رشته حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : ارزش گذاری رعایت استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : (M.A)

عنوان : ارزش گذاری رعایت استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشکده تحصیلات تکمیلی- گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش :حسابداری

عنوان

ارزش گذاری رعایت استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه ایران

استاد راهنما

دکتر محمود معین الدین

استاد مشاور

دکتر شهناز نایب زاده

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

شرح ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول :کلیات تحقیق

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….3
 • بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..4
 • اهمیت وضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………..5
 • اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..6
 • فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………7
 • قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………7
 • جامعه آماری ،روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………..8
 • روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………9
 • ابزاروشیوه گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………9
 • روش تجزیه وتحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………10
 • تعریف عملیاتی واژه ها……………………………………………………………………………………………………10

1-12    خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………..11

فصل دوم :ادبیات تحقیق

2-1     مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………13

2-2     تعریف استاندارد …………………………………………………………………………………………………………….14

2-3     تاریخچه و نحوه شکل گیری استاندارد…………………………………………………………………………..14

 

فهرست مطالب

شرح ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

 

2-4               ضوابط واستانداردهای زیست محیطی……………………………………………………………….15

2-4-1            ایزو 14700چیست؟………………………………………………………………………………………….16

2-4-2            تاریخچه ایزو14700……………………………………………………………………………………….. 17

2-4-3            ایزو 14700در ایران…………………………………………………………………………………………18

2-4-4            سایر استاندارد های سری ایزو14700……………………………………………………………..18

2 -4-4-1        ایزو147001……………………………………………………………………………………………………….19

2-4-4-1-1     مشاغلی که درآن ایزو 147001کاربرد دارد………………………………………………………20

2 -4-4-1-2     شرکت ها یی که درآن ایزو 147001کاربرد دارد…………………………………………….20

2-5                   سیستم مدیریت زیست محیطی …………………………………………………………………21

2-5-1       ایزو 147001وسیستم مدیریت زیست محیطی   …………………………………………………….21

2-5-2       عناصر سیستم مدیریت زیست محیطی…………………………………………………………………..22

2-5-3       مزایا و اهمیت استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی …………………………………….24

2-7          مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری…………………………………………………………………..25

2- 8         رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد………………………………………………………..28

2-8-1       معیارهای حسابداری………………………………………………………………………………………………..29

2-9          پیشینه تحقیق درسطح ملی…………………………………………………………………………………….31

فهرست مطالب

شرح…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

2-10         پیشینه تحقیق درسطح بین المللی………………………………………………………………………32

2-11         خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………….37

فصل سوم :روش شناسی پژوهش

3-1     مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..39

3-2    روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………39

3-3     بیان فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………….40

3-4     قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………40

3-5     جامعه ونمونه آماری وحجم نمونه ………………………………………………………………………………….41

3-6     ابزار وشیوه های گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………41

3-7     متغیرها ونحوه محاسبه آن ها…………………………………………………………………………………………42

3-8     مدل های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..44

3-9     روش تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………45

3-9-1  رگرسیون خطی چند گانه………………………………………………………………………………………………45

3-9-1-2 ضریب همبستگی وضریب تعیین………………………………………………………………………………..46

3-10  تخمین مدل مهای رگرسیون باداده های پانل ………………………………………………………………..47

3-11  مزایای استفاده ازدادهای پانل…………………………………………………………………………………………..48

3-12  آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………..49

فهرست مطالب

شرح …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

3-12-1  آزمون چاو…………………………………………………………………………………………………………………….49

3-12-2  آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………………49

3-12-4   آزمون معنی دار بودن متغیرهای مستقل ………………………………………………………………….51

3-12-5    آزمون خود همبستگی……………………………………………………………………………………………….51

3-2-6     آزمون ناهمسانی واریانس ها……………………………………………………………………………………….52

3-12-7   آزمون zکرامر………………………………………………………………………………………………………………52

3-13     خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………….53

 

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

4-1        مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….55

4-2        تجزیه وتحلیل نتایج…………………………………………………………………………………………………….55

4-2-1     تجزیه وتحلیل داده های فرضیه اول …………………………………………………………………………57

4-2-2     تجزیه وتحلیل داده های فرضیه دوم………………………………………………………………………….62

4-2-3      تجزیه وتحلیل داده های فرضیه سوم……………………………………………………………………….65.

4-3         خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………….68

 

 

 

فهرست مطالب

شرح ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

 

فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادها

5-1   مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….70

5-2  خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..70

5-3  نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………71

5-4  پیشنهادهای مبتنی برپژوهش ……………………………………………………………………………………………72

5-5  پیشنهاد برای پژوهش های آتی………………………………………………………………………………………….73

 

منابع ومآخذ

منابع ومآخذ فارسی……………………………………………………………………………………………………………………..74

منابع ومآخذ انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..76

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

 

جداول

2-1    خلاصه پیشینه درسطح ملی وبین المللی……………………………………………………………………….35

3-1   جدول خلاصه متغیرها……………………………………………………………………………………………………..43

4-1   آمارتوصیفی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………56

4-2   نتایج اثرات ثابت مقطعی …………………………………………………………………………………………………58

4-3   نتایج اثرات ثابت زمانی ……………………………………………………………………………………………………58

4-4   تجزیه تحلیل فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………….59

4-5   نتایج مربوط به آزمون Zکرامرفرضیه اول………………………………………………………………………….61

4-6 تجزیه تحلیل فرضیه فرعی دوم  ………………………………………………………………………………………….63

4-7 نتایج مربوط به  zکرامر فرضیه فرعی دوم  …………………………………………………………………………65

4-8    نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………66

4-9 خلاصه نتایج آزمون فرضیه تحقیق   …………………………………………………………………………………..68

 


چکیده

امروزه با توجه به افزایش حجم فعالیتهایی که منجر به آسیب رسانی به محیط زیست شده وزندگی حال انسان ها وآینده فرزندان آن ها رابه رابه مخاطره می اندازد،رعایت استانداردهای زیست محیطی توسط سازمان هامورد تاکید قرارگرفته وبسیاری از طرفداران محیط زیست مایل به سرمایه گذاری درشرکت هایی هستند که به انجام فعالیتهاورعایت استانداردهایی رو می آورند که حداقل آسیب رابه محیط زیست می رسانند. بنابراین انتظار می روددربازار سرمایه رعایت استانداردهای زیست محیطی توسط شرکت هامورد توجه قرارگرفته واین امرموجب تقویت اعتماد بازاربه این شرکت هاوتوجه بیشتر آنها به اطلاعات منتشره ازسوی شرکت های مذبور باشد که این مساله می تواند سبب بهبودمحتوای اطلاعاتی بیانیه هاوصورت های مالی منتشره ازسوی این شرکت هاباشد.

بادرنظرگرفتن این مساله ،پژوهش حاضر باهدف بررسی ارتباط بین رعایت استانداردهای زیست محیطی توسط شرکت هاومحتوای اطلاعاتی ارقام بنیادی حسابداری منتشره توسط این شرکت هاطراحی واجراشده است.جامعه مورد نظر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ونمونه پژوهش مشتمل بر100شرکت (50شرکت دارای گواهی نامه ایزو14700و50شرکت بدون گواهینامه مزبور)وقلمرو زمانی پژوهش سال های1386تا1390بوده است،بنابراین نمونه تحقیق به 500سال- شرکت بالغ گردیده است.روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی وازمنظراجرا توصیفی –همبستگی بوده و برای آزمون فرضیه های پژوهش ازتکنیک رگرسیون چند متغیره مبتنی برداده های پنل وآزمون zکرامر استفاده شده است.نتایج تحقیق بیانگر آن است که عملکرد زیست محیطی شرکت ها سبب بهبود محتوای اطلاعاتی سود هرسهم وارزش دفتری هرسهم شرکت به عنوان نماینده های صورت سود وزیان وترازنامه شرکت هامی شود.

واژه ها:استانداردهای زیست محیطی،گواهی نامه ایزو14700،سود هرسهم ،ارزش دفتری هرسهم ،جریان وجوه نقدعملیاتی هرسهم ،محتوای اطلاعاتی

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

در دنیای امروز ، ورود به عرصه تجارت جهانی به عوامل بسیاری بستگی دارد . استانداردهای جهانی سال هاست كه با تجارت همراه شده و اكنون با وجود توافق ها، پیمان نامه ها و استانداردها ، زندگی مردم در سراسر دنیا آسان تر شده است . جهانی شدن داد و ستدها و بازارها بدین معنی است كه توافق نامه های جهانی و استانداردها می توانند به تجارت دو جانبه كمك كنند. نقش استانداردهای جهانی در موافقت نامه سازمان تجارت جهانی در زمینه منافع فنی به رسمیت شناخته شده است. این موافقت نامه اصر ار دارد كه دولت ها بر ای پیشگیری از بروز موانع غیر ضروری تجاری از استانداردهای جهانی استفاده كنند.اگر چه بیش از یک دهه از انتشار ایزو 147001 می گذرد، اما شواهد موجود نشان می دهد كه این استاندارد نسبت به ایزو 9000 دامنه كاربرد گسترده تری دارد و بیشتر مورد پذیرش عمومی قرار گرفته ، زیرا سیر فزاینده دریافت گواهینامه ایزو 147001 در جهان شگفت انگیز است و با توسعه دریافت گواهینامه های ایزو 9000 قابل مقایسه نیست. دلایل اقتصادی و تجاری زیادی برای استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی براساس استاندارد ایزو 147001 وجو د دارد اما هنوز برخی از صنایع باور ندارند كه این استاندارد می تواند سبب موفقیت در صحنه رقابت جهانی شود(صلاحی وهمکاران ،1388) .

 

امروزه به دلیل سرعت یافتن توسعه صنایع و افزایش روز افزون تولید ضایعات در بخش های صنعتی و خانگی خطرات جدی و آسیب های جبران ناپذیری برمحیط زیست تحمیل شده است از این رو سازمان ها نیازمند استقرار سیستم مدیریت محیط زیستی می باشند. سیستم مدیریت زیست محیطی ابزاری است كه سازمان را قادر می سازد تا به آن سطحی از عملكرد زیست محیطی كه مقرر می دارد ، دست یابد و آن را به طور نظام یافته كنترل نماید. به طور كلی هدف ازبرپایی سیستم نظام مدیریت زیست محیطی بر مبنای استاندارد بین المللی ایزو 14700  تحكیم حفاظت ازمحیط زیست وجلوگیری ازآلودگی در توازن با نیازهای اجتماعی و اقتصادی جامعه می باشد ( توکلی وهمکاران ،1390).

با توجه به اهمیت رعایت استانداردهای زیست محیطی درجهان وتاثیر احتمالی آن برنوع وتاثیر توجه سرمایه گذاران به شرکت ها درتحقیق حاضر تاثیر رعایت این استانداردها برمحتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 1-2-  بیان مسئله

با توجه به رشد روز افزون جمعیت و محدود بودن منابع طبیعی در دسترس و معیارهای نادرست توسعه كه فقط رشد اقتصادی آن در نظر گرفته می شود ،بدون آنكه از مسایل زیست محیطی ناشی از آن نظیر افزایش آلودگی، ایجاد ضایعات و تخریب محیط زیست سخنی به بیان آورده شود، عدم محاسبه هزینه های زیست محیطی در قیمت تمام شده محصول كه در نهایت تفكر رایگان پنداشتن محیط زیست را بدنبال دارد و همچنین استفاده نادرست از منابع و عدم توجه به نسلهای آینده موجب گردیده مسائل زیست محیطی در سطح مجامع بین المللی مانند كنفرانس ریودوژانیرو مورد توجه متخصصان و سیاستمداران قرار گیرد . در ایران نیز مانند سایر كشورهای جهان بحث حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار از برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مورد توجه  قرارگرفته است . بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی شده و فعالیتهای اقتصادی كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن همراه است ممنوع می باشد .نگرش سیستمی به مسئله محیط زیست نیازمند به یک سیستم مدیریت زیست محیطی می باشد و لازم است به صورت یكپارچه با سایر سیستمهای مدیریتی از جمله سیستمهای كیفیت، مالی و درآمد، ایمنی و بهداشت و همچنین سیستمهای انگیزشی كاركنان به مرحله اجرا درآید . اما برای ایجاد یک سیستم مدیریت زیست محیطی به یک الگو یا مدل برای اجرای صحیح آن نیازاست. استانداردهای سری ایزو 14700برای دست یابی به این منظور و ارائه یک مدل یا الگوی مناسب در سال 1996 توسط كمیته فنی 207 سازمان بین المللی استاندار سازی[1]  به تصویب رسید (ریاضی وهمکاران ،1378).

ازجهت دیگرشرکت ها برای جلب توجه مشتریان، سهامداران، دولت ،کارمندان،……وحضوری پایدار درعرصه تجارت ورقابت باسایر شرکت هاوصنعت ها نیازمند به توجه ورعایت مقررات زیست محیطی می باشندانتظار می رود با شدت گرفتن توجه به محیط زیست ورعایت مسائل زیست محیطی سرمایه گذاران به شرکت هایی که این استانداردها رارعایت می نمایند توجه بیشتری نموده واین امرسبب افزایش محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری منتشره توسط این شرکت ها گردد.بنابراین محقق دراین پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که آیا رعایت استانداردهای محیط زیست برمحتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری تاثیر می گذاردیاخیر؟

 

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق

فشارهای فزاینده موجود درمحیط وآگاهی های محیطی،نیازبه مطالعه تعاملات بین بخش های اقتصادی با محیط را الزامی کرده است .حساب ملی سنتی براندازه گیری رشدوعملکرد اقتصادی تاکیددارد.به منظور ارزشیابی جامع تری از دوام وتوسعه،لازم است که پذیرش سیستم های مدیریت محیط و بررسی تعاملات بین محیط و عملکردرا مورد بررسی قرارداد. پذیرش سیستم های مدیریت محیطی توسط شرکت ها عموما˝ می تواند سبب  تغییر ارتباط بین عملکرد اقتصادی وبازده محیطی شود .شرکت استفاده کننده ازسیستم های مدیریت زیست محیطی این توانایی رادارد که تشکیلات خود را مجددا طوری طراحی کند که تاثیرات نامطلوب آن بر محیط را به حداقل برساند .به علاوه٬با پذیرش سیستم های مدیریت زیست محیطی با کیفیت بالا٬احتمال دارد منجر به مواردی از کاهش استفاده از منابع پولی و طبیعی شود.باید توجه كرد كه ملاحظات زیست محیطی، كشور را هماهنگ با پیشرفت جامعه جهانی در مسیر توسعه پایدار قرار خواهد داد . به عنوان مثال ، در این بخش، پدید آمدن صنایع كوچك و بزرگ بدون در نظر گرفتن اثرات توسعه صنعتی و تولید آلاینده های آب، هوا، خاك ومانند آن بر محیط زیست ، تاثیرات گسترده و مخربی را در برداشته و خواهد داشت . به كارگیری استانداردهای مدیریت محیط زیست) ایزو 14700) نه تنها با قوانین و مقرارت زیست محیطی موجود در یک كشور منافات ندارد بلكه دستاوردهای آن می تواند محیط زیست یک جامعه را در جهت تدوین ضوابط، استانداردها وآیین نامه های اجرایی یاری دهد  (فرامرز رسولی ،1384).

یک ضرورت كلیدی بررسی منابع، سودها و زیان های زیست محیطی درمعادله اقتصادی وهمچنین شناخت تاثیر قوانین زیست محیطی بر شرکت هاوعملکرد آن ها وتاثیر رعایت این استانداردها برنوع ونگاه سرمایه گذاران وفعالان بازار سرمایه به شرکت هامی باشد.

با توجه به مطالب ذکرشده وتوجه به اینکه تحقیقات کمی در این زمینه انجام شده است، انجام تحقیقی باموضوع ارزش گذاری رعایت استانداردهای زیست محیطی دربازار سرمایه ایران وتاثیر رعایت استانداردها بر محتوای اطلاعاتی  متغیرهای بنیادی حسابداری ضروری به نظر می رسد.

 

تعداد صفحه : 90

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.