باتعریف واژگان تحقیق به پایان می رسد.دراین فصل چارچوب کلی ازمسئله پژوهش ارائه شده است ودر فصول بعدی به چگونگی پاسخ دادن به این مسئله پرداخته می شود.

1-2.بیان مسئله

باتوجه به موضوع تحقیق حاضر،که به بررسی رابطه مهارتهای مدیریتی واهرم  بابازده حقوق صاحبان سهام   می پردازد،یکی ازمهمترین تصمیمات مدیران یک شرکت،اخذتصمیم درموردانتخاب موثرترین روش تامین مالی می باشد.زیرا این اقدام تاثیر سریع خودرابرقیمت وبازده حقوق صاحبان سهام خواهدگذاشت.بنابراین توانایی مدیران دراخذتصمیمات مناسب علاوه برافزایش منافع سهامداران ،برجذب سرمایه گذاران موثراست.

یکی ازمعیارهای اساسی برای تصمیمگیری در بورس،بازده حقوق صاحبان سهام می باشد.بازده حقوق صاحبان سهام خودبه تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی است وبیشترسرمایه گذاران بالفعل وبالقوه درتجزیه وتحلیل وپیش بینی ها ازآن استفاده می نمایند.بنابراین درصورتیکه ارتباطی بین متغیرهای مستقل این تحقیق بابازده حقوق صاحبان سهام مشاهده شود،می توان عوامل فوق رابه نسبت میزان ارتباطشان به عنوان معیاری برای سنجش وبرآورد بازده حقوق صاحبان سهام شرکت درنظرگرفت.بازده حقوق صاحبان سهام گویای این است که، چه میزان بازدهی به وسیله سرمایه گذاران بابت وجوه سرمایه گذاری شده توسط آنان ایجاد شده است،استفاده ازاین معیار دربخشهایی که مدیران در تصمیمات مرتبط با تحصیل دارائیها،خرید،جنبه های اعتباری،مدیریت وجوه نقد وسطح بدهی های جاری نفوذ زیادی دارند،مناسب است.بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده هزینه واقعی استفاده از پول است.در مواردیکه هزینه فرصت تصمیم گرفته شده باهزینه وجوه به کار گرفته شده برابر نباشد،مدیر تمایل پیدا می کندبه گونه ای عمل کندکه بیشترین منافع برای مالکان ایجادشود وپروژه هایی راباهدف بیشینه ساختن معیار عملکرد انتخاب کند.اهرم میزان استفاده ازبدهی برای تامین مالی دارائیها رانشان میدهد.به عبارتی بهتر، به مقداربدهی که شرکت به آن متکی است ،اهرم اطلاق میگردد.اهرم باتوجه به اطلاعات ترازنامه ای و سودوزیانی کسب می شود، که دراین تحقیق از داده های مندرج درترازنامه استفاده می شود. بحران مالی جهانی که با افزایش ریسک وبازده حقوق صاحبان سهام ایجادشده است ،به دلیل به کارگیری اهرم بیش ازحداست که درساختارسرمایه شرکت منسوب میشود.به کاربردن اهرم بالا،منجربه مشکل بحران مالی میشود.درواقع به عنوان ناتوانی بخشی از مدیریت ارشد برای حفظ سطح اهرم پایداراست.مطابق بارابطه ریسک-بازده،سهامداران بازده بالاتری برای جبران ریسک مالی اضافه شده به سبب استفاده مدیریت ازاهرم بالاتر،تقاضامیکنند)لینتنر وگوردون[4]1996).

مودیلیانی ومیلر[5] (1963)بادرنظرگرفتن مالیات استدلال میکنندکه اهرم، هزینه های سرمایه شرکت راکاهش می دهد،اماصرفه جویی مالیاتی ناشی از استفاده بدهی ،ازطریق افزایش قیمت سهام خنثی میشود.بازده تابعی ازافزایش استفاده ازاهرم است.چون اهرم صرف ریسک راافزایش می دهد،بنابراین سهامداران نرخ بالاتری برای سرمایه گذاری تقاضا می کنند.حداکثرکردن بازده حقوق صاحبان سهام یک تصمیم استراتژیک است که مدیریت ارشد با آن روبروست ومدیران باتحصیلات بالاتر،دارای اعتماد به نفس بیشتری درتصمیمات استراتژیک خود هستند.یه دلیل اینکه درشرایط بهتری برای تجزیه وتحلیل انتخابات وتصمیمات استرتژیک خود هستند.مادراین تحقیق ،معیارهایی مانند (سطح تحصیلات وتوانایی مدیران)رابه عنوان شاخص اندازه گیری مهارتهای مدیریتی به کار میبریم.مدیران ارشد شرکت ،یک منبع حیاتی برای موفقیت آن شرکت هستند،چون مدیران روی موفقیت وتصمیمات استراتژیک شرکت نفوذ موثر دارند. چنین مدیرانی تصمیمات باکیفیت تراتخاذ می کنند چون آنهاتوانایی برای اجرای تصمیمات استراتژیک پیچیده دارند.امااین امکان هم وجوددارد که مدیران بامهارتهای شناختی بالاتر،سطح تحصیلات وتوانایی خودشان راجهت پنهان کردن و تحت تاثیرقراردادن بازده حقوق صاحبان سهام درراه منفی استفاده کنند.بنابراین منطقی است که فرض کنیم مهارتهای مدیریت به عنوان یک عامل ریسک است که ممکن است بازده حقوق صاحبان سهام رابه صورت مثبت یا منفی تحت تاثیرقراردهد(استوا ،اسکریبا[6]..2009).درطول سالیان ،محققان امورمالی عواملی ماننداهرم،مالیات،نسبت قیمت بازاربه ارزش دفتری واندازه ،به عنوان برخی ازمتغیرهایی که بربازده حقوق صاحبان سهام تاثیرمیگذارد شناسایی کرده اند.بااین حال عامل مهارت مدیریتی درمدل بازده اغلب حذف شده است (پاندی،2005-جاکبسن،1990[7]). اما این ممکن است صحیح نباشد ،چون ارزش مدیریت ارشد وپایه شناخت آن ممکن است به طرق مختلف بازده حقوق صاحبان سهام را تحت تاثیرقراردهد.کارملی وتیشلر([8]2006)اثرمهارتهای مدیریتی گروه مدیران ارشدرا،بر روی عملکرد شرکتهای صنعتی بررسی کردند ودریافتند که مهارتهای مدیریتی که مدیران ارشد از آن برخوردار است درعملکرد شرکت تاثیرگذاراست واثرآن ازمتغیر اندازه وسن بیشتر است.

تعداد صفحه : 137

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.