پزشکی

دانلود پایان نامه تعیین میزان آفلاتوکسینB1درکنسانتره ی مصرفی گاوهای شیری شهرستان گرمسار

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته دامپزشکی

عنوان : تعیین میزان آفلاتوکسینB1درکنسانتره ی مصرفی گاوهای شیری شهرستان گرمسار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

 

دانشكده پزشكی

پایان نامه:

برای دریافت درجه دكتری حرفه‌ای دامپزشكی (D.V.M)

سال تحصیلی: 90 – 1389                    شماره پایان نامه:

موضوع:

تعیین میزان آفلاتوکسینB1درکنسانتره ی مصرفی گاوهای شیری شهرستان گرمسار

استاد راهنما: دکتر مهدی منصوری

          استادیاربخش قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد گرمسار

 

استاد مشاور: دکتر ویداپیرزمانی

استادیاربخش صنایع مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد گرمسار

 

استاد داور: دکتر علی نوری امام زاده

استادیاربخش علوم کشاورزی دانشگاه آزاد واحد  گرمسار

 

پاییز89

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

چكیده……………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………. 2

1-1- مقدمه و هدف………………………………………………………………… 3

1-2- تاریخچه………………………………………………………………………. 4

1-3- مایكوتوكسین‌ها به عنوان متابولیت های ثانویه……………………………… 5

1-4- طبقه‌بندی مایكوتوكسین‌ها……………………………………………………. 6

1-5- خواص عمومی مایكوتوكسین‌ها……………………………………………… 7

1-6- مهمترین  قارچ‌های مولد سم…………………………………………………. 11

1-6-1- جنس آسپرژیلوس…………………………………………………………. 11

1-6-2- جنس پنی‌سیلیوم……………………………………………………………. 11

1-6-3- جنس فوزاریوم…………………………………………………………….. 11

1-6-4- سایر جنس‌های قارچی…………………………………………………….. 12

1-7- مکانیسم اثر مایكوتوكسین‌ها…………………………………………………. 12

1-8- وقوع طبیعی مایكوتوكسین‌ها………………………………………………… 12

1-9- آفلاتوكسین‌ها…………………………………………………………………. 14

1-9-1- شرایط تولید……………………………………………………………….. 16

1-9-2- خواص فیزیكی و شیمیایی………………………………………………… 21

1-9-3- بیوسنتز……………………………………………………………………. 25

1-10- متابولیسم و تبدیل بیولوژیك………………………………………………… 31

1-10-1- اكسیداسیون…………………………………………………………………… 31

1-10-1-1- اپواكسیداسیون……………………………………………………………… 31

1-10-1-2- هیدروكسیداسیون………………………………………………………….. 32

1-10-1-3- دمتیلاسیون………………………………………………………………… 33

1-10-1-4- تولید آفلاتوكسین B2a وآفلاتوكسین G2a…………………………………… 33

1-10-2- احیا……………………………………………………………………………. 33

1-10-3 الحاق…………………………………………………………………………… 34

1-10-3-1- الحاق گلوكورونیدی اپوكسید………………………………………………. 34

1-10-3-2- الحاق مشتقات هیدروكسیله………………………………………………… 35

1-11- اثرات بیولوژیک ………………………………………………………………… 35

1-11-1- سمیت حاد و مزمن…………………………………………………………… 35

1-11-2- سمیت سلولی…………………………………………………………………. 36

1-11-3- جهش‌زایی ……………………………………………………………………. 37

1-11-4- ناقص‌الخلقه‌زایی………………………………………………………………. 38

1-11-5- تداخل با فرایندهای بیوشیمیایی………………………………………………. 38

1-11-6- میانكش آفلاتوكسین با DNA ……………………………………………….. 39

1-11-7-اثرت حشره کشی……………………………………………………………… 40

1-11-8-سمیت گیاهی………………………………………………………………….. 40

1-12- بیماری‌های دامی‌ ناشی از آفلاتوكسین………………………………………….. 40

1-12-1بیماری‌زایی آفلاتوكسین‌ها در گاو شیری………………………………………. 42

1-13-آسیب شناسی آفلاتوکسیکوز……………………………………………………… 44

1-14-زیانهای اقتصادی ناشی ازآفلاتوکسین ها………………………………………… 47

1-15- حد مجاز مایكوتوكسین‌ها و مقررات مربوطه…………………………………… 47

1-16-استراتژی‌های خنثی‌سازی و حذف میزان آفلاتوكسین…………………………… 49

1-16-1- غیرفعال كردن در اثر حرارت……………………………………………….. 50

1-16-2-اشعه دادن……………………………………………………………………… 50

1-16-3-عصاره‌ گیری با بهره گرفتن از حلال و جدا سازی مكانیكی………………………. 51

11-16-4-جذب آفلاتوكسین از محلول…………………………………………………. 51

1-16-5-كنترل زیستی و غیر فعال كردن آفلاتوكسین با بهره‌گیری از میكروب‌ها……. 51

1-16-6-مجاورت با آمونیاك……………………………………………………………. 51

1-16-7-بی‌سولفیت سدیم……………………………………………………………….. 52

1-17- آفلاتوكسین‌ها در محصولات كشاورزی ……………………………………….. 54

1-18- حضور آفلاتوكسین‌ها در فرآورده‌های حیوانی………………………………….. 56

1-19- اثرات سوء آفلاتوكسین‌ها بر سلامتی انسان…………………………………….. 60

1-20-روش‌های آنالیز…………………………………………………………………… 63

1-20-1- روش‌های بیولوژیك…………………………………………………………… 63

1-20-2- روش‌های بیوشیمایی…………………………………………………………. 63

1-20-2-1 روش های كروماتوگرافی………………………………………………….. 63

1-20-3-روش‌های سنجش ایمونولوژیك……………………………………………….. 64

1-20-3-1- رادیوایمونواسی……………………………………………………………. 64

1-20-3-2-الایزا………………………………………………………………………… 65

1-20-3-2-1- روش الایزای متجانس………………………………………………….. 67

1-20-3-2-2- روش الایزا نامتجانس………………………………………………….. 67

1-20-3-2-3- محاسن و معایب الایزای متجانس و نامتجانس…………………………. 67

1-20-3-2-4- روش الایزای مستقیم……………………………………………………. 68

1-20-3-2-5- روش الایزای غیر مستقیم………………………………………………. 68

1-20-3-2-6- روش الایزای رقابتی نامتجانس مستقیم………………………………… 68

1-20-3-2-7- روش الایزای غیر رقابتی غیرمستقیم………………………………….. 69

1-20-3-2-8- روش الایزای غیر رقابتی مستقیم………………………………………. 69

فصل دوم: مواد و روش كار……………………………………………………………. 70

2-1- مواد و وسایل مورد نیاز………………………………………………………….. 71

2-2- مواد موجود در كیت آزمایش……………………………………………………… 71

2-3-آماده سازی معرف ها……………………………………………………………… 72

2-4- روش كار………………………………………………………………………….. 73

2-4-1- جمع‌ آوری نمونه‌ها……………………………………………………………… 73

2-4-2- آماده‌سازی نمونه‌ها……………………………………………………………… 73

2-4-3- اصول انجام  آزمایش…………………………………………………………… 73

2-4-4- روش انجام آزمایش…………………………………………………………….. 74

2-5- روش آنالیز آماری………………………………………………………………… 75

2-6-  قرائت و تفسیر نتایج……………………………………………………………… 75

2-7- حساسیت وویژگی آزمایش………………………………………………………… 76

فصل سوم:نتایج…………………………………………………………………………. 77

3-1-نتایج………………………………………………………………………………… 78

فصل چهارم:بحث وپیشنهادات………………………………………………………….. 80

4-1- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………….. 81

4-2پیشنهادات ………………………………………………………………………….. 84

منابع فارسی…………………………………………………………………………………….85

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………..86

چکیده ی انگلیسی………………………………………………………………………………97

                                                          فهرست جداول

جدول                                                                                                   صفحه

(1-1) خواص فیزیكی و شیمیایی انواع مختلف آفلاتوكسین………………………………..24

(2- 1) انتخاب روش‌های مناسب برای تخریب انواع آفلاتوكسین در محیط‌ها و شرایط مختلف…………………………………………………………………………………………..53

(3-1) ارتباط بین میزان سمّ موجود در اغذیه حیوانی با سطح نهایی آن در فرآورده‌های مربوطه…………………………………………………………………………………………59

(4-1) مراحل اساسی در آنالیز شیمیایی مایكوتوكسین‌ها …………………………………..62

(5-1) آزمون‌های بیولوژیک مورد استفاده جهت ارزیابی سمیت مایكوتوكسین‌ها…………66

(1-3) پراکندگی آلودگی به آفلاتوکسین B1در کنسانتره مصرفی در گاوداری های شیری گرمسار در سه فصل زمستان،بهار وتابستان ………………………………………………..79

(2-3) مقایسه آفلاتوکسینB1 در کنسانتره مصرفی در گاوداریهای شیری گرمسار در سه فصل زمستان،بهار وتابستان………………………………………………………………79

 

 

                                                           فهرست اشكال

شكل                                                                                          صفحه

 

(1- 1) ساختمان شیمیایی مایكوتوكسین‌های مهم………………………………… 9

(2-1 ) دما و پتانسیل آب بر روی آسپرژیلوس فلاووس و تولید آفلاتوكسن……. 19

(3-1) مسیر بیوسنتز آفلاتوكسینB1 ……………………………………………. 27

(4-1) ژن‌ها و واسطه های دخیل در بیوسنتز آفلاتوكسین  B1…………………. 28

(1-2) منحنی استانداردها………………………………………………………… 76

چکیده

 بررسی میزان آفلاتوکسین در کنسانتره های مصرفی گاوهای شیری شهرستان گرمسار

مایکوتوکسین ها متابولیت های ثانویه قارچ های رشته ای هستند که در مراحل پایانی رشد قارچ های رشته ای تولید می شوند.  آفلاتوکسین ها از مهمترین مایکوتوکسین ها هستند  که شامل 1B,2B,1G,2G می باشند، که توسط گونه های آسپرژیلوس فلاووس ، آسپرژیلوس پارازیتیکوس وآسپرژیلوس نومیوس تولید می شوند.چنانچه شرایط حرارت و رطوبت مناسب باشد این قارچ ها بر روی سوبستراهای مناسب مانند دانه های غلات و خوراک دام رشد کرده و تولید سم می کنند.در این بین آفلاتوکسین 1Bاز همه مهمتر و خطرناکتر می باشد که با مصرف خوراک آلوده به آن توسط دام شیروار در کبد حیوان متابولیزه شده، و به صورت آفلاتوکسین 1M در شیر ترشح می شود که اگر بیش از حد مجاز باشد، سلامت جوامع بشری را به مخاطره می اندازد. در این مطالعه 80 نمونه کنسانتره ی گاو شیری از دامداریهای مختلف شهرستان گرمسار در سه فصل زمستان،بهار و تابستان بصورت تصادفی اخذ شد و به وسیله ی روش الایزا که روشی سریع و حساسی  میباشد، میزان آفلاتوکسین 1Bاندازه گیری شد.از میان 80 نمونه ی مورد بررسی 30 نمونه(37.5%) دارای آلودگی بالاتر از حد مجاز(5میکروگرم بر کیلوگرم) در محدوده ی 15/6-52/18میکروگرم بر کیلوگرم را نشان دادند.میانگین آلودگی در فصل زمستان،ر بهار ورتابستان به ترتیب،99/6،49/4 و 13/3 میکروگرم بر کیلوگرم بود.بالاترین میزان آلودگی مربوط به فصل زمستان با52/18میکروگرم بر کیلوگرم و پایین ترین میزان آلودگی مربوط به فصل تابستان با 51/1 میکروگرم بر کیلوگرم بود.مقایسه بین میزان آفلاتوکسین در فصول زمستان،بهار و تابستان بیانگر اختلاف آماری معنی دار بین این سه فصل می باشد.

کلمات کلیدی:آفلاتوکسین 1B،کنسانتره،الایزا،شهرستان گرمسار

مقدمه و  هدف

مایكوتوكسین‌ها[1] از جمله آلاینده‌های محیطی مهم محسوب می‌شوند كه می‌توانند بر روی انواع دانه، مغزدانه و سایر اجزای نباتی تولید شوند. تماس انسان و حیوانات با این دسته از سموم از طریق خوراكی، استنشاقی و یا تماس مستقیم صورت می‌گیرد و در این رابطه، حتی مقادیر بسیار ناچیز این تركیبات می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد. قارچ‌های مولد سم می‌توانند بر روی طیف وسیعی از سوبستراها نظیر برگ‌ها و ساقه‌های درحال رشد، دانه‌ها، میوه‌ها و محصولات غذایی گیاهی و حیوانی رشد كرده و سم تولید كنند. با این حال، برخی سوبستراها برای تولید حداكثر میزان سم مناسب‌ترند كه علت آن می‌تواند نوع تركیب شیمیایی آن‌ ها باشد. در این رابطه، ویژگی سوبسترا برای قارچ یكی از مهمترین جنبه‌های تحقیقات انجام گرفته بر روی مایكوتوكسین‌ها در زمینه‌ی آلودگی اغذیه حیوانی و انسانی است. قارچ‌های مولد مایكوتوكسین‌ قادرند در مراحل مختلف كاشت، داشت، برداشت و انبارداری باعث آلودگی محصولات كشاورزی گردند.

امروزه اكثر مایكوتوكسین‌ها را می توان در سطح قابل قبولی از لحاظ نیازهای قانونی، دامپزشكی و پزشكی مورد شناسایی قرار داد.انتخاب روش‌های مناسب استخراج و تجزیه برای شناسایی این دسته از سموم در اغذیه انسانی و حیوانی، افزودنی‌های خوراكی، بافت‌ها و مایعات بیولوژیک نظیر خون، ادرار و شیر حیوانات حائز اهمیت می‌باشد. و اكثر مطالعات در راستای افزایش حساسیت، دقت و تكرارپذیری و مهم‌تر از همه كاهش زمان آنالیز متمركز شده است (5).

در این راستا  در تحقیق حاضر از روش الایزا (ELISA)[2] كه هم ساده‌تر از روش‌های دیگر، و هم داده‌ها باثبات‌ تر بوده و انحراف معیار نسبتاً پایین‌تری نسبت به روش های دیگر دارد استفاده كردیم. با این روش می‌توان مقادیر در حدود 5 قسمت در بیلیون (ppb) از آفلاتوكسین‌ B1 را مستقیماً پس از عصاره‌گیری نمونه (بدون اعمال مرحله‌ی پالایش) مورد شناسایی قرار داد. این روش در مقایسه با سایر روش‌های تعیین كمیت به زمان و هزینه كم‌تری نیاز دارد(5).

تعداد صفحه : 107

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.