رشته مکانیک

دانلود پایان نامه تحلیل غیرخطی پدیده هانتینگ دریک واگن قطاربااستفاده ازروش اغتشاش

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته طراحی کاربردی

گرایش :دینامیک وکنترل

عنوان : تحلیل غیرخطی پدیده هانتینگ دریک واگن قطاربااستفاده ازروش اغتشاش

به نام خدا

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دانشكده مهندسی مكانیك

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

طراحی کاربردی-گرایش دینامیک وکنترل

تحلیل غیرخطی پدیده هانتینگ دریک واگن قطاربااستفاده ازروش اغتشاش

استادان راهنما :

 آقای دكتر علی اصغرجعفری

آقای دکترداوود یونسیان

زمستان 1388

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:

ناپایداری عرضی از مسائل شایع درآلات نقلیه ریلی با سرعت بالاست كه در روی ریل بدون قوس و در اثر ماهیت اصطكاكی- خزشی تماس چرخ و ریل كه نیروهای غیر كنسرواتیو را در سیستم می سازند بوجود می آید. این پدیده هانتینگ خوانده می شود كه از دیدگاه دینامیكی نوعی پدیده خود تحریک است. این پدیده می تواند موجبات سایشهای فراوان چرخ و ریل و كاهش راحتی سفر شود. پدیده هانتینگ بر دو نوع است: هانتینگ اولیه و ثانویه.

هانتینگ ثانویه از دیدگاه دینامیكی بسیار حائز اهمیت است و هانتینگ اولیه با بهره گرفتن از دمپرهای مناسب در سیستم تعلیق به آسانی قابل حذف است . در این پژوهش سعی بر آن بوده تا سرعت آستانه هانتینگ ثانویه با تقریبی نزدیک بدست آید.هرجاصحبت ازهانتینگ می شودمنظورهانتینگ ثانویه است مگراینکه هانتینگ اولیه بیان شود.

در بررسی پدیده هانتینگ از تئوری خطی كالكر استفاده شده تا نیروهای خزشی به آسانی و با دقت بسیار زیاد در بررسی هانتینگ محاسبه شوند. همچنین حركت چرخ بر روی سطح صاف و بدون بی نظمی در نظر گرفته شده است. معادلات مربوط به چرخ و محور برای حركت در مسیر مستقیم (بدون قوس) استخراج شده اند. بررسی پارامتری صورت گرفته تا بتوان تاثیر عوامل مختلف در هانتینگ را بوضوح دید.

هانتینگ اولیه در سرعتهای پایین ایجاد می شود و با بهره گرفتن از دمپرهای مناسب در سیستم تعلیق   می توان آن را حذف نمود. هانتینگ ثانویه كه در سرعتهای بالا اتفاق می‌افتد یک پدیده خود تحریك[1] است كه هرگز نمی توان از آن فرار كرد و تنها می توان آن را به سرعتهایی بالاتر از سرعت كاری وسیله نقلیه رسانید. در بررسی هانتینگ اولیه در نظر گرفتن مدل واگن ضروری بنظر می رسد اما در بررسی هانتینگ ثانویه مدل كردن بوژی به تنهایی كفایت می كند اما در این پروژه برای اینكه تاثیر حركات جانبی واگن نیز لحاظ شود و محاسبات دقیقتری صورت گیرد برای تحلیل هانتینگ ثانویه ، واگن نیز در نظر گرفته شده است كه تنها درجه آزادی جانبی آن لحاظ شده است . سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی محاسبه       شده اند و پدیده دوشاخگی، سیکل حدی ومحدوده ای که درآن سیکل حدی ممکن است رخ دهد نیز تعیین شده اند. اثرپارامترهای مختلف درسرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی نیزازجمله نتایج حائزاهمیت این پایان نامه می باشد.

کلمات کلیدی : تماس چرخ وریل- هانتینگ اولیه وثانویه- سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی- دوشاخگی- سیکل حدی.

                                                 فهرست  مطالب

فصل اول : مروری برادبیات موضوع……………………………………………………………………1

1- 1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

2- 1-  مروری بر كارهای انجام شده……………………………………………………………………………………………………………….3

فصل دوم : پدیده هانتینگ…………………………………………………………………………………9

1- 2-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………10

2- 2-  پدیده هانتینگ……………………………………………………………………………………………………………………………………..10

3- 2-  سرعت بحرانی، سیكلهای حدی ودوشاخگی در وسایل نقلیه ریلی……………………………………………………….13

4- 2-  جلوگیری از هانتینگ……………………………………………………………………………………………………………………………16

5- 2-  تئوری كلینگل……….. ……………………. ……………………. …………………………………………………………………………….16

6- 2-  حركت هانتینگ ازبیان کلینگل………………………………………………………………………………………………………………19

7- 2-  مخروطیت معادل………………………………………………………………………………………………………………………………..19

فصل سوم : معادلات دینامیکی حاکم بر سیستم………………………………………………………. 20

1-3- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………21

2-3- مسئله تماس چرخ وریل…………………………………………………………………………………………………………………………21

3-3- تئوری خطی کالکر…………………………………………………………………………………………………………………………………26

4-3- مدلسازی تماس فلنج چرخ با ریل…………………………………………………………………………………………………………..30

5-3- سینماتیك………………………………………………………………………………………………………………………………………………31

6-3- درجات آزادی و قیود…………………………………………………………………………………………………………………………….34

7-3- معادلات عمومی حركت چرخ و ریل……………………………………………………………………………………………………….35

8 – 3 –  معادله در راستای طولی…………………………………………………………………………………………………………………..37

9 – 3 – معادله در راستای عرضی…………………………………………………………………………………………………………………37

10 – 3 – معادله در راستای قائم…………………………………………………………………………………………………………………….38

11 – 3 – معادله در راستای رول……………………………………………………………………………………………………………………38

12 – 3 – معادله در راستای پیچ……………………………………………………………………………………………………………………..38

13 – 3 – معادله در راستای یاو……………………………………………………………………………………………………………………..38

14 – 3 –  نیروها و ممان های خزشی…………………………………………………………………………………………………………….40

15- 3 –  سختی گرانشی در راستای عرضی و یاو…………………………………………………………………………………………49

16-3- معادله بسط یافته در راستای عرضی………………………………………………………………………………………………….49

17- 3 –  معادله بسط یافته در راستای یاو…………………………………………………………………………………………………… 49

18-3- معادلاتساده سازی شده چرخ و محور……………………………………………………………………………………………….52

19-3- معادلات چرخ و ریل با در نظر گرفتن تماس چرخ با فلنج ریل……………………………………………………………..53

20-3- پایداری چرخ و محور واگن………………………………………………………………………………………………………………..54

فصل چهارم : تحلیل دینامیکی سیستم………………………………………………………………….56

1- 4- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57

2- 4-  مدل دینامیكی………………………………………………………………………………………………………………………………………58

3- 4- روش حل مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………..61

4-4- نتایج تحلیل عددی………………………………………………………………………………………………………………………………….66

5- 4- مطالعه پارامتریكی……………………………………………………………………………………………………………………………….69

6- 4- دمپرهای یاو………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

7- 4-  سختی عرضی ریل……………………………………………………………………………………………………………………………..71

8- 4-  لقی بین فلنج چرخ و ریل……………………………………………………………………………………………………………………..72

9- 4-  پارامترهای دیگر…………………………………………………………………………………………………………………………………73

10- 4-  تاثیروجود بوژی وواگن برسرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی………………………………………………………….76

1- 10- 4- اثرافزودن بوژی برتحلیل هانتینگ…………………………………………………………………………………………………77

2- 10- 4- اثرافزودن بدنه واگن به سیستم چرخ ومحوروبوژی برتحلیل هانتینگ…………………………………………..79

11- 4- تاثیرتغییرتمامی متغیرها باوجود mw های مختلف…………………………………………………………………………….81

12- 4-  تاثیرتغییرتمامی متغیرها برروی Ky های مختلف……………………………………………………………………………..90

فصل پنجم : نتیجه گیری وارائه پیشنهادها…………………………………………………………….98

1-  5-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………99

2-  5-  نتایج تحلیلها………………………………………………………………………………………………………………………………………99

3-  5-  ارائه پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………..101

4-  5-  کارهای آینده…………………………………………………………………………………………………………………………………..102

مرجع هاوماخذها……………………………………………………………………………………………………………….103

فهرست  شکل ها وجدول ها

1- 2- حرکت نوسانی چرخ ومحور درا ثرایجاد پدیده هانتینگ………………………………………………………………………..11

2- 2- حرکت هانتینگ یک ست چرخ ومحور……………………………………………………………………………………………………11

3- 2-  موج دارشدن ریل وخط درمونیخ آلمان به دلیل هانتینگ لوکوموتیو…………………………………………………….12

4- 2- سیکل حدی دیده شده درتستی که درآزمایشگاه مونیخ روی دورولرانجام شد…………………………………….14

5- 2-   نتایج تست انجام شده درآزماشگاه بنچ مارک آلمان جهت یافتن محدوده های پایداری وسیله نقلیه…….15

6- 2- جا بجا یی عرضی وتغییرشعاع دوایردورانی چرخها…………………………………………………………………………….16

7- 2-  مدل استفاده شده توسط کلینگل برای بررسی هانتینگ………………………………………………………………………..17

1-3- چرخ غلتان روی ریل……………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-3- شماتیک ناحیه تماس ونیروهاوممانهای اعمالی………………………………………………………………………………………22

3-3 – a : خزشهای طولی b : جانبی c : دورانی برای چرخ غلتان روی ریل …………………………………………………..23

4-3- نمای روبروی حرکت چرخ به روی ریل ……………………………………………………………………………………………….23

5-3- تغییرجهت نیروهای وارد برچرخ درموقعیتهای مختلف عرضی……………………………………………………………. 24

6-3- تغییرجهت ومقدارنیروهای وارد برچرخ درحرکت هانتینگ ……………………………………………………………………24

جدول1-3- ضرایب خزش کالکر(دورانی وطولی وجانبی) ………………………………………………………………………………28

7-3- تماس چرخ با ریل و فلنج چرخ وریل……………………………………………………………………………………………………..30

8-3- تصویرواقعی ازتماس چرخ وریل…………………………………………………………………………………………………………..31

9-3- دستگاه های مختصات استفاده شده برای استخراج معادلات…………………………………………………………………32

10-3- معرف پارامترهای تماس چرخ وریل……………………………………………………………………………………………………33

11- 3-  بردارهای مورداستفاده درنقاط تماس چرخ وریل……………………………………………………………………………..33

12-3- دیاگرام آزاد چرخ و محور………………………………………………………………………………………………………………….36

13-3- رابطه بین خزش ونیروی خزشی………………………………………………………………………………………………………..40

14-3- نیروهای خزشی وخزش بین چرخ وریل…………………………………………………………………………………………….47

جدول 2-3- اطلاعات مربوط به چرخ و محور استفاده شده در تحلیل…………………………………………………………….55

1- 4- شماتیک یک بوژی سه تکه……………………………………………………………………………………………………………………57

2- 4- دیدازبالای چرخ ومحور……………………………………………………………………………………………………………………….58

3- 4- نیروی تماسی فلنج درمقابل جابجایی عرضی محور……………………………………………………………………………..60

4- 4- لقی بین فلنج چرخ وریل ونیروی تماسی ریل وفلنج چرخ………………………………………………………………………61

5- 4- جابجایی عرضی درسرعت m/s 10……………………………………………………………………………………………………..66

6- 4- نمودارفازی حرکت عرضی چرخ ومحور درسرعت m/s 10…………………………………………………………………66

7- 4- جابجایی یاو درسرعت m/s 10 ………………………………………………………………………………………………………… 67

8- 4- نمودارفازی حرکت یاو درسرعت m/s 10………………………………………………………………………………………….. 67

9- 4 – دیاگرام دوشاخگی سیکل حدی برای پارامترهای ا سمی سیستم چرخ ومحور…………………………………….68

10- 4- پنج نوع دمپر یاو مورداستفاده درتحلیل………………………………………………………………………………………….. 70

11- 4- رفتار هانتینگ برای د مپرهای یاومختلف……………………………………………………………………………………………71

12- 4– تاثیرسختی ریل بررفتارهانتینگ…………………………………………………………………………………………………………72

13- 4- تاثیرتغییرلقی بین فلنج چرخ وریل بررفتارهانتینگ……………………………………………………………………………..73

14- 4- تاثیرسختی عرضی سیستم تعلیق اولیه برسرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی…………………………………….74

15- 4- تاثیردمپینگ عرضی سیستم تعلیق اولیه برسرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی……………………………………74

16- 4- تاثیر سختی یاو سیستم تعلیق اولیه برسرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی………………………………………….75

17- 4- تاثیر وزن چرخ ومحور برسرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی…………………………………………………………….75

18- 4- نمای ازبالا برای سیستم چرخ ومحور و بوژی…………………………………………………………………………………..77

19- 4- نموداردوشاخگی برای چرخ ومحورتنهاوسرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی………………………………………78

20- 4- تاثیروجود بوژی برروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی……………………………………………………………..78

21- 4- نمای ازبالا برای سیستم چرخ ومحور و بوژی………………………………………………………………………………….79

22- 4- تاثیروجودواگن برسرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی………………………………………………………………………..80

23- 4- اثرتغییرشعاع چرخ باجرم  kg900 چرخ ومحوربرروی نموداردوشاخگی………………………………………….81

24- 4- اثرتغییرشعاع چرخ باجرمهای مختلف چرخ ومحوربرروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی…………..81

25- 4- اثرتغییرنصف گیج خط با جرمهای مختلف چرخ ومحوربرروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی……82

26- 4- اثرتغییرمخروطیت معادل چرخ باجرمهای مختلف چرخ ومحوربرروی سرعتهای بحرانی خطیوغیرخطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………83

27- 4- اثرتغییرلقی بین چرخ وریل باجرمهای مختلف چرخ ومحوربرروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی.83

28- 4- اثرتغییرسختی عرضی سیستم تعلیق اولیه باجرمهای مختلف چرخ ومحوربرروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی………………………………………………………………………………………………………………………………………………84

29- 4- اثرتغییر دمپینگ عرضی سیستم تعلیق اولیه باجرمهای مختلف چرخ ومحوربرروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی………………………………………………………………………………………………………………………………………………85

30- 4- اثرتغییرسختی یاوسیستم تعلیق اولیه باجرمهای مختلف چرخ ومحوربرروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….86

31- 4- اثرتغییرنصف بازوی سختی یاوسیستم تعلیق اولیه باجرمهای مختلف چرخ ومحوربرروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی………………………………………………………………………………………………………………………………….86

32- 4- اثرتغییرسختی ریل باجرمهای مختلف چرخ ومحوربرروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی…………..87

33- 4- اثرتغییربارمحوری باجرمهای مختلف چرخ ومحوربرروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی…………..88

34- 4- اثرتغییرجرم بوژی باجرمهای مختلف چرخ ومحوربرروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی…………..89

35- 4- اثرتغییرجرم چرخ ومحور با سختیهای عرضی سیستم تعلیق اولیه مختلف برروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی………………………………………………………………………………………………………………………………………………90

36- 4- اثرتغییرشعاع چرخ با سختیهای عرضی سیستم تعلیق اولیه مختلف برروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….90

37- 4- اثرتغییرنصف گیج خط با سختیهای عرضی سیستم تعلیق اولیه مختلف برروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91

38- 4- اثرتغییرمخروطیت معادل با سختیهای عرضی سیستم تعلیق اولیه مختلف برروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی………………………………………………………………………………………………………………………………………………92

39- 4- اثرتغییربارمحوری با سختیهای عرضی سیستم تعلیق اولیه مختلف برروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92

40- 4- اثرتغییردمپینگ عرضی سیستم تعلیق اولیه با سختیهای عرضی سیستم تعلیق اولیه مختلف برروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی………………………………………………………………………………………………………………….93

41- 4- اثرتغییرسختی یاوسیستم تعلیق اولیه با سختیهای عرضی سیستم تعلیق اولیه مختلف برروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی………………………………………………………………………………………………………………………………….93

42- 4- اثرتغییرنصف بازوی سختی یاوسیستم تعلیق اولیه با سختیهای عرضی سیستم تعلیق اولیه مختلف برروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی………………………………………………………………………………………………………94

43- 4- اثرتغییرسختی ریل با سختیهای عرضی سیستم تعلیق اولیه مختلف برروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95

44- 4- اثرتغییرلقی بین چرخ وریل با سختیهای عرضی سیستم تعلیق اولیه مختلف برروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی………………………………………………………………………………………………………………………………………………96

45- 4- اثرتغییرجرم بوژی با سختیهای عرضی سیستم تعلیق اولیه مختلف برروی سرعتهای بحرانی خطی وغیرخطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….97

فهرست علائم واختصارات

A ……………………………………………………………………………………………………………………………..ماتریس دینامیكی سیستم

λ ……………………………………………………………………………………………………………………… مخروطیت معادل چرخ (شیب)

r ………………………………………………………………………………………………. شعاع چرخ در حا لت مركزیت مجموعه چرخ

R …………………………………………………………………………………………………………………………… شعاع قوس حركت كلینگل

S ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. عرض خط

y ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. جابجایی جانبی

V……………………………………………………………………………………………………………………………………………… سرعت روبه جلو

X ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..مسافت روبه جلو

xx ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………خزش طولی

xy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..خزش جانبی

xsp …………………………………………………………………………………………………………………………………………………خزش دورانی

C ……………………………………………………………………………………………………………………………………….سرعت محیطی چرخ

Uw ………………………………………………………………………………………………………………………………….بردار تغییر مكان چرخ

Ur …………………………………………………………………………………………………………………………………….بردار تغییر مكان ریل

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….لغزش چرخ

P(x,y) ……………………………………………………………………..مولفه‌های x,y فشار اعمالی روی چرخ در ناحیة تماس

f ………………………………………………………………………………………………………………………ضریب اصطكاك بین چرخ وریل

f11,f22,f33,f12…………………………………………………………………………………………………………………ضرایب خزشی کالکر

G …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….مدول برشی

a و b ………………………………………………………………………………………………………..قطرهای اصلی و فرعی بیضی تماس

Cij ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….ضرایب خزشی

………………………………………………………………………………………………………………نیروی تماسی بین فلنج چرخ وریل

………………………………………………………………………………………………………………………………..دوران رول حول محور

………………………………………………………………………………………………………………………………..دوران یا و حول محور

…………………………………………………………………………………………اغتشاش دورانی از جابجایی دورانی حول محور

W…………………………………………………………………………………………………………………………سرعت زاویه ای  چرخ و محور

،  ،  ………………………………………………………………………………….لختی های دورانی اصلی چرخ و محور

m و mw ………………………………………………………………………………………………………………………………..جرم چرخ و محور

و …………………………………………………………………….به ترتیب نیروهای خزشی در نقاط تماس راست و چپ

و …………………………………………………………………به ترتیب ممان ‌های خزشی در نقاط تماس راست و چپ

……………………………………………………………………………………………………………………..نیروهای ناشی از سیستم تعلیق

………………………………………………………………………………………………………………..ممان های ناشی از سیستم تعلیق

………………………………………………………………………………………………………………………………………….وزن چرخ و محور

و  …………………………………………………………………………..نیروهای نرمال سطح در نقاط تماس راست و چپ

و  ……………………………………………………………….جزء i ام نیروهای خزشی در صفحه راستی و چپی تماس

و ……………………….به ترتیب بردار مكان نقاط تماسی سمت راست و چپ در دستگاه مختصات تعادلی

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………بارمحوری

…………………………………………………………………………………………………………………………شعاع غلتش در سمت راست

……………………………………………………………………………………………………………………………..شعاع غلتش در سمت چپ

………………………………………………………………………………………………………………………….زاویه تماس در سمت راست

…………………………………………………………………………………………………………………………..زاویه تماس در سمت چپ

IWX ……………………………………………………………………………ممان ا ینرسی حول محور طولی مجموعه چرخ و محور

IWY …………………………………………………………………………..ممان ا ینرسی حول محور عرضی مجموعه چرخ و محور

a ……………………………………………………………………………………………………………………………………….نصف فاصله گیج خط

………………………………………………………………………………………………………………………………………..نیروی دمپینگ یاو

…………………………………………………………………………………………………………………………………لقی بین فلنج چرخ وریل

Kr…………………………………………………………………………………………………………………………………………..سختی جانبی ریل

∊ ‌ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..پارامتری كوچك

μ …………………………………………………………………………………………………………………اغتشاش در سرعت رو به جلوی V

……………………………………………………………………………………………………… فركانس طبیعی پایه سیستم خطی شده

Vn……………………………………………………………………………………………………………………………….سرعت بحرانی غیر خطی

VC …………………………………………………………………………………………………………………………………….سرعت بحرانی خطی

C1 تا C4 ……………………………………………………………………ضرایب دمپینگ برای دمپرهای یاو سیستم تعلیق اولیه

Ky ………………………………………………………………………………………………………………سختی عرضی سیستم تعلیق اولیه

Cy……………………………………………………………………………………………………………..دمپینگ عرضی سیستم تعلیق اولیه

Ky ……………………………………………………………………………………………………………………سختی یاو سیستم تعلیق اولیه

Cy2 ………………………………………………………………………………………………………….دمپینگ عرضی سیستم تعلیق ثانویه

Ky2 ……………………………………………………………………………………………………………سختی عرضی سیستم تعلیق ثانویه

mC ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..جرم بدنه واگن

mB ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..جرم بوژی

d…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..نصف گیج خط

b……………………………………………………………………………………………………….نصف بازوی سختی یاوسیستم تعلیق اولیه

مقدمه:

مدلسازی ریاضی به صورت بسیار گسترده ای برای توصیف حركت قطار بر روی ریل مورد استفاده شده است. با توجه به تنوع پارامترهای موجود در مسا له، ایجاد نمودن یک مدل ریاضی كه بتواند همه جنبه های مسئله را پوشش دهد به نظر بسیار بعید می آید. بدیهی است در این میان استفاده از مدلهای خاص هر یک با هدفی خاص (در بردارنده محدود یت هایی) بسیار راهگشا است.

عموما در بررسی دینامیک آلات ناقله و به ویژه آلات ناقله ریلی، فرض بر آن است كه المان های جرمی هر یک صلب هستند. هر یک از این المانها دارای 6 درجه آزادی در راستاهای طولی، عرضی، قائم (درجات آزادی مربوط به جابجایی) رول، پیچ و یاو (درجات آزادی مربوط به دوران) هستند. برای توصیف دینامیكی هریک از این درجات آزادی نیازمند حل یک معادله دیفرانسیل درجه 2 كه عموما كوپل با معادلات دیگر است می باشیم. پس برای توصیف دینامیک یک سیستم N درجه آزادی می توان گفت N×6 معادله دیفرانسیل كوپله شده باید حل شوند. بدیهی است حل این تعداد معاد له بسیار وقت گیر و هزینه بر است. در اینجاست كه ما باید هدف مدل و وظیفه آن را تعیین كنیم.

مشاهدات صورت گرفته نشان داده اند كه ارتباط كمی مابین حركت وسیله نقلیه در راستای قائم و عرضی است.  با توجه به این نكته می توان گفت در بررسی عرضی وسیله نقلیه نیاز به در نظر گرفتن اثرات حركت در راستای قائم نیست. این مسئله در ارتباط با بررسی حركت در راستای قائم نیز صادق است. در اینجا و در این پژوهش با توجه به اینكه هدف بررسی حركت در راستای عرضی بوده است تنها درجات آزادی یاو و عرضی در نظر گرفته شده اند.

این ساده سازی نه تنها ما را در حل مسئله كمك می نماید بلكه در انتها نیز توصیف نتایج را آسانتر        می سازد.

بررسی عرضی خود می تواند به دو شاخه تقسیم شود :

1-  بررسی پاسخ سیستم: بدیهی است در این رویكرد، هدف بررسی پاسخ سیستم به محركهای خارجی است.

2-  بررسی پایداری در این رویكرد هدف بررسی پایداری عرضی وسیله نقلیه تحت شرایط كاری مختلف است.

همانگونه كه یک سیستم در حالت استاتیكی می تواند پایدار یا ناپایدار باشد یک سیستم دینامیكی نیز می تواند پایدار یا ناپایدار باشد. همانگونه كه در استاتیک معیار ما برای بررسی پایداری، بازگشت سیستم به حالت ابتدایی خود است، در دینامیكی نیز معیارهای مشابه برای بررسی پایداری وجود دارد. این معیار اینگونه مطرح می شود: یک سیستم دینامیكی ناپایدار سیستمی است كه كوچكترین مقدار جابجایی (تحریك) را به بینهایت واگرا می كند.

2- 1-  مروری بر كارهای انجام شده :

اولین تحقیق وبررسی روی مسئله پایداری آلات ناقله ریلی توسط د یپیتر[1] [4] انجام شد. وی رفتار و سیكل حدی را در یک بوژی دو محوره كه دارای چرخهای استوانه ای است بررسی نماید. کاروی توسط ماتسودایرا [2] [5]وویکنز[3] [6] باارائه مقالاتی دنبال شد. این کارهای اولیه شروع بررسی این موضوع توسط دیگردانشمندان بود. کوپریدر[4]  [7]اولین کسی بود که مباحث غیرخطی رادر زمینه سیستمهای ریلی بررسی کرد.وی اثرات لغزش چرخ مخروطی بودن چرخ، تماس فلنج و میزان اصطكاك كاسه بوژی را بر روی دینامیک بوژی با 6 درجه آزادی بررسی نمود. اولین تحلیل دوشاخگی مسئله حرکت آزاد یک چرخ ومحورتوسط هوا یلگول[5] [8] انجام شد ومنجربه مواجه شدن با  حالت دوشاخگی سیکل حدی شد. در     سالهای اخیرمولفان بسیاری حرکت نوسانی آشوبناک ودوشاخگی سیکل حدی رادرباره چرخ ومحور و وسایل نقلیه ریلی مورد بررسی قرار داده اند.

تحلیلهای تئوریکی زیادی برای پیش بینی سرعتهای بحرانی دردینامیک غیرخطی چرخ ومحورها و وسایل نقلیه ریلی انجام شده اند. لاو و برند[6]  [9]ازروش کریلوف – بوگولیوبوف[7] [20] برای استخراج    دامنه های ارتعاشات چرخ ومحوراستفاده کرده اند. آنها در بررسی خود ازروش اغتشاش برای تحلیل پایداری حرکت نوسانی استفاده کردند. آنها تاثیر پروفیل چرخ وهمچنین تماس فلنج رادراین مطالعه بدست آوردند. سعی نمودند تا با متدی مشابه رفتار یک تك محور را در قوس با درنظر گرفتن تماس فلنج بررسی نمایند. در این مدل تماس فلنج به صورت یک عدد فنر خطی با لقی برابر با لقی گیج خط مدل شده بود.

شفل[8]  [10]به صورت تئوریکی وابستگی پایداری هانتینگ را به ضرایب خزش نشان داد واثردمپینگ سیستم تعلیق را برپایداری وسیله نقلیه وچرخ ومحورراموردمطالعه قرارداد.

درتلاشی که توسط هانس ترو[9]، مهدی احمد یان ویانگ[10] [11,12,13] انجام شد، اثرغیرخطی دمپینگ یاو طولی بررفتارهانتینگ وطبیعت دوشاخگی سیکل حدی در یک چرخ ومحور و همچنین دریک بوژی دومحوره رابررسی کردند. بررسی ایشان حاکی ازاین بود که افزایش متوسط دمپینگ یاو باعث کاهش سرعت بحرانی هانتینگ می شود وافزایش بسیارزیاد در دمپینگ یاورفتارهانتینگ رادرزمینه کنترل بهترودامنه هانتینگ بهبود می بخشد. هوراک و ورملی[11]  [14]اثرچین خوردگی سطح ریل را بررفتارهانتینگ یک بوژی مسافری موردآزمایش قراردادند. به علاوه آنها تاثیر پارامترهای سیستم تعلیق اولیه وهندسه چرخ ومحوررا بر پایداری بوژی بررسی کردند.

 

تعداد صفحه : 125

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.