عمران

دانلود پایان نامه تحلیل خطر برای شهر ایلام

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران

گرایش : مهندسی زلزله

عنوان : تحلیل خطر برای شهر ایلام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهركرد

دانشکده عمران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

عمران – مهندسی زلزله

عنوان:

تحلیل خطر برای شهر ایلام

 

استاد راهنما :

دکتر غلامرضا قدرتی امیری

استاد مشاور :

دکتر حاجی كریمی

استاد ناظر :

دكتر مرتضی رئیسی دهكردی

تابستان 1386

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: بررسی منابع 14
ق 14
غ 14
ت 14
ی 18
ب 20
ب 21
 ل 22
 ب 24
ب 26
ب 26
ب 27
ب 30
ب 33
ب 37
ب 40
أ

ب

41
ب 41
ب 42
ب 44
ب 44
فصل دوم: مواد و روشها 49
2-1- ب 49
2-2- ب 49
2-2-1- ب 49
2-2-2- ب 49
2-2-3- ب 51
2-2-3-1- ب 51
2-2-3-2- ب 51
2-2-3-3- ب 53
2-3- ب 53
2-3-1- ب 53
2-3-2- ب 53
2-4- ب 55
2-4- 1- ب 55
فصل سوم: نتایج 57
3-1- ب 57
ب

3-2- ب

57
3-3- ب 57
3-4- ب 63
3-5- ب 63
3- 5- 1- لب 63
3- 5- 2- ب 64
3- 5- 3- ب 64
3- 5- 4- ب 64
3- 6- ب 65
3 – 6 – 1- گب 65
3 – 6 – 2- ب 65
3 – 6 – 3- ب 65
3 – 6 – 4- ب 66
3 – 6 – 5- ب 66
3 – 6 – 6- ب 66
3 – 7 – ب 67
3 – 7 – 1-  ب 67
3 – 7 – 2-  ب 68
3 – 7 – 3-  ب 68
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری 70
4-1- اب 70
4-1- 1 – ب 70
4-1- 2 – ب 72
ج

4- 1- 3– ب

73
4- 2- ب 75
4- 2- 1 –  ب 75
4- 2- 2 –  ب 77
4-3- ب 78
4-3- 1-  ب 78
4-3- 2- ب 79
4-4- ب 80
4-4- 1- ب 80
4-4- 2- ب 81
4-5- نتیجه گیری كلی 84
منابع: 87
چکیده انگلیسی 101
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1 – ب

جدول 1-1- ب

جدول 2-1- ب

 جدول 3-1- ب

جدول 3-2-  ب

جدول 3-3-  ب

جدول 3-4-  ب

جدول 3-5-  ب

جدول 3-6-  ب

جدول 3-7-  ب

فهرست نمودارها

نمودار 4-1-  ب

نمودار 4-2-  ب

نمودار 4-3-  ب

نمودار 4-4-  ب

نمودار 4-5-  ب

نمودار 4-6-  ب

نمودار 4-7-  ب

نمودار 4-8-  ب

نمودار 4-9-  ب

نمودار 4-10-  ب

فهرست اشكال

عنوان                                                                                 صفحه 

شكل شماره 1- ب                                                                      11

شكل شماره 2- بر 12

شكل شماره 3- 12

شكل شماره 4- ت                                                    12

شكل 2-1- ت                       54                                                                                         

چكیده:

 

           استان ایلام دارای 448 هزار نفر جمعیت و با وسعتی معادل 19 هزار کیلومترمربع و دارای 425  کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و منابع ذخیره نفت و گاز و توسعه نقاط شهری آن در چند سال اخیر و وجود سدهای سیمره، سازبن، چناره و ایلام و … از سوی دیگر و احتمال وقوع زمین لرزه در آن از اهمیت ویژه ای در ارزیابی احتمالی خطر زلزله برخوردار است.زلزله های ویرانگر و مخربی در گذشته دراین استان رخ داده که باعث تخریب و نابودی شهرهای ماسبذان  (دره شهر کنونی) و سیروان ( شیروان) در دوره ساسانی گردیده است.

بعلت عدم انجام چنین تحقیقی در استان ایلام تاکنون، بر آن شدم که تحلیل خطر را برای شهر ایلام انجام دهم. مجموعه ای از داده های لرزه خیزی تاریخی و دستگاهی با پوشش زمانی از0859 م تا به امروز(سال 2007) بکار گرفته شده و منابع لرزه زا تا شعاع 200 کیلومتری از مرکز استان ایلام مدل شده است.برای برآورد پارامترهای لرزه خیزی با توجه به نبود کافی داده های مناسب لرزه خیزی و دقت کم اطلاعات موجود و نیز عدم قطعیت در بزرگا در زمان های مختلف از روش(2000 )-Kijko استفاده شده است.

از روابط کاهندگی امبرسیز، سیپسون و بومر(1996 ) وقدرتی و رمضی استفاده گردیدو با بهره گرفتن از درخت منطقی ،PGA برای شهرایلام تعیین گردید.  این كاربا بهره گرفتن از نرم افزار SEISRISKIII انجام شده و نتایج این ارزیابی بوسیله نقشه های با2% و 10% احتمال رویداد در 50سال نشان داده شده است .

 

کلید واژه ها : تحلیل خطرزلزله، شهر ایلام.

مقدمه :

استان ایلام در غرب کشور ایران و در سلسله جبال زاگرس قرار گرفته است. وجود دشتهای ایلام، شیروان چرداول، مهران، دهلران، آبدانان، دره شهر و ایوان از ویژگیهای آن می باشد.

از آنجائیکه در ساخت بیشتر سازه های بزرگ و کوچک استان ایلام به ضوابط و معیارهای مهندسی كمتر توجه شده است و رویداد زمین لرزه در آن عواقب بسیار نگران کننده ای در برخواهد داشت، منطقه مورد مطالعه از شهر ایلام به شعاع 200 کیلومتری آن یعنی تقریبا کل استان ایلام را شامل می شود که از شمال به استان کرمانشاه و از شرق به استان لرستان و از جنوب به استان خوزستان و از غرب به کشور عراق منتهی می شود.

برای بدست آوردن برآوردی از خسارت احتمالی زلزله ابتدا لازم است که تخمینی از زلزله های محتمل را در منطقه بدست آوریم که برای رسیدن به این هدف نیاز به تحلیل طیفی خطر زلزله در منطقه می باشد که در این مطالعه به آن پرداخته شده است.

تحلیل طیفی خطر زلزله در اصل روشی است که با اتکا به آن و با توجه به شرایط زمین شناسی و تکتونیکی منطقه و زلزله های ثبت شده گذشته می توان تخمینی از زلزله های آینده در نقاط مختلف پهنه تخمین زده و سپس برای پریود و هر سطح خطر نقشه پهنه بندی لرزه خیزی ( نقشه نقاط هم شتاب) را تهیه کرده و این موضوع را می توان به عنوان ابزار مناسبی جهت طیفهای خطر یکنواخت بشمار آورد.

تحلیل های خطر به تخمین کمی خطرات یک زلزله در یک محل خاص مربوط می شود. خطرات لرزه ای در شرایطی که یک زلزله مشخص مد نظر باشد، به صورت قطعی و در شرایطی که اندازه و زمان و مکان زلزله قطعی نباشد به صورت احتمالی بررسی می شود.

در اینجا به بررسی و توضیح این دو روش می پردازیم :

1-2- تحلیل قطعی خطر زلزله(Deterministic Seismic Hazard Analysis ) :

در سالهای اولیه مهندسی ژنوتکنیک لرزه ای، کاربرد  تحلیل های قطعی خطر زلزله DSHA رایج بود. یک روش تحلیل قطعی خطر زلزله مربوط به تعیین سناریوی خاص لرزه ای بود که بر مبنای آن ارزیابی خطر حرکت زمین صورت می گیرد، منظور تخمین وقوع زلزله با اندازه های خاص و در محلی خاص می باشد. یک روش نمونه تحلیل قطعی خطر زلزله DSHA به صورت روشی با چهار مرحله ( 1990.Reitter ) بشرح زیر قابل بیان است :

1– شناسائی و مشخص نمودن تمامی منابع زلزله که در محل قادر به تولید حرکات مهم زمین هستند. منظور از مشخص نمودن تعریف هندسه هر منبع و قابلیت لرزه ای آن می باشد.

2– انتخاب پارامتر فاصله منبع تا محل هر زون منبع : در اغلب روش های تحلیل قطعی DSHA نزدیکترین فاصله میان زون منبع و محل مورد مطالعه انتخاب می گردد، این فاصله ممکن است بر مبنای فاصله کانونی یا زیرکانونی بسته به اندازه گیری فاصله مربوط به روابط تخمینی که در مرحله بعد استفاده می شود، تعریف گردد.

3– انتخاب زلزله مرجع( منظور زلزله ای است که شدیدترین ارتعاشات را تولید خواهد کرد). این زلزله معمولا بر حسب تعدادی از پارامترهای حرکت زمین در محل بیان می گردد. انتخاب بر اساس میزان ارتعاش تولید شده توسط زلزله( مشخص شده در مرحله 1) در فاصله پیش بینی شده در مرحله 2 صورت می گیرد. زلزله مرجع بر حسب اندازه( که معمولا با بزرگای آن مشخص می شود) و فاصله اش از محل مورد مطالعه بیان میشود.

4– خطر زلزله در محل، معمولاً بر حسب حرکات ایجاد شده زمین در محل توسط زلزله هادی تعریف می شود. مشخصات آن معمولاً بوسیله یک یا چند پارامتر حرکت زمین که از روابط تجربی بدست می آید، بیان               می گردد.

روش DSHA به صورت شماتیک در شکل(1-1 )نشان داده شده است. با نمایش فشرده این روش در چهار مرحله ملاحظه می شود که روشی بسیار ساده خواهد بود.

روش DSHA هنگامی که برای ارزیابی سازه هایی بکار می رود که شکست آنها عواقب فاجعه آمیزی دارد( همچون نیروگاه های اتمی و سدهای بزرگ)،چارچوب روشنی برای بررسی وخیم ترین حالت ارتعاشات زمین ارائه می دهد. این روش اطلاعاتی در مورد احتمال وقوع زلزله مرجع، موقعیت وقوع آن، میزان لرزش مورد انتظار در خلال زمانی مشخص( از قبیل عمر مفید یک سازه یا تأسیسات خاص) و بالأخره اثر عدم قطعیت در مراحل مختلف مورد نیاز برای محاسبه منتجه حرکت زمین بدست نمی دهد.

تعداد صفحه : 162

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.