رشته مدیریت

دانلود پایان نامه تدوین راهبردهای فرهنگی هیئتهای دینی و مذهبی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : استراتژیک

عنوان : تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت­های دینی و مذهبی

دانشگاه آزاداسلامی

واحدعلوم وتحقیقات

گروه: مدیریت اجرایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی(M.A)

گرایش: استراتژیک

عنوان:

تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت­های دینی و مذهبی

مورد مطالعه: سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام

استاد راهنما:

دکتر محمد تابان

استاد مشاور:

دکتراردشیر شیری

بهار 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………….……….2

1-1. مقدمه………………………………………………………………….……….3

1-2. بیان مسأله پژوهش………………………………………………………………….4

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………….5

1-4. بهروه وران پژوهش……………………………………………………..………….5

1-5. اهداف تحقیق………………………………………………………….………….6

1-6. سؤال­های تحقیق………………………………………………………….……….7

1- 7. روش تحقیق…………………………………………………………….……….7

1-8. تعریف متغیرها…………………………………………………………………….7

1-8-1. تعریف مفهومی متغیرها……………………………..…………………………….7

1-8-2. تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………..…….9

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق………………………………………….……….10

2-1. مقدمه ………………………………………………………………………….11

2-2. مفهوم استراتژی ………………………………………………………………….11

2-3. تعاریف استراتژی…………………………………………………………..…….13

2-4. اهمیت استراتژی ………………………………………………………………….14

2-5. مدل­های مدیریت راهبردی ………………………………………………………….14

2-5-1. مدل فیلیپس………………………………………………………..………….15

2-5-2. مدل برنامه‌ریزی استراتژیک برایسون ……………………………………………….15

2-5-3. مدل پورتر …………………………………………………………………….15

2-5-4. مدل BCG………………………………………………………….……….17

2-5-5. مدل SWOT………………………………………………..……………….17

2-6. روش شناسی تدوین راهبرد (چارچوبی جامع برای برنامه‌ریزی راهبردی)…………………….19

2-7. اجرای راهبرد ………………………………………………………………..….29

تعیین ماموریت

2-8.  فرایند برنامه‌ریزی استراتژی……………………………………………….……….29

2-9. سلسله مراتب استراتژی‌های سازمانی ……………..…………………………….…….32

2-10. انواع استراتژی ………………………………………………………………….32

2-10-1. استراتژی­ های بنگاه …………………………………………………………….34

2-10-2. استراتژی­ های کسب و کار……………………………………………………….34

2-10-3. استراتژی­ های وظیفه‌ای ………………………………………………..……….34

2-10-4. استراتژی­ های عملیاتی …………..……………………………………….…….34

2-10-5. استراتژی­ های ثبات…………………………………………………………….34

2-10-6. استراتژی­ های توسعه ……………………………………………….………….35

2-10-7. استراتژی­ های کاهش…………………………………………………..……….35

2-10-8. استراتژی­ های ترکیب……………………………………..…………………….35

2-11. زمان طراحی استراتژی …………………………………………………..……….35

2-12. مأموریت (رسالت)، سازمان ……………………………………………………….35

2-13. دورنما یا چشم‌انداز …………………………………………………….……….36

2-14. ارزش‌ها و اصول حاکم بر سازمان ………………………………………………….37

2-15. اهداف سازمان ………………………………………………………………….37

2-16. بررسی عوامل محیط سازمان ……………………………………………………….39

2-16-1. عوامل خارجی ……………………………………………………………….39

2-16-2. عوامل داخلی …………………………….………………………………….41

2-17. فرهنگ و معنای اصطلاحی آن………………………………………………..…….42

2-18. ویژگی­های فرهنگ……………………………………………………………….44

2-19. اهمیت و نقش فرهنگ در زندگی انسان و جامعه……………………………………….47

2-20. مدیریت فرهنگی…………………………..…………………………………….48

2-21. برنامه‌ریزی راهبردی فرهنگ……………………………………………………….49

2-22. راهبردهای كلان در مدیریت فرهنگی…………………………………………….….49

2-23. هیئت­های دینی و مذهبی………………………………………………………….52

2-24. کارکرد اجتماعی هیأت­های مذهبی………………………………………….……….52

2-25. تاریخچه جلسات و هیئت­های مذهبی در ایران………………………………..……….55

2-26. بخش سوم: پیشینه پژوهش……………………………………………..………….56

2-26-1. پیشینه پژوهش در داخل کشور ………………………………………………….56

2-26-2.  پیشینه پژوهش در سایر کشورها و سازمان‌ها ……………………………………….59

2-26. چارچوب پژوهش……………………………………………………………….62

فصل سوم: روش ‌شناسی تحقیق…………………………………………………..…….64

3-1. مقدمه ………………………………………………………………………….65

3-2. روش تحقیق …………………………………………………………………….65

3-3. روش‌های گردآوری داده‌ها …………………………………………………..…….65

3-3-1. روش کتابخانه‌ای ……………………………………………………………….65

3-3-2. روش پیمایشی……………………………………………………..………….65

3-4. جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………….…….66

3-5. پرسشنامه……………………………………………………………………….66

3-5- 1. پایایی پرسشنامه ………………………………………………………..…….66

3-5-2. روایی ……………………………………………………………………….66

3-6. روش تجزیه وتحلیل داده‌ها و الگوی تحلیل …………………………………….…….67

3-6-1. تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………..………….67

3-7. آزمون‌های مورد استفاده…………………………………………………………….67

3-8 . نرم افزارهای مورد استفاده………………………………………………………….67

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته­ ها………………………………………………….….68

4-1. مقدمه ………………………………………………………………………….68

4-2. آمار توصیفی…………………………………………………………………….69

4-2-1. مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن…………………………….……….69

4-2-2. مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسی…………………………….70

4-2-3. مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیرسابقه عضو………………………….70

4-3. جمع بندی داده ­های حاصل از پرسشنامه بسته……………………………….……….70

4-3-1. تجزیه و تحلیل آزمون مقایسه میانگین هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام.……………………………………………………….…………….70

4-3-2. اولویت­ بندی نقاط با بهره گرفتن از آزمون مقایسه میانگین…………………….……….70

4-4. تجزیه و تحلیل SWOT……………………………………………………….73

4-4-1. بیانیه مأموریت فرهنگی هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلام……………….75

4-4-2. چشم انداز فرهنگی هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی…………….…….75

4-4-3. ماتریس عوامل داخلی هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی………..…….76

4-4-4. ماتریس عوامل بیرونی هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلا………………….79

4-5. استراتژی­ های هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی……………………….82

4-6. ماتریس برنامه­ ریزی استراتژیک كمی(QSPM)، هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلام...90

4-7. آمار استنباطی……………………………………………….93

4-7-1. فرصت‌های هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی………………..……….93

4-7-2. آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسمیرنوف)، برای متغیر فرص…………………….93

4-7-3. تجزیه و تحلیل معنی داری فرصت‌ها…………………………………………….94

4-7-4. رتبه ­بندی فرصت‌های هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلام……………….96

4-8 . تهدید‌های هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی……………….……….97

4-8-1. آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسمیرنوف) برای متغیر تهدیده…………………….97

4-8-2. تجزیه و تحلیل معنی داری تهدیدها…………………………………….…….97

4-8-3. رتبه ­بندی تهدید‌های هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلام………………….99

4-9. قوت‌های هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی………………..………….100

4-9-1. آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسمیرنوف) برای متغیر قوت‌ها……………..…….100

4-9-2. تجزیه و تحلیل معنی داری قوت‌ها………………………………….………….100

4-9-3. رتبه بندی قوت‌های هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلام………….……….102

4-10.

 

ضعف‌های هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی……………..……….104

4-10-1. آزمون نرمال بودن (كولموگروف اسمیرنوف) برای نقاط ضعف‌………………….104

4-10-2. تجزیه و تحلیل معنی داری ضعف­ها………………………….…………….104

4-10-3. رتبه بندی ضعف‌های هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی…………….106

فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری………………………………………………….….108

5-1. خلاصه تحقیق …………………………………………………………….109

5-2. سؤال­های تحقیق………………………………………………………..…….111

5- 3. یافته­ های تحقیق……………………………………………………….…….111

5- 3-1. تجزیه و تحلیل سوات هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام…….111

5- 3-2. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل­های آماری هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام……….116

5-4. محدودیت­های تحقیق………………………………………………………….118

5-5. پیشنهادهای تحقیقاتیبه سایرپژوهشگران………………………………………….119

منابع………………………………………………..…………….…………….119

پیوست­ها………………………………………………………………..……….120

 

فهرست جدول­ها

جدول1-1.بهره­وران پژوهش…………………………………………………..…….6

جدول 4-1. ماتریس عوامل درونی هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلام………..….77

جدول 4-2. ماتریس عوامل بیرونی هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلام……..…….79

جدول 4-3. استراتژی های SO………………………………………………….83

جدول 4-4. استراتژی های  ST…………………………………………………….85

جدول4-5. استراتژی­ های  WO…………………………………………………….87

جدول 4-6. استراتژی های WT…………………………………………………….88

جدول 4-7. ماتریس برنامه­ ریزی استراتژیک كمی(QSPM) استراتژی­ های so………….….90

جدول 4-8. ماتریس برنامه­ ریزی استراتژیک كمی(QSPM) استراتژی­ های ST…………….91

جدول 4-9. ماتریس برنامه­ ریزی استراتژیک كمی(QSPM) استراتژی­ های WO…………….92

جدول4-10. ماتریس برنامه­ ریزی استراتژیک كمی(QSPM) استراتژی­ های WT…………….92

جدول 4-11. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغییر فرصت‌ها………………….94

جدول 4-12. چك لیست بررسی محیط خارجی فرصت‌ها…………………………..….94

جدول 4-13.آزمون t تک نمونه‌ای متغیر فرصت‌ها…………………………………….95

جدول 4-14. رتبه ­بندی فرصت­های هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی…….….96

جدول 4-15. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر تهدیدها…………………….97

جدول 4-16. چك لیست بررسی محیط خارجی تهدیدها……………………………….97

جدول 4-17. آزمون t تک نمونه‌ای متغیر تهدیدها……………………………………….98

جدول4-18. رتبه بندی تهدیدهای هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی……..…….99

جدول 4-19. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر قوت‌ها…………..……….100

جدول 4-20. چك لیست بررسی محیط داخلی قوت‌ها……………………………….101

جدول4-21. آزمون t تک نمونه‌ای متغیر قوت‌ها……………………………………….102

جدول 4-22. رتبه بندی نقاط قوت هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی………….103

جدول4-23. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای نقاط ضعف‌…………….……….104

جدول 4-24. چك لیست بررسی محیط داخلی ضعف‌ها………………………..……….105

جدول 4-25. آزمون t تک نمونه‌ای متغیر ضعف‌ها……………………….………….106

جدول 4-26. رتبه بندی نقاط ضعف هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام….107

جدول 5-1. نقاط قوت و ضعف هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلا……..112

جدول 5-2.  فرصت­ها و تهدیدات هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام……113

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

شکل2-1. مدل رقابتی پورتر.…………………………………………………….. .16

شکل2-2. ماتریسی BCG.

شکل2-3. ماتریس آنالیز SWOT….……………………………………………………..18

شکل2-4. روش شناسی تدوین راهبرد (چارچوبی جامع برای تدوین راهبرد) ………………...19

شکل2-5.  فرایند تدوین چشم‌انداز..……………………………………………………..21

شکل2-6. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی……………………………………………………....23

شکل 2-7. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی……………………………………………………..24

شکل2-8. ماتریس تهدیدات، فرصت‌ها، نقاط قوت و نقاط ضعف..……………………………….27

شکل2-9. ماتریس داخلی- خارجی……………………………………………………....27

شکل2-10. ماتریس QSPM…..……………………………………………………..29

شکل2-11. فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک..……………………………………………………..31

شکل2-12. سلسله استراتژی‌های سازمانی……………………………………………………..32

شکل2-13. استراتژی‌های گوناگون……………………………………………………..33

شکل2-14. ارتباط رسالت، دورنما، ارزش‌های حاکم بر سازمان با اهداف س…………………….37

شکل2-15. رابطه بین نیروهای خارجی سازمان….…………………………………………………..40

شکل2-16. مدل پژوهش……………………………………………………..62

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1. توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سن……………………………………………….69

نمودار 4- 2. توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت.…………………………………………70

نمودار 4- 3. توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سابقه عضویت.…………………………………..70

نمودار 4-4. موقعیت هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی……………………….81

نمودار 4-5. نمودار تارعنکبوتی موقعیت هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی………..8

 


چکیده:

 امروزه توجه به نقش و اهمیت برنامه­ ریزی استراتژیک در دستیابی به اهداف سازمان­ها بسیار افزایش یافته و حتی برخی اندیشمندان علم مدیریت از آن به عنوان منبع کسب مزیت رقابتی یاد می­ کنند. هدف از پژوهش حاضر تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام است، روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی تحلیلی است بدین صورت که ابتدا با بهره گرفتن از مصاحبه و پرسشنامه باز، عوامل داخلی(نقاط قوت و ضعف)، و عوامل خارجی( فرصت­ها و تهدیدهای)، سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام شناسایی و در ادامه با بهره گرفتن از پرسشنامه بسته این عوامل به نظرسنجی گذاشته شده است، جهت تجزیه و تحلیل یافته­ های تحقیق آزمون­های آماری t­تک نمونه ­ای، تحلیل عاملی تأییدی و روش تجزیه و تحلیل SWOT بکار رفته است که در نهایت 17 استراتژی شامل: شش استراتژی­SO، سه استراتژیST، پنج استراتژی WO و سه استراتژی­WT  برای سازمان تدوین و پیشنهاد گردید.

 

 

واژه­ های کلیدی: برنامه­ ریزی راهبردی، هیئت­های دینی و مذهبی، سازمان تبلیغات اسلامی، استان ایلام، SWOT.

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

1-1. مقدمه

پیشرفت­های پرشتاب در محیط‌های سازمانی از مهم‌ترین ویژگی‌های عصر معاصر می‌باشد، لذا مدیران با این چالش روبرو هستند كه چگونه با آنها مواجه شوند تا بیشترین سود و منفعت را ببرند، زیرا سازمان‌هایی كه سبك ثابت مدیریتی را انتخاب كرده و تلاش نمی‌كنند تا متناسب با تغییرات محیط پیش روند، موفق نخواهند بود (فروزنده دهکردی،1394). هیئت­های دینی و مذهبی که وظیفه حمایت و تبلیغ فرهنگ اسلامی را در بین مردم دارند، نیز از این قاعده مستثنی نبوده و پیچیده بودن و وقوع تغییرات سریع محیطی كارشناسان این بخش را ناگزیر به پیش‌بینی روند تغییرات و تمركز بیشتر بر آینده كرده است. به همین منظور یکی از عوامل کلیدی که در سازمان‌های هوشمند قرن بیست و یکم بوجود آمده و آنها را از هم متمایز می­سازد، داشتن برنامه بلند مدت استراتژیک است (دیوید،1394).

برنامه­ ریزی استراتژیک عبارت است از الگو یا طرحی که هدف­ها، سیاست­ها و زنجیره­ های عملیاتی یک سازمان را در قالب یک کل به هم پیوسته با یکدیگر ترکیب می­ کند (فرد،1393)، در سطوح بالای سازمان شکل می­گیرد و نیاز به تخصیص میزان وسیعی از منابع دارد، تمرکز آن بر مقابله سازمان با محیط خارجی و دارای نگرش چند بعدی است (دیوید،1394).

برنامه‌ریزی استراتژیک بخش مهمی از مدیریت استراتژیک است و چارچوبی برای مدیریت استراتژیک محسوب می­ شود (فرد،1393)، در مکتب موقعیت­یابی راهبردی، سازمان­ها به پایش محیط بیرونی و محیط درونی خود در قیاس با رقبا با رویکرد تحلیلی می­پردازند که این پایش پیش نیاز تدوین راهبردهای سازمان است. برنامه‌ریزی راهبردی رسیدن از وضعیت موجود (مأموریت سازمان)، به وضعیت مطلوب را که به چشم انداز سازمان اشاره دارد، تشریح می‌کند(فروزنده دهکردی،1394). در برنامه­ ریزی استراتژیک، سازمان تبلیغات اسلامی یک سیستم پویا است که تأثیراتی از بیرون متحمل می­ شود و به سهم خود تأثیراتی بر بیرون می­ گذارد. بنابراین لازم است برنامه­ ریزی استراتژیک امری مداوم باشد تا بتواند در برابر این تأثیرات، مسیرهای روشن و موفقی را برای خود ترسیم کند. از سوی دیگر، سازمان تبلیغات اسلامی سازمانی پیچیده است و ویژه­گی­هایی دارد که بر فرهنگ جامعه تأثیر می­ گذارد. بدین ترتیب، تصمیم ­گیری در این سازمان صرفاً براساس شناخت و تشخیص مدیران ارشد صورت نمی­گیرد(فرد،1393).

در سال­های اخیر، مطالعاتی درباره برنامه‌ریزی راهبردی درباره فرهنگ و مذهب اسلام در کشور انجام گرفته که در آنها سعی بر ارتقاء امور و فعالیت­های جاری هیئت­های دینی و مذهبی، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در برنامه‌ها و روش‌های آموزشی می­باشد، برنامه­ ریزی راهبردی دورنمای روشنی برای رسیدن به جایگاه برتر هیئت­های دینی و مذهبی استان ایلام در امر تبلیغ و ترویج دین را نشان می­دهد، اما امروزه شاهد تهاجم فرهنگی از سوی کشورهای غربی و آمریکایی می­باشیم و این نیاز احساس می­ شود که از منظری متفاوت تر از آنچه که تا امروز به هیئت­های دینی و مذهبی استان ایلام نگریسته می­شده­، دیده شود، لذا در این پژوهش پس از بررسی محیط درونی و بیرونی این سازمان و تجزیه و تحلیل داده ­های بدست آمده، استراتژهای فرهنگی هیئت­های دینی و مذهبی تدوین شده است.

 

1-2. بیان مسأله پژوهش

برنامه‌ریزی راهبردی یک چهارچوب مفهومی را برای تصمیم‌گیری مهیا می‌كند كه از دستاوردهای آن كسب راهبردهای جمعی مشترك است، یعنی اینكه توجهات را به سمت درك و همكاری فراسازمانی سوق می‌دهد كه ابزاری مناسب برای مقابله با آشفتگی در محیط سازمان محسوب می‌شود، همچنین پاسخگویی سازمان به تهدید‌های برون سازمانی و رفع نقاط ضعف درون سازمانی نیز به نحو مطلوب محقق می‌شود و توانایی سازمان را برای استفاده از فرصت‌ها و نقاط قوت افزایش می‌دهد (فروزنده دهکردی،1394).

تغییرات این چنین برای هیئت­های دینی و مذهبی كه وظیفه حفظ، تبلیغ و توسعه فرهنگ و مذهب ‌را دارند، وجود برنامه‌‌ریزی را برای تطابق با این تغییرات به یک ضرورت حیاتی تبدیل كرده است، یكی از راه‌های رسیدن به این مزیت تدوین راهبردهای فرهنگی می­باشد، چونكه عامل بقاء‌ مذهب در محیط دائماً در حال تغییر امروزی تدوین راهبردهای جامع و واكنش به موقع می‌باشد.

بررسی‌های انجام شده در دنیا نشان می‌دهد مدیریت راهبردی و برنامه‌ریزی راهبردی پرکاربردترین ابزار مدیریتی دنیا است (مت و ذکریا، 2015)[1]. تمامی سازمان‌ها و نهادهای موفق دنیا بخش عمده‌ای از موفقیت خود را مرهون برنامه‌ریزی راهبردی می‌دانند. از طرفی باتوجه به شرایط پر شتاب، متغییر و پیچیده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، این سؤال در ذهن ایجاد می‌شود، که آیا هیئت­های دینی و مذهبی استان ایلام در راستای اهداف و برنامه­ های کلان کشوری اقداماتی انجام داده ­اند؟. با توجه به این سؤال محقق در طی این مطالعه درصدد است که با بررسی اسناد و مطالعه کافی این مشکل را بررسی و راه کارهای لازم را ارائه نمایید. بدین منظور موضوع پژوهش تدوین راهبردی­های فرهنگی هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام انجام می‌پذیرد.

[1] – Maat, and Zakaria

تعداد صفحه : 127

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.