عمران

دانلود پایان نامه تحلیل عددی سه­ بعدی پایداری استاتیكی و دینامیکی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :عمران

گرایش :خاک و پی 

عنوان : تحلیل عددی سه­ بعدی پایداری استاتیكی و دینامیکی

دانشكده­ی فنی و مهندسی

گروه مهندسی عمران

پایان نامه­ ی كارشناسی ارشد رشته­ ی عمران گرایش خاک و پی

 تحلیل عددی سه­ بعدی پایداری استاتیكی و دینامیکیشیروانی­های مهم پردیس دانشگاه یاسوج

استاد راهنما:

دكتر منصور پرویزی

 استاد مشاور:

دكتر مهدی زمانی لنجانی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                    صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………… 1

فصل دوم: تعریف و تاریخچه­ زمین لغزش

2-1 تاریخچه و آمار زمین­لغزش ……………………………………………………………….. 3
2-1-1 زمین­لغزش­های اتفاق افتاده در ایران …………………………………. 3
2-1-2 زمین­لغزش­های اتفاق افتاده در خارج از ایران …………………….. 4
2-2  تعریف زمین­لغزش …………………………………………………………………… 5
2-3 طبقه­ بندی زمین­لغزش ……………………………………………………… 7
2-3-1 ریزش(falls ) ……………………………………………………. 8
2-3-2 واژگونی(topple ) ……………………………………………………….. 8
2-3-3 لغزش (slide ) …………………………………………………………. 8
2-3-3-1 لغزش دورانی …………………………………………….. 9
2-3-3-2 لغزش انتقالی ………………………………………………. 9
2-3-4 سیلان(  flow) ……………………………………………………………. 9
2-4 عوامل ناپایدار کننده­ شیروانی­ها …………………………………………………………… 13
2-4-1 مهم­ترین عوامل داخلی ………………………………………………………… 13
2-4-1-1 افزایش فشار آب­منفذی توده ……………………………………………… 13
2-4-1-2 افزایش وزن مخصوص توده­ی خاکی …………………………………….. 13
2-4-1-3 زمین شناسی منطقه ………………………………………………… 13
2-4-1-4 هندسه و توپوگرافی ………………………………………… 14
2-4-1-5 یخ­زدگی و ذوب یخ­ها …………………………………………… 14
2-4-2 مهم­ترین عوامل خارجی …………………………………………………… 14
2-4-2-1 عملیات ساختمانی ……………………………………………. 14
2-4-2-2 پوشش گیاهی …………………………………………… 14
2-4-2-3 زلزله و ارتعاشات و تاثیر گسل …………………….. 14

فصل سوم: روش­های تحلیل پایداری شیروانی­ها

3-1 مقدمه …………………………………………………………… 15
3-2 تحلیل پایداری شیروانی ……………………………………………….. 15
3-3 روش­های تحلیل پایداری شیروانی­ها ………………………………………. 16

عنوان                                                                                                                                    صفحه

3-3-1 روش­های تعادل حدی ……………………………………………………………….. 16
3-3-2 روش­های آنالیز حدی …………………………………………… 18
3-3-3 روش­های المان محدود( Finite Elements) …………………………………. 19
3-3-4 روش­های تفاضل محدود( Finite Difference) ………………………….. 19
3-3-5 روش­های احتمالی ………………………………………………………….. 19
3-3-6 روش شبکه­ خطوط تغییر طول صفر( Zero Extention Line) ………………………………. 20
3-4 سطوح گسیختگی منحنی ………………………………………………………. 20
3-4-1 روش کلی قطعات(Slice Method) یا روش کامل بیشاپ ……………………………………. 21
3-4-2 روش بیشاپ اصلاحی( Bishop,s Simplified Method) ……………………………… 24
3-4-3 روش مرگنسترن- پرایس ………………………………………………….. 25
3-5 ضریب اطمینان ……………………………………. 26
3-5-1 سطح لغزش بحرانی ……………………………………………….. 26
3-5-2 روش خطوط هم ضریب اطمینان ………………………………… 27
3-5-3 روش جستجو ………………………………………………………………. 27
3-5-4 ضریب اطمینان مجاز …………………………………………… 27
3-5-5 شیب بحرانی( Critical Slope) ………………………………… 28
3-6 تنش کل و تنش مؤثر( Total Stress and Effective Stress) ……………………….. 29
3-7 شکاف­های کششی و بارگذاری زلزله ……………………………………… 29
3-7-1 شکاف­های کششی ………………………………………………….. 29
3-7-2 تحلیل شبه استاتیکی شیب برای بارگذاری لرزه­ای ………………….. 30
3-7-3 روش نیومارک(  Newmark Method) ………. 31
3-7-4 تحلیل دینامیکی شیب­ها …………………………………………. 32

فصل چهارم: روش­های پایدارسازی شیروانی­ها

4-1 مقدمه ………………………………………………….. 33
4-2 روش اصلاح هندسی شیب ……………………………. 34
4-2-1 خاكبرداری در پنجه جهت ایجاد زمینه­ تداوم لغزش تا رسیدن به پایداری …………………………………….. 34
4-2-2 برداشت و جایگزینی مصالح لغزشی ……………….. 34
4-2-3 باربرداری از دامنه به وسیله حفر ترانشه در رأس لغزش و كاهش ارتفاع آن ……………………… 35
4-2-4 باربرداری موضعی در رأس ………………………………………………….. 35
4-2-5 كاهش كلی شیب ………………………………….. 36
4-2-6 تراس بندی …………………………………………….. 36
4-2-7 افزایش وزن پنجه به طریق خاكریزی ……………………………. 37
4-2-1 روش طراحی و اجرا ……………………………………………………………… 38
4-3 روش­های زهكشی ………………………………………….. 40
4-3-1 تاریخچه­ استفاده از روش­های زهکشی ………………………….. 40
4-3-2 اقسام زهكش­ها و اصول روش­های زهكشی ……………………… 40
4-3-2-1                        زهكشی سطحی …………………………………. 41

عنوان                                                                                                                                    صفحه

4-3-2-2                        زهكشی آب­های زیرزمینی ……………………………………………………………… 42
4-3-2-2-1 زهكشی آب­های زیرزمینی كم­عمق ……………………………………. 42
4-3-2-2-2 زهكشی آ ب های زیرزمینی عمیق …………………………. 42
4-3-3 نتیجه گیری ……………………………………………………….. 45
4-4 پایدارسازی با تكنیك­های بیومهندسی ……………………… 45
4-4-1 اثرات مثبت و منفی پوشش گیاهی در پایدارسازی دامنه­ها …………. 46
4-4-1-1                        اثرات مثبت ……………………………………………. 46
4-4-1-2                        اثرات منفی …………………………………………….. 47
4-5 روش­های پایدارسازی مكانیكی …………………………………………. 49
4-5-1 سازه­ های حایل یا مقید کننده ………………………………….. 50
4-5-1-1 دیوارهای حایل( Retaining Walls) ………………………………………. 50
4-5-1-2 طراحی دیوار حائل …………… 51
4-5-1-3 سپر بتنی( Drilled Shaft Walls) …………………………………………. 53
4-5-1-4 دیوارهای پشت­بند دار( Tieback Walls) ……….. 53
4-5-2 مسلح کردن شیب …………………………………………………… 54
4-5-2-1 شمع کوبی( Drive Piles) ………………………………… 54
4-5-2-2 میل­مهارهای خاکی( Soil Nailing) ………………………….. 55
4-5-2-3 ستون­های سنگی( stone Columns) ………………………….. 57
4-5-2-4 شبکه­ های مایکروپایل( Reticulated Micropiles) ….. 59
4-5-3 بهسازی خاک( Soil Improvement) ……………………… 60
4-5-3-1 تثبیت خاک بوسیله­ آهک ……………………….. 60
4-5-3-2 تثبیت خاک به وسیله­ سیمان …………………. 61
4-5-3-3 تثبیت خاک به وسیله­ خاکستر بادی …………………… 61
4-5-3-4 روش الکترواسمز(Electro Osmosis ) …………………… 62

فصل پنجم: مطالعات منطقه­ای محدوده­ مورد مطالعه

5-1 مقدمه ……………………………………………………………….. 63
5-2 موقعیت منطقه­ مورد مطالعه ………………………………………………… 63
5-3 خصوصیات آب و هوایی و اقلیمی منطقه­ یاسوج …………………….. 64
1-3-1 آب و هوا ………………………………………………………………….. 64
1-3-2 بارش ماهانه …………………………………………………….. 65
1-3-3 اقلیم شناسی ………………………………………………………………………. 65
5-4 زمین­ شناسی منطقه­ مورد مطالعه …………………………………. 66
5-5 وضعیت لرزه­خیزی منطقه­ مورد مطالعه ………………………………………….. 66
5-6 نتیجه ­گیری ……………………………………………………………………… 68

فصل ششم: اوش­های صحرایی و مطالعات ژئوتکنیک در محدوده­ مورد نظر

6-1 مقدمه …………………………. 69

عنوان                                                                                                                                    صفحه

6-2 تعیین وضعیت زیر سطحی منطقه­ مورد مطالعه …………………… 69
6-2-1 آزمایش­های آزمایشگاهی ………………………………………………….. 70
6-3 تعیین هندسه­ی شیب ………………………. 74
6-3-1 پلان مقاطع ……………………………….. 75
6-3-2 مقاطع و لایه­بندی آنها ………………………………………………….. 75
6-3-2-1 مقطع F-F ………………………………………………….. 75
6-3-2-2 مقطع E-E ……………………………………………………………… 76
6-3-2-3 مقطع D-D ………………………………………………….. 77
6-3-2-4 مقطع C-C …………………………………………………….. 78
6-3-2-5 مقطع B-B ……………………………………… 79
6-3-2-6 مقطع A-A ……………………………………………………………… 80

فصل هفتم: آنالیز پایداری شیروانی با بهره گرفتن از نرم­افزار PLAXIS و Geo Slope

7-1 مقدمه …………………………………………………………………….. 82
7-2 معرفی نرم­افزار PLAXIS ………………………….. 82
7-2-1 نحوه­ محاسبه­ ضریب اطمینان توسط نرم­افزار PLAXIS ……………. 84
7-3 معرفی نرم­افزارGEO SLOPE\ slope/w  ………………………. 85
7-3-1 نحوه­ محاسبه­ ضریب اطمینان توسط نرم­افزار slope/w ………………… 85
7-4 تحلیل پایداری مقاطع مختلف با بهره گرفتن از هر دو نرم­افزار …….. 86
7-4-1 تحلیل پایداری مقاطع در حالت استاتیکی( زهکشی شده) ………………… 87
7-4-1-1 تحلیل پایداری مقطع F-F …………………. 87
7-4-1-2 تحلیل پایداری مقطع E-E ……………….. 94
7-4-1-3 تحلیل پایداری مقطع D-D ……………………. 99
7-4-1-4 تحلیل پایداری مقطع C-C …………. 105
7-4-1-5 تحلیل پایداری مقطع B-B …………………………… 110
7-4-1-6 تحلیل پایداری مقطع A-A …………………………… 115
7-4-2 تحلیل پایداری در حالت دینامیکی ( زهکشی نشده) ………………… 118
7-4-2-1 تحلیل پایداری مقطع F-F ………………………………….. 119
7-4-2-2 تحلیل پایداری مقطع E-E …………………………….. 122
7-4-2-3 تحلیل پایداری مقطع D-D ………………………………………… 125
7-4-2-4 تحلیل پایداری مقطع C-C …………………………………… 128
7-4-2-5 تحلیل پایداری مقطع B-B …………………………………. 129
7-4-2-6 تحلیل پایداری مقطع A-A ……………………………. 130

فصل هشتم: نتیجه ­گیری و تحلیل نتایج

8-1 مقدمه ………………………………………………. 132
8-2 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی مقاطع مختلف  132
8-2-1 مقطع F-F ………………………………………… 133

عنوان                                                                                                                                    صفحه

8-2-1-1 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی  برای تحلیل در حالت استاتیکی …………………………… 133
8-2-1-2 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی برای تحلیل در حالت دینامیکی( شبه استاتیکی) … 133
8-2-2 مقطع E-E ………………………………………………. 134
8-2-2-1 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی  برای تحلیل در حالت استاتیکی ………… 134
8-2-2-2 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی برای تحلیل در حالت دینامیکی( شبه استاتیکی) … 134
8-2-3 مقطع D-D ……………………………… 135
8-2-3-1 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی  برای تحلیل در حالت استاتیکی …………………………… 135
8-2-3-2 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی برای تحلیل در حالت دینامیکی( شبه استاتیکی) … 135
8-2-4 مقطع C-C …………………………….. 136
8-2-4-1 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی  برای تحلیل در حالت استاتیکی …………………………… 136
8-2-4-2 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی برای تحلیل در حالت دینامیکی( شبه استاتیکی) … 136
8-2-5 مقطع B-B ………………………….. 137
8-2-5-1 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی  برای تحلیل در حالت استاتیکی …………………………… 137
8-2-5-2 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی برای تحلیل در حالت دینامیکی( شبه استاتیکی) … 138
8-2-6 مقطع A-A …………………………………………. 138
8-2-6-1 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی  برای تحلیل در حالت استاتیکی …………………………… 138
8-2-6-2 تحلیل نتایج و پایدارسازی نقاط بحرانی برای تحلیل در حالت دینامیکی( شبه استاتیکی) … 139
8-3 نتیجه ­گیری کلی ………………………………….. 139

منابع …………………………..    140

 • مقدمه

در ایران سالانه تعداد زیادی زمین­لغزش به ثبت می­رسد كه با توجه به زیان­هایی كه به این ترتیب و  بر ­اثر لغزش­زمین به وجود می­آید، شناسایی و بررسی توده­های لغزشی و انجام تحلیل پایداری به منظور ارائه راهكارهای پایدارسازی آن ضرورت می­یابد. زمین­لغزش سیمره در رشته­كوه زاگرس یكی از بزرگ­ترین و كمیاب­ترین زمین­لغزش­های جهان می­باشد كه در زمان ماقبل تاریخ اتفاق افتاده است. همچنین زمین لغزش­های ناشی از زلزله خرداد 1369 منجیل در شمال ایران با 200 كشته و مدفون شدن روستاهای فتلك و گلدیان به همراه اهالی آنها و نیز زمین­لغزش­های ناشی از بارندگی­های سنگین سال 1372 در گیلان با 6 نفركشته و ویران شدن بیش از 1600 خانه­ی مسكونی، از جمله زمین­لغزش­های مهم در ایران به شمار می­آیند كه موجب توجه بیشتر مجامع علمی به این پدیده گردیده است]10[.

جالب توجه است كه با وجود پیشرفت­های زیادی كه در تجزیه و تحلیل مكانیسم زمین­لغزش­ها انجام گرفته است، هنوز نمی­ توان زمان وقوع یک زمین­لغزش را پیش ­بینی كرد. نخستین نشانه­ای كه لغزش زمین را در آینده­ای نزدیک بازگو می­كند، ترك­های سطحی است كه در بخش بالایی شیب­ها، موازی راستای دامنه بوجود می­آیند و بطور فزاینده­ای گسترش می­یابند. با پرشدن تدریجی آب­های سطحی در این ترك­ها، توده­ی خاكی یا سنگی ضعیف­تر می­ شود، نیروی رانش افقی افزایش می­یابد و لغزش­زمین آغاز می­ شود. از آنجا كه گسیختگی در توده­ی سنگ ممكن است به تدریج و به صورت پیش­رونده روی دهد، بنابراین تنش برشی میانگین كه به مقدار زیادی از مقاومت برشی توده­ی     سنگی- خاكی بیشتر است، می ­تواند لغزش زمین را موجب شود.

تبدیل مناطق شیب­دار به مناطق مسكونی و ساخت و ساز و فعالیت­های عمرانی بر روی شیروانی­ها،       به­منظور احداث راه، ساختمان و… و بطور كلی بر­هم­زدن توپوگرافی زمین، سبب ایجاد زمین لغزش­های بسیار می­گردد كه پیامدهای آن، خطرات جانی و مالی برای ساكنان مستقر بر روی اینگونه شیروانی­ها، دیركردهای ناخواسته و افزایش هزینه برای فعالیت­های عمرانی است. لذا با توجه به زیان­هایی كه به

این ترتیب و بر اثر لغزش زمین به ­وجود می­آید، شناسایی و بررسی توده­های لغزشی و انجام تحلیل پایداری به منظور ارائه راهكارهای پایدارسازی آن ضرورت می­یابد. نادیده گرفتن راه­كارهای پیشنهادی جهت پایدار­سازی باعث از ­دست­ رفتن عملكرد در نظر گرفته شده برای آن شیب و یا حتی باعث از دست دادن جان عده­ای از انسان­ها می­گردد.

منطقه­ مورد مطالعه تپه­ی واقع در محوطه­ی دانشگاه یاسوج می­باشد که احداث ساختمان­های متعدد مسکونی همچون خوابگاه­های خواهران و همچنین ساختمان­های خدماتی مانند سلف سرویس مرکزی، ساختمان بانک، ساختمان کتابخانه­ مرکزی، ساختمان حسینیه­( هنوز احداث نشده) و مسجد دانشگاه و  به علاوه وجود جاده­ی دسترسی به این اماکن در سطح شیروانی، لزوم توجه به وضعیت پایداری این منطقه را افزایش داده است. بدین منظور ساختارهای زمین‌شناسی و ژئوتكنیكی گستره طرح مورد مطالعه قرار گرفت و جهت درك هر چه بهتر دلایل بروز ناپایداری، عملیات صحرایی و آزمایشگاهی نسبتاً جامعی شامل: نقشه­ برداری محدوده­ مورد مطالعه، آزمایشات محلی، حفر    چاه­های دستی و ماشینی به همراه نمونه‌برداری و همچنین مطالعه ترانشه­های احداث شده موجود در محدوده­ طرح، انجام شد.

این تحقیق در پی آن است كه با شناسایی محدوده­ مورد مطالعه، عوامل مؤثر در ناپایداری  شیب­ها را مورد بررسی قرار داده و سپس با بهره گرفتن از نرم­افزارهای پلکسیس[1] و ژئو اسلوپ[2] به تحلیل پایداری شیب­ها بپردازد و در صورت ناپایداری، نواحی آسیب­پذیر را شناسایی کرده و راهكارهایی را جهت بهبود خاک این نواحی ارائه دهد.

 

 • تاریخچه و آمار زمین­لغزش

موضوع زمین­لغزش در بعضی از کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. در اینجا به چند نمونه از این زمین­لغزش­ها اشاره می­کنیم.

 • زمین­لغزش­های اتفاق افتاده در ایران

در ایران به دلیل نبودن آمار دقیق، زمین­لغزش­ها به طور کامل ثبت نشده ­اند. اما آمار پراکنده حکایت از بالا بودن خطر زمین­لغزش در ایران دارند. در طول تاریخ رشته­کوه­های البرز و زاگرس شاهد    زمین­لغزش­های عظیمی در دامنه­های خود بوده ­اند. آمارها، خسارات وارده از زمین­لغزش در ایران را بیشتر از یک­صد میلیون دلار در سال گزارش می­ دهند]1[. در ادامه تعدادی از بااهمیت­ترین این زمین­لغزش­ها آورده شده است.

 • زمین لغزش سیمره

این زمین­لغزش یکی از بزرگ­ترین و کمیاب­ترین زمین­لغزش­های جهان است که در زمان ما قبل تاریخ در کبیر کوه واقع در رشته­کوه زاگرس اتفاق افتاده است. عمق متوسط این زمین­لغزش، چهارصد متر و در سازند آسماری[3] و پابده[4] بوده است. به موجب این زمین­لغزش توده­ای به حجم تقریبی 30 کیلومتر مکعب به طرف دره­ی سیمره حرکت کرد و این دره­ی قدیمی به همراه رودخانه­ی کاشکن مسدود شد]1[.

 • زمین لغزش­های ناشی از زلزله­ی خرداد ماه سال 1369 منجیل در شمال ایران

در اثر این زمین­لغزش­ها که بیشتر از یک­صد مورد گزارش شده است، بیشتر از دویست نفر جان خود را از دست دادند. همچنین جاده­ها و راه ­های روستایی بسیاری تخریب و یا مسدود گردیده و به خطوط انتقال آب و برق خسارات قابل توجهی وارد شد و مساحت زیادی از باغ­ها و کشتزارها از بین رفت]1[.

 • زمین­لغزش­های ناشی از بارندگی سنگین سال 1372 در گیلان

در پی این بارندگی­ها که در حدود 200 میلی­متر در روز گزارش شدند. بیش از یک­صد مورد      زمین­لغزش در استان گیلان به وقوع پیوست که در نتیجه­ آن 1600 منزل مسکونی در 70 روستا تخریب شد و بیش از یک­صد هکتار از کشتزارهای چای دچار آسیب کلی گردید]1[.

 • زمین لغزش­های ناشی از بارندگی سال 1372 در چهارمحال و بختیاری

در پی این بارندگی­ها، چندین زمین­لغزش در استان چهارمحال و بختیاری اتفاق افتاد که بزرگ­ترین آن زمین­لغزش چیلو در روستای اردل بود که در نتیجه­ این زمین­لغزش 6 نفر جان باختند. سطح تخریبی این زمین­لغزش در حدود سی­صد هکتار گزارش شده است] 1 [.

 • زمین­لغزش روستای عنا واقع در استان فارس

این روستا در زمستان 1371 شاهد زمین لغزش بزرگی بود که طی آن خسارات کلی به ساختمان­های روستا وارد شد. با توجه به بررسی­ های انجام شده، منشأ این زمین­لغزش دو عامل بارندگی و زلزله شناخته شد]2[.

 • زمین لغزش شهر گرمی واقع در استان اردبیل

در پی بارندگی­های مهرماه 1374 زمین­لغزشی در این شهر اتفاق افتاد و موجب تخریب بخشی از ساختمان­های شهر گردید]3[.

از دیگر زمین­لغزش­های بزرگ در ایران می­توان به زمین­لغزش بزرگ معدن سرب و روی انگوران، زمین­لغزش جاده­ی امامزاده علی- آب­اسک در بهار 1377 و شکست گوه­ای در روز دهم فروردین ماه سال 1386 در کیلومتر 103 جاده­ی کرج-چالوس اشاره­کرد]3[

 • زمین­لغزش­های اتفاق افتاده در خارج از ایران

تعدادی از بااهمیت­ترین این زمین لغزش در زیر آورده شده است:

 • زمین­لغزش­های ایالت کانسو چین در سال 1920

در طی یک سری زمین­لرزه در این ایالت، زمین­لغزش­هایی اتفاق افتاد، که نزدیک به یکصد هزار نفر تلفات جانی به دنبال داشت]4[.

 • زمین­لغزش­های کناره­ی کانال پاناما

در زمان احداث این کانال این زمین لغزش­ها به وقوع پیوست و باعث شد که در زمان جنگ جهانی اول این کانال بسته شود. مصالح ریزشی حاصل از این زمین­لغزش­ها آنقدر زیاد بود که برای بازگشایی موقت کانال، جابجایی حداقل 45 میلیون متر مکعب از این مصالح نیاز گردید]4[.

 • زمین­لغزشVaiont(1960 & 1963)

سد بتنی وایونت[5] به ارتفاع 265 متر، طول 160 متر و حجم مخزن 115 میلیون متر مکعب در منطقه­ وایونت در یک­صد کیلومتری شمال شهر ونیز ایتالیا در سال 1960 پس از اولین آبگیری دچار لغزشی در قسمت شیب­های اطراف مخزن شد و طی آن هفت­صد هزار مترمکعب از مصالح شیب در مدت ده دقیقه به طرف دریاچه­ی سد سرازیر گردید. در سال 1963 زمین­لغزش دیگری در دیواره­ی مخزن سد اتفاق افتاد که خسارت زیادی بر جای گذاشت. در این زمین لغزش یک بلوک به حجم 270 میلیون مترمکعب و با سرعت 30 متر بر ثانیه به سوی دریاچه­ی پشت سد لغزش کرد. در نتیجه­ این لغزش ناگهانی موجی به ارتفاع 250 متر ایجاد شد و به طرف دره­ی پایین دست جریان پیدا کرد. در اثر این حادثه، بدنه­ی سد تخریب نشد ولی متاسفانه 2500 نفر از اهالی منطقه جان خود را از دست دادند]5[.

 • زمین­لغزش (1953 ) Vaerdalen در نروژ

این زمین­لغزش در شمال نروژ و در توده­های رسی حساس اتفاق افتاد. طی این زمین­لغزش یک لایه­ی رسی بواسطه­ تأثیر جریان آب رودخانه، به حرکت درآمد و حجمی معادل 55 میلیون متر مکعب مواد خاکی را در مدت 30 دقیقه به دره­ی رودخانه­ی ویردالن[6] فرو ریخت و منطقه­ای به وسعت 8.5 کیلومتر مربع را پوشاند. سد حاصل از انسداد این دره باعث ایجاد دریاچه­ای به وسعت 3.2 کیلومتر مربع شد. در این حادثه یک­صد و یازده نفر جان خود را از دست دادند]6[.

 

 • تعریف زمین­لغزش

زمین­لغزش توسط گری و لیزر[7] به صورت« حرکت مصالح تشکیل دهنده شیب شامل سنگ­های طبیعی، خاک، خاکریز­های مصنوعی و یا ترکیبی از این­ها، به طرف پایین و بیرون» تعریف شده است]3[.

ترزاقی[8] نیز زمین لغزش را این­گونه تعریف می­ کند: « همانطور که تنش تحمیل شده به توده، به مقاومت برشی متوسط نزدیک می­ شود میزان خزش[9] افزایش می­یابد، تا جایی که نهایتاً اشکالی از شکستگی سریع به طور نسبی ظاهر می­شوند، برای این حالت اصطلاح زمین­لغزش[10] به کار برده شده است]3[.

از اولین علائم وقوع زمین­لغزش، پیدایش شکاف­های کششی است که معمولاً در جهت عمود بر شیب ایجاد می­گردد. همچنین بالا آمدن یا متورم شدن پنجه­ی شیب می ­تواند علامتی برای شروع گسیختگی در شیب باشد. در پدیده­ زمین لغزش عوامل متعددی می­توانند با یکدیگر ادغام گردیده و نهایتاً منجر به آن گردند که نیروی برشی روی سطح مشخصی از توده­ی خاک و یا سنگ از مقاومت برشی نهایی آن بیشتر شود و در نتیجه لغزش زمین اتفاق بیفتد. در این رابطه رفتار مقاومت برشی خاک و یا توده­ی سنگی از اهمیت بسیار برخوردار است.

تعداد صفحه : 226

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.