مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه تجزیه و تحلیل اقتصادی ومدیریتی راهبردهای موثّر بر پیشگیری از لنگش در گله‌های صنعتی گاو شیری شهرستان گرگان

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

لینک مربوط به همه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشکده علوم دامی

گروه علوم دامی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

رشته مدیریت دامپروری

عنوان:

تجزیه و تحلیل اقتصادی ومدیریتی راهبردهای  موثّر بر پیشگیری از لنگش در گله‌های صنعتی گاو شیری شهرستان گرگان

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

چکیده

هدف از این تحقیق ارزیابی راهبردهای مدیریتی موثر بر پیشگیری از لنگش در گله های صنعتی گاو شیری شهرستان گرگان می باشد. برای انجام این مطالعه پرسشنامه ای تدوین گردید که شامل اطلاعاتی مربوط به مشخصات ملکی و نیروی انسانی و مشخصات تولیدی و ثبت رکورد، ارزیابی راهبردهای مدیریتی موثر بر پیشگیری از لنگش و تأثیر آن‌ ها بر متغیّر‌های تولیدی و اقتصادی و هزینه های اجرای این راهکارها و هزینه های درمانی بود. پس از جمع آوری داده ها  جهت ارزیابی اطّلاعات و بررسی تأثیر راهبردهای مدیریتی موثّر بر ناهنجاری  لنگش بر روی  شاخص‌های مهم تولیدی، تولید‌مثلی،مدیریتی و اقتصادی از روش رگرسیون چند‌متغیره (Multiple Linear Regression) استفاده گردید. بدین‌صورت که با بهره گرفتن از نرم افزار آماری SAS میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته ارزیابی ‌گردید. در پایان نتایج نشان داد که به کارگیری راهبردهای مدیریتی موثّر بر پیشگیری از لنگش تاثیر معنی داری از نظر آماری در بهبود پارامترهای اقتصادی و مدیریتی دارد.

واژه های کلیدی: لنگش،راهبردهای مدیریتی،متغیّرهای اقتصادی،

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

فصل اول-کلیات تحقیق. 1

1-1-مقدمه: 1

1-2-1-تولید شیر. 2

1-2-3-تولید مثل. 2

1-3-موانع دستیابی به اهداف.. 4

1-3-1-بیماری‌ها 4

1-3-2-زیرساخت‌ها 5

1-3-3-عوامل مستعدکننده – پیوند با زیرساخت‌ها 5

1-3-4-شرایط جایگاه‌ها 6

1-3-5-توپوگرافی، آب و هوا و شرایط منطقه. 6

1-3-6-سطح پاکیزگی و شرایط بهداشتی.. 6

1-3-7-اندازه گله. 6

1-3-8-تراکم و ازدحام. 7

1-3-9-وضعیت تغذیه. 7

1-4- تعریف مساله (مبتنی برسابقه تحقیق): 7

1-5-اهداف تحقیق: 9

1-6-مشخصات جغرافیایی استان: 9

1-7-پتانسیل‌های استان گلستان  دربخش دام و طیور: 10

2-1-اهمیت ناهنجاری های متابولیک 14

2-2-عوامل مؤثر در ایجاد ناهنجاری های متابولیک 14

2-3-لنگش: 16

2-4-مکانیزم توسعه لنگش… 17

2-5-انواع لنگش… 19

2-6-اثرات نحوه تغذیه و توزیع خوراک و مدیریت آخور بر لنگش در گله‌های گاو شیری   20

2-6-1-تغذیه. 20

2-6-2-توزیع خوراک.. 20

2-6-3-تصحیح ماده خشک اجزای جیره 21

2-6-4-مقدار تغذیه اجزای جیره 21

2-6-5-مخلوط کردن. 22

2-7-اثرات مدیریت آخور برلنگش در گله‌های گاوشیری   : 23

2-7-1-الگوی وعده‌ای خوراک.. 23

2-7-2-انتخاب.. 24

2-8-خوراک‌دهی و مدیریت گاو در دوره انتقال. 25

2-9-رابطه بین اسیدوز و لنگش… 26

2-10-راهبردهای مدیریتی پیشگیری از اسیدوز. 27

2-11-مدیریت عوامل غیر تغذیه‌ای.. 28

2-11-1-استرس گرمایی.. 29

2-11-2-پوشش کف بستر و لنگش… 30

2-11-3-طرّاحی بهاربند و لنگش… 31

2-11-4-سم چینی و مراقبت از سم. 32

2-11-5-حوضچه‌های حمام پا 32

2-12-کاهش لنگش از طریق انتخاب ژنتیکی.. 34

2-13ساختار ظاهری دست و پا 34

2-14-برآوردهای ژنتیکی که برای عوامل غیرژنتیکی تنظیم شده اند: 36

2-15-انتخاب مستقیم برای به حداقل رساندن لنگش… 36

3 – فصل سوم (روش تحقیق) 39

3-1- جامعه‌ی آماری: 39

3-1-1- تهیه‌ی پرسش‌نامه: 39

3-2- جمع‌ آوری اطّلاعات طرح: 39

3-3- رگرسیون چند‌متغیره: 40

3-3-1- آشنایی اوّلیه. 40

3-3-2- اهداف بررسی‌های علمی به‌روش‌های چند‌متغیره: 41

3-3-3-کاربرد روش‌های چند‌ متغیره: 41

3-3-4-الگوهای رگرسیون خطّی چند‌متغیره: 42

3-3-4-1-الگوی رگرسیونی خطّی چند‌متغیره با متغیرهای توضیحی ثابت: 42

3-3-4-2- الگوی رگرسیونی خطّی چند‌متغیره با متغیرهای توضیحی تصادفی: 44

3-3-5- همبستگی: 44

3-3-5-1- ضریب همبستگی ساده یا پیرسون: 46

3-3-5-2- برآورد پارامترρ: 46

3-3-6- بررسی تأثیر شاخص‌های شخصی-‌اجتماعی بر پارامترهای مدیریتی-‌اقتصادی: 49

3-3-6-1- نحوه نمره‌دهی به شاخص‌های شخصی و اجتماعی: 49

3-3-7- بررسی تأثیر راهبردهای مدیریتی تغذیه ای : 51

3-3-8- بررسی تأثیر راهبردهای مدیریتی غیر تغذیه ای: 51

3-3-9درمان و هزینه‌های بیماری: 52

4- فصل چهارم (نتایج و بحث) 54

4-1-گروه‌بندی مزارع پرورش گاو‌شیری: 54

4-2-خصوصیات اجتماعی و شخصی مالکان گاوداری‌ها: 55

4-2-1-سن: 55

4-2-2-تجربه‌ی کاری: 56

4-2-3-تحصیلات: 58

4-3-وضعیت صفات تولیدی و تولید مثلی مورد بررسی در گلّه‌های صنعتی گاوشیری شهرستان گرگان  59

4-4-بررسی تأثیر راهبردهای مدیریتی موثّر بر پیشگیری از لنگش بر روی پارامترهای تولیدی، تولید مثلی، اقتصادی و مدیریتی: 60

4-4-1-راهبردهای تغذیه‌ای: 60

4-4-1-1-رعایت نسبت مناسب علوفه به کنسانتره: 60

4-4-1-2-استفاده یا عدم استفاده از فیدر: 62

4-4-1-3-استفاده از سدیم بی‌کربنات: 64

4-4-1-4-استفاده از بیوتین: 67

4-4-1-5-استفاده از مکمل‌های معدنی و ویتامینی در دوره انتقال: 69

4-4-1-6-استفاده از جیره‌های کاملاً مخلوط: 71

4-5-اثر عوامل غیر تغذیه‌ای بر روی شاخص‌های تولیدی، تولید مثلی و اقتصادی: 74

4-5-1-اثر جنس بستر: 74

4-5-2-تعداد دفعات جمع‌ آوری فضولات بستر: 77

4-5-3-مدّت زمان ایستادن گاو برای شیردوشی: 79

4-5-4-تعداد دفعات شیردوشی در روز: 81

4-5-5-بهداشت سم، روش‌های سم‌چینی و نحوه درمان لنگش: 84

4-5-6-اهمیت دادن به انتخاب اسپرم مناسب جهت اصلاح ساختار دست و پا در دراز مدّت: 86

4-5-7-استفاده از حوضچه ضدعفونی و نوع مواد مصرفی.. 89

4-6-روش درمان لنگش: 91

4-7-همبستگی‌های مهم بین شاخص‌های تولیدی در مزارع پرورش گاو شیری شهرستان گرگان: 93

4-8- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 95

منابع و مآخذ. 97

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                          صفحه

جدول 1-1 اهداف گله های گاو شیری و سطح مورد نظر برای اقدامات دامپزشکی(محبی،1390) 3

جدول 1-2 پیامدهای بیماری‌ها و زیر ساخت‌های نامناسب در گاوداری‌های شیری(محبی،1390) 4

جدول 1-3 آماردام و تولیدات دامی استان گلستان در سال91. 12

جدول 1-4 میزان تولید محصولات دامی ومیزان مصرف و مازاد بر مصرف استان91. 12

جدول 2-1  برخی از ناهنجاری های متابولیک و سبب های آن ها(محبی، 1384) 15

جدول 2-2 عوارض و پیامدهای ناشی از اسیدوز شکمبه در گاوهای شیری.. 27

جدول3-1- نحوه امتیازدهی به شاخص‌های شخصی و اجتماعی.. 50

جدول4-1- تقسیم‌بندی دامداری‌ها به گروه‌های با ظرفیت‌های مختلف… 54

جدول4-2- فرآوانی گروه‌های سنی مالکان دامداری‌های مورد بررسی.. 56

جدول4-3- وضعیت تجربه‌ی کاری در دامداری‌های مورد بررسی.. 57

جدول4-4- وضعیت دامداری‌های مورد بررسی از نظر متغیر میزان تحصیلات مالک… 58

جدول 4-5- وضعیت صفات تولیدی و تولید مثلی در گلّه‌های صنعتی شهرستان گرگان  59

جدول4-6- فرآوانی گروه‌های مورد بررسی برای متغیر اهمیّت فیبر جیره و نسبت آن با کنسانتره 60

جدول 4-7- تأثیر رعایت نسبت مناسب علوفه به کنسانتره بر روی پارامترهای تولیدی، تولید مثلی و … 61

جدول4-8- ضرایب همبستگی بین رعایت نسبت مناسب علوفه به کنسانتره و متغیرهای تولیدی، تولید مثلی و … 62

جدول 4-9- فرآوانی گروه‌های مورد بررسی برای متغیر استفاده از فیدر. 62

جدول 4-10- تأثیر استفاده از فیدر بر روی پارامترهای تولیدی، تولید مثلی و … 63

جدول4-11- ضرایب همبستگی بین به کارگیری فیدر و متغیرهای تولیدی، تولید مثلی و … 64

جدول 4-12- فرآوانی گروه‌های مورد بررسی برای استفاده از بی‌کربنات‌سدیم. 64

جدول 4-13- تأثیر استفاده از بی‌کربنات‌سدیم بر روی پارامترهای تولیدی، تولید مثلی و … 66

جدول4-14- ضرایب همبستگی بین استفاده از بی کربنات سدیم و متغیرهای تولیدی، تولید مثلی و … 67

جدول 4-15- فرآوانی گروه‌های مورد بررسی برای استفاده از بیوتین.. 67

جدول 4-16- تأثیر استفاده از بیوتین بر روی پارامترهای تولیدی، تولید مثلی و … 68

جدول4-17- ضرایب همبستگی بین استفاده از بیوتین و متغیرهای تولیدی، تولید مثلی و … 69

جدول 4-18- فرآوانی گروه‌های مورد بررسی برای استفاده از مکمل‌های ویتامینی و معدنی جهت پیشگیری از لنگش…. 69

جدول4-19- تأثیر استفاده از مکمل‌های ویتامینی و معدنی جهت پیشگیری از لنگش بر روی پارامترهای تولیدی، تولید مثلی و … 70

جدول4-20- ضرایب همبستگی بین استفاده از مکمل‌های ویتامینی و معدنی جهت پیشگیری از لنگش و متغیرهای تولیدی، تولید مثلی و … 71

جدول 4-21- فرآوانی گروه‌های مورد بررسی برای استفاده از مکمل‌های ویتامینی و معدنی جهت پیشگیری از لنگش…. 72

جدول4-22- تأثیر استفاده از جیره‌های کاملاً مخلوط جهت پیشگیری از لنگش بر روی پارامترهای تولیدی، تولید مثلی و … 73

جدول4-23- ضرایب همبستگی بین استفاده از جیره‌های کاملاً مخلوط جهت پیشگیری از لنگش و متغیرهای تولیدی، تولید مثلی و … 74

جدول 4-24- فرآوانی گروه‌های مورد بررسی از نظر جنس بستر جایگاه نگهداری گاو شیری   74

جدول4-25- تأثیر جنس بستر بر روی پارامترهای تولیدی، تولید مثلی و … 76

جدول4-26- ضرایب همبستگی بین جنس بستر جایگاه نگهداری گاوهای شیری و متغیرهای تولیدی،.. 77

جدول 4-27- فرآوانی گروه‌های مورد بررسی از نظر تعداد دفعات جمع‌ آوری فضولات بستر  77

جدول4-28- تأثیر تعداد دفعات جمع‌ آوری فضولات بستر بر روی پارامترهای تولیدی، تولید مثلی و … 78

جدول4-29- ضرایب همبستگی بین جنس بستر جایگاه نگهداری گاوهای شیری و متغیرهای تولیدی… 79

جدول 4-30- فرآوانی گروه‌های مورد بررسی از نظر مدّت زمان ایستادن گاو برای شیردوشی   79

جدول4-31- تأثیر مدّت زمان ایستادن گاو برای شیردوشی بر روی پارامترهای تولیدی، تولید مثلی و … 80

جدول4-32- ضرایب همبستگی بین مدّت زمان ایستادن گاوهای شیری برای شیردوشی و متغیرهای تولیدی، تولید مثلی و … 81

جدول 4-33- فرآوانی گروه‌های مورد بررسی از نظر تعداد دفعات دوشش در روز. 82

جدول4-34- تأثیر تعداد دفعات شیردوشی گاوها بر روی پارامترهای تولیدی، تولید مثلی و … 82

جدول4-35- ضرایب همبستگی بین تعداد دفعات شیردوشی و متغیرهای تولیدی، تولید مثلی و … 83

جدول 4-36- فرآوانی گروه‌های مورد بررسی از نظر تعداد دفعات سم چینی در سال. 84

جدول4-37- تأثیر تعداد دفعات سم‌چینی در سال بر روی پارامترهای تولیدی، تولید مثلی و … 85

جدول4-38- ضرایب همبستگی بین تعداد دفعات سم‌چینی در سال و متغیرهای تولیدی، تولید مثلی و … 86

جدول 4-39- فرآوانی گروه‌های مورد بررسی از نظر اهمیّت دادن به انتخاب اسپرم مناسب جهت اصلاح ساختار دست و پا 86

جدول4-40- تأثیر اهمیت دادن به انتخاب اسپرم مناسب جهت اصلاح ساختار دست و پا بر روی پارامترهای تولیدی، تولید مثلی و … 87

جدول4-41- ضرایب همبستگی بین انتخاب اسپرم مناسب و متغیرهای تولیدی، تولید مثلی و … 88

جدول 4-42- فرآوانی گروه‌های مورد بررسی از نظر استفاده از حوضچه ضدعفونی و نوع مواد مصرفی   89

جدول4-43- تأثیر استفاده از حوضچه ضدّعفونی سم  بر روی پارامترهای تولیدی، تولید مثلی و … 90

جدول4-44- ضرایب همبستگی بین استفاده از حوضچه ضدّعفونی سم و متغیرهای تولیدی، تولید مثلی و … 91

جدول 4-45- فرآوانی گروه‌های مورد بررسی از نظر روش درمان لنگش…. 91

جدول4-46- تأثیر تعداد روش درمانی لنگش بر روی پارامترهای تولیدی، تولید مثلی و … 92

جدول4-47- ضرایب همبستگی بین روش درمانی لنگش و متغیرهای تولیدی، تولید مثلی و … 93

جدول4-48-همبستگی بین صفات تولیدی و تولید مثلی در سطح گلّه‌های مورد بررسی شهرستان گرگان  94

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                         صفحه

شکل3-1 –نمای شماتیک از انواع روابط همبستگی بین متغیرها 46

شکل 4-1-نمودار ظرفیت گاوداری‌های مورد مطالعه. 55

شکل 4-2- نمودار وضعیت سنّی دامداران. 56

شکل 4-3 تجربه کاری مالکان مزرعه. 57

شکل 4-4- وضعیت سطح سواد در بین گاوداران شهرستان گرگان. 58

 

فصل اول-کلیات تحقیق

1-1-مقدمه:

مدیریت گلّه‌های بزرگ گاو شیری در حال حاضر امری دشوار است و نیاز به آگاهی و دانسته‌های مختلف در زمینه‌های علمی گوناگون دارد. مدیریت دقیق، فشرده و پویا، انتخاب‌های شایسته ژنتیکی، تغذیه ریرمغذّی‌ها، سیستم‌های شیردوشی دقیق و کارا، الگوهای بهداشت مناسب و تأسیساتی که راحتی حیوان را تأمین کند از اجزاء لازم یک واحد گاوداری مدرن و سودده امروزی است. هر کدام از شاخه‌های یادشده در مدیریت صنعت گاوهای شیری مستلزم حوزه گسترده‌ای از اطلاعات می‌باشد که مدیران واحدها باید به آن دسترسی داشته باشند تا بتوانند زمینه‌های سوددهی در واحدهای گاو شیری را فراهم سازند. در برخی از حوزه‌های این صنعت، علیرغم تلاش‌های علمی گسترده‌ای که صورت گرفته است، نتایج ناامید کننده بوده است. فرایند تولید مثل از جفتگیری طبیعی تا کلونینگ پیش رفته است و لیکن نتایج آماری تولید مثل رضایت‌بخش نیست. تأسیسات و جایگاه‌ها اصلاح شده‌اند، با این حال لنگش هنوز معضلی اساسی در واحدهای پرورش گاو شیری است، نکات بهداشتی با ریزبینی مورد توجه و بازنگری قرار گرفته است ولی هنوز ورم پستان برای اقتصاد یک واحد پرورشی تهدیدی جدّی تلقی می‌شود. با این وجود، هنوز تلاش برای دسترسی به سطوح بالاتر تولید با دقّت و استمرار بیشتر و استفاده از فناوری‌های نو صورت می‌گیرد که این باعث دشواری بیشتر در کنترل تعادل فیزیولوژیکی حیوان در فضای پرورشی می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد مدیران واحدهای پرورش گاو شیری باید هر چه بیشتر به یافته‌های علمی و فناوری‌های جدید جهت غلبه بر مشکلات موجود دست یابند(ناصریان و همکاران،1385).

پرورش گاو شیری امروزه روش ساده‌ای برای کسب درآمد نیست. این حرفه، به صنعتی پیچیده و پویا تبدیل شده است که اهداف، جهت گیری‌ها و روش‌های اجرایی ویژه‌ی خود را دارد و چه بسا با بحران نیز رو به رو شود. همانند صنایع دیگر، این صنعت نیز به همکاری و هماهنگی گستره‌ی وسیعی از مشاغل، کنترل عملکرد و کنترل کیفیت نیاز دارد تا عمده‌ترین محصول آن، یعنی شیر، با قیمت و کیفیتی خوب و قابل رقابت تولید گردد. در میان مشاغلی که صنعت گاو شیری به آن‌ ها نیاز دارد، دامپزشکی از مشاغل کلیدی است که از دیرباز خدمات ارزنده‌ای ارائه داده است. خدمات درمانی، به شکل متعارف، تنها یکی از راه‌های ارائه‌ خدمات دامپزشکی به این صنعت پیچیده است. اهداف ویژه‌ی صنعت گاو شیری (جدول 1-1) ایجاب می‌کنند که در کنار خدمات متعارف درمانی، به شکل فراگیری ریشه‌یابی، کنترل، پیشگیری و حتّی پیش‌بینی بیماری‌ها در سطح گلّه مورد توجه قرار گیرند و همواره برای جلوگیری یا کاهش خسارات اقتصادی آمادگی لازم وجود داشته باشد(محبی،1390).

 

1-2-مهم‌ترین اهداف صنعت گاو شیری و موانع دستیابی به آن‌ ها:

1-2-1-تولید شیر

در شرایط تولیدی کشور، میانگین روزانه‌ی تولید شیر باید بیش از 34 کیلوگرم باشد تا فعالیت پرورش گاو شیری مقرون به صرفه باشد. بدین منظور، شیر هر گاو در اوج تولید یعنی حدود 2 ماه بعد از زایمان، برای گاوهای بالغ( شکم سوم به بعد) باید حداقل 48 کیلوگرم و در گاوهای شکم اول و دوم به ترتیب 75% و 85% گاوهای بالغ باشد. پس از رسیدن به اوج، تولید باید به آرامی کاهش یابد (در گاوهای بالغ 6% و در گاوهای شکم اول 3% در ماه) (هاشمی و شکرفروش، 1386).

 

1-2-2-کیفیت شیر

درصد چربی و پروتئین، و تعداد سلول‌های سوماتیک (و یا بار میکروبی) شاخص‌های کیفی شیر هستند و بر قیمت شیر تأثیر دارند. وجود بقایای دارویی در شیر که ممکن است با درمان‌های متداول رخ دهد از نظر بهداشت عمومی مورد قبول نیست و می‌تواند سبب شود که کارخانه‌های فرآوری شیر از خرید آن خودداری ورزند(هاشمی و شکرفروش، 1386).

 

1-2-3-تولید مثل

برای تولید شیر، تولید مثل الزامی است . در گله‌های شیری، چنانچه هر گاو سالی یکبار زایمان کند (فاصله زایش‌ها 365 روز باشد)، تولید در حداکثر خود خواهد بود و از نظر اقتصادی ، بهترین وضعیت ایجاد می‌شود. اگر فاصله زایش‌ها طولانی شود، هر گاو در عمر اقتصادی خود، شیر کمتری تولید می‌کنند و تعداد گوساله‌ی کمتری نیز به دنیا می‌آورد(محبی،1390).

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 111

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.