رشته حسابداری

دانلود پایان نامه جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان :  جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات ایلام

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری  (M.A)

عنوان:

جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

 

استاد راهنما:

دکتر بابک جمشیدی نوید

استاد مشاور:

دکتر رحمت­اله محمدی پور

 

بهار 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

چکیده 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق.. 4

1-3- اعتبارات هزینه‌ای.. 5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4- اهداف مشخص تحقیق.. 6

1-4-1- هدف اصلی.. 6

1-4-2- اهداف فرعی.. 6

1-5- فرضیه ‏های تحقیق.. 7

1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق.. 7

1-5-2- فرضیه‌های فرعی.. 7

1-6- قلمروتحقیق.. 8

1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق.. 8

1-6-2- قلمرو زمانی تحقیق.. 8

1-6-3- قلمرو مکانی تحقیق.. 8

1-7- تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 8

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق و پیشینه

2-1- مقدمه. 12

2-2- کنترل داخلی.. 13

2-2-1- کنترل داخلی اداری.. 13

2-2-2- کنترل داخلی حسابداری.. 13

2-3- دسته بندی کنترل‌های داخلی.. 17

2-3-1- کنترل‌های داخلی اداری.. 17

2-3-2- کنترل‌های داخلی حسابداری.. 17

2-3-2-1- کنترل‌های پایه (اولیه) 17

2-3-2-2- کنترله‌ای انضباطی (ثانویه) 18

2-4- اجزای کنترل داخلی.. 19

2-4-1- محیط کنترلی.. 19

2-4-2- فرایند ارزیابی خطر توسط واحد مورد رسیدگی.. 19

2-4-3- سیستم اطلاعاتی، شامل فرایندهای تجاری مربوط، در ارتباط با گزارشگری مالی و اطلاع رسانی.. 20

2-4-4- فعالیتهای کنترلی.. 20

2-4-5- نظارت بر کنتر‌لها 20

2-5- ضرورت وجود کنترل‌های داخلی.. 21

2-6- محدودیت‌های کنترل‌های داخلی.. 21

2-7- ارزیابی سیستم کنترل داخلی توسط حسابرسان. 23

2-7-1- مراحل ارزیابی ساختار کنترل داخلی صاحبکار توسط حسابرسان به شرح زیر است… 24

2-7-1-1- کسب شناختی کافی از سیستم کنترل داخلی.. 24

2-7-1-2- روش‌های برآورد خطر. 25

2-7-1-3- سایر منابع کسب اطلاعات درباره ساختار کنترل‌های داخلی.. 26

2-7-1-4- پرسشنامه کنترل‌های داخلی.. 27

2-7-1-5- شرح نوشته سیستم کنترل داخلی.. 27

2-7-1-6- نمودگر سیستم کنترل داخلی.. 28

2-7-2- آزمون شناخت سیستم. 28

2-7-3- برآورد احتمال خطر کنترل و طراحی آزمونهای اضافی کنترل‌ها 29

2-7-4- اجرای آزمون‌های اضافی کنترل‌ها 30

2-8- گزارش مسایل مربوط به ساختار کنترل داخلی.. 31

2-9- جایگاه قانونی دیوان محاسبات و نقش آن در کنترل‌های داخلی.. 32

2-9-1- از قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران. 32

2-9-2- قانون دیوان محاسبات کشور. 33

2-10- فرایند حسابرسی و بررسیهای فنی و مالی در دیوان محاسبات کشور. 35

2-11- حسابرسی مورد عمل در دیوان محاسبات کشور. 37

2-12- دستگاه های مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور. 40

2-13- رسیدگی‌های شبه قضایی به تخلفات و انحرافات مالی دستگاه‌ها در دیوان محاسبات کشور. 48

2-14- حسابرسی و انواع آن. 60

2-14-1- تعریف حسابرسی.. 60

2-14-2- تعریف حسابرسی دولتی.. 62

2-14-2-1- هدف حسابرسی دولتی.. 63

2- 14-2-2- اظهار نظر حسابرسی دولتی.. 64

2-14-2-3- حسابرسی دولتی از دیدگاهGAAFR.. 64

2-14-2-4-  عوامل مربوط به کیفیت اجرای حسابرسی دولتی از دیدگاه محققین مختلف… 67

2-15- جمع بندی مطالب… 68

2-16- پیشینه تحقیق.. 69

2-16-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 69

2-16-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 70

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 73

3-2- روش تحقیق.. 73

3-3- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی.. 75

3-4- جامعه آماری و نمونه آماری.. 76

3-5- حجم نمونه. 77

3-6- ابزار گردآوری اطلاعات… 78

3-7- روایی و پایایی پرسشنامه. 78

3-7-1- روایی 78

3-7-2- پایایی.. 79

3-8- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها 80

 

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

4-1 مقدمه. 82

4-2-یافته‌های توصیفی پژوهش… 83

4-2-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت… 83

4-2-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. 84

4-2-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات… 86

4-2-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی.. 87

4-2-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب عنوان شغلی.. 88

4-2-6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت… 89

4-2-7- بررسی متغیر‌های اصلی پژوهش… 90

4-2-8- بررسی تفاوت متغیر‌های اصلی تحقیق به تفکیک جنسیت 91

4-3- تحلیل داده‌های پژوهش… 92

4-3-1 بررسی نرمال بودن متغیر‌های اصلی.. 92

4-3-2- فرضیه اول: 93

4-3-3- فرضیه دوم: 95

4-3-3- فرضیه سوم: 97

4-3-4- فرضیه چهارم: 99

4-3-5- فرضیه اصلی: 101

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 – مقدمه. 104

5-2- نتایج تحقیق.. 104

5-3- یافته‌های تحقیق.. 108

5-4- بحث و نتیجه‌گیری.. 108

5-5- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه‌ها 109

5-6- پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی.. 110

5-7 – محدودیت‌های تحقیق.. 110

منابع و مآخذ. 111

پیوست… 115

چكیده انگلیسی.. 135

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                       صفحه

جدول 3-1 آلفای کرونباخ.. 80

جدول3-2 جورج ومالری.. 80

جدول 4-1 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک جنسیت… 83

جدول 4-2 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سن.. 84

جدول 4-3 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک تحصیلات… 86

جدول 4-4 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک رشته تحصیلی.. 87

جدول 4-5 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک عنوان شغلی.. 88

جدول 4-6 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سابقه خدمت… 89

جدول 4- 7 آماره‌های توصیفی مولفه‌های ارزیابی کنترلهای داخلی.. 90

جدول4-8 شاخص‌های توصیفی متغیر‌های اصلی به تفکیک جسیت و معنا داری آزمون تی برای گروه‌های مستقل.. 91

جدول 4-9 آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها 92

جدول 4-10 آزمون دوربین- واتسون. 93

جدول 4-11 خلاصه مدل رگرسیون. 93

جدول 4-12 خلاصه مدل تحلیل رگرسیون. 94

جدول  4-13 ضرایب معادله رگرسیون. 94

جدول 4-14 آزمون دوربین- واتسون. 95

جدول 4-15 خلاصه مدل رگرسیون. 95

جدول 4-16 خلاصه مدل تحلیل رگرسیون. 96

جدول  4-17 ضرایب معادله رگرسیون. 96

جدول 4-18 آزمون دوربین- واتسون. 97

جدول 4-19 خلاصه مدل رگرسیون. 97

جدول 4-20 خلاصه مدل تحلیل رگرسیون. 98

جدول  4-21 ضرایب معادله رگرسیون. 98

جدول 4-22 آزمون دوربین- واتسون. 99

جدول 4-22 خلاصه مدل رگرسیون. 99

جدول 4-24 خلاصه مدل تحلیل رگرسیون. 100

جدول  4-25 ضرایب معادله رگرسیون. 100

جدول 4-26 آزمون دوربین- واتسون. 101

جدول 4-27 خلاصه مدل رگرسیون. 101

جدول 4-28 خلاصه مدل تحلیل رگرسیون. 102

جدول  4-29 ضرایب معادله رگرسیون. 102

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                      صفحه

نمودار 2-1 انواع حسابرسی.. 61

نمودار 2-2 رابطه بین مولفه‌ها، داده‌ها و ستانده‌ها در حسابرسی عملکرد. 66

نمودار 3-1 طبقه بندی جامع روش های تحقیق.. 74

نمودار 3-2 مدل مفهومی.. 76

نمودار 4-1 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک جنسیت… 83

نمودار 4-2 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سن.. 84

نمودار 4-3 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک تحصیلات… 86

نمودار 4-4 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک رشته تحصیلی.. 87

نمودار 4-5 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک عنوان شغلی.. 88

نمودار 4-6 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سابقه خدمت… 89

 

 

 چکیده

در سال­های اخیر ارزیابی کنترل­های داخلی مورد توجه حسابرسان قرار گرفته­است چرا که در صورت ارزیابی صحیح این کنترل­ها توسط حسابرسان ریسک انجام حسابرسی ملموس شده و این امر در نتیجه باعث ایجاد شناخت دقیق از سیستم تحت حسابرسی شده و به دلیل به کارگیری روش­های صحیح حسابرسی که خود باعث کاهش ریسک می­گردد موجبات اجرای یک حسابرسی موفق توسط حسابرسان فراهم می­گردد.. این پژوهش با هدف جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات در سال 1393 انجام گردید. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان حوزه فنی(حسابرسان) دیوان محاسبات کشور به تعداد 635 نفر بود که تعداد 240 نفر بر اساس روش نمونه گیری کوکران جامعه محدود، انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه 5 گزینه‌ای لیکرت بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی همچون رگرسیون و از نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شد. پس از بررسی و آزمون فرضیه‌های فرعی و در نهایت فرضیه اصلی مشخص گردید ارزیابی اجزای سیستم کنترل­های داخلی بر اساس مدل کوزو که عبارتند از: محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت­های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات و نظارت بر انجام یک حسابرسی موفق در دستگاه­های اجرایی تحت حسابرسی دیوان محاسبات کشور تأثیر گذارند، بدین صورت که بیش­ترین تأثیر مربوط به محیط کنترلی و کم­ترین تأثیر مربوط به نظارت می­باشد و ارزیابی سیستم کنترل داخلی نیز در نهایت تأثیر معنی­داری بر انجام یک حسابرسی موفق در دستگاه­های اجرایی تحت حسابرسی دیوان محاسبات کشو دارد.

واژه­ های کلیدی: کنترل­های داخلی، حسابرسی موفق، دستگاه­های اجرایی، دیوان محاسبات کشور

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه:

در نظام مقدس جمهوری اسلامی‌ انتظار عموم مردم از کارگزاران بخش دولتی این است که منصفانه در خدمت عموم مردم بوده و منابع عمومی‌ را به طریق مناسب اداره کنند. البته اهمیت مراقبت ویژه از منابع عمومی‌ که می­بایست در مسیر تامین منافع عموم بکار گرفته شوند بر کسی پوشیده نیست و اهمیت حفاظت از این منابع که در اختیار دستگاه­های اجرایی قرار دارد مستلزم تاکیید بیشتری است.

با توجه به وظایف دستگاه­های حکومتی وطبق قانون، هرساله بودجه­ هایی برای اجرای عملیات قانونی آن­ها تهیه شده که پس از سیر مراحل قانونی در اختیار آن­ها قرار می‌گیرد تا درچارچوب قوانین و مقررات مربوطه هزینه نمایند که می‌بایست توسط قانونگذار نظارت گردد تا درآمدهای قانونی بر اساس قوانین و مجوزهای مربوطه وصول و به خزانه واریز گردد تا از آن محل وجوه مورد نیاز در قالب بودجه ­های جاری و تملک­دارائی­های سرمایه‌ای به دستگاه­های اجرایی تخصیص یافته و دستگاه­های متولی نیز بتوانند پس از دریافت وجه در قالب مجوزهای قانونی (قانون محاسبات عمومی،  موافقتنامه متبادله و…….) برنامه­ های خود را اجرا نمایداز آنجائی که اعتبارات دولتی منابع بیت­المال بوده و متعلق به همه افراد جامعه است لذا می‌بایست نظارت تخصصی حرفه‌ای برآن صورت گیرد، تا انحراف از قوانین و مقررات احصاء شده و در صورتی که انحراف از قوانین و مقررات باعث وارد شدن ضرر و زیان به بیت­المال می‌گردد با آن برخورد مناسب شود و از تضییع بیت­المال جلوگیری گردد.

به جهت صیانت از بیت­المال، براساس اصل (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ سازمانی تحت عنوان دیوان محاسبات کشور تشکیل گردیده­است که براساس تعریف: دیوان محاسبات به كلیه حساب­های وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت­های دولتی و سایر دستگاه­هائی كه بنحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند و به ترتیبی كه قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می کند كه هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

با توجه به مواد (5) و (6) قانون دیوان محاسبات کشور، بررسی جهت اطمینان از برقراری روش­ها و دستورالعمل­های مناسب مالی و کاربرد موثر آن­ها در جهت نیل به اهداف دستگاه­های مورد رسیدگی و اعلام نظر در خصوص وجود و کفایت مراجع کنترل کننده دستگاه­های اجرایی، از وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور می‌ باشد.

ارزیابی کنترل­های داخلی مورد توجه حسابرسان دیوان محاسبات قرار دارد چرا که در صورت ارزیابی صحیح این کنترل­ها توسط حسابرسان ریسک انجام حسابرسی ملموس شده و این امر در نتیجه باعث ایجاد شناخت دقیق از سیستم تحت حسابرسی شده و به دلیل به کارگیری روش­های صحیح حسابرسی که خود باعث کاهش ریسک می­گردد موجبات اجرای یک حسابرسی موفق توسط حسابرسان فراهم می­آید.

تعداد صفحه : 151

قیمت :14700 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.