زبان و ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه جایگاه دستور زبان فارسی در ویرایش متون

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : جایگاه دستور زبان فارسی در ویرایش متون

دانشگاه سمنان

دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی

پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

جایگاه دستور زبان فارسی در ویرایش متون

استاد راهنما:

دکتر یدا… شکری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
1. بیان مسأله  ……………………………………………………………………………………………………………………… 14
2. سوابق تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………. 14
3. واژه­ های کلیدی تحقیق  …………………………………………………………………………………………………. 15
4. سؤال­های تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………. 16
5. فرضیه ­های اصلی و فرعی  ……………………………………………………………………………………………….. 16
6. اهداف تحقیق (اصلی و فرعی)  ……………………………………………………………………………………….. 16
7. استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق  …………………………………………………………………………………… 16
فصل دوم: مباحث دستور زبان فارسی  

 

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
1. فعل (کنش)  ……………………………………………………………………………………………………………………. 20
1ـ 1. تعریف فعل  ……………………………………………………………………………………………………………….. 21
2ـ 1. اقسام فعل از نظر انجام کار  ………………………………………………………………………………………. 22
3ـ 1. جنبه­ های فعل  …………………………………………………………………………………………………………… 26
4ـ 1. ساختمان فعل  …………………………………………………………………………………………………………… 31
 5ـ1. افعال امر و نهی و نفی و دعا  …………………………………………………………………………………….. 33
2. اسم  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 35
1ـ 2. مشخصات عمدۀ اسم  ………………………………………………………………………………………………… 35
2ـ 2. اقسام اسم  …………………………………………………………………………………………………………………. 36
1ـ 2ـ 2. اسم عام و خاص  ………………………………………………………………………………………………….. 37
2ـ 2ـ 2. اسم ذات و معنی  …………………………………………………………………………………………………. 39
3ـ 2ـ 2. اسم معرفه و نکره  ……………………………………………………………………………………………….. 42
4ـ 2ـ 2. اسم جامد و مشتق  …………………………………………………………………………………………….. 45
5ـ 2ـ 2. اسم ساده و مرکب  ………………………………………………………………………………………………. 46
6ـ 2ـ 2. اسم مفرد و جمع  ………………………………………………………………………………………………… 48
7ـ 2ـ 2. اسم مصغّر  ……………………………………………………………………………………………………………. 54
8ـ 2ـ 2. اسم مصدر یا حاصل مصدر  …………………………………………………………………………………. 54
9ـ 2ـ 2. اسم آلت (نام­افزار)  ………………………………………………………………………………………………. 55
10ـ 2ـ 2. اسم صوت (نام­آوا)  …………………………………………………………………………………………….. 56
11ـ 2ـ 2. نقش­های اسم در جمله  ……………………………………………………………………………………. 56
3. ضمیر  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
4. صوت (شبه جمله)  …………………………………………………………………………………………………………. 59
5. صفت  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
1ـ 5. اقسام صفت از حیث ساخت  …………………………………………………………………………………….. 61
2ـ 5. اقسام صفت از حیث ریشه  ……………………………………………………………………………………….. 61
3ـ 5. اقسام صفت بیانی از حیث سنجش …………………………………………………………………………… 61
4ـ 5. مطابقت صفت و موصوف  ………………………………………………………………………………………….. 63
5ـ 5. حالات صفات  ……………………………………………………………………………………………………………. 63
6. حروف  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 65
1ـ 6. حروف اضافه  ……………………………………………………………………………………………………………… 65
2ـ 6. حروف ربط  ………………………………………………………………………………………………………………… 66
3ـ 6. حروف ندا  ………………………………………………………………………………………………………………….. 67
7. قید  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
1ـ 7. اقسام قید به اعتبار معنی  …………………………………………………………………………………………. 69
فصل سوم: کلیات ویرایش  

 

1. ویرایش  …………………………………………………………………………………………………………………………… 72
1ـ1. ویرایش در لغت  ………………………………………………………………………………………………………….. 72
2ـ 1. ویرایش در اصطلاح  ………………………………………………………………………………………………….. 73
3ـ 1. تعریف ویرایش  ………………………………………………………………………………………………………….. 73
4ـ 1. لزوم ویرایش  ……………………………………………………………………………………………………………… 74
5 ـ 1. انواع خدمات ویرایشی  …………………………………………………………………………………………….. 75
فصل چهارم: جایگاه دستور زبان در ویرایش متون  

 

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
1. بخش صرف  ……………………………………………………………………………………………………………………. 92
1ـ 1. فعل …………………………………………………………………………………………………………………………….. 92
1ـ 1ـ 1. استفادۀ مناسب از فعل وصفی یا وجه وصفی  …………………………………………………….. 93
2ـ 1ـ 1. به کار رفتن فعل معلوم به جای مجهول  …………………………………………………………… 95
3ـ 1ـ 1. آمدن همکرد مناسب به همراه فعل مرکب  ………………………………………………………… 97
4ـ 1ـ 1. رعایت مطابقت فعل و فاعل  ………………………………………………………………………………… 99
5ـ 1ـ 1. تتابع فعل  …………………………………………………………………………………………………………….. 102
6ـ 1ـ 1. تکرار فعل  …………………………………………………………………………………………………………….. 103
7ـ 1 ـ1. کاربرد صحیح افعال  …………………………………………………………………………………………….. 106
8ـ 1ـ 1. کاربرد فعل در معنی اصلی خود  …………………………………………………………………………. 108
9ـ 1ـ 1. فعل­های بازدارنده  ……………………………………………………………………………………………….. 109
2ـ 1. اسم  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 110
1ـ 2ـ 1. نکات ویرایشی پیرامون نشانه­ های لفظی اسم  ……………………………………………………. 111
2ـ 2ـ 1. اقسام اسم و نکات ویرایشی آن  …………………………………………………………………………… 112
3ـ 2ـ 1. عربی در فارسی  …………………………………………………………………………………………………… 116
4ـ 2ـ 1. جمع بستن اسامی  ………………………………………………………………………………………………. 117
5ـ 2ـ 1. کاربرد کلمه­­های تنوین­دار فارسی  ………………………………………………………………………. 120
6ـ 2ـ 1. استعمال همزه در کلمه­های مختوم به الف  ………………………………………………………… 121
7ـ 2ـ 1. تتابع اضافات  ……………………………………………………………………………………………………….. 122
8ـ 2ـ 1. تکرار واژه و پی در پی آوردن کلمات هم­معنی در جمله  …………………………………… 123
3ـ 1. صفت  …………………………………………………………………………………………………………………………. 123
4ـ1. حروف  …………………………………………………………………………………………………………………………. 124
1ـ 4ـ1. حروف اضافه  …………………………………………………………………………………………………………. 125
2ـ 4ـ1.  حروف ربط  ………………………………………………………………………………………………………….. 127
3ـ 4ـ1. حروف نشانه  ………………………………………………………………………………………………………….

 

130
2. بخش نحو و اهمیت آن در ویرایش ………………………………………………………………………………… 137
1ـ 2. اقسام جمله از لحاظ ارکان و اجزا  ……………………………………………………………………………. 138
2ـ 2. درازنویسی  …………………………………………………………………………………………………………………. 141
3ـ 2. ابهام  …………………………………………………………………………………………………………………………… 148
4ـ 2. خطای منطقی  ………………………………………………………………………………………………………….. 149
فصل پنجم: نتیجه ­گیری  
نتیجه ­گیری  ……………………………………………………………………………………… 152
منابع و مآخذ  …………………………………………………………………………………………………. 158


چکیده

زبان از جمله مؤثرترین و مهم­ترین ابزارهای ادای فکر و برقراری ارتباط است که بین اجزای آن روابط مشخصی وجود دارد؛ توصیف و تشریح این روابط و نقش هر یک از این اجزا در دانشی به نام دستور زبان مطرح می­ شود. این دانش جزء علوم اصلی ادبی به شمار می­­آید و شناخت و آگاهی از معیارها و اصول آن برای بررسی هر علمی از جمله ویرایش ضرورت دارد. این معیارها و اصول در نوعی از ویرایش که ویرایش زبانی نام دارد، بسیار بااهمیت است؛ زیرا رفع خطاهای دستوری و ساختاری و جمله­بندی یکی از مهم­ترین مؤلفه­ های این نوع ویرایش محسوب می­ شود.

هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل مؤلفه­ های دستور زبان در ویرایش زبانی و بیان اختلاف­نظرهای صاحب­نظران در این زمینه است. همچنین، بر آن است با تأکید بر خطاهای رایج، صورت صحیح متن یا عبارت را بیان کند. نتایج پژوهش نشان می­دهد، بسیاری از اصول و معیارهای درست­نویسی مطرح در ویرایش بر قواعد دستوری مبتنی است و رایج­ترین  و بیشترین غیر معیارها در سه حوزۀ جمله، فعل و حرف است.

مقدمه

با توجه به این که انسان تنها موجودی است که زبان ملفوظ دارد و می ­تواند با آن عواطف خود را به دقت به دیگران انتقال دهد. بنابراین، زبان مهمترین وسیلۀ ارتباط بین مردم و بزرگترین عامل تشکیل اجتماعات و فرهنگ و تمدن و علم و هنر محسوب می­ شود (فرشیدورد، 1388: 23). در گذشته انسان­ها برای برقراری ارتباط و انتقال افکار و عواطف خود از نشانه­­ها و حرکت­ها و علایم استفاده می­کردند؛ اما امروزه زبان از مؤثرترین ابزارها برای ادای فکر و برقراری ارتباط است.

نفیسی معتقد است، زبان بهترین و آشکارترین وسیلۀ نشان دادن فکر مشترک است و بسیاری از افکار را می­آورد (نفیسی، 1390: 293). افزون بر این، مهمترین ابزار ارتباط اجتماعات بشر محسوب می­ شود که سبب تولید فهم علایم و کلمه­ها و جمله­های تازه بی­شماری به وسیلۀ انسان می­ شود (فرشیدورد، 1388: 24). از این رو، زبان و ساختمان آن همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است و قواعد آن به وسیلۀ دستورنویسان و دیگر پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است. این قواعد که به مثابه دستور زبان شناخته شده است، جزء علوم اصلی ادبی به شمار می­رود و ساختار هر زبانی را شکل می­دهد. از این رو، برای بررسی هر علمی ابتدا به سراغ دستور زبان آن می­روند تا بتوانند با شناخت بهتر آن، از آن برای مقاصد مورد نظر بهتر استفاده کنند. به گفتۀ باطنی، الگوها و روابطی که مجموعاً ساختمان این زبان را شکل می­دهد، انواع متفاوتی دارند که می­توان آن­ها را از سه جنبۀ دستور، واژگان و اصوات مطالعه کرد (باطنی، 1387 :7). قصد ما در این پژوهش بررسی جایگاه دستور زبان فارسی در ویرایش زبانی است. این ویرایش یکی از انواع ویرایش متون است که به صورت صحیح عبارات و جملات، دقت در ساختار و معنی و کاربرد واژه­ های به کار رفته در متن، بررسی ساختار جمله، رفع خطاهای زبانی و نابه­سامانی عبارات، پرهیز از درازنویسی و ابهامات و … می ­پردازد.

به طور کلی، آنچه در ویرایش زبانی بحث می­ شود، از چند منظر قابل بررسی است:

«1)  رفع خطاهای دستوری، ساختاری و جمله­بندی؛

2) اصلاح انحراف از زبان معیار و یک­دست کردن زبان نوشته؛

3) ابهام­زدایی از عبارت­های نارسا، مبهم، متناقض، نامفهوم و عامیانه؛

4) انتخاب برابرهای مناسب برای واژگان غیرفارسی، حذف واژگان، تعابیر و اصطلاحات و عبارت­های تکراری و زائد، عامیانه، ناقص، نارسا، متضاد و متناقض؛

5) کوتاه کردن جمله­های طولانی؛

6) ساده­سازی و روان­سازی متن از نظر جمله­بندی؛

7) گزینش واژگان فارسی و برابرهای مناسب» (ذوالفقاری، 1390: 17).

بنابر موارد مذکور، یکی از مقوله­های مهم در ویرایش زبانی، توجه به دستور زبان است؛ چرا که ساختار و جمله­بندی متن را سامان می­دهد، ابهام را از عبارت­های نارسا و متناقض می­زداید، با شناخت روابط اجزای جمله؛ از میزان نارسایی­ها در نگارش متن می­کاهد و … . مهم­تر از همه به صورت اثر و اجزای سازندۀ ساختمان زبان متن توجه می­ کند. با توجه به این که صورت وسیلۀ پی بردن به معنی است و اگر ظاهر عبارت ناقص باشد، معنایی از آن مفهوم نمی­ شود؛ لذا توجه به صورت که ساختار جمله و کلمات را شکل می­دهد، اهمیت بسیاری دارد و در دستور زبان به آن توجه می­ شود که در ویرایش زبانی جزء مقوله­های مهم به شمار می­آید.

بدین ترتیب، در این پژوهش انواع کلمه که شامل 7 نوع فعل، اسم، صفت، ضمیر، قید، حرف و صوت می­ شود؛ مورد بررسی قرار می­گیرد. برای انجام این مهم، مباحث مورد نظر را که در ویرایش زبانی اهمیت بیشتری دارد، از کتاب­های دستور مفصل فرشیدورد، دستور انوری و گیوی، دستور باطنی، دستور خیام­پور و … بیان کرده­ایم. این مباحث هر کدام در ویرایش زبانی قابل بحث است؛ چراکه هر یک بر اساس الگوی مشخصی در جمله نقش­آفرینی می­ کنند و هر گونه غلط و مغایرتی در شیوۀ به کار بردن آن­ها موجب نامفهومی و پیچیدگی متن می­ شود. به عبارت بهتر، بدون توجه به این مباحث و رعایت صحیح قواعد آن راه به جایی نمی­بریم.

تعداد صفحه : 160

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.