مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه تاثیر روش‌های نوین فرآوری موادغذایی بر ماندگاری ویتامین‌ها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی

عنوان : تاثیر روش‌های نوین فرآوری موادغذایی بر ماندگاری ویتامین‌ها

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشکده صنایع غذایی

 

تحقیق نظری جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته

علوم و صنایع غذایی

 

 

 

تاثیر روش‌های نوین فرآوری موادغذایی بر ماندگاری ویتامین‌ها

 

 

استاد راهنما:

دکتر محمد قربانی

 

 

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

ویتامین‌ها گروهی از ترکیبات آلی هستند که جز مواد ریز مغذی اساسی برای بدن محسوب می‌شوند و نقش اساسی را در متابولیسم بدن ایفا می‌کنند. ویتامین‌ها بر اساس حلالیت در آب یا چربی به دو گروه عمده محلول در آب و محلول در چربی تقسیم می‌شوند. کمبود ویتامین‌ها به مدت طولانی باعث بروز بیماری‌های جدی کمبود می‌شود. بسیاری از ویتامین ها تحت شرایط خاصی از پردازش و ذخیره سازی ناپایدار است. بنابراین سطح آن‌ ها در غذاهای فرآوری شده، ممکن است به‌طور قابل ملاحظه ای کاهش یابد. این امر لزوم بررسی میزان ماندگاری ویتامین‌ها را در غذا در طی فرایند‌های مختلف نشان می‌دهد. روش‌های نوین فرآوری مواد غذایی نظیر فرایند فشار بالا، میدان‌های الکتریکی پالسی ، سردکردن تحت خلا، خشک کردن اسمزی و مواردی دیگر جهت حفظ کیفیت مواد غذایی در سال‌های اخیر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. استفاده از این فرایندهای نوین می‌تواند در ماندگاری بهتر ویتامین‌ها در فرآورده‌های غذایی کمک نمایند.

 

واژه‌های کلیدی: ویتامین، ماندگاری، نگه‌داری غذا، روش‌های نوین فرآوری.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

فصل 1-      مقدمه و کلیات   2

1-1-    مقدمه           2

1-2-    طبقه بندی ویتامین‌ها 3

1-3-    مقدار مورد نیاز ویتامین‌ها 4

1-4-    پیش‌سازها و ضد ویتامین‌ها 6

1-5-    پایداری ویتامین‌ها 7

1-6-    ویتامین‌      A   10

1-6-1-     ساختار و نقش ویتامین A.. 10

1-6-2-     منابع ویتامین‌ A       12

1-6-3-     پایداری ویتامین A.. 13

1-7-    ویتامین E       14

1-7-1-     ساختار و نقش ویتامین E.. 14

1-7-2-     منابع ویتامین E       15

1-7-3-     پایداری ویتامین E   16

1-8-    ویتامین  D      17

1-8-1-     ساختار و نقش ویتامین D.. 17

1-8-2-     منابع ویتامین  D       18

1-8-3- پایداری ویتامین D         18

1-9- ویتامین  C                19

1-9-1- ساختار و نقش ویتامین C.. 19

1-9-2- منابع ویتامین  C            21

1-9-3- پایداری ویتامین  C        21

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

1-10-ویتامین B1 (تیامین) 22

1-10-1- ساختار و نقش تیامین     22

1-10-2- منابع تیامین                 23

1-10-3- پایداری تیامین              23

فصل 2- تاثیر فرایندهای غذایی بر ماندگاری ویتامین‌ها 26

2-1- مقدمه                26

2-2- پیش فرایندها (شست و شو، پوست کنی و آسیاب کردن) 27

2-3- فرایندهای حرارتی.. 28

2-3-1- آنزیم بری                          28

2-3-2- پختن       29

2-3-3- استریلیزاسیون و پاستوریزاسیون. 30

2-4- خشک کردن        31

2-4-1- انجماد   35

2-5- اثر نگه‌داری در ماندگاری ویتامین‌ها 36

2-5-1- تاثیر بسته بندی بر ماندگاری ویتامین‌ها 38

فصل 3- نقش فرایندهای نوین در حفظ ویتامین‌ها 42

3-1- مقدمه                        42

3-2- فرایند فشارهیدرواستاتیک بالا. 44

3-2-1- تاثیر فرایند فشار بالا در ماندگاری ویتامین‌های فرآورده‌های گیاهی.. 48

3-2-2- تاثیر فرایند فشار بالا در ماندگاری ویتامین‌های فرآورده‌های حیوانی.. 51

3-3- میدان‌های الکتریکی پالسی قوی.. 52

3-3-1- تاثیر میدان‌های الکتریکی پالسی بر ماندگاری ویتامین‌ها در غذاهای گیاهی.. 54

3-3-2- تاثیر میدان‌های الکتریکی پالسی بر ماندگاری ویتامین‌ها در غذاهای حیوانی.. 57

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

3-4- اشعه                  58

3-4-1- استفاده از انرژی مایکروویو. 62

3-5- استفاده از امواج فراصوت… 65

3-6- خشک کردن اسمزی.. 67

3-7- سردکردن تحت خلا.. 70

3-8- تاثیر تکنولوژی‌های نوین بر زیست دسترسی ویتامین‌ها 73

فصل 4- غنی سازی غذا با ویتامین‌ها 76

4-1-1- استفاده از تکنولوژی نانو در غنی سازی با ویتامین‌ها 78

فصل 5- بحث و نتیجه‌گیری     82

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………..86

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

کل1-1- ساختار رتینوئیدهای معمول …………………………………………………………………………………………………11

شکل 1-2- ساختار آلفا توکوفرول …………………………………………………………………………………………………….14

شکل1-3- ساختار ارگوکلسیفرول (ویتامین D2) و کوله کلسیفرول (D3)  …………………………………………………  17

شکل 1-4- ساختار L اسید آسکوربیک و L دهیدرو اسید آسکوربیک و فرم‌های ایزومری آن…………………. 20

شکل 1-5- ساختار تیامین و تیامین پیرو فسفات………………………………………………………………………………….22

شکل 2-1- تغییرات ویتامین C بر حسب دما در پودرهای حاصل از خشک کردن ریواس …………………….. 34

شکل 3-1- شمایی از یک فرایند مداوم فشاربالا………………………………………………………………………………… 46

شکل 3-2- شمایی از یک سیستم میدان الکتریکی پالسی…………………………………………………………………….. 54

شکل3-3- اثر توان ماکروویو بر میزان ویتامین C……………………………………………………………………………….. 64

شکل 3-4- شمایی از یک فرایند فراصوت …………………………………………………………………………………………66

شکل 3-5- انتقال جرم در طول تیمار اسمزی ……………………………………………………………………………………..68

فهرست جداول

عنوان                                                صفحه

 

 

جدول 1-1-  مقادیر توصیه شده لازم برای مصرف ویتامین‌ها در روز ……………………………………………………. 5

جدول 1-2- پایداری ویتامین‌ها در شرایط مختلف ……………………………………………………………………………..  9

فصل 1-     مقدمه و کلیات

1-1-   مقدمه

ویتامین‌ها مواد آلی هستند که به‌مقدار کم مورد نیاز می‌باشند، نقش متابولیکی معینی را انجام می‌دهند و بایستی از طریق مواد غذایی مصرفی در دسترس بدن قرار گیرند. موادی که به‌عنوان ویتامین در گونه‌ای ( که قادر به ساختن آن نیست) به‌شمار می‌رود.، ممکن است برای گونه‌ای دیگر که قدرت ساخت آن را دارد، ویتامین محسوب نشود. به‌عنوان مثال ویتامین C بایستی به‌وسیله غذا به بدن انسان، میمون، خوکچه هندی و … برسد در حالی که موش، خرگوش، سگ و برخی دیگر از حیوانات می‌توانند آن را بسازند. گیاهان قادرند ویتامین ‌ها را از عناصری از خاک که در اختیار آن‌ ها قرار می‌گیرد، بسازند. به طور کلی هر چه ارگانیسم پیچیده‌تر باشد، ویتامین‌های بیشتری را باید از راه مواد غذایی به‌دست آورد.

آخرین گروه غذایی ضروری شناخته شده ویتامین‌ها می‌باشد. درک این موضوع نیز ساده است. علاوه بر مقدار کم مورد نیاز، ویتامین‌ها در مواد غذایی نیز به‌مقدار بسیار کم وجود دارند. میزان مورد نیاز حداقل از ویتامینی به ویتامین دیگر متفاوت است. به‌عنوان مثال مقدارمورد نیاز ویتامین B12 فقط چند میکروگرم و نیاز به آسکوربیک اسید 60 میلی گرم در یک روز برای یک انسان معمولی است. از نظر اهمیت، تفاوتی بین ویتامینی که به مقدار زیاد یا کم مورد نیاز است، وجود ندارد (فروزانی، 1381).

واژه ویتامین توسط فانک در سال 1912 پیشنهاد شده است. فانک در جستجوی ماده‌ای در سبوس برنج که قدرت درمان بربری[1] را داشت، فرضیه‌ای را که بیماری می‌تواند به‌وسیله فقدان یک ترکیب غذایی به‌وجود آید را تائید نمود. او معتقد بود که این ماده برای زندگی (Vita) لازم می‌باشد و چون در عامل ضد بربری مواد حاوی ازت وجود داشت، بنابراین واژه ویتامین به آن اتلاق شد. او پیشنهاد کرد ویتامین‌هایی نیز برای حفاظت در مقایل پلاگر[2]،‌ آسکوربوت[3] و راشیتسیم[4] وجود دارد. تحقیقات دیگر نشان داد که ویتامین‌های بسیاری وجود دارند که این بیماری‌ها و حالات دیگر را درمان می‌کنند و فقط چند ویتامین، ساختار آمین دارند. بعدها حرف e که آخر کلمه amine بود،‌ حذف و به‌صورت واژه vitamin درآمد (فاطمی، 1378).

دو گروه از دانشمندان،‌ اسبورن و مندل و مک کلوم و دیویس که به‌طور جداگانه تحقیق می‌کردند گزارش دادند ماده‌ای در چربی وجود دارد ‌که برای رشد و تولید مثل حیوانات ضروری است. به این ماده ویتامین محلول در چربی ویتامین A اطلاق شد تا بدین‌وسیله بین این ویتامین و ویتامین‌های محلول در آب مثل ویتامین B تفاوتی وجود داشته باشد (کمبس، 1992).

تعداد صفحه : 125

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.