عمران

دانلود پایان نامه تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند دروازه ای

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :عمران

گرایش :سازه

عنوان : تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند دروازه ای 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندر عباس

 گروه عمران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

رشته مهندسی عمران گرایش سازه

 عنوان :

 تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله  و بررسی هندسه سیستم  بادبند  دروازه ای 

 استاد راهنما : دکتر آرش بهار

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………….١

علایم  …………………………………………………………………………………………………………. ٢

مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………..5

هدف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………8

روش انجام کار ……………………………………………………………………………………………………………….9

فصل اول : بررسی اجمالی انواع مختلف سیستم های مهاربندی

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………….11

١-١- سیستم های مهاربندی در فلسفه جدید طراحی …………………………………………………………13

١-٢ – چند نمونه از خرابی بادبند ها در زلزله های شدید …………………………………………………..15

١-٣ – انواع سیستم ساختمانهای اسکلت فولادی ……………………………………………………………….19

١-٣-١- مهار بندی های هم محور ………………………………………………………………………………….20

١-٣-١-١- بادبند های ضربدری ……………………………………………………………………………………..22

١-٣-١-٢- بادبند های قطری ………………………………………………………………………………………….23

١-٣-١-٣- بادبند شورن ٧ و ٨ ……………………………………………………………………………………….23

١-٣-١-٤- بادبند های K ………………………………………………………………………………………………24

١-٣-٢- مهار برون محور ……………………………………………………………………………………………….27

١-٣-٢-١- ترکیب سیستم مهاربندی شده واگرا با سیستم های سازه ای دیگر ……………………….30

١-٣-٣- مهاربند زانوئی…………………………………………………………………………………………………..31

١-٣-٤- معرفی بادبندهای دروازه ای………………………………………………………………………………..33

١-٤- مقایسه تاثیر استفاده از بادبند دروازه ای ، هم محور ضربدری و برون محور در یک قاب دو طبقه …………………………………………………………………………………………………………………………….36

فصل دوم : مطالعه ضریب رفتار و بررسی رفتار لرزه ای قاب با مهاربند دروازه ای تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی با تغییر موقعیت گره میانی

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..40

٢-١- نواقص طرح برمبنای مقاومت  ……………………………………………………………………………….41

٢-٢- انواع روش های محاسبه R…………………………………………………………………………………….43

٢-٣- ضریب رفتار ………………………………………………………………………………………………………..44

٢-٣-١- عوامل مؤثر بر ضریب رفتار ……………………………………………………………………………….45

٢-٣-١-١- ضریب کاهش بر اثر شکل پذیری …………………………………………………………………..45

٢-٣-١-٢- ضریب مقاومت افزون Ω یا Rs …………………………………………………………………….47

٢-٣-١-٣- ضریب تنش مجاز Y ……………………………………………………………………………………47

٢-٣-٢- تعیین ضریب رفتار ……………………………………………………………………………………………46

٢-٤- تحلیل استاتیکی غیرخطی Pushover ………………………………………………………………………49

٢-٤-١- فرضیات روش تحلیل استاتیكی غیر خطی  ………………………………………………………….51

٢-٤-٢- مزایا روش استاتیكی غیر خطی …………………………………………………………………………..51

٢-٤-٣- محدودیتهای آنالیز استاتیکی غیر خطی ………………………………………………………………..52

٢-٤-٤- طریقه اعمال بار در آنالیز استاتیکی غیر خطی………………………………………………………..53

٢-٤-٦- روش های تعیین تغییر مکان هدف ……………………………………………………………………..53

٢-٤-٦-١- روش طیف ظرفیت ………………………………………………………………………………………53

٢-٤-٦-٢- سیستم یک درجه آزادی معادل ………………………………………………………………………56

٢-٤-٦-٣- روش آنالیز دینامیکی الاستیک ………………………………………………………………………..56

٢-٥-  تشریح کامل روش طیف ظرفیت …………………………………………………………………………..56

٢-٥-1-الگوی بارگذاری ………………………………………………………………………………………………..57

٢-٥-1-١- توزیع نوع اول ……………………………………………………………………………………………..57

٢-٥-1-٢- توزیع نوع دوم ……………………………………………………………………………………………..58

٢-٥-2- تعریف مفاصل پلاستیک   …………………………………………………………………………………58

٢-٦- روش نوین دوخطی سازی منحنی Pushover برای ارزیابی لرزهای سازه های فولادی………………………………………………………………………………………………………………………….60

٢-٦-١- روش پیشنهادی  ATC – 40………………………………………………………………………………60

٢-٦-٢- روش پیشنهادی جدید………………………………………………………………………………………..61

٢-٧- مدل سازی، بررسی خروجی های نرم افزار و تعیین ضریب رفتار قاب با سیستم مهاربند دروازه ای………………………………………………………………………………………………………………………62

٢-٧-١- تشریح مدل و هندسه سازه ………………………………………………………………………………..63

٢-٧-٢- بارگذاری سازه …………………………………………………………………………………………………65

٢-٧-٣- مدلسازی بادبندهای دروازه ای در برنامه  SAP2000  …………………………………………..66

٢-٧-٤- تعریف بارگذاری تحلیل غیر خطی (پوش) ………………………………………………………….68

٢-٧-٤-١- تعریف مفاصل پلاستیک ……………………………………………………………………………….69

٢-٧-٤-٢- نحوه معرفی مفاصل پلاستیک اعضاء در آنالیز پوش آور ……………………………………71

٢-٧-٤-٢-١- مفاصل پلاستیک در ستون ها …………………………………………………………………….71

٢-٧-٤-٢-٢- مفاصل پلاستیک دربادبند ها ………………………………………………………………………71

٢-٧-٤-٢-٣- مفاصل پلاستیک درتیر ها ………………………………………………………………………….٧٢

٢-٧-٥- فرایند تحلیل استاتیكی غیر خطی درنرم افزار ……………………………………………………….٧٢

٢-٧-٦- بررسی رفتار قاب با بادبند ضربدری و قاب با مهاربند دروازه ای در تحلیلی استاتیکی غیرخطی ……………………………………………………………………………………………………………………….76

٢-٧-٧- مراحل تعیین ضریب رفتار …………………………………………………………………………………79

٢-٨- بررسی تاثیرات خروج از مركزیت گره میانی بادبند دروازه ای  بر رفتار قاب…………………82

٢-۹- تاثیر ارتفاع طبقات برروی سختی، شکل پذیری و ظریب رفتار بادبند دروازه ای …………..85

٢-١٠- بررسی معیار تغییر مکان ………………………………………………………………………………………87

فصل سوم: تحلیل غیر ارتجاعی و مقایسه عملکرد قاب های فولادی با مهاربند دروازه ای، ضربدری و برون محور

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..89

٣- ١- تفاوت تحلیل های خطی و غیر خطی……………………………………………………………………..91

٣-٢- رفتار غیر خطی سازه ها………………………………………………………………………………………….94

٣-٣- رفتار خطی و غیر خطی فولاد………………………………………………………………………………….95

٣-٣-١- رفتار فولاد در بارهای رفت و برگشتی (منحنی هیسترزیس یا چرخه ای)………………….96

٣-٤- تحلیل های غیر خطی و انواع تحلیل های غیر خطی دینامیکی…………………………………….۹8

٣-٤-١- آنالیز دینامیكی با بهره گرفتن از طیف پاسخ غیر خطی RSA…………………………………………99

٣-٤-٢- تحلیل های غیر خطی دینامیكی NDA…………………………………………………………………99

٣-٤-٢-١- تحلیل دینامیكی افزایشی IDA………………………………………………………………………100

٣-٤-٢-٢-آنالیز تاریخچه زمانی غیر خطی  RHA……………………………………………………………101

٣-٤-٢-٢-١- قواعد روش آنالیز دینامیکی غیر خطی به روش تاریخچه زمانی…………………….١٠3

٣-٥- مشخصات شتاب نگاشت ها و اصلاح آن ها…………………………………………………………..104

٣-٦- بررسی رفتار شکل پذیر و لرزه ای بادبند ضربدری…………………………………………………..107

٣-٦-١- انواع بادبندهای ضربدری………………………………………………………………………………….108

٣-٦-٢-تشریح رفتار سیكلی غیرارتجاعی………………………………………………………………………..110

٣-٦-٣-اتصالات وسط بادبند ضربدری…………………………………………………………………………..١١1

٣-٧- بررسی رفتار شکل پذیر و لرزه ای بادبند برون محورEBF………………………………………..113

٣-٧-١- بررسی پارامتر های لرزه ای بادبند واگرا بر اساس نسبت  ………………………………116

٣-٧-١-١- سختی قاب…………………………………………………………………………………………………١١٧

٣-٧-١-٢- مقاومت قاب………………………………………………………………………………………………117

٣-٧-١-٣- پریود طبیعی……………………………………………………………………………………………….118

٣-٧-١-٤- مکانیسم جذب انرژی…………………………………………………………………………………..118

٣-٨- بررسی رفتار شکل پذیر و لرزه ای بادبند دروازه ای……………………………………………….. 119

٣-٨-١- بررسی رفتار اعضای مهاربند دروازه ای در کشش………………………………………………..120

٣-٨-٢- بررسی رفتار اعضای مهاربند دروازه ای در فشار………………………………………………….123

٣-۹- بررسی و مقایسه منحنی هیسترزیس بادبند های دوازه ای، ضربدری و برون محور……….124

٣-۹-١- شکل پذیری……………………………………………………………………………………………………124

٣-۹-١-١- شکل پذیری سازه……………………………………………………………………………………….125

٣-۹-٢- منحنی رفتار حلقوی…………………………………………………………………………………………126

٣-۹-٢-١- تحلیل قاب های یک طبقه با مهاربند دروازه ای، ضربدری و برون محور تحت اثر بارهای تناوبی……………………………………………………………………………………………………………….128

٣-١٠- مدل سازی وانجام تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی وتحلیل استاتیکی غیر خطی و بررسی نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………130

٣-١٠-١- تشریح مدل و هندسه ی سازه…………………………………………………………………………131

٣-١٠-٢- بارگذاری سازه برای تحلیل خطی……………………………………………………………………133

٣-١٠-٣- تعریف مشخصات مصالح به صورت غیرخطی به برنامه……………………………………..136

٣-١٠-٤- مراحل آماده سازی شتاب نگاشت ها برای انجام تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………..137

٣-١٠-٤-١- دانلود شتاب نگاشت ها……………………………………………………………………………..138

٣-١٠-٤-٢-استفاده از نرم افزار SeismoSignal  …………………………………………………………….138

٣-١٠-٤-٣- بدست آوردن ضرایب مقیاس………………………………………………………………………141

٣-١٠-٥- تعریف مفاصل پلاستیک (به روش FEMA356 ) …………………………………………….144

٣-١٠-٥-١- تعریف مفاصل پلاستیک در تیرها………………………………………………………………..144

٣-١٠-٥-٢- تعریف مفاصل پلاستیک در مهاربندها………………………………………………………….147

٣-١٠-٥-٣- تعریف مفاصل پلاستیک در ستون ها……………………………………………………………147

٣-١٠-٦- معرفی سه زوج شتاب نگاشت به نرم افزار……………………………………………………….150

٣-١٠-٧- معرفی حالات تاریخچه زمانی به نرم افزار………………………………………………………..150

٣-١٠-٧-١- تنظیم پارامتر های انتگرال گیری زمان…………………………………………………………..151

٣-١٠-٧-٢- حالات تحلیل غیر خطی…………………………………………………………………………….151

٣-١٠-٧-٣- میرایی سازه………………………………………………………………………………………………152

٣-١٠-٨- نتایج تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی سازه……………………………………………………….152

٣-١٠-٨-١- کنترل معیار پذیرش و مقایسه تشکیل مفاصل پلاستیک…………………………………..152

٣-١٠-٨-٢- بررسی توابع جابجایی قاب ها و جابجایی ماکسیمم قاب ها……………………………154

٣-١٠-٨-٣- بررسی منحنی های هیسترزیس قاب ها ……………………………………………………….156

٣-١٠-٨-٤- منحنی برش پایه قاب ها ……………………………………………………………………………158

٣-١٠-۹ – انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی برای مقایسه پارامتر های لرزه ای قاب ها………….159

٣-١٠-۹ –١- مقایسه پارامتر های لرزه ای بادبند دروازه ای، ضربدری و برون محور…………….160

فصل چهارم : بررسی کمانش اعضا و ضریب طول موثر در بادبند دروازه ای

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………162

٤-١- کمانش……………………………………………………………………………………………………………….164

٤-٢- تحلیل پایداری قاب ها…………………………………………………………………………………………165

٤-٢-١- تحلیل كیفی پایداری یک قاب ساده……………………………………………………………………165

٤-٣- پایداری بادبند ها…………………………………………………………………………………………………167

٤-٤- تاثیر نیروی محوری بر روی سختی خمشی – استخراج رابطه شیب – افت اصلاح شده…………………………………………………………………………………………………………………………….169

٤-٥- تعیین نیروهای محوری اعضای مورب……………………………………………………………………١٧٠

٤-٦- مدل سازی وفرمول بندی……………………………………………………………………………………..١٧2

٤-٦-١- تعیین بار کمانشی سیستم مهاربند دروازه ای با فرض تغییر شکل های کوچک………..172

٤-٦-٢- تعیین بار کمانشی سیستم مهاربند دروازه ای با فرض تغییر شکل های بزرگ…………..176

٤-٧- تاثیر موقعیت گره میانی در مقدار بار کمانش خارج از صفحه…………………………………….١٧٨

٤-٨- محاسبه ضریب طول موثر…………………………………………………………………………………….١٧۹

٤-۹- کمانش خارج از صفحه در برابر کمانش داخل صفحه………………………………………………١٨٠

٤-١٠- بررسی اتصال گره میانی در بادبند دروازه ای…………………………………………………………182

٤-١١- اجرای بادبند دروازه ای به صورت بادبند کمانش ناپذیر…………………………………………….١٨٦

٤-١١-١-تحلیل پایداری مهاربندهای کمانش ناپذیر………………………………………………………….191

٤-١١-١-١- تحلیل بر اساس تئوری های پایداری……………………………………………………………191

٤-١١-١-٢- تحلیل بر اساس مثال عددی………………………………………………………………………..١۹٢

٤-١٢- نمودارهایی جهت تعیین بار كمانشی و ضریب طول مؤثر با ذکر یک مثال……………..١۹٣

فصل پنجم : مرور نتایج …………………………………………………………………………………….٢٠2

منابع………………………………………………………………………………………………………………………….206

چکیده :

یكی ازروش های مقاوم سازی ساختمان در مقابل بارهای جانبی استفاده از سیستم بادبندی (همگرا یا واگرا) می باشد. کاربرد روزافزون مهاربندهای فولادی برای مقابله با نیروهای زلزله ایجاب می‌کند که عملکرد لرزه‌ای این نوع سیستم‌ها مورد توجه بیشتری قرار گیرد. شكل متداول بادبندهای همگرا مشكلات زیادی در تامین فضای بازشوهای ساختمان به وجود می آورد. معماران برای تامین فضای كافی جهت بازشو ها در ساختمان و برطرف كردن مشكل موجود دست به ابداع نوع جدیدی از بادبند ها زده اند كه مشابه بادبندهای ٧ یا ٨ (شورون) می باشند، با این تفاوت كه به جهت تامین فضای بازشو ها، دیگر اعضای آن مستقیم نیستند و از نقطه ای با شیب های مختلف به هم متصل و در انتهای دیگر، به محل اتصال تیر به ستون وصل می شوند. یکی از انواع مهاربندهای بسیار رایج در سالهای اخیر، مهاربندهای دروازه‌ای است. در استاندارد ٢٨٠٠ در مورد این مهاربندها بحثی نشده، ولی استفاده از آنها رو به افزایش است و اکثر طراحان، این نوع مهاربندها را همانند مهاربندهای هم‌مرکز فرض می‌کنند.

در این رساله، با قرار دادن مهاربندهای دروازه‌ای و هم ‌مرکز ضربدری و برون محور در قاب‌های دوبعدی مختلف ساختمان فولادی، تحلیل‌های استاتیکی و دینامیکی غیر‌خطی انجام و عملکرد آنها با هم‌ مقایسه شده است. به کمک نتایج تحلیلی، عملکرد قابها از جمله منحنی‌های Pushover و هیسترسیس، ضریب شکل‌پذیری، سختی اولیه، ضریب اضافه مقاومت قاب ها، جذب انرژی و نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک بررسی شده است. نتایج نشان می دهد رفتار بادبند دروازه ای تا حد زیادی بستگی به موقعیت گره میانی دارد. سختی آن کمتر از مهاربند ضربدری و شکل پذیری آن کمتر از مهاربند EBF است. البته بسیاری از مهندسان به علت تصور دو بعدی از این نوع مهاربندی به مسئله ناپایداری آن در خارج از صفحه و خارج شدن محل اتصال از صفحه قاب در هنگام زلزله توجهی نمی نمایند كه این موجب صدمات جبران ناپذیری در هنگام زلزله می شود. بنابراین ضرورت بررسی مسئله کمانش و پایداری در این بادبندها مشخص می شود که در این رساله به این موضوع هم پرداخته شده است.

کلمات کلیدی : تحلیل غیر ارتجاعی، قاب های فولادی، مهاربند دروازه ای، نیروی زلزله

علایم

 A  شتاب مبنای طرح

B  ضریب بازتاب ساختمان

C  ضریب زلزله

Cd ضریب تغییرشكل پلاستیك

Ci ضریب سختی

E  ضریب ارتجاعی

 e خروج از مرکزیت

ei خروج از مرکزیت گره میانی مهاربند دروازه ای

Fi نیروی جانبی وارد بر طبقه i

g شتاب ثقل

hi ارتفاع طبقه i از تراز پایه

I ضریب اهمیت ساختمان

Ix  ممان اینرسی سطحی نسبت به محور x 

Iout ممان اینرسی خارج از صفحه

Iin  ممان اینرسی داخل صفحه

K  ضریب طول موثر

Ke با شیب اولیه سختی الاستیک موثر

Lc  طول مهار شده

Li  طول عضو i

m  جرم 

  Moلنگر نیرو نسبت به نقطه O  

MP  ظرفیت لنگر پلاستیک مقطع تیر پیوند

Pi  نیروی محوری 

R  ضریب رفتار برای طراحی حالت حدی

Rw ضریب رفتار طراحی به روش تنش مجاز

Pcr باربحرانی کمانش

Pe بار اولر

 Peiبار اولر المان i ام

T زمان تناوب سازه در جهت مورد نظر

T0 عددی که بر حسب نوع زمین تعیین می شود

Ts عددی که بر حسب نوع زمین تعیین می شود

 ti تابع پایداری ستون بدون برش با انتهای مفصلی

V برش پایه ناشی ا ز تحریک زمین لرزه

Vy حد تسلیم کلی سازه

Vs نیروی متناظر با تشکیل اولین لولای خمیری در سازه  

VP  ظرفیت برش پلاستیک مقطع تیر پیوند

Vw نیرو در حد تنش های مجاز

Vu برش پایه نهایی سازه در حالت الاستیك

w وزن

Wi وزن طبقه i

Y ضریب تنش مجاز

α درجه کاهش سختی

μ ظرفیت شکل پذیری سازه

 فرکانس زاویه ای سازه

 فرکانس نیروی محرک

 فرکانس با استهلاک

 ضریب استهلاک بحرانی

Ω ضریب مقاومت افزون

Δmax حداکثر تغییر مکان جانبی نسبی

Δy تغییر مکان جانبی نسبی  تسلیم

Δu جابجایی نهایی سازه در حالت الاستیك

 

مقدمه

اصولا از نظر مهندسی آن طرح مناسب و قابل قبول تلقی می شود که بتواند شرایط مطلوب را چه از نظر اقتصادی، کارایی، مقاومت و… در حد معقول و مقبولی بر آورده سازد. گر چه گاهی مسائل اقتصادی و معماری سبب از دست رفتن مقاومت و عملکرد مناسب ساختمان در مقابل بار های وارده می گردد، ولی در عین حال باید ضمن تامین مقاومت و پایدار کافی، حتی الامکان سعی شود ساختمان دارای کارایی حداکثر و از نظر اقتصادی بهینه باشد. با توجه به توضیحات فوق،  در حال حاضر بهترین راه حل یافتن شیوه هایی برای بهبود روند ساختمان سازی کنونی است. یعنی با تغییراتی چند در روش های اجرایی و صد البته با انجام کار ها بر اساس ضوابط آیین نامه ها از ابتدا تا اتمام کار اجرایی پروژه ها، می توان به نتایج بسیار بهتری دست یافت.

مقاومت هر سازه در برابر زلزله به دو عامل بستگی دارد : یکی نوع ساخت سازه و به کارگیری اصول و قوانین مهندسی در طراحی و اجرای آن و دیگری بزرگی و قدرت زلزله در سال های اخیر از طریق رسانه های گروهی هر چند وقت یک بار خبری در مورد روش های ابداعی مهندسان سازه برای مقاوم سازی ساختمان ها یا ساخت سازه های مقاوم در برابر زلزله شنیده می شود؛ شیوه هایی مثل قرار دادن ساختمان ها روی بلوک های لغزشی ، حفر کانال های بسیار بزرگ در اطراف فونداسیون ها، معلق کردن ساختمان از زنجیر ! ، آویزان کردن پاندول های بزرگ از سقف و… نکته قابل تامل در مورد این راهکار ها، تقریبا غیر علمی بودن آنها با توجه به وضعیت ساخت و ساز در کشوری مثل ایران آن هم در مقیاس وسیع است. البته نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشور ها این کار تا حدود زیادی نشدنی است و اگر هم قابلیت اجرایی داشته باشند بسیار هزینه بر بوده، برای تمام ساختمان ها قابلیت اجرایی ندارند. در کنار این روش ها کارهایی مثل استفاده از جدا ساز ها ، میرا کننده ها و جذب کننده های انرژی ( قرار دادن فنر های پلاستیکی ویژه یک یا چند لایه در پی ساختمان ) برای کاهش خسارات و تلفات، عملی تر به نظر می رسد. گاهی ملاحظات معماری مثل ایجاد فضا و یا ایجاد نمای مناسب در ساختمان سبب می شود که مهندسان سازه دست به ابداعات جدید سازه ای بزنند. البته برای بهره بری بهتر و ایجاد عملکرد مناسب لازم است رفتار سازه در زلزله بررسی شود تا از خسارت های احتمالی آن جلوگیری شود. از این دیدگاه ساختمان ها به طور کلی به چهار دسته ساختمان های فولادی، بتنی، ساختمان های با مصالح بنایی (آجری) و ساختمان های چوبی تقسیم می شوند.

با توجه به کاربرد بیشتر و بروز بودن ساخت سازه های بتنی و فولادی در عصر حاضر، قوانین موجود در زمینه ساخت این دو نوع سازه رابیشتر مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. سازه های بتنی و فولادی اگر بر اساس اصول مهندسی و ضوابط و آیین نامه های اجرایی موجود ساخته شوند، تفاوت آنچنانی از نظر مقاومتی با هم ندارند. با یاد آوری این نکته که، فولاد در برابر حرارت و مواد شیمیایی نسبت به بتن مقاومت کمتری دارد (آتش سوزی و ذوب شدن، زنگ زدگی ، پوسیدگی و…) در زلزله هر چه اعضای سازه شکل پذیر تر و انعطاف پذیر باشند ، خسارات مالی و جانی وارده کمتر خواهد بود. برای این کار بهتر است از فولاد کم کربن، جوش پذیر و دارای شکل پذیری بالا استفاده شود. البته صرفا فولادی بودن یک سازه تضمینی بر مقاومت آن  در برابر زمین لرزه نیست.

در ساختمان های فولادی بادبند ها بعد از تیر و ستون و در موقع زلزله و باد حتی می توان گفت بیش از آن ها دارای اهمیتند و عامل بسیار مهمی برای مقاومت در برابر زلزله و بارهای جانبی دیگر هستند. بادبند های فولادی از جمله سیستم هایی هستند که در برابر نیرو های جانبی مقاومت می کنند با بادبند گذاری در تعدادی از قابهای ساختمانی در هر امتداد و با کمک عملکرد دیافراگم صلب کف سازه می توان آن راستا را مهار شده در نظر گرفت. بادبند گذاری به دو نوع همگرا و واگرا تقسیم می شود.

طراحی و اجرای بادبند ها باید با نهایت دقت و بر اساس اصول مهندسی خصوصا در مورد محل قرار گیری خود بادبند ها، نوع و اندازه پروفیل مصرفی، مقدار و نوع و طول جوش ها، نوع درز جوش و… صورت گیرد.

تعداد صفحه : 235

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.