رشته حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : (M.A )

عنوان : اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

رشته:حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان :

اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها

استاد راهنما :

دکتر آزیتا جهانشاد

استاد مشاور :

دکتر علی نعمتی

 

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق   1

1-1مقدمه  2

1-2 بیان مساله تحقیق 3

1-3 ضرورت انجام تحقیق 4

1-4 هدفهای تحقیق 5

1-5 فرضیه های تحقیق   5

1-6 مدل پایه چسبندگی   5

1-7 تبیین فرضیه های تحقیق   6

1-8- روش تحقیق   9

1-9- قلمرو تحقیق   9

1-10- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری   10

1-11- روش گرد آوری اطلاعات 10

1-12-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 10

1-13- متغیرها و واژه های کلیدی 11

1-14- ساختار پایان‌نامه  12

فصل دوم: الف) مبانی نظری، ب) پیشینه تحقیق   13

2-1-  مقدمه  14

2-2 – پیش بینی فروش    14

2-2-1-  اهمیت و تعریف پیش بینی فروش    14

2 -2 -2 – روش های پیش بینی فروش    18

2- 3 – مدیریت سود  18

2 -3 -1- تعریف مدیریت سود  18

2-3-2 – انگیزه های مدیریت سود  20

2-4- فرضیه تصمیمات سنجیده مدیران  24

2-5 – تأثیر پیش بینی مدیریت بر چسبندگی هزینه ها 25

2-6- تصمیمگیری و کنترل  26

2-7- طراحی و استفاده از سیستمهای هزینه یابی   28

2-8- تعریف هزینه  29

2-8-1- ماهیت هزینه ها 30

2-8-2- طبقه بندی کلی هزینه ها 30

2-8-3- هزینه های تولیدی   31

2-8-4- هزینه غیر تولید  31

2-8-5- تغییر ساختار هزینه ها در طول زمان  32

2-8-6- محرک های هزینه  33

2-9- رفتار هزینه  33

2-9-1- مفروضات اصلی الگوی رفتار هزینه  34

2-9-2 – انواع دیدگاه ها درباره رفتار هزینه  35

2-10-مبانی نظری چسبندگی هزینه ها 36

2-10-1- چسبندگی هزینه ها 36

2-10-2- اهمیت در کاهش چسبندگی هزینه  38

2-10-3- تاثیر چسبندگی هزینه بر پیش بینی تحلیلگران  38

2-10-4- اهمیت چسبندگی هزینه ها برای سرمایه گذاران  39

2-10-5- اهمیت چسبندگی هزینه در روش های تحلیل حسابرسی   40

2-10-6- دلایل چسبندگی هزینه ها 40

2-10-7- عوامل موثر بر چسبندگی هزینه  41

2-11 – پیشینه  تحقیق   42

2-11-1- تحقیق خارجی   42

2-11-2- تحقیق های داخلی   49

فصل سوم: روش شناسی تحقیق   52

3-1  مقدمه  53

3-2  روش تحقیق   54

3-3  قلمرو تحقیق   55

3-4 جامعه و نمونه آماری تحقیق   55

3-5 ابزار جمع آوری داده های تحقیق   58

3-6 فرضیه های تحقیق   58

3-7 مدل ها و متغیرهای تحقیق   59

3-8 روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات    61

3-8-1 روش داده های پانل   61

3-8-2 روش اثراث ثابت    63

3-8-3 روش اثرات تصادفی   63

3-8-4 آزمون چاو یا F لیمر  64

3-8-5 آزمون هاسمن   65

3-8-6 آزمون معنی دار بودن مدل  66

3-8-7 آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق   67

3-8-8 آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی   67

3-8-9 فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها 68

3-8-10 فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل   68

3-8-11 فرض مستقل بودن باقیمانده ها 69

3-8-12 فرض همسانی واریانس باقیمانده ها 69

3-8-13 تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 72

4-1  مقدمه  73

4-2  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق   73

4-3  آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق   76

4-4  بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق   78

4-5  بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل تحقیق   79

4-6  نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق   80

4-6-1   نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق   80

4-6-2   نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق   83

4-6-3   نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم تحقیق   87

4-7  خلاصه فصل   91

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث  و پیشنهادات   92

5-1- مقدمه  93

5-2- نتایج آزمون فرضیه ها 94

5-2-1  نتایج فرضیه اول  94

5-2-2  نتایج فرضیه دوم  95

5-2-3  نتایج فرضیه سوم  95

5-3 بحث ونتیجه گیری کلی   96

5-4 بررسی تطبیقی  یافته های تحقیق   97

5-5 پیشنهادها 98

5-5-1 پیشنهادات منتج از نتایج تحقیق   98

5-5-2 پیشنهادات برای تحقیق های آتی   98

منابع و مآخذ  99

پیوست ها 102

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                     صفحه

جدول 3-1) روند انتخاب نمونه آماری پژوهش     56

جدول 3-2) توزیع فراوانی شركت های نمونه بر حسب صنعت    57

جدول 4-1)  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق   74

جدول 4-2)  نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق   76

جدول 4-3)  نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرایند نرمال سازی   77

جدول 4-4) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق   78

جدول 4-5) نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (1) تحقیق   81

جدول 4-6)  نتایج برآورد مدل (1) تحقیق   81

جدول 4-7) نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (2) تحقیق   84

جدول 4-8)  نتایج برآورد مدل (2) تحقیق   85

جدول 4-9) نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (3) تحقیق   88

جدول 4-10) نتایج برآورد مدل (3) تحقیق   89

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                     صفحه

نمودار 4-1) روند متوسط لگاریتم طبیعی هزینه های اداری، عمومی و فروش و هزین های عملیاتی   75

نمودار 4-2) متوسط روند سالانه لگاریتم طبیعی تغییرات فروش و اختلاف فروش های پیش بینی شده و فروش های واقعی   75

نمودار 4-3) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (1) تحقیق   82

نمودار 4-4) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (2) تحقیق   86

نمودار 4-5) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (3) تحقیق   90

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                     صفحه

شکل 2-1 مهمترین اجزاء سیستم کنترل به صورت متوالی……………………………………………………..27

شکل 2-2  طبقبندی کلی هزینه…………………………………………………………………………..32

شکل 2-3 عدم تقارن هزینه ها………………………………………………………………………………………..38

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

1-1مقدمه

آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران درخصوص برنامه ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سربه سر و سایر موارد مدیریتی است) نمازی و دوانی پور 1389).

در مرحله برنامه ریزی مدیران به اطلاعات مربوط به هزینه ها جهت پیش بینی هزینه های آتی نیاز دارند. با توجه به آن که تغییرات هزینه های آتی را می توان در ارتباط با تغییرات درآمد فروش تعیین کرد با مشخص شدن این ارتباط می توان میزان هزینه ها را با توجه به ارتباط آنها با درآمد فروش پیش بینی کرد. بنابراین تحلیل ارتباط درآمد فروش با هزینه های یک شرکت ضروری به نظر
می رسد.

در مدل های سنتی رفتار هزینه ها در حسابداری مدیریت، هزینه های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به طور متناسب افزایش یا كاهش می یابند؛ به این معنا كه بزرگی تغییرات در هزینه ها تنها به بزرگی تغییرات در حجم فعالیت وابسته است و جهت تغییرات )افزایش یا كاهش ( در حجم فعالیت تأثیری روی بزرگی تغییرات در هزینه ها ندارد. اما نتایج پژوهش های برخی از پژوهشگران در سالهای اخیر بیانگر آن است كه میزان افزایش در هزینه ها هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان كاهش در هزینه ها هنگام كاهش درحجم فعالیت است. چنین رفتار هزینه ها را “چسبندگی هزینه ها ”  می نامیم. چسبندگی هزینه ها یكی از ویژگیهای رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت است و بیانگر آن است كه بزرگی افزایش در هزینه ها هنگام افزایش سطح فعالیت، بیشتر از بزرگی كاهش هزینه ها در هنگام كاهش در سطح فعالیت است.

بنابراین در پژوهش حاضر ” اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره قبل بر رفتار نا متقارن هزینه ها ” مورد بررسی قرار می گیرد.

در این فصل به کلیات تحقیق می پردازیم. بدین منظور پس از بیان مسئله و ضرورت و دلایل توجیهی تحقیق، اهداف تحقیق و فرضیه ها بیان می شوند. سپس به ترتیب:  مدل , روش ,جامعه آماری , روش گردآوری اطلاعات , روش تجزیه و تحلیل اطلاعات , قلمرو و تعریف متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. و در انتهای این فصل، ساختار تحقیق آورده می شود.

1-2 بیان مساله تحقیق :

آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت برای تصمیم گیری مدیران درخصوص برنامه ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سربه سر و سایر موارد مدیریتی است.

در مدل سنتی رفتار هزینه، هزینه ها متناسب با تغییر محرک هزینه تغییر می کند یعنی میزان تغییر هزینه ها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد، نه به جهت تغییر . اما هزینه ها در واقع نشان دهنده مصرف منابع هستند و منابع نیز به منظور انجام فعالیت های گوناگون فراهم می شوند. چون فعالیتها در راستای تولید کالاها و خدمات صورت می گیرد، منابع بر مبنای انتظارات از تقاضا تحصیل می شوند و به همین دلیل، هزینه ها از تقاضای واقعی تبعیت نمی کنند. تحقیقات قبلی نیز نشان
می دهد که شدت کاهش هزینه ها بر اثر کاهش حجم فعالیت، کمتر از شدت افزایش هزینه ها بر اثر افزایش حجم فعالیت ها است. به این نوع رفتار هزینه ها ،” رفتار چسبنده ” گفته می شود.

زمانی که مدیران با کاهش فروش مواجه می شوند، ممکن است این وضعیت را موقعیتی تصور کرده و انتظار بازگشت فروش به حالت اولیه را داشته باشند. از این رو ، برخی از مدیران در دوره هایی که فروش ، روند نزولی دارد ، منابع لازم برای انجام فعالیتهای عملیاتی را کاهش نمی دهند . این رفتار از آنجا قابل توجیه است که حفظ منابع ، موجب کاهش هزینه ها در بلند مدت می شود ،زیرا در صورت کاهش منابع در واکنش به کاهش فروش ، اگر فروش در دوره های آتی افزایش یابد ،
هزینه هایی بابت تحصیل مجدد همان منابع به شرکت تحمیل می شود .از این رو ، مدیران برای کاهش هزینه ها و در نتیجه افزایش سود شرکت ها در بلند مدت اقدام به حفظ منابع می کنند (کردستانی و مرتضوی 1391).

یکی از اهم وظایف مدیریت ،کنترل عملیات و امور مالی سازمان است .مدیران باید اطلاعات خوبی برای تصمیم گیری داشته باشند تا با بهره گرفتن از توانایی های رهبری خود نیرو های شرکت را به اجرای این تصمیمات تشویق نمایند . آنها می توانند با توجه به حساسیت تغییرات هزینه به کاهش فروش ، سهم هزینه های چسبنده از کل هزینه ها را ارزیابی کرده و در صورت لزوم با تجدید نظر در قرارداد های شرکت ، حساسیت هزینه ها نسبت به حجم فروش را افزایش دهند و از این طریق موجب کاهش هزینه های تعدیل منابع شوند.

در این تحقیق چگونگی اثر تعدیل کننده تغییرات  فروش  دوره  قبل بر رفتار نامتقارن هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای دوه 5 ساله مورد بررسی قرار
می گیرد و برای این منظور تاثیر انتظارات خوش بینانه مدیران نسبت به فروش های آتی و انگیزه مدیریت سود را نیز مورد بررسی قرار می دهیم.

1-3 ضرورت انجام تحقیق :

آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سربه سر و سایر موارد مدیریتی است و برخلاف روش سنتی، در تجزیه و تحلیل های بنیادی باید رفتار چسبنده هزینه ها را نیز برای تصمیم گیری بکار ببریم.

اهمیت این تحقیق از آن جهت می باشد که ما قصد داریم چگونگی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره قبل را بر رفتار نامتقارن هزینه ها با توجه به انتظارات خوشبینانه مدیران نسبت به فروش آتی و انگیزه مدیریت سود مورد بررسی قرار دهیم تا نتایج تحقیق بتواند برای سرمایه‌گذارانی که از پیش‌بینی سود برای ارزش دهی به شرکت‌ها استفاده می‌کنند، سودمند باشد و آگاهی از نتایج این تحقیق، در ارزیابی دقیق تر عملکرد مالی، پیش بینی سودآوری شرکت ها و تصمیم گیری دقیق تر مدیران حائز اهمیت می باشد.

تعداد صفحه : 144

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.