مهندسی برق

دانلود پایان نامه تشخیص گوینده در محیط شامل چند گوینده با بهره گرفتن از ماشین بردار پشتیبان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته برق

گرایش : الکترونیک

عنوان : تشخیص گوینده در محیط شامل  چند گوینده با بهره گرفتن از ماشین بردار پشتیبان

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشکده برق و رباتیک

الکترونیک گروه

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

تشخیص گوینده در محیط شامل  چند گوینده با بهره گرفتن از ماشین بردار پشتیبان

استاد راهنما:

دکتر حسین مروی

استاد مشاور:

دکتر حسین صامتی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: معرفی سیستم های تشخیص گوینده

1-1 –مقدمه………………………………………………………………………………………….2

1-2-مراحل مختلف کاری سیستم های تشخیص گوینده………………………………….6

1-2-1- قطعه بند آکوستیکی…………………………………………………………………..7

1-2-2-تشخیص گفتار از غیر گفتار………………………………………………………………..8

1-2-3-تشخیص جنسیت گوینده………………………………………………………………9

1-2-4-تشخیص تغییر گوینده………………………………………………………………….9

1-3-روش های بخش بندی و خوشه بندی گویندگان……………………………………..10

1-3-1-روش­های بر اساس فاصله…………………………………………………………………10

1-3-2-روش­های بر اساس مدل………………………………………………………………….11

1-3-3-روش­های هیبرید یا ترکیبی……………………………………………………………..11

1-4-خوشه بندی نمودن…………………………………………………………………………11

1-5- خلاصه………………………………………………………………………………………12

فصل دوم: تشخیص گفتار از نواحی غیرگفتاری

2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………14

2-2-ساختار قسمت تشخیص گفتار از غیر گفتار………………………………………16

2-2-1-پیش پردازش………………………………………………………………………….16

2-2-2-استخراج ویژگی………………………………………………………………………..17

2-2-2-1-انرژی……………………………………………………………………………….18

2-2-2-2-نرخ عبور از صفر……………………………………………………………………19

2-2-2-3- استخراج ویژگی به کمک ضرایب کپسترال فرکانسی در مقیاس مل………19

2-2-2-4- ضرایب LPC…………………………………………………………………

2-2-2-5- آنتروپی……………………………………………………………………………24

2-2-2-6- اندازه متناوب بودن………………………………………………………………26

2-2-2-7- اطلاعات زیر باند…………………………………………………………………28

2-2-2-8- سایر پارامترها……………………………………………………………………….28

2-2-3- محاسبه آستانه………………………………………………………………………..29

2-2-4- تصمیمات VAD………………………………………………………………………..

2-2-4-1- تصمیم گیری مبتنی بر مدل مخفی مارکوف…………………………………30

2-2-4-2- تصمیم گیری مبتنی بر شبکه های عصبی……………………………………31

2-2-5- تصحیح نتایج VAD……………………………………………………………

2-3- بلوک دیاگرام چند VAD استاندارد…………………………………………………….33

2-3-1-استاندارد ETSI AMR……………………………………………………………

2-3-2- الگوریتم GSM…………………………………………………………………….

2-4-خلاصه……………………………………………………………………………………….35

فصل سوم: آشکارسازی تغییر گوینده

3-1-مقدمه………………………………………………………………………………………..37

3-2-بخش بندی گوینده………………………………………………………………………..38

3-2-1-بخش بندی بر اساس فاصله……………………………………………………..38

3-2-2-بخش بندی  بر اساس مدل……………………………………………………40

3-2-3-بخش بندی هیبرید…………………………………………………………………..40

3-3-مقایسه روش­های بخش بندی………………………………………………………40

3-4-روش­های متداول آشکارسازی گوینده…………………………………………..41

3-4-1- معیار اطلاعات بیزین( (BIC……………………………………………………

3-4-1-2- بخش بندی با بهره گرفتن از مدل آماری گوینده…………………………..42

3-4-2- ترکیب آماره T2 و BIC………………………….…………………………….

3-4-2-1- سرعت و بهره بیشتر در بخش بندی T2-BIC……………………...

3-4-3- فاصله نرخ درستنمایی عمومی((GLR…………………………………..

3-4-4-فاصله KL2…………………………………………………………………….

3-4-5- آشکارسازی تغییر گوینده با بهره گرفتن از DSD……………………

3-4-6- BIC متقاطع(Cross-BIC (XBIC))………………………………………..52

3-4-7-درستنمایی مدل مخلوط گوسی..(GMM-L) ………………………….53

3-5-خلاصه…………………………………………………………………………….53

فصل چهارم: روش­های دسته­بندی

4-1-مقدمه…………………………………………………………………………..55

4-2-اجزا سیستم خوشه بندی………………………………………………….56

4-3-روش های خوشه بندی……………………………………………………57

4-3-1-روش های خوشه بندی سلسله مراتبی…………………………58

4-3-1-1-تکنیک­های خوشه­ بندی بالارونده………………………………….59

4-3-1-2-تکنیک­های خوشه ­بندی پایین رونده…………………………………..60

4-3-2-روش های خوشه بندی افرازی………………………………………….61

4-4- روش های خوشه بندی متداول در سیستم های خوشه بندی گوینده…..61

4-5- دسته­ بندی کننده ماشین­ های بردار پشتیبان……………………………….63

4-5-1- دسته ­بندی کننده­ ماشین بردار پشتیبان خطی……………………………63

4-5-1-1- دسته­ بندی کلاس­های جداپذیر………………………………………………………..63

4-5-1-2- دسته ­بندی کلاس­های جدا ناپذیر…………………………………………………….68

4-5-1-3- دسته­بندی داده ­های چند کلاسه با ماشین­های بردار پشتیبان…………………71

4-5-2- ماشین­های بردار پشتیبان غیر خطی………………………………………72

4-6- خلاصه………………………………………………………………………………………74

فصل پنجم: پیاده سازی و مشاهدات سیستم ترکیبی پیشنهادی

5-1-مقدمه…………………………………………………………………………………….76

5-2-ساختار سیستم پیاده سازی شده…………………………………………………….77

5-3-پایگاه داده……………………………………………………………………….80

5-4-استخراج ویژگی………………………………………………………………………82

5-5-معیار ارزیابی سیستم های تشخیص گوینده…………………………….84

5-6-نتایج آزمایشات…………………………………………………………………..88

5-6-1- اثر اعمال VAD بر روی سیگنال گفتار…………………………………….88

5-6-2- اثر تغییر طول پنجره VAD بر روی دقت سیستم………………..89

5-6-3- اثر تغییر طول پنجره BIC بر روی نتایج بخش بندی…………………..89

5-6-4-دقت.حاصل.از.بخش.بندی.بر.دو.نوع.از.دادگان با بهره گرفتن از MFCC………..

5-6-5-اثرتغییر.بردار.ویژگی.بر.روی.دقت.مرحله.بخش بندی………………….93

5-6-6-مقایسه.نتایج.مرحله.بخش­بندی.با.به کارگیری.بردارهای.ویژگی متفاوت………95

5-6-7-اثرجنسیت،گویندگان.برتشخیص.درست.مرزهای.بخش بندی………………96

5-6-8-دقت مرحله خوشه ­بندی به کارگیری ماشین بردار پشتیبان(SVM) با بردار ویژگی MFCC…………

5-6-9-دقت مرحله خوشه بندی ماشین بردار پشتیبان با به کارگیری بردار ویژگی root-MFCC …………………

5-6-10- اثر تغییر نوع تابع کرنل ماشین بردار پشتیبان بر روی دقت مرحله خوشه­ بندی…………98

5-7-خلاصه…………………………………………………………………………………..98

فصل ششم: جمع بندی و پیشنهادات

6-1-جمع بندی  و خلاصه نتایج……………………………………………………….100

6-2-پیشنهادات………………………………………………………………………………101

منابع……………………………………………………………………………………………103

چکیده:

شناسایی گوینده یکی از مباحث مطرح در بحث پردازش گفتار می باشد. شناسایی گوینده عبارت است از فرایندی که طی آن با بهره گرفتن از سیگنال صحبت تشخیص دهیم چه کسی چه موقع واقعا صحبت می کند. هدف طراحی سیستمی است که بتواند تغییر در گوینده را مشخص نماید و گفتار هرگوینده را برای سیستم برچسب گذاری نماید. یعنی مشخص نماید که کدام گوینده، در چه بازه هایی صحبت کرده است. امروزه این عمل با یک عنوان جدید که هر دو فرایند جداسازی و برچسب گذاری را در بر می گیرد بنام Speaker Diarization مشهور گشته است. هدف از بخش بندی تقسیم سیگنال گفتاری به بخش هایی است که تنها شامل گفتار یک گوینده هستند و هدف از خوشه بندی نیز شناسایی بخش های گفتاری مربوط به یک گوینده و اختصاص یک برچسب واحد به آنهاست.

هدف از انجام این پایان نامه طراحی و پیاده سازی یک سیستم بخش بندی و خوشه بندی گوینده با بهره گرفتن از الگوریتم های جدید و همچنین  بهبود نتایج این الگوریتم ها برای این موضوع می باشد. این سیستم باید بطور صحیح نقاط تغییر گوینده را بدون دانستن اطلاعات قبلی از گوینده تشخیص داده و در نهایت تمام قسمت های صوتی مربوط به یک گوینده را در یک خوشه قرار می دهد.

در این پایان نامه، سیستم تشخیص گوینده، از سه مرحله اصلی تشکیل شده است. درمرحله اول قسمت- های غیر گفتاری، از بخش های گفتاری فایل صوتی حذف می شوند، تا دقت و سرعت عملیات سیستم در مراحل بعدی افزایش پیدا کند. سپس فایل گفتاری به بخش هایی همگن که در آن فقط گفتار یک گوینده وجود دارد، تقسیم می شود. در مرحله سوم با بهره گرفتن از خوشه بندی مناسب، بخش های گفتاری مرحله قبل، که متعلق به یک گوینده هستند، در یک خوشه جای می گیرند. جهت پیاده سازی سیستم از چهار نوع بردار ویژگی MFCC root-MFCC, TDC, و root-TDC و سه نوع پایگاه داده استفاده شده است و دقت مرحله بخش بندی 80% بوده است و دقت مرحله خوشه بندی نیز 59% با بهره گرفتن از ماشین بردار پشتیبان بدست آمده است.

فصل اول: معرفی سیستم های تشخیص گوینده

امروزه داده های چند رسانه ای بخش قابل توجهی از دانش انسان را در بر می گیرند. حجم پرونده های چند رسانه ای آرشیو شده در موسسه های مختلف در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. دسترسی و وضوح بالای این پرونده ها می تواند کمک شایانی به افرادی کند که در جستجوی اطلاعات باشند. بنابراین عملیات جستجو و بازیابی اطلاعات در این حجم بالا کاری است که خود احتیاج به سیستم کامپیوتری دارد. و درنتیجه یکی از حوزه های تحقیقاتی که به تازگی مورد توجه قرار گرفته است، مربوط به ساختاربندی پرونده- های چند رسانه ای است. در میان این داده ها، اطلاعات صوتی اهمیت بالاتری دارد. زیرا بخش اعظم آرشیوها حاوی داده های صوتی از گزارش های تلویزیونی، رادیویی و همچنین مکالمات تلفنی می باشد. در سالهای اخیر تحقیقات وسیعی در این حوزه آغاز شده و نتایج قابل قبولی نیز حاصل شده است. از دیگر کاربردهای این حوزه در تشخیص مجرم، جدا کردن صحبت های مهم یک شاهد یا متهم در دادگاه و … میتوان اشاره نمود.

در کاربرد صوتی، عمده اطلاعات موجود در پرونده ها، صحبت های تعدادی گوینده است و هدف از سیستم نهایی، پاسخ به این سوال است که چه کسی در چه زمان هایی صحبت کرده است؟ بخش های مختلف این حوزه تحقیقاتی به نامهای مختلفی مانند: قطعه بند گوینده ای[1]، تشخیص گوینده[2] ،رونویسی قوی[3]، و اندیس گذاری گوینده ای[4] نامیده شده اند. از چنین سیستم هایی برای جابجایی راحت در داده های صوتی، در فایل های صوتی طولانی (مانند: اخبار و ملاقات ها و جلسات یک شرکت و …) که متعلق به چند گوینده باشند بهره- برداری می شود. مکالمات و محاسبات رادیویی طولانی از محیط هایی هستند که در آنها چند گوینده حضور داشته و با هم صحبت می کنند. هدف نهایی چنین سیستم هایی، پیاده سازی روش هایی مناسب برای افراز پرونده صوتی به نواحی است که در آنها گوینده ای خاص صحبت کرده باشد. دسترسی راحت به بخش هایی از صحبت یک گوینده توسط این سیستم فراهم می گردد. با داشتن حجم بالایی از داده های صوتی اهمیت این سیستم ها بیشتر می گردد.

با افزایش تعداد مدارک متنی موجود در اینترنت، نیاز به تکنیک هایی نظیر فهرست نگاری متن به منظور تسهیل دسترسی و جستجو در این مدارک افزایش پیدا کرد. نظیر همین نیاز نیز با افزایش تعداد مدارک صوتی نظیر سخنرانی ها، مصاحبه ها و گردهمایی ها و … ایجاد شد. بطور مشخص دسترسی به مدارک صوتی بسیار سخت تر از دسترسی به متن است و گوش دادن به یک فایل صوتی ضبط شده بیشتر از خواندن متن زمان بر است و فهرست نگاری دستی مدارک صوتی در مقایسه با فهرست نگاری متن، مشکل است. راه حل پیشنهادی جهت رفع این مشکل، فهرست نگاری خودکار مدارک صوتی[5] است.

اولین بار سیستم هایی تشخیص گوینده توسط کمپانیNIST در سال 1999 ارائه شد. در سال2001،  پلکان و سیدهارون به همراه گروهشان با بهره گرفتن از کم کردن اثر نویز بر روی سیگنال بهبودهایی در نتایج سیستم دادند و جداسازی بهتر گویندگان را باعث شدند. در سال 2005، بولیان  و کنی با به کارگیری بردارهای ویژگی دیگر (یا ادغام روش های قبلی) و استفاده از مدل های گوسی در سیستم نتایج متفاوتی بدست آوردند. در سال 2005 توسط یاماشیتا و ماتسوناگا با بهره گرفتن از ویژگی های سیگنال صوتی مانند فرکانس پیچ سیگنال، انرژی، فرکانس های ماکزیمم سیگنال، و سه ویژگی دیگر نتایج در قسمت بخش بندی گوینده این سیستم بهبود داده شد.[1] و در سال های بعدی با انجام روش های مختلف برروی قسمت های متفاوت آن تا به امروز این سیستم ها در حال تکمیل شدن و بهتر شدن نتایج بوده اند.

هدف از این پایان نامه، طراحی و پیاده سازی سیستمی است که بتواند در یک فایل صوتی که شامل گفتار چندین گوینده می باشد، تغییر در گوینده را مشخص نماید و تا حد امکان، گفتار هر گوینده را بدون دانستن اطلاعات قبلی از وی، دسته بندی نماید. این سیستم می تواند شامل دو بخش اساسی باشد که عبارتند از:

-بخش بندی گوینده

-خوشه بندی گوینده

کار قسمت بخش بندی[6]، تقسیم سیگنال گفتاری به سگمنت هایی است که تنها شامل گفتار یک گوینده هستند. در مرحله خوشه بندی[7]، شناسایی و دسته بندی بخش های گفتاری مربوط به یک گوینده و اختصاص یک برچسب واحد به آن انجام می شود. این مطلب در بسیاری از کاربردهای گفتاری که مربوط به بازشناسی یا فهرست نگاری[8] گفتار در محیطی که چندین گوینده ممکن است در آن اقدام به سخن گفتن بنمایند، مانند یک جلسه، کنفرانس، اخبار و نظایر آن کاربرد دارد. این کار نه تنها می تواند به سیستم های بازشناسی گفتار پیشرفته جهت بهبود نتایج بازشناسی گروهی کمک نماید بلکه در شناسایی و متن نگاری مکالمه ها نیز به آنها کمک می نماید. همانطور که قبلا نیز ذکر شد، امکان استفاده از آن در فهرست نگاری صوتی که امکان جستجو در فایل های صوتی را فراهم می نماید نیز ممکن است. شکل (1-1) نحوه کار این سیستم را بخوبی نشان می- دهد.

فایل صوتی مورد بررسی یک صوت ضبط شده تک کاناله است که شامل چندین منبع صوتی است. این منابع صوتی  متفاوتند و می توانند شامل چند گوینده، موسیقی، انواع نویز و … باشند. نوع و جزییات منابع صوتی موجود در فایل به ویژگی کاربردی آن فایل بستگی دارد.

بطور کلی سیستم های بخش بندی و خوشه بندی گوینده در سه حوزه زیر دارای کاربرد می باشند:

  • دادگان اخباری
  • جلسات ضبط شده
  • مکالمات تلفنی

همانطور که قبلا نیز اشاره شد این سه حوزه تفاوت هایی مانند کیفیت ضبط صوت (پهنای باند، میکروفون ها و نویز) و میزان و نوع منابع غیرگفتاری، تعداد گویندگان، سبک و ساختار گفتار (طول مدت گفتار، ترتیب گویندگان) دارند و هر حوزه جهت کار بخش بندی و خوشه بندی گوینده، مسائل و مشکلات خاص خود را دارد. البته در سیستم های تشخیص گوینده سعی بر آن است تا برای هر سه حوزه کاری، نتایج قابل قبول و مناسبی حاصل شود.[1]

در سطح پایین تر کار چنین سیستمی دسته بندی داده های صوتی در خوشه هایی است که هر یک متعلق به یک گوینده باشد. در همین جا به راحتی میتوان دید که دو دیدگاه ناظرانه[1] (با سرپرست) و غیر ناظرانه[2] (بدون سرپرست) در این بخش مشاهده می شود. در دیدگاه اول از پیش اطلاعاتی از اینکه چه کسانی در فایل صوتی صحبت می کنند، وجود دارد. ولی در دیدگاه دوم کار سیستم دسته بندی فایل به بازه های زمانی است که در آنها تنها یک گوینده که هویت آن بر ما پوشیده است، صحبت می کند. توجه شود که میتوان از خروجی یک دسته بند غیرناظرانه به عنوان ورودی سیستم های شناسایی[3]، استفاده کرد و به این ترتیب یک سیستم دسته بندی ناظرانه خواهیم داشت. بنابراین کارایی و همچنین زمان اجرای سیستم ناظرانه بدست آمده بهتر است. از سوی دیگر، عملکرد این سیستم ها، به میزان اطلاعات قبلی مجاز نیز بستگی دارد. این اطلاعات قبلی می تواند نمونه گفتار از گویندگان، تعداد گویندگان موجود در فایل صوتی، یا اطلاعاتی از ساختار فایل ضبط شده باشد. ولی در اکثر سیستم های بخش بندی و خوشه بندی گوینده فرض بر نبود هیچگونه اطلاعات قبلی راجع به گویندگان و تعداد آنهاست. در این پروژه نیز با روش های بکار گرفته شده، فرض بر اینست که هیچگونه اطلاعات قبلی از گویندگان، مانند تعداد آنها، هویت آنها و داده آموزشی موجود نمی باشد و بنابراین مدل های گویندگان را نمیتوان از قبل آماده کرد. شکل (1-2) ساختار کلی سیستم های بخش بندی و خوشه بندی گوینده را نشان می دهد.

چنین سیستمی شامل مراحل کاری مختلفی است و میتوان بخش های ذکر شده در قسمت های بعدی را برای آنها در نظر گرفت.

1.Supervised

2.Unsupervised

3.Identification

1.Speaker Segmentation

2.Speaker Diarization

3.Rich Transcription

4.Speaker Indexing

1 .Automatic Audio Indexing

[6] .Segmentation

[7] .Clustering

[8] .Indexing

تعداد صفحه : 116

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.