زیست شناسی

دانلود پایان نامه تاثیر عصاره برگ گیاه جغجغه( prosopis farcta)بر بیان ژن فسفوفروکتوکیناز-1در موش های صحرایی دیابتی (نوع1)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

گرایش : ژنتیک

عنوان : تاثیر عصاره برگ  گیاه جغجغه( prosopis farcta)بر بیان ژن فسفوفروکتوکیناز-1در موش های صحرایی دیابتی (نوع1)

دانشگاه زابل

مدیریت تحصیلات تكمیلی پردیس خودگردان دانشگاه

دانشکده علوم پایه

گروه زیست شناسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی- ژنتیک

تاثیر عصاره برگ  گیاه جغجغه( prosopis farcta)بر بیان ژن فسفوفروکتوکیناز-1در موش های صحرایی دیابتی (نوع1)

 

اساتید راهنما:

دکتر حمیدرضا میری

دکتر محمد رضا حاجی نژاد

اساتید مشاور:

مهندس داوود نادری

مهندس هادی صبوری

مهر ماه 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

 

دیابت قندی یكی از مشكلات مهم پزشكی در همه كشورها می‌باشد. امروزه، درد و رنج انسان نه تنها در مورد این بیماری به خودی خود، بلکه شامل عوارض مرتبط با دیابت است.  گیاهان نشان دهنده منبع عظیمی از مکمل­های غذایی بالقوه مفید برای بهبود کنترل قند خون و جلوگیری از عوارض دراز مدت دیابت هستند. با توجه به تنوع گیاهان داروئی در ایران و با توجه به پتانسیل درمانی گیاهان داروئی و همچنین خطراتی كه داروهای شیمیایی ممكن است در حال حاضر یا آینده برای بیماران ایجاد كنند، با بررسی تاثیر گیاهان دارویی در بیماری دیابت می­توان راه­های درمان مناسبی در پیش رو قرار داد.آنزیم  فسفو فروکتوکیناز -1 از آنزیمهای سیتوزولی در مسیر گلیکولیز می باشد که نقش کلیدی در روند تنظیم گلیکولیز دارد.عوارض ناشی از نقص موروثی آنزیم pfk-1 در عضلات اسکلتی به صورت خستگی و کاهش توان حرکات عضلانی می باشد. در مواردی هم نقص آن باعث رشدسریع سلولهای سرطانی می شود. درتحقیق حاضر به  تاثیر عصاره هیدر الکلی برگ گیاه جغجغه (با توجه به دارا بودن اثرات ضدالتهابی، ضد میکروبی و ضد دیابتی ) بر بیان ژن pfk-1در موشهای دیابتی نوع 1می پردازیم.

در این مطالعه 45 سر موش صحرایی نر به طور تصادفی در سه گروه شاهد سالم، شاهد دیابتی و دیابتی تحت تیمار تجویز عصاره جغجغه تقسیم شدند. با تزریق استرپتوزوتوسین (mg/kg 60) در موش­های صحرایی نر (300-150 گرم) دیابت نوع 1 ایجاد شد.گروه دیابتی تحت تیمار به صورت روزانه (mg/kg 300) عصاره برگ گیاه جغجغه را به صورت گاواژ به مدت 30 روز دریافت نمودند. گروه شاهد سالم و شاهد دیابتی آب مقطر دریافت کردند. سپس در روز قبل از تجویز عصاره و روزهای 15 و 30 بعد از تجویز عصاره میزان گلوکز خون اندازه ­گیری شد و بیان ژن PFK-1 بافت کبدی توسط روش Real-Time PCR بررسی گردید. نتایج نشان داد گلوکز خون در روز 15کاهش می یابد اما بین گروه شاهد دیابتی و دیابتی تحت تیمار تفاوت معنی داری مشاهده نشد میزان بیان ژن PFK در گروه دیابتی تحت تیمار در روز 15 تفاوت معنی داری نسبت به شاهد دیابتی ندارد در بین گروه ها تفاوت معنی داری برای بیان ژنPFK  وجود ندارد. بنابراین تجویز عصاره هیدروالکی گیاه جغجغه بر بیان ژن فسفوفروکتوکیناز -1 در بیماران دیابتی نوع 1 بی تاثیر می باشد.

 

 

 

کلمات کلیدی: جغجغه، ژن فسفوفروکتو کیناز-1، دیابت نوع1

 


فصل اول: مقدمه وکلیات

1-1- مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 2

2-1-کلیات تحقیق————- 3

1-2-1-دیابت-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 3

2-2-1- انواع دیابت———— 3

3-2-1- علائم بروز دیابت——- 4

4-2-1- درمان دیابت :———- 5

3-1- گیاه جغجغه ((Prosopis farcta————– 8

1-3-1- خواص دارویی جغجغه— 8

4-1- فسفوفروکتوکیناز 1(PFK-1):—————- 9

5-1- ضرورت و اهداف تحقیق :- 13

فصل دوم: مروری بر منابع

1-2- اثرات ضد دیابتی گیاهان– 16

1-1-2- انار-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 17

2-1-2-مكانیسم اثر انار در دیابت:————— 17

2-1-2- سیر—————- 19

2-2- اثر گیاه برفعالیت وبیان ژن—————- 21

فصل سوم: مواد و روشها

1-3- موادو روشها———— 25

2-3- تهیه عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جغجغه—- 27

3-3- حیوانات آزمایشگاهی—– 28

1-3-3- نحوه گروهبندی:—— 28

2-3-3- روش القای دیابت تجربی:————— 29

3-3-3- اندازه گیری قند و وزن موشها:———– 29

4-3-3- مراحل انجام تشریح:— 29

4-3- بررسی بیان ژن———- 31

1-4-3- مشخصات توالی ژن PFK-1————- 31

2-4-3- طراحی پرایمرها—— 35

3-4-3- آماده سازی پرایمر—– 35

5-3- استخراج RNA:——— 36

1-5-3- استخراج RNA از نمونه های تازه کبد توسط کیت Geneall Hybrid Rtm—— 36

1-5-3- بررسی کمیت و کیفیت RNA  استخراج شدهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 38

6-3- سنتز cDNA———– 39

1-6-3- سنتز cDNA توسط کیتThermo SCIENTIFICبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 39

7-3- واکنش های PCR——- 41

1-7-3 – PCR شیب دمایی—- 41

2-7-3- PCR معمولی——– 43

8-3- الکترفورز————— 45

1-8-3 – مواد مورد نیازجهت تهیه ژل الکتروفورز—- 45

1-1-8-3- آگارز————- 45

2-1-8-3- اتیدیوم بروماید—– 46

3-1-8-3- لودینگ بافر——– 46

4-1-8-3-طرز تهیه محلول Tris-Hcl———— 46

4-1-8-3- شناساگرهای اندازهDNA————- 47

9-3- روش کار با ژل الکترفورز– 47

10-3- رسم منحنی استاندارد:– 48

10-3- واکنش Real-Time PCR—————- 48

11-3- Threshold و مقدار CT:- 50

12-3- تعیین توالی محصولات  (Direct Sequencing) PCRبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 51

10-2-3- آنالیز بیان ژن——- 52

13-3- تجزیه وتحلیل داده ها— 52

فصل چهارم: نتایج و بحث

1-4- جمع آوری نمونه :——- 54

2-4- بررسی نتایج وزن موشهای مورد مطالعه—— 54

3-4- بررسی نتایج گلوکز ناشتای سرم موشهای مورد مطالعهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 56

5-4- نتایج استخراج RNA:—- 57

6-4- نتایج حاصل ازساخت cDNA بر روی ژل آگاروزبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 59

7-4-  نتایج تعیین غلظت و کیفیت RNA توسط اسپکتروفتومتریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 61

1-7-4-  نتایج مربوط به PCR شیب دمایی——- 61

8-4- نتایج منحنی استاندارد—- 62

1-8-4- منحنی استاندارد ژن TBP————– 63

2-8-4-منحنی استاندارد ژن PFK-1————- 63

9-4- نتایج واكنش  Real Time PCR———— 64

1-9-4- تکثیر ژنPFK——– 65

2-9-4-تکثیر ژن TBP——– 66

10-4- ارزیابی  کارایی تکثیر ژنهای مور مطالعه از طریق آنالیز منحنی ذوب:———— 66

1-10-4- منحنی تغییرات ذوب بر حسب دمای ژن  PFKبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 67

2-10-4-منحنی تغییرات ذوب بر حسب دمای ژن TBPبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 67

11-4-  آنالیز منحنی ذوب ژن PFK————- 68

12-4-آنالیز منحنی ذوب ژن TBP————— 68

13-4- نتایج حاصل از Real timePCR ژن PFK 1 بر روی ژل آگارزبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 70

14-4- نتایج بررسی بیان ژن PK—————- 70

15-4- بحث:—————- 71

16-4- پیشنهادات———— 73

منابع:-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 75

 

 

جدول1-3- تجهیزات و دستگاه ها……………………………………………………………………………………………….. 26

جدول 2-3 پرایمرهای طراحی شده…………………………………………………………………………………………… 35

جدول3-3- لیست اجزای کیت استخراج RNA……………………………………………………………………….. 36

جدول 4-3 موادلازم برای PCR………………………………………………………………………………………………….. 42

جدول 5-3 برنامه PCR شیب دمایی برای تکثیر قطعه حاصل از TBP…………………………………. 42

جدول 6-3 برنامه PCR  شیب دمایی برای تکثیر قطعه حاصل از PFK-1…………………………… 43

جدول7-3 مواد مورد نیاز برای تهیه بافر Tris-Hcl……………………………………………………………………. 47

جدول8-3 مواد و میزان مورد نیاز برای یک واکنش در Real-Time PCR…………………………….. 49

جدول9-3 مراحل، دما و زمان مربوطه در یک واکنش Real- time PCR  برای ژن TBP……… 50

جدول10-3- شرایط دمایی و زمانی واکنش Real time PCR برای ژن PFK-1………………….. 50

 

شکل 1-1- محل قرارگرفتن فسفوفروکتوکیناز 1 در کروموزوم شماره 21 انسان…………………. 10

شکل2-1- فروکتوز 2-6 بی فسفات مهمترین فعال کننده آنزیم فسفوفروکتوکیناز 1…………. 11

شکل3-1- مراحل گلیکولیز…………………………………………………………………………………………………………. 12

شکل 1-3- نحوه گاواژ دادن عصاره…………………………………………………………………………………………….. 28

شکل 2-3-  تشریح موشها…………………………………………………………………………………………………………… 30

شکل 3-3- توالی ژن pfk-1…………………………………………………………………………………………………………. 34

شکل 4-3- دستگاه اسپکتوفتومتری…………………………………………………………………………………………… 39

شکل 5-3 دستگاه PCR  (Eppendorf –mastercyc gradient)…………………………………………….. 44

شکل 6-3 دستگاه الکتروفورز وعکس ژل…………………………………………………………………………………… 48

شکل 7-3 دستگاه Real-Time PCR…………………………………………………………………………………………. 49

شکل 1-4- فراوانی موشهای مورد مطالعه………………………………………………………………………………….. 54

شکل 2-4- اثر مصرف عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جغجغه بر وزن موشهای صحرایی……….. 55

شکل 3-4- اثر مصرف عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جغجغه بر گلوکز ناشتای موشهای صحرایی 57

شکل 5-4- نتایج استخراج Total RNA……………………………………………………………………………………. 59

شکل 6-4- تکثیر قطعه (bp190)مربوط به ژن PFK…………………………………………………………… 60

شکل7-4- تکثیر قطعه (bp126) مربوط به ژن TBP.…………………………………………………………….. 60

شکل 8-4- نتایج شیب دمایی PCR  برای ژن  PFK…………………………………………………………….. 61

شکل 9-4- نتایج شیب دمایی  PCR برای ژن TBP…………………………………………………………………. 62

شکل 10-4- منحنی استاندارد ژن  TBP………………………………………………………………………………….. 63

شکل11-4- منحنی استاندارد ژنPFK……………………………………………………………………………………… 64

شکل 12-4- منحنی تکثیرژن PFK………………………………………………………………………………………….. 65

شکل 13-4- منحنی تکثیرژن TBP………………………………………………………………………………………….. 66

شکل 14-4 تغییرات فلورسانت بر حسب دما برای ژن TBP و PFK……………………………………… 68

شکل 15-4- منحنی ذوب ژن PFK و TBP………………………………………………………………………….. 69

شکل 16-4- عکس ژل  برای ژن PFK1 نتایج حاصل از real- tim PVR…………………………….. 70

شکل 16-4- تغییرات بیان ژن TBP…………………………………………………………………………………………. 70

 

 

 مقدمه

دیابت یک بیماری ساده نیست، بلکه سندرم پیچیده­ای است که بارزترین ویژگی آن افزایش قند خون است. بنابراین، بیماران دیابتی هر چند در یک ویژگی به هم می­مانند، اما هم از نظر بالینی و هم از نظر آسیب شناسی و ژنتیکی ناهمگون هستند. این بیماری در سال 1980 میلادی این گونه تعریف شد: گروهی از نارسایی­ها که ویژگی اصلی آن­ها افزایش بیش از اندازه­ گلوکز در خون و کاهش تحمل به گلوکز است و پیامد کمبود انسولین یا نارسایی در کارکرد انسولین و یا آمیزه­ای از این دو است. عوارض ناشی از دیابت در 25% موارد، نارسایی کلیه و در 50% موارد قطع عضو و نابینایی است (Tehranipour et al., 2008). گیاهان دارویی از قدیم به منظور کنترل قند خون، کاهش عوارض، افزایش کیفیت و طول زندگی در افراد دیابتی به کار گرفته شده است. با توجه به این که گیاهان دارویی نسبت به داروهای شیمیایی اثر جانبی کمتری دارند، بنابراین پژوهشگران به دنبال یافتن ترکیبهای گیاهی برای درمان و یا پیشگیری از این بیماری هستند. گیاه جغجغه (Prosopis farcta) گیاهی با خواص ضد التهاب و ضد دیابتی است. اهمیت فعالیت فسفوفروکتوکیناز 1 نه تنها از این جنبه است که واکنشی به شدت انرژی زا را کنترل می کند بلکه اولین مرحله در واکنش­های گلیکولایزیز است که واکنش یکطرفه بوده و برگشت ناپذیر است. این باعث می­گردد که کنترل شدیدی بر روی میزان گلوکز و دیگر مونوساکاریدها مانند گالاکتوز و فروکتوز بوجود آید.. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جغجغه بر میزان بیان ژن پیروات کیناز و کاهش سطح گلوکز خون در موش‌های صحرایی نر دیابتی می‌باشد.

تعداد صفحه : 92

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.