مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه تعیین مناسبترین روش اندازه‌گیری تولید گیاهان بوته‌ای در مراتع شهرستان شیراز

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :کشاورزی

گرایش :مرتعداری 

عنوان : تعیین مناسبترین روش اندازه‌گیری تولید گیاهان بوته‌ای در مراتع شهرستان شیراز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

  دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه منابع طبیعی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

 گرایش: مرتعداری

 عنوان:

تعیین مناسبترین روش اندازه‌گیری تولید گیاهان بوته‌ای در مراتع شهرستان شیراز

(مطالعه موردی: مرتع چشمه انجیر)

 استاد راهنما:

 دکتر سید حمید حبیبیان

 استاد مشاور:

 دکتر حسین قره داغی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب  
  عنوان صفحه  
  چکیده             

فصل اول : مقدمه و كلیات

1  
  1-1- پیش گفتار 3  
  1-2- انواع مالكیت مراتع در گذشته 4  
  1-3- تاریخجه مرتع و مرتع داری در ایران 4  
  1-4- برخی دلایل عمده تخریب مراتع در ایران 5  
  1-4-1- چرای زود رس دام از مراتع 5  
  1-4-2- چرای بیش از اندازه 5  
  1-4-3- بوته كنی 6  
  1-4-4- لگدكوبی سطح مراتع 6  
  1-4-5- شخم مراتع 6  
  1-5- اهداف پژوهش 8  
  1-5-1- هدف كلی 8  
  1-5-2- اهداف فرعی 8  
  1-5-3- اهداف كاربردی 9  
  1-6- پرسش اصلی تحقیق 9  
  1-7- فرضیه های تحقیق 9  
           فصل دوم: مروری بر پژوهش های گذشته    
  مقدمه 12  
  1-2- منابع داخلی 12  
  2-2- منابع خارجی 18  
  3-2- جمع بندی نتایج 20  
        فصل سوم : مواد و روش ها    
  1-3- مقدمه 23  
  2-3- مشخصات منطقه مورد مطالعه 23  
  1-2-3- مشخصات آب و هوایی استان فارس 24  
  1-1-2-3- بارندگی 24  
  2-1-2-3- درجه حرارت 24  
  3-1-2-3- باد 24  
  2-2-3- خاك 25  
  3-2-3- وضعیت پوشش گیاهی 25  
  3-3- روش كار 31  
  1-3-3- مشخصات تحقیق 31  
  2-3-3- زمان نمونه گیری 31  
  3-3-3- جامعه آماری و تعداد نمونه 32  
  4-3-3- روش های اندازه گیری تولید مرتع 32  
  1-4-3-3- روش قطع و توزین 32  
  1-1-4-3-3- اندازه گیری تولید به روش قطع و توزین 32  
  2-1-4-3-3- محاسبه زمان صرف شده صحرایی در روش قطع و توزین 32  
  2-4-3-3- روش نمونه گیری مضاعف 32  
  1-2-4-3-3- اندازه گیری تولید به روش نمونه گیری مضاعف 32  
  2-2-4-3-3- زمان صرف شده صحرایی در روش نمونه گیری مضاعف 33  
  3-4-3-3- روش آدلاید 34  
  1-3-4-3- امدازه گیری تولید به روش آدلاید 34  
  2-3-4-3-3- محاسبه زمان صرف شده صحرایی در روش آدلاید 34  
  4-4-3-3- روش تخمین 34
  1-4-3-3- اندازه گیری تولید به روش تخمین 34
  2-4-4-3-3- محاسبه زمان صرف شده صحرایی در روش تخمین 34
  5-3-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 35
  6-3-3- آزمون‌های انجام گرفته 35
           فصل چهارم: نتایج  
  1-4- مطالعات توصیفی 38
  1-1-4- فرمول های بدست آمده با بهره گرفتن از روش نمونه گیری مضاعف 38
  2-1-4- میزان تولید برآورد شدهسه گونه مورد نظر به چهار روش 39
  2-4- خصوصیات استنباطی 40
  1-2-4- خصوصیات آماری 40
  2-2-4-                       تخمین فاصله ای میانگین جامعه آماری 40
  3-2-4-               آزمون فرض آماری  تفاضل میانگین جامعه آماری() 42
  1-3-2-4- نتایج آزمون  t-test گونه گون 42
  2-3-2-4- نتایج آزمون  t-test گونه ابنوس 46
  3-3-2-4- نتایج آزمون  t-test گونه پیچك 49
    فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری  
  1-5- نتایج حاصل از مقایسه میانگین چهار روش اندازه گیری تولید مراتع 55
  2-5- اندازه گیری تولید گونه گون 55
  1-2-5- نتایج حاصل از مقایسه چهار روش اندازه گیری تولید در گونه گون 55
  2-2-5- نتایج حاصل از مقایسه زمانی روش های اندازه گیری تولید در گونه گون 56
  3-5- اندازه گیری تولید گونه ابنوس 56
  1-3-5- نتایج حاصل از مقایسه چهار روش اندازه گیری تولید در گونه ابنوس 56
  2-3-5- نتایج حاصل از مقایسه زمانی روش های اندازه گیری تولید در گونه ابنوس 57
  4-5- اندازه گیری تولید گونه پیچك 58
  1-4-5- نتایج حاصل از مقایسه چهار روش اندازه گیری تولید در گونه پیچك 58
  2-4-5- نتایج حاصل از مقایسه زمانی روش های اندازه گیری تولید در گونه پیچك 58
  5-5- نتیجه گیری 59
  6-5- پیشنهادات 60
  منابع  
  منابع فارسی 62
  منابع انگلیسی 64

چكیده

بشر از گذشته های دور برای نجات و رهایی خود از چالش كمبود غذا در برابر ازدیاد جمعیت و جهت چاره جویی، به منابع طبیعی روی آورد كه این چاره جویی با استفاده ناصحیح و بیش از حد از منابع طبیعی همراه گردید. بخش عمده ای از منابع طبیعی بخصوص در كشور ما را مراتع تشكیل داده اند. در عرصه مراتع اندازه گیری و یا برآورد تولید علوفه از ضروریات محسوب می گردد و اهمیت آگاهی از میزان تولید علوفه در مدیریت مراتع باعث شده كه كارشناسان همواره در جست و جوی شیوه های مناسب اندازه گیری این عامل باشند. هدف از انجام این تحقیق تعیین روش اندازه گیری تولید گیاهان بوته ای از لحاظ دقت، سرعت و سهولت به كارگیری و نیز هزینه اندازه گیری، در شهرستان شیراز بوسیله مقایسه چهار روش نمونه گیری مضاعف، آدلاید، تخمین و قطع- توزین به عنوان شاهد می باشد. در این تحقیق میزان تولید سه گونه پیچك  Convolvulus fraticosus))، ابنوس((Ebenus stellata و گون Astragalus cemirenus)) با بهره گرفتن از چهار روش ذكرشده اندازه گیری گردید برای مقایسه شاخص های مورد نظر در تیمارهای فوق از آزمون T-Test و نرم افزار آماری SPSS استفاده گردید. مقایسه روش های اندازه گیری تولید در گونه گون حاكی از آن بوده كه سه روش تخمین، نمونه گیری مضاعف و آدلاید با روش قطع- توزین دارای اختلاف آماری معنی داری می باشند (p<0.01 و p<0.05) و هیچ كدام از سه روش ذكر شده نمی تواند جایگزین روش قطع- توزین گردد و مقایسه روش ها در گونه های ابنوس و پیچك حاكی از آن است كه روش آدلاید با روش قطع- توزین دارای اختلاف آماری معنی دار می باشد و روش های نمونه گیری مضاعف و تخمین با روش قطع- توزین دارای اختلاف آماری معنی دار نمی باشد(p>0.01  و p>0.05) و این  روش ها می تواند جایگزین روش قطع- توزین در این گونه های مرتعی گردد. نتایج حاصل از مقایسه زمان صرف شده جهت اندازه گیری تولید در چهار روش در سه گونه مرتعی حاكی از آن است كه اندازه گیری تولید به ترتیب در روش قطع- توزین، آدلاید،‌نمونه گیری مضاعف و تخمین نیاز به صرف زمان بیشتری داشته اند.

كلمات كلیدی: تولید علوفه،  روش قطع- توزین، روش نمونه گیری مضاعف، روش آدلاید، روش تخمین

1-1- پیش گفتار

بشر از گذشته های دور برای نجات و رهایی خود از چالش كمبود غذا در برابر ازدیاد جمعیت و جهت چاره جویی، به منابع طبیعی روی آورد كه این چاره جویی با استفاده ناصحیح وبیش از حد از منابع طبیعی همراه گردید. بخش عمده ای از منابع طبیعی بخصوص در كشور ما را مراتع تشكیل داده اند به همین لحاظ و نظر به اهمیت مراتع مملكت در تامین غذای دام، نگهداری خاك و تامین آب، ضرورت دارد بیش از آن چه تا بحال بدان توجه شده است مورد دقت و مراقبت قرار گیرد. مراتع و چراگاه های كشور كه امروزه مورد استفاده قرار می گیرد در اثر چرای بی رویه، چرای خارج از فصل بویژه پیش چرا، عدم رعایت ظرفیت چرا، عدم تناسب دام با میزان و نوع علوفه ی تولیدی و عدم وجود تناوب و غیره موجب گردیده كه فرصت رشد و نمو از گیاهان مراتع سلب گردیده و اجازه ندهد كه گیاهان بطور طبیعی یا به خودی خود تكثیر نموده و تجدیدحیات نمایند. عدم تكثیر و تجدید حیات طبیعی، به تدریج از جمعیت گونه های خوشخوراك جوامع گیاهی یک منطقه كاسته و زمینه توسعه و رشد و نمو بیشتر نباتات غیر خوشخوراك را فراهم می آورد. حاصل این بی نظمی مراتعی خواهد بود كه اكثریت یا تمامی نباتات آن غیر خوشخوراك و یا حتی مهاجم و سمی می باشد و نهایتا جز خسارت و تلفات، برای دامدار و مرتعدار نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.

مراتع كشور با سطحی بالغ بر 86 میلیون هكتار، 1/52 درصد از سطح كشور را به خود اختصاص داده است (دفتر امور مراتع كشور، 1389). در گذشته به لحاظ جمعیت كمتر دام و همینطور وجود نسبت مناسب تر بین سطح مراتع و جمعیت وابسته به آن از یک طرف و از طرفی به لحاظ مالکیت فردی یا گروهی حاکم بر آن ها، كه زمینه ساز سعی و تلاش در جهت حفظ مراتع می شده است مراتع ایران با مشكلات كمتری روبرو بوده است. در گذشته های دور تخریب در مراتع، محدود به قطع درختان – درختچه ها و ریشه كن كردن بوته ها بوده است. در حالی كه روند و نحوه تخریب مراتع در عرض یکی دو قرن اخیر دستخوش تغییر اساسی شده و سرعت به مراتب بیشتری به خود گرفته است. به علاوه بخشی از تشدید تخریب مراتع از زمانی آغاز می گردد که دولت درصدد تصاحب مراتع برمی آید در همین راستا نگاهی گذرا به روند و نوع  مالكیت مراتع و هم چنین تاریخچه مرتع و مرتع داری در ایران می پردازیم.

1-2- انواع مالكیت مراتع در گذشته:

1) مالکیت عمومی 2) مالکیت خالصه 3) مالکیت اوقافی 4) مراتع ایلات 5) مالکیت خصوصی

 سه دسته اول مربوط به دولت بوده و به علت نحوه استفاده اعمال شده بر این مراتع که از طریق دریافت مال الاجاره و یا حق علف چری مرتع بوده است، همیشه بدون در نظر گرفتن ظرفیت مرتع، دام بیشتری جهت تصاحب مال الاجاره بیشتر وارد مرتع می شده است.

نتیجه این که در تمامی سطح مملکت، مراتع دولتی جزو تخریب یافته ترین و فقیرترین مراتع منطقه بودند. بر عکس دو دسته آخری توجه به اینکه همیشه مالک یا مالکین آن ها علاقه مند به حفظ مرتع            بوده اند، از وضعیت بهتری برخوردار بوده اند.

1-3- تاریخچه مرتع و مرتع‌داری در ایران (صد ساله اخیر)

بعد از انقلاب مشروطه در اواخر حكومت خاندان قاجاریه، ‌مراتع به طور رسمی به مالكیت اشخاص در آمد و مدیریت اقتصادی بهره برداری بر آن حاكم شد. از سال 1339 براساس آیین نامه ی اجرایی قانون جنگل ها و مراتع، ‌مالكان برای حفظ و احیای مراتع باید به دستورهای فنی كارشناسان در موارد زیر عمل می كردند:

1- تناسب تعداد دام و انواع دام با ظرفیت مرتع

2- تاریخ ورود و خروج دام از مرتع

3- فصل، مدت و محل چرای دام

پس از ملی شدن جنگل ها و مراتع كشور و تغییر مالكیت مراتع از بخش خصوصی به دولتی در سال 1342، ‌قانون بهره برداری از مراتع به تصویب رسید. در این قانون به چرانیدن دام در منابع طبیعی بدون پرداخت حق علف چر، نحوه صدور پروانه چرا، ‌برخورد قانونی با دام اضافی و … اشاره شده است. ضربه شدید دیگری که به مراتع از طرف دولت وارد شد همین ملی کردن جنگل ها و مراتع كشور در بهمن ماه 1341 بدون بررسی تمامی جوانب امر بود و نتیجه امر تبدیل بخش های زیادی از سطح مراتع كشور بویژه توسط روستائیان بود به این صورت که مراتع شخم و شیار یا دیسک خورده و از حالت اراضی بکر خارج می شدند و در این صورت این گونه اراضی دیگر جزو مراتع محسوب نمی گردیدند در حالی كه هدف افراد صرفا تصرف مراتع بود نه انجام امور کشاورزی.

 1-4- برخی از دلایل عمده تخریب مراتع در ایران

 1-4-1- چرای زود رس دام از مراتع

          در ایران به خصوص در مناطق کوهستانی که زمستان های سختی دارند و دام نمی تواند در طول زمستان از آغل خارج شده و در مراتع چرا نماید به علت کمبود علوفه ذخیره زمستانه، بلافاصله پس از ذوب شدن برف ها و شاید قبل از شروع رشد در گیاهان دام ها به مراتع گسیل می شوند و در اثر چرای زود رس، گیاهان شدیدا صدمه دیده و در اثر تکرار در طی سال های متمادی از بین می روند.

1-4- 2- چرای بیش از اندازه

          در ایران اصولا دامدار همانند دام پرور فکر نمی کند و تصور آن بر این است که غذای دام باید از سطح مراتع به دست بیاید، لذا به فکر تولید علوفه نبوده و نتیجتا افزایش دائمی و بدون توقف دام ها از یک طرف و عدم تولید علوفه توسط دامداران از طرف دیگر، باعث تشدید چرا شده و در نتیجه گیاهان فرصت تولید و ذخیره مواد غذایی برای رشد سال بعد را پیدا نکرده و سال به سال در اثر چرای مفرط، گیاهان مرغوب کاهش می یابند و به جای آن ها گیاهان بی مصرف از لحاظ دام و چه بسا گیاهان سمی جایگزین می شوند.

تعداد صفحه : 90

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.