رشته حسابداری

دانلود پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

گرایش :حسابداری

عنوان :   تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

دانشکده علوم اداری و اقتصادی

گروه حسابداری، گرایش حسابداری

عنوان پایان نامه:

تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی

ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حسابداری

استاد راهنما:

دکتر مهدی صالحی

اساتید مشاور:

دکتر محمدرضا عباس‌زاده

دکتر علی‌رضا قادری

پاییز 1393

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائیدچون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

چکیده:

هیجانات نقش مهمی را در مدیریت سازمان ایفا می‌کنند، هوش هیجانی مهارتی است که عملکرد افراد را در زمینه‌های رهبری، کار گروهی، ارتباط با مشتری و تصمیم‌گیری بهبود می‌بخشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آموزش‌های دروس حسابداری در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی و همچنین تجربه‌ی کاری بر هوش هیجانی دانشجویان رشته‌ حسابداری می‌باشد. این مطالعه توصیفی- مقطعی از نوع همبستگی است. حجم نمونه‌ی پژوهش شامل 476 نفر از دانشجویان رشته‌های حسابداری، ادبیات، علوم سیاسی، زبان انگلیسی و علوم اجتماعی دانشگاه‌های شهر مشهد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده‌ها از آزمون هوش هیجانی بار-آن و پرسشنامه اس سی ال 90 (SCL 90) استفاده شده است. ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس و کواریان و همچنین تحلیل رگرسیون برای تجزیه تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور متغیر هوش هیجانی به عنوان متغیر وابسته پژوهش و متغیرهای سال تحصیلی، رشته‌ تحصیلی، نوع دانشگاه (دولتی و غیردولتی)، تجربه‌ی کاری، جنیست و مقطع تحصیلی به عنوان متغیرهای مستقل درنظر گرفته شدند همچنین در این پژوهش متغیر سلامت روان (اختلال شخصیت) به عنوان متغیر کنترل منظور گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان از عدم رابطه‌ معناداری بین هوش هیجانی و سالهای تحصیلی (سال اول و چهارم) دارد. اما بین هوش هیجانی دانشجویانی که همراه با تحصیل مشغول به کار می‌باشند نسبت به آنهایی که مشغول کار نیستند تفاوت معناداری وجود دارد، بدین معنی که هوش هیجانی دانشجویانی که با تحصیل مشغول به کار بوده‌اند نسبت به دانشجویانی که فقط مشغول به تحصیل بوده‌اند افزایش یافته است. همچنین بین هوش هیجانی و جنسیت تفاوت معناداری مشاهده شد.

واژگان کلیدی:

هوش هیجانی، رشته حسابداری، تجربه کاری، جنسیت، مقطع تحصیلی، سلامت روان.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 1

1-1- مقدمه 2

1-2- تشریح و بیان موضوع 3

1-3- ضرورت انجام تحقیق 5

1-4- فرضیه‌های تحقیق 5

1-5- اهداف اساسی تحقیق 6

1-6- روش انجام پژوهش 6

1-7- کاربرد نتایج تحقیق 6

1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق 7

1-9- ساختار کلی تحقیق 8

1-10- خلاصه فصل اول 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 9

2-1- مقدمه 11

2-2- هوش 11

2-2-1- تعریف هوش 12

2-2-2- انواع هوش 12

2-3- هوش هیجانی 14

2-3-1- تعاریف هوش هیجانی 15

2-3-2- ابعاد هوش هیجانی 17

2-3-3- دیدگاه‌های هوش هیجانی 19

2-3-3-1- دیدگاه توانمندی 20

2-3-3-2- دیدگاه مختلط 20

2-3-4- مدل‌های هوش هیجانی 21

2-3-5- اهمیت هوش هیجانی 24

2-3-6- اهمیت هوش هیجانی در حسابداری 25

2-3-7- پیشرفت در هوش هیجانی 28

2-3-8- آموزش حسابداری و هوش هیجانی 29

2-3-9- رشته‌ حسابداری و هوش هیجانی 30

2-3-10- تجربه‌ی کاری و هوش هیجانی 31

2-3-11- جنسیت و هوش هیجانی و بررسی آن در حرفه حسابداری 31

2-3-12- سلامت روان و هوش هیجانی 32

2-4- ‌تحقیق‌های پیشین 34

2-4-1- هوش هیجانی 34

2-4-2- آموزش حسابداری هوش هیجانی 36

2-4-3- تجربه کاری و هوش هیجانی 37

2-4-4- جنسیت و هوش هیجانی 38

2-5- خلاصه فصل 40

فصل سوم: روش تحقیق 41

3-1- مقدمه 42

3-2- ‌سوال‌های پژوهش 42

3-3- فرضیه های تحقیق 43

3-4- اهداف اساسی تحقیق 43

3-5- روش تحقیق 44

3-6- قلمرو تحقیق 44

3-6-1- قلمرو موضوعی 44

3-6-2- قلمرو زمانی 44

3-6-3- قلمرو مکانی 44

3-7- جامعه آماری 45

3-8- نمونه آماری 45

3-8-1- حجم نمونه 46

3-9- روش جمع آوری داده ها 47

3-10- ابزار اندازه گیری 47

3-11- روایی و پایایی پرسشنامه 49

3-12- متغیرهای تحقیق 50

3-12-1- متغیر وابسته 50

3-12-2- متغیرهای مستقل 51

3-12-3- متغیر کنترل 52

3-13- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 52

3-14- خلاصه فصل 53

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها 54

4-1- مقدمه 55

4-2- نتایج آمار توصیفی 55

4-3- تحلیل داده‌ها 61

4-4- نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه 61

4-5- بررسی فرض همگنی واریانس‌های متغیرهای پژوهشی 62

4-6- فرضیه‌ اول 63

4-7- فرضیه دوم 64

4-8- فرضیه سوم 65

4-9- فرضیه چهارم 66

4-9-1 تحلیل واریانس 2×2 هوش هیجانی با بهره گرفتن از متغیرهای سال تحصیلی (اول/ چهارم) با تجربه کاری (با تجربه کاری/ دانشجو) در گروه نمونه کل 67

4-9-2 تحلیل واریانس 3×2 هوش هیجانی با بهره گرفتن از متغیرهای سال تحصیلی (اول/ چهارم/ ارشد) با تجربه کاری (با تجربه کاری/ دانشجو) در گروه نمونه کل 68

4-9-3 تحلیل واریانس 3×2 هوش هیجانی با بهره گرفتن از متغیرهای سال تحصیلی (اول/ چهارم/ ارشد) با تجربه کاری (با تجربه کاری/ دانشجو)در گروه نمونه حسابداری 70

4-10- فرضیه‌ پنجم 73

4-11- فرضیه ششم 74

4-12- سلامت روان 75

4-12-1- همبستگی متغیر سلامت روان با هوش هیجانی 75

4-12-2- مقایسه سلامت روان در گروه‌های مورد مطالعه 76

4-13- تحلیل کوواریانس جهت مقایسه هوش هیجانی در سال اول با سال چهارم و ارشد پس از تعدیل کردن نمرات آسیب شناسی روانی در دانشجویان رشته حسابداری 83

4-14- تحلیل کوواریانس جهت مقایسه هوش هیجانی در سال اول با سال چهارم پس از تعدیل کردن نمرات آسیب شناسی روانی در دانشجویان رشته‌های غیرحسابداری 85

4-15- تحلیل کوواریانس جهت مقایسه هوش هیجانی در سال اول با سال چهارم پس از تعدیل کردن نمرات آسیب شناسی روانی، مقایسه بین دو رشته حسابداری و غیرحسابداری 86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 89

5-1- مقدمه 90

5-2- تحلیل یافته ها و نتایج 90

5-3- محدودیت‌های تحقیق 94

5-4- پیشنهادهای پژوهش 95

5-4-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق 95

5-4-2- پیشنهاد برای ‌تحقیق‌های آتی 96

منابع و مآخذ 97

 فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

هیجانات نقش مهمی را در مدیریت سازمان ایفا می‌کنند. هوش هیجانی توانایی افراد را برای شناسایی،  مدیریت و استفاده از هیجانات افزایش می‌دهد (مایر، سالووی و کاروسو[1]، 2001). هوش هیجانی مهارتی است که عملکرد افراد را در زمینه‌های رهبری، کار گروهی، ارتباط با مشتری و تصمیم‌گیری بهبود می بخشد (کوک و همکاران[2]، 2011) و زیدنر، متدوس و روبرت[3] (2009)، هوش هیجانی را توانایی در جهت هدایت رفتار، افكار، ارتباط مؤثر با همكاران، سرپرستان، مشتریان و استفاده از زمان در چگونگی انجام دادن كار برای ارتقای نتایج تعریف می‌كنند. تحقیقات روان‌شناسانی، مثل سالووی و مایر[4] (1990)، گلمن، بویاتزیس و مک‌کی[5] (2002) نشان می‌دهد كه هوش هیجانی در حیطه‌های زیادی كارآیی دارد. از جمله­ی‌ این حیطه‌ها می‌توان به حیطه‌های رابطه درون‌فردی (خودشناسی و خودشكوفایی)، رابطه بین فردی (رابطه اجتماعی)، مشاوره و راهنمایی، كار و اشتغال، مدیریت سازمانی و صنعتی، پیشرفت اقتصادی، رهبری جامعه و … اشاره كرد (براد‌بری و گریوز[6]، 1386). ضرورت کاربرد هوش هیجانی،  پاسخی است به ‌تحقیق‌های رو به رشدی که عنوان می‌کنند محیط کاری صرفا یک محیط منطقی نیست. توجه به هیجانات درمحیط کار موجب بهبود عملکرد و نتایج می‌گردد (زیندر و همکاران، 2009). به نظر  می‌رسد که این توجه و علاقه نشان داده شده به هیجان، واکنشی در برابر افزایش عقل‌گرایی در بسیاری از حوزه های زندگی شخصی و عمومی افراد می‌باشد. باید توجه داشت که با توجه به تعهد‌کاری حسابداران و قواعد کاری مشخص و همچنین تعهد به این قواعد، زمینه خیلی محدودی برای هیجان‌ها وجود دارد. در واقع دیدگاه غالب در ادبیات سنتی این است که حرفه حسابداری تابع عقلانیت است (باربالت[7]، 2001). تضاد اینجاست که، گرچه افراد در اتخاذ تصمیمات کاری براساس هیجانات با مشکل روبرو هستند اما تصمیم گیری در حوزه هایی مانند حسابداری که از عقل گرایی و قواعد مشخصی پیروی می‌کنند با وجود هیجانات بسیار دشوارتر می‌باشد. با این وجود تحولات در مطالعات سازمانی و تئوری‌های تصمیم‌گیری، برخی از فرضیه‌ها اصلی نهفته در غالب عقل و هیجان را به چالش می‌کشند. این تئوری‌ها نشان می‌دهند که هیجان در سازمان‌های سرمایه‌داری معاصر، ایجاد مشکل نمی‌کند بلکه در خدمت آن است. هیجانات و عقل نقطه مقابل هم نیستند، بلکه ارتباط تنگاتنگی با هم دارند (آشکانسی، هارتل و داس[8]، 2002). بنابراین این دیدگاه که حرفه حسابداری صرفاً تابع عقلانیت است پذیرفته نبوده و هیجانات به عنوان یک عامل موثر در حرفه حسابداری باید مدنظر قرار گیرد.

1-2- تشریح و بیان موضوع

در تئوری های جدید تصمیم گیری، هیجانات عاملی برای  کارایی عقل به شمار می رود (هانوچ[9]،  2002). هیجانات از سه طریق به کمک عقل می آید. الف) هیجان به افراد در شناسایی مشکلات و اولویت‌بندی در رسیدگی کمک می‌کند. ب) هیجان در شناسایی عناصر مورد نیاز به منظور تصمیم‌گیری کمک می‌کند. ج) در سطحی عمیق‌تر هیجان به کمک عقل آمده و زمینه را برای ایجاد اهداف مناسب تر فراهم می‌کند (مکفیل[10]، 2004). با توجه به ویژگی‌های یاد شده، بدون شک دانشجویان حسابداری و حسابداران مانند دیگران به صورت مستمر در تصمیمات خود از هیجانات استفاده می‌کنند. با این توصیف، ضرورت دارد که در آموزش حسابداری به هیجانات و همچنین شناسایی و تشخیص پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی حاصل از به کارگیری هیجانات و تاثیر آن بر تصمیم‌گیری‌ها توجه ویژه به عمل آید (مکفیل، 2004). هدف اصلی از آموزش حسابداری، فراهم نمودن حسابدارانی ماهر به منظور ورود به حرفه می باشد.  نیروی انسانی کارآمد در هر کشور به عنوان مزیت رقابتی و یکی از عوامل موفقیت در اقتصاد آن کشور محسوب می‌شود. آموزش عالی به عنوان سرمایه گذاری در نیروی انسانی به منظور ارتقای دانش و مهارت های مورد نیاز جامعه به رشد و توسعه اقتصادی کمک می کند (ستایش و منصوری، 1391). كیفیت نیروی كار وابسته به عملكرد مؤسسات آموزشی و برنامه‌های دانشگاهی است. دانشگاه‌ها باید انتظارات بازار را در دوره های آموزش خود لحاظ کنند و از کسب مهارت و دانش مورد نیاز بازار و آماده بودن فارغ التحصیلان برای ورود به حرفه اطمیان پیدا کنند (پن و هکتور[11]، 2011). همچنین انتقادات بسیاری در مورد عقب بودن آموزش‌های حسابداری از پیشرفت و توسعه در محیط تجاری وجود دارد (هانکوک و همکاران[12]، 2009). محمد و لاشین[13] (2003)، فاصله ایجاد شده بین مهارت های موجود و مهارت های مورد نیار در حرفه حسابداری را به دلیل تغییرات سریع در بازار کار و تغییرات آهسته در سر فصل های درسی می دانند. هانکوک و همکاران (2009) در تحقیق خود نشان می دهند که نیازهای بازار کار و دانشگاهیان در یک راستا نمی‌باشد و فارغ التحصیلان حسابداری از کمبود مهارت‌های ارتباطی در شروع به کار خود رنج می‌برند. کاوانگ و درنان[14] (2008)، انتظارات از دانشجویان حسابداری و کارفرمایان را در زمینه مهارت‌های حرفه‌ای با هم مقایسه می‌کنند و نشان می‌دهند که انتظارات کارفرمایان بسیار بالاتر از مهارت‌های فارغ التحصیلان حسابداری می‌باشد.

تغییرات در نقش و دامنه کار حسابداران حرفه‌ای، از محیط تجاری جهانی در حال تغییر ناشی می شود (هانکوک و همکاران، 2009). کارایی حسابداری در شركت ها وابسته به كیفیت حسابداران آن است و این كیفیت مستقیماً متأثر از سطوح كارآزمودگی و دانش آنهاست. امروزه حسابداران حرفه‌ایی با وضعیت‌های غیرمنتظره زیادی روبه رو می‌شوند، در نتیجه تغییرات ایجاد شده در اهمیت و كیفیت اطلاعات حسابداری،  لزوم تغییر یا بازنگری در آموزش حسابداری به خوبی احساس می‌شود (مشایخی وشفیع پور، 1391). مداخله آموزش به منظور افزایش هوش هیجانی غیر معمول به شمار نمی رود ولی باید توجه داشت که این مسئله بیشتر در ابتدائی و متوسطه کاربرد دارد. با این حال در سطح دانشگاهی نیز ایجاد واحدهای درسی و تمرینات آموزشی برای افزایش هوش هیجانی دانشجویان حسابداری مورد بررسی قرار گرفته است (مکفیل، 2004 و موریس، اربانسکی و فولر[15]، 2005 و میر و تاکر[16]، 2005 ). با توجه به مطالب گفته شده این مسئله مطرح می شود که آیا  دروس حسابداری که هم اکنون در سطح دانشگاه‌ها تدریس می‌شود سطح هوش هیجانی دانشجویان را بالا می برد؟ آیا هوش هیجانی دانشجویان حسابداری دختر و دانشجویان حسابداری پسر یکسان است؟

[1]– Mayer, Salovey and Caruso

[2]– Cook, Bay, Visser, Myburgh and Njorog

[3]– Zeidner, Matthews and Roberts

[4]– Salovey and Mayer

[5]– Goleman, Boyatzis and McKee

[6]– Brad berry and Greaves

[7]– Barbalet

[8]– Ashkanasy, Hartel and Daus

[9]– Hanoch

[10]– Macphil

[11]– Pan and Hector

[12] – Hancock, Howieson, Kavanagh, Kent, Tempone and Segal

[13]– Mohamed  and Lashine

[14]– Kavanagh and Drennan

[15]–  Morris, Urbanski and Fuller

[16]–  Myers and Tucker

تعداد صفحه :131

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.