رشته حسابداری

دانلود پایان نامه تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری ، گروه حسابداری

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته حسابداری

عنوان:

تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

استاد راهنما :

دکتر زهرا لشگری

استاد مشاور :

دکتر افسانه توانگر

 

نیمسال دوم 92-91

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسأله. 4

1-3  اهمیت وضرورت تحقیق.. 5

1-4  هدفهای تحقیق.. 5

1-5  فرضیات تحقیق.. 5

1-6 روش تحقیق.. 6

1-7 جامعه مورد نظر تحقیق.. 6

1-8 نمونه آماری تحقیق.. 6

1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 7

1-10 چارچوب كلی فصل بندی این تحقیق.. 7

فصل دوم: مطالعات نظری

2-1 مقدمه. 10

2-2 مبانی نظری.. 11

2-2-1 سود حسابداری و اهمیت آن در گزارشگری مالی.. 11

2-2-2 کیفیت سود. 14

2-2-2-1مفهوم کیفیت سود. 15

2-2-2-2 معیارهای اندازه گیری کیفیت سود. 17

2-2-2-3 معیارهای سنجش کیفیت سود. 18

2-2-3 اقلام تعهدی.. 22

2-2-3-1  مدلهای اندازه گیری اقلام تعهدی.. 25

2-2-3-1-1 مدل اسلوان (1996) 25

2-2-3-1-2 مدل جونز (1991) 26

2-2-3-1-3 مدل تعدیل شده جونز (1991) 28

2-2-3-1-4 مدل دچو و دیچو(DD) 28

2-2-4 هموار بودن سود. 29

2-2-5 محتوای اطلاعاتی سود. 29

2-2-6 بهنگامی سود. 30

2-2-7 پایداری سود. 30

2-2-8 مدیریت سود. 31

2-2-9 نابهنجاری اقلام تعهدی.. 34

2-2-9-1 آزمون میشکین.. 36

2-2-10 ریسك ورشكستگی و كیفیت سود. 36

2-3 پیشینه تحقیق.. 36

2-3-1 تحقیقات خارجی.. 36

2-3-2 تحقیقات داخلی.. 45

2-4  خلاصه فصل.. 53

فصل سوم: روش شناسایی تحقیق (متدلوژی)

3-1 مقدمه. 55

3-2 قلمرو تحقیق.. 55

3-2-1 قلمرو مكانی.. 56

3-2 -2 قلمرو زمانی.. 56

3-2 -3  قلمرو موضوعی.. 56

3-3 مسأله تحقیق.. 56

3-4 تدوین فرضیه های تحقیق.. 58

3-5 روش تحقیق.. 58

3-6 جامعه‌ی و نمونه آماری.. 58

3-7 روش گردآوری داده ها 59

3-8 ابزار تحقیق.. 59

3-9 مدل های آماری تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها 59

3-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها 65

3-10-1 الگوی مقید. 66

3-10-2 الگوی اثرات ثابت.. 67

3-10-3 الگوی اثرات تصادفی.. 67

3-11 آزمون های انتخاب نوع الگو. 68

3-12 آزمون میشکین (1983) 69

3-13 آزمون والد. 70

3-14 خلاصه فصل.. 71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه. 73

4-2 نتایج آمار توصیفی.. 74

4-3 تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق.. 75

4-4 مدل اول تحقیق.. 75

4-4-1 بررسی خود همبستگی.. 75

4-4-2 آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت.. 76

4-4-3 آزمون فرضیه اول تحقیق.. 77

4-4-3-1 آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه اول تحقیق.. 78

4-5 مدل دوم تحقیق.. 79

4-5-1 بررسی خود همبستگی.. 79

4-5-3 آزمون فرضیه دوم تحقیق.. 81

4-5-3-1 آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه دوم تحقیق.. 82

4-5-3-2 آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه سوم تحقیق.. 84

4-6 مدل سوم تحقیق.. 85

4-7  مدل چهارم و پنجم تحقیق.. 87

4-7-1 بررسی خود همبستگی.. 87

4-7-2 معنی دار بودن روش اثرات ثابت.. 87

4-7-3 آزمون فرضیه چهارم و پنجم تحقیق.. 89

4-7-3-1 آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه چهارم تحقیق.. 92

4-7-3-2 آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه پنجم تحقیق.. 93

4-8 خلاصه فصل.. 94

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

5-1 مقدمه. 96

5-2 مرور موضوع تحقیق.. 96

5-3 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 97

5-4 پیشنهادهای تحقیق.. 100

5-4-1 پیشنهادهای کاربردی.. 100

5-4-2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 101

5-5 خلاصه فصل.. 101

پیوست های آماری.. 102

منابع و مأخذ. 114


 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

جدول 4-1 : نتایج آماره های توصیفی مورد استفاده در این تحقیق. 74

جدول 4-2 : نتایج آزمون آماره F. 76

جدول 4-3 : نتایج آزمون هاسمن.. 76

جدول 4-4 نتایج آزمون رگرسیون تركیبی مدل اول تحقیق. 78

جدول 4-5 : نتایج آزمون آماره F. 80

جدول 4-6 : نتایج آزمون هاسمن.. 80

جدول 4-7  نتایج آزمون رگرسیون تركیبی مدل دوم تحقیق. 82

جدول 4-8 نتایج آزمون رگرسیون تركیبی مدل سوم تحقیق. 86

جدول 4-9 : نتایج آزمون آماره F. 87

جدول 4-10 : نتایج آزمون هاسمن.. 88

جدول 4-11 : نتایج آزمون آماره F. 88

جدول 4-12 : نتایج آزمون هاسمن.. 89

جدول 4-13 نتایج آزمون رگرسیون تركیبی مدل پیش بینی تحقیق. 90

جدول 4-14 نتایج آزمون رگرسیون تركیبی مدل ارزش گذاری تحقیق. 91

 


چکیده:

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و بزرگنمایی اقلام تعهدی وکوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می پردازد که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر. متغیرهای این تحقیق شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و ریسک ورشکستگی می باشند.

در این تحقیق از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1386 تا پایان سال 1390 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، از روش رگرسیون با داده های ترکیبی و سیستم معادلات همزمان به همراه آزمون میشکین (1983) استفاده شده است.

نتایج تحقیق نشان داد که در شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی وکوچک نمایی جریان وجوه نقد بیشتر است.

واژه های کلیدی:

اقلام تعهدی، جریان وجوه نقد، آزمون میشکین، ریسک ورشکستگی

-1 مقدمه

یکی از محصولات اساسی سیستم حسابداری، صورت سود و زیان می باشد. این صورت مالی حاوی عنصر کلیدی مالی یعنی سود خالص می باشد. سود خالص نتیجه عملکرد یک واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی نشان می دهد و یکی از اقلامی است که مورد توجه طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورتهای مالی قرار می گیرد. در فرایند اندازه گیری سود از سیستم تعهدی استفاده می شود. بدین ترتیب که اقلام تعهدی شناخت جریان نقد را طی دوره تعدیل می کنند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد اقتصادی را بهتر اندازه بگیرند. مثلاً یک حساب دریافتنی، شناخت جریان نقد آتی را در سود سرعت می بخشد و شناسایی سود حسابداری را با منافع اقتصادی حاصل از فروش همزمان می سازد. از نظر بارث[1] و همکاران (2005) به کارگیری برآوردها در صورتهای مالی، سود را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است منجر به سودی متفاوت از نتیجه عملکرد واقعی واحد تجاری شود.

به هر حال اقلام تعهدی همیشه بر اساس برآوردهایی هستند که اگر این برآوردها اشتباه باشند،باید اقلام تعهدی وسود آتی اصلاح شوند.خطای برآورد و اصلاحات بعدی آن از مفید واقع شدن اقلام تعهدی میکاهد. از نظردچو و دیچو[2](2002) کیفیت اقلام تعهدی با افزایش میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می یابد. کیفیت اقلام تعهدی با پایداری سود رابطه مثبت دارد و پایداری سود یکی از ابزارهای ارزیابی کیفیت سود می باشد. هر چه پایداری سود کمتر باشد، کیفیت سود پایین تر خواهد بود. کیفیت سود به معنای این است که سود خالص گزارش شده متفاوت از نتیجه عملکرد واحد اقتصادی است. در چنین شرایطی محتوای اطلاعاتی سود کاهش یافته و استفاده کنندگان کمتر می توانند در مدل تصمیم گیری خود به این عنصر مهم صورتهای مالی تکیه کنند.ازدیدگاه سرمایه گذاران کیفیت پایین سود مطلوب نیست، زیرا موجب عدم تخصیص بهینه منابع می شود[3](ریچاردسون و همکاران،2004).ارزیابی کیفیت سود به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمک می کند تا نسبت به اطمینان سود جاری قضاوت کنند و آینده را پیش بینی نمایند[4](دلویت و تاچ، 2004).

این تحقیق به بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی بر قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد می پردازد، انتظار می رود در شر کتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بیشتر باشد.

1-2 بیان مسأله

اسلوان[5] در سال 1996 شواهدی ارائه کرد که نشان می داد سرمایه گذاران، میزان پایداری اقلام تعهدی را بیش از واقع(بزرگنمایی) و میزان پایداری جریان وجوه نقد را کمتر از واقع(کوچک نمایی)  برآورد می کنند. این نتایج نشان می دهد که وقتی استراتژی مبادله سهام بر اساس درک ناصحیح سرمایه گذاران از پایداری اجزای سود قرار می گیرد، منجر به بازده غیرعادی معناداری می شود. درک ناصحیح سرمایه گذاران از میزان پایداری اجزای سود به ویژه اقلام تعهدی، نابهنجاری اقلام تعهدی نامیده می شود.

ادبیات نابهنجاری بسط داده شده توسط اسلوان (1996) در ابتدا روی ارزش گذاری بیش از واقع(بزرگنمایی) اقلام تعهدی تمرکز داشت (برای مثال، خی[6]2001؛ توماس و ژانگ[7] 2002؛ کالینز، گنگ و هریبار[8]؛ 2003). با اینحال، تحقیقات اخیر نشان می دهد که تمرکز روی بزرگنمایی اقلام تعهدی بدون توجه بهکوچک نمایی جریان وجوه نقد، منجر به بحثی ناقص و نتایجی ناصحیح می شود (دسای، راجگوپال و ونکاتاچالام[9] 2004؛ یو[10] 2007؛ بارن و مجیلک [11]2008). در این تحقیق به بررسی نقش ریسک ورشکستگی در ارزش گذاری صحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد پرداخته می شود. به بیان دقیق تر، ما بررسی می کنیم که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر؟

1-3  اهمیت وضرورت تحقیق

فرض بر این است كه دست اندركاران بازار و سرمایه گذاران برای قیمت گذاری سهام روی كیفیت سود و اجزای آن تمركز زیادی می كنند با توجه به اینكه احتمال ورشكستگی یک شركت روی میزان پایداری سود (كه یكی از شاخص های كیفیت سود می باشد.) و اجزاء آن تأثیر بسزایی دارد. بنابراین مطالعه رابطه بین ریسك ورشكستگی و نابهنجاری اجزای سود لازم به نظر می رسد. این مطالعه به حدس توماس[12](2000) پاسخ می دهد.وی بیان می کند که بزرگنمایی و کوچک نمایی اطلاعات اجزای سود، ممکن است به دلیل کیفیت پایین اقلام تعهدی باشد.

1-4  هدفهای تحقیق

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و نابهنجاری اقلام تعهدی و جریان وجوه نقدعملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می پردازد که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر.متغیرهای این تحقیق شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و ریسک ورشکستگی می باشند.

1-5  فرضیات تحقیق

با توجه به تئوریها و پیشینه موجود، این تحقیق شامل پنج فرضیه به شرح زیر می‌باشد:

  1. جریان وجوه نقد عملیاتی پایداری بیشتری از اقلام تعهدی دارد.
  2. در پیش بینی سودهای آتی، اقلام تعهدی بزرگنمایی می شود.
  3. در پیش بینی سودهای آتی، جریان وجوه نقد عملیاتی کوچک نمایی می شود.
  4. در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی بیشتر است.
  5. در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر است.

1-6 روش تحقیق

در این تحقیق، گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز در دو مرحله انجام شده است. در مرحله­ اول برای تدوین مبانی نظری تحقیق از روش کتابخانه­ ایی (و مراجعه به پایان نامه ها[13] و مقالات فارسی[14] و انگلیسی از طریق سایت های مربوطه) و در مرحله­ دوم، برای گردآوری داده ­ها­ی مورد نظر از صورتهای مالی ارائه شده به بورس اوراق بهادار[15]، و سایر منابع اطلاعاتی مرتبط مانند بانک اطلاعاتی تدبیرپرداز و ره آورد نوین استفاده شده است.

1-7 جامعه مورد نظر تحقیق

جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-8 نمونه آماری تحقیق

جامعه آماری این تحقیق، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1386تا پایان سال 1390 می باشد .برای تعیین نمونه آماری به روش حذفی سیستماتیک، شروط زیر اعمال شده است:

  • شرکتهایی که پایان سال مالی آن ها 29 یا 30 اسفند ماه باشد.
  • شركت های سرمایه گذاری و واسطه گر مالی نباشند.
  • در پایان، شرکت هایی که داده های آنها در دسترس نبوده و همچنین مشاهدات پرت حذف شده اند.
  • شركت هایی كه در دوره 1386 تا 1390 از بورس خارج شده باشند.
  • طی دوره زمانی تغییر سال مالی نداده باشند.

در پایان تعداد 205 شرکت( 1025 سال شرکت) باقیمانده که از میان شرکتهای باقیمانده، تعداد 147 سال شرکت ورشکسته  و 878 سال شرکت غیر ورشکسته (طبق مدل Z altman) تشخیص داده  شده اند.

1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق

اقلام تعهدی: برابر سود منهای جریان وجوه نقد عملیاتی است.

نابهنجاری: زمانی که سرمایه گذاران پایداری یکی از اقلام صورتهای مالی را کمتر(کوچک نمایی) یا بیشتر از واقع (بزرگنمایی)ارزیابی کنند، گفته می شود نابهنجاری اقلام تعهدی صورت گرفته است.

آزمون میشکین: آزمونی است برای بررسی نابهنجاری اقلام صورت های مالی توسط بازار.

ریسک ورشکستگی: به میزان احتمال ورشکسته شدن یک شرکت در سال آتی گفته می شود.

1-10 چارچوب كلی فصل بندی این تحقیق

فصل اول:

دراین فصل بیان مسأله،اهمیت واهداف تحقیق،فرضیات تحقیق،قلمروزمانی ومكانی تحقیق،نوع روش تحقیق وروش گردآوری اطلاعات و در كل، چارچوب اصل تحقیق تبیین شده است.

فصل دوم:

این فصل در برگیرنده ادبیات تحقیق ، پیشینه داخلی و خارجی تحقیق و مباحث تئوری می باشد.

فصل سوم:

این فصل مربوط به روش شناسی تحقیق است و شامل روش تحقیق ، روش گردآوری اطلاعات و طبقه بندی آنها ، متغیرها و بیان فرضیات تحقیق و روش های آزمون فرضیات است.

فصل چهارم:

این فصل شامل تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری جهت تفسیر نتایج می باشد.

 

فصل پنجم:

این فصل در برگیرنده نتایج تحقیق ، پیشنهادات برای تحقیقات آتی و محدودیت های موجود در انجام این تحقیق می باشد.

تعداد صفحه : 145

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.