زبان و ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقی)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقی)

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

موضوع:

تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقی)

استاد راهنما:

دکتر مرتضی محسنی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول-کلیات تحقیق.. 1

1-1- بیان مسأله. 2

1-2- سؤال‏های پژوهش‏… 2

1-3- پیشینه ی پژوهش… 3

1-3-1- پژوهش‏های خارجی.. 3

1-4- حدود پژوهش… 4

1-5- اهداف پژوهش… 4

1-6- ضرورت انجام پژوهش… 4

1- 7- روش شناسی پژوهش… 5

فصل دوم-چارچوب مفهومی تحقیق.. 6

2-1- تصویر شناسی.. 7

2-2- تاریخچه ی تصویر شناسی.. 9

2-3- اصول و فرضیه های تصویرشناسی.. 10

2-4- انواع تصاویر. 11

2- 4-1- تصاویر باز. 12

2-4-2- تصاویر بسته. 12

2-5- انواع تصویر پردازی.. 12

2-6- تصویرشناسی سیاسی.. 13

2- 7- مفاهیم تصویر شناسی.. 14

2-7-1- كلیشه. 14

2 -7- 2- الگوی قالبی.. 15

2-7-3- پیش داوری.. 16

2-7-4- تصویر. 17

2-7-5- بازنمایی.. 17

2-7-6- سمبل.. 17

2-7-7- افسانه. 18

2-8- تفاوت رویكردهای تصویری درمیان شعرای مشروطه. 18

فصل سوم- شعر سیاسی و معرفی شاعران مشروطه. 1

3-1- شعر سیاسی و کیفیت شعر شاعران مشروطه. 22

3-2- زندگی سید اشرف الدین گیلانی.. 24

3-2-1- نسب، تولد، کودکی و تحصیلات.. 24

3-2-2- وقایع جوانی و میانسالی و انتشار روزنامهی نسیم شمال. 24

3-2-3- واپسین سالهای عمر و وفات سید اشرف الدین.. 25

3-2-4- آثار سید اشرف الدین گیلانی.. 26

3-2-5- ویژگی و سرگذشت  روزنامهی نسیم شمال. 26

3-3- زندگینامه ی ملک الشعرای بهار 28

3-3-1- نسب، تولد و کودکی.. 28

3-3-2- وقایع جوانی و میانسالی.. 29

3-3-3- زمان و علت فوت.. 29

3-3-4- مشاغل و سمتهای مورد تصدی.. 29

3-3-5- فعالیتهای آموزشی.. 29

3- 3-6-  بهار، سیاست و مشروطه. 30

3-3-7- آثار بهار. 32

3-3-8- سبک شعری بهار. 33

3- 4- زندگی نامه ی میرزاده عشقی.. 35

3-4-1- نسب، تولد ،کودکی و تحصیلات.. 35

3-4-2- وقایع جوانی.. 36

3-4-3- محور های فکری و اندیشه سیاسی اجتماعی  عشقی.. 37

3-4-4- مرگ عشقی.. 39

3-4-5- سبک شعری  و آثار میزراده عشقی.. 40

فصل چهارم-تحلیل تصویرشناسی بیگانگان در اشعار گیلانی، بهار و عشقی.. 41

4-1- سید اشرف الدین گیلانی ( نسیم شمال) 42

4-1-1- کلیشه. 42

4-1-1-1- انگلیس… 42

4-1-1-1-1- تصویرشناسی انگلستان. 45

4-1-1-2- روسیه. 45

4-1-1-2-1- تصویرشناسی روسیه. 50

4-1-2- پیش داوری.. 51

4-1-2-1- فرنگ… 51

4-1-2-1-1- تصویرشناسی فرنگ… 55

4-1-2-2- موسیو مرنارد بلژیکی.. 56

4-1-2-2-1- تصویرشناسی موسیو مرنارد بلژیکی.. 56

4-1-2-3-  هنسیس بلژیکی.. 56

4-1-2-3-1- تصویرشناسی هنسیس بلژیکی.. 57

4-1-3- تصویر. 57

4-1-3-1- فرانسه. 57

4-1-3-1-1- تصویرشناسی فرانسه. 59

4-1-3-2- اعراب.. 59

4-1-3-2-1- تصویرشناسی اعراب.. 62

4-1-3-3-میرزا علی اکبر صابر(ملا نصرالدین): 62

4-1-3-3-1- تصویرشناسی میرزا علی اکبر صابر( ملانصرالدین) 63

4-2-ملک الشعرای بهار 64

4-2-1- کلیشه. 64

4-2- 1-1- انگلستان. 64

4-2-1-1-1- تصویرشناسی انگلستان. 70

4-2-1-2- روسیه. 71

4-2-1-2- 1- تصویرشناسی روسیه. 76

4-2-1-3- چین.. 77

4-2-1-3- 1- تصویرشناسی چین: 78

4-2-2- الگوی قالبی.. 78

4-2-2-1- آلمان. 78

4-2-2-1-1- تصویرشناسی آلمان. 80

4-2-2- 2- عثمانی.. 80

4-2-2-2-1- تصویرشناسی عثمانی.. 82

4-2-2-3- کشورهای عربی: (اعراب) 82

4-2-2-3-1- تصویرشناسی کشورهای عربی( اعراب) 84

4-2-2-4-پاکستان: 85

4-2-2-4-1- تصویرشناسی پاکستان. 85

4-2-2-5- هند. 86

4-2-2-5-1- تصویرشناسی هند. 87

4-2-2-6-ژاپن.. 88

4-2-2-6-1- تصویرشناسی ژاپن.. 88

4-2-2-7- فرانسه. 89

4-2-2-7-1- تصویر شناسی فرانسه. 89

4-2-3- تصویر: 90

4-2-3-1- آمریکا 90

4-2-3-1-1- تصویرشناسی آمریکا 91

4-2-3-2- جمهوری آذربایجان. 91

4-2-3-2-1- تصویرشناسی جمهوری آذربایجان. 92

4-2-3-3-پوشکین.. 93

4-2-3-3-1-تصویرشناسی پوشکین.. 93

4-2-3-4-رابیند رانات تاگور. 94

4-2-3-4-1- تصویرشناسی رابیند رانات تاگور. 94

4-2-3-5-کنفوسیوس… 95

4-2-3-5-1- تصویرشناسی کنفوسیوس… 95

4-2-3-6-ادوارد براون. 95

4-2-3-6-1- تصویرشناسی ادوارد براون. 96

4-3- میرزاده عشقی.. 96

4-3-1-کلیشه. 96

4-3-1-1- انگلستان. 96

4-3-1-1-1- تصویرشناسی انگلیس… 105

4-3-1-2- روسیه. 105

4-3-1-2-1- تصویر شناسی روسیه. 108

4-3-2- الگوی قالبی.. 108

4-3-2-1- عثمانی (ترکیه) 108

4-3-2-1-1- تصویرشناسی عثمانی.. 110

4-3-2-2- آلمان. 110

4-3-2-2-1- تصویرشناسی آلمان. 111

4-3-3- تصویر: 111

4-3-3-1- فرانسه: 111

4-3-3-1-1- تصویرشناسی فرانسه. 113

4-3-3-2- داروین.. 113

4-3-3-2-1- تصویرشناسی داروین.. 114

4-3-3-3- بوآلو. 114

4-3-3-3-1- تصویرشناسی بوآلو. 115

4-3-4- پیش داوری.. 115

4-3-4-1- اعراب.. 115

4-3-4-1-1- تصویر شناسی اعراب.. 116

فصل پنجم-نتیجه گیری.. 117

5- نتیجه گیری.. 118

5-1- سید اشرف الدین گیلانی.. 119

5-1-1- کلیشه. 119

5-1-1-1- انگلیس… 119

5-1-1-2- روسیه. 119

5-1-2-پیش داوری.. 119

5-1-2-1- فرنگ… 119

5-1-2-2- موسیو مرنارد بلژیکی.. 120

5-1-2-3- هنسیس بلژیکی.. 120

5-1-3- تصویر. 120

5-1-3-1-فرانسه. 120

5-1-3-2- اعراب.. 120

5-1-3-3- میرزا علی اکبر صابر. 121

5-2-  ملک الشعرای بهار 121

5-2-1- کلیشه. 121

5-2-1-1- انگلستان. 121

5-2-1-2- روسیه. 121

5-2-1-3- چین.. 122

5-2-2- الگوی قالبی: 122

5-2-2-1- آلمان. 122

5-2-3- تصویر: 124

5-2-3-1- آمریکا 124

5-2-3-2- جمهوری آذربایجان. 124

5-2-3-3- پوشکین.. 124

5-2-3-4- رابیند رانات تاگور. 124

5-2-3-5- کنفوسیوس… 125

5-2-3-5- ادوارد براون. 125

5-3- عشقی.. 125

5-3-1- کلیشه. 125

5-3-1-1- انگلیس… 125

5-3-1-2- روسیه. 125

5-3-2- الگوی قالبی.. 126

5-3-2-1- عثمانی.. 126

5-3-2-2- آلمان. 126

5-3-3- تصویر. 126

5-3-3-1- فرانسه. 126

5-3-3-2- داروین.. 126

5-3-3-3- بوآلو. 127

5-3-4- پیش داوری.. 127

5-3-4-1- اعراب.. 127

یادداشت ها: 129

فهرست منابع و مآخذ فارسی : 131

فهرست منابع و مآخذ خارجی : 136

چکیده

تصویرشناسی یکی از رشته­های فرعی ادبیات تطبیقی است که در قرن نوزدهم در فرانسه تحت تأثیر آرای متفکرانی چون مادام­دوستال و هیپولیت­تن شکل گرفت در این دانش، تصویر بیگانه در آثار ادبی مورد مطالعه قرار­ می­گیرد. تصاویر از بیگانه در دسته­بندی کلی آن به تصاویر باز و بسته  بخش می­ شود. آن چه در تصویرشناسی مورد اهتمام است تصاویر­بسته است، چه تصاویر بسته تصاویر عمومیت یافته­اند. در تصویرشناسی برخی واژه ­ها کلیدی هستند، واژه­ هایی چون: این­جا، آن­جا ، دیگری و … . در این دانش مفاهیم اساسی وجود داردکه مهم­ترین آنها عبارتند از: کلیشه، الگوی قالبی، پیش داوری، تصویر، بازنمایی، سمبل و افسانه. آثار ادبی بر اساس این مؤلفه­ ها بررسی می­شوند.

در این پایان نامه اشعار سید اشرف­الدین گیلانی، ملک­الشعرای بهار و میرزاده­ عشقی به عنوان شاعرانی که در عصر مشروطه و پس از آن حضور داشتند بر اساس مفاهیم تصویرشناسی مورد بررسی قرارگرفته است.

دستاورد پژوهش ناظر بر این است که در اشعار این سه شاعر، بیگانگان به دو دسته­ی نیک و بد تقسیم شده ­اند، عموماً کشورهای غربی یا اروپایی ( انگلیس و روسیه)، کشورهایی استعمارگر، خون ریز و غاصب تلقّی شده ­اند، درحالی که کشورهایی چون ترکیه یا عثمانی، پاکستان، هندوستان، آذربایجان و حتی ژاپن کشورهایی مثبت قلمداد شده ­اند. با این که مباحث مهم سیاسی و اجتماعی، اندیشه­هایی وارداتی از غرب به ایران هستند، شاعران فوق از غربیان به نیکی یاد نکرده ­اند، با این وجود از شخصیت­های علمی و فرهنگی بیگانه چون: ادوارد براون، تاگور و کنفوسیوس به نیکی یاد شده است.

بیش­ترین تصویر منفی از کشورهای بیگانه در شعرهای بهار، عشقی و نسیم شمال به انگلیس و روسیه و مثبت­ترین تصویر به کشورهای شرقی و اسلامی اختصاص دارد. هرچند اختلافی از نظر نوع نگاه به دیگری در بین این شاعران دیده می­ شود. درحالی­که سیداشرف الدین بهترین تعابیر را به عنوان مثال، برای اعراب به­کار‌ می‌برد، عشقی در مقابل دیدگاهی عرب­ستیز دارد و همواره از گذشته تاریخی ایران پیش از اسلام و حمله­ی اعراب به ایران را یاد می­ کند. ملک­الشعرا اما شاعری ملی – مذهبی است و جامع­ترین تصویر­ها از بیگانگان، در شعر بهار بازتاب یافته است.

تعداد صفحه : 149

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.