تربیت بدنی

دانلود پایان نامه تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم کشتی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش : رفتار حرکتی

عنوان : تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم کشتی

دانشگاه فردوسی مشهد

پایان نامه کارشناسی ارشد 

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی

عنوان

تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم کشتی

استاد راهنما

دکتر مهدی سهرابی

استاد مشاور

دکتر حمید رضا طاهری

تابستان: 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چكیده رساله/پایان نامه : هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم کشتی بود.روش این تحقیق نیمه تجربی بود.نمونه آماری در این تحقیق دانشجویان دانشگاه امام رضا بودند که در در نیمسال دوم 92-93 مشغول تحصیل بودند.از این جامعه 45 دانشجو که قابلیت تصویرسازی بالایی داشتند انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه تجربی مورد آزمون قرار گرفتند.به گروه تجربی 1،در 7 جلسه  30 دقیقه ای القاء هیپنوتیزمی داده شدکه در زمینه تکنیک‌های ورزشی ،تمرکز،آرامش بیشتر و رفع خستگی داده شد.در گروه تجربی 2،در 7جلسه به مدت 30 دقیقه تمرین بدنی داده شد که شامل مهارت یک خم کشتی بود.گروه تجربی 3،در 7 جلسه 30 دقیقه‌ای، 15 دقیقه هیپنوتیزم و 15 دقیقه تمرین بدنی صورت گرفت.قابلیت تصویرسازی این آزمودنی‌ها از طریق پرسشنامهMIQ-R  همگن شد.در این تحقیق از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون Tهمبسته ،تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر وآزمون تعقیبی توکی)برای تحلیل داده ها استفاده شد.تجزیه و تحلیل دادها نشان دادند در مرحله اکتساب تفاوت معنی داری وجود دارد و روش تمرین ترکیبی از سایر روش ها برتر بوده و روش تمرین بدنی نیز از روش هیپنوتیزم در اکتساب مهارت یک خم برتری داشت ولی این تفاوت در آزمون یادداری مشاهده نشد و در این مرحله بین گروه های تمرین بدنی و هیپنوتیزم تفاوت معنی داری مشاهده نشد ولی مشخص شد که تمرین ترکیبی هیپنوتیزم و بدنی منجر به کسب نتیجه بهتر و یادگیری بهتر مهارت یک خم شده است.

کلید وازه:

1.یادداری

2.اکتساب

3.هیپنوتیزم

4.تمرین بدنی

5.  

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول :مقدمه  
بیان مسئله 3
ضرورت و اهمیت تحقیق 6
اهداف تحقیق 7
اهداف ویژه 7
فرضیه‌های تحقیق 8
ملاحضات تحقیق 8
تعاریف مفهومی و عملیاتی 9
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق  
تعریف یادگیری حرکتی 11
تعریف هیپنوتیزم 13
تاریخچه هیپنوتیزم 15
هیپنوتیزم در ایران در قرن اخیر 20
تفاوت هیپنوتیزم و مانیه تیزم 21
نظریه‌های هیپنوتیزم 22
نظریه‌های فیزیولوژیک 22
نظریه‌های روانشناختی 27
مؤلفه‌های هیپنوتیزم 29
انواع هیپنوتیزم 29
فازهای مختلف هیپنوتیزم 30
مراحل دستیابی به خلسه هیپنوتیزمی 31
ارتباط تلقین و یادگیری 33
هیپنوتیزم به عنوان مهار مغزی 34
محدودۀسنی برای انجام هیپنوتیزم درمانی 35
ممنوعیت هیپنوتیزم 35
هیپنوتیزم پذیری افراد 37
روش‌های مختلف هیپنوتیزم کردن 38
کاربرد هیپنوتیزم در ورزش 41
تصویر سازی هیپنوتیزمی 48
عنوان صفحه
جمع بندی کلی 48
فصل سوم : روش تحقیق  
جامعه آماری 52
جامعه آماری و نمونه آماری 52
متغیرهای تحقیق 53
ابزار مورد استفاده 53
روش اجرا 53
محدودیت‌های پژوهش 54
روش آماری 54
فصل چهارم : یافته های تحقیق  
توصیف اطلاعات 57
بررسی توصیفی دادها 57
تجزیه و تحلیل اطلاعات 57
آزمون فرضیه‌های تحقیق 60
فصل پنجم : بحث  و نتیجه گیری  
خلاصه تحقیق 71
نتایج تحقیق 71
بحث و بررسی نتایج 72
پیشنهادات برای تحقیقات آینده 75
پیشنهادات کاربردی 75
منابع 77

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول (4-1)مربوط به توانایی تصویر سازی شرکت کنندگان 57
جدول (4-2)آماره‌های توصیفی متغییر وابسته در مراحل مختلف 58
جداول(4-3)مربوط به آزمون کلموگروف اسمیرنف 59
جدول(4-4)آزمون t همبسته وابسته اجرای مهارت یک خم کشتی در گروه هیپنوتیزم 60
جدول(4-5)آزمون t همبسته وابسته  اجرای مهارت یک خم کشتی در گروه تمرین بدنی 61
جدول(4-6)آزمونt همبسته وابسته اجرای مهارت یک خم کشتی در گروه هیپنوتیزم و تمرین بدنی 62
جدول(4-7)آزمون t همبسته وابسته یادگیری مهارت یک خم کشتی در گروه هیپنوتیزم 63
جدول(4-8)آزمون t همبسته وابسته به یادگیری مهارت یک خم کشتی در گروه تمرین بدنی 64
جدول(10-4)آزمون t همبسته وابسته به یادگیری مهارت یک خم کشتی در گروه تمرین بدنی و هیپنوتیزم 65
جدول (11-4) نتایج ازمون تحلیل واریانس عاملی در مرحله اکتساب مهارت یک خم کشتی 66
جدول 12-4 نتایج آزمون تعقیبی توکی در مقایسه تغییرات گروه ها بین پیش آزمون و اکتساب مهارت یک خم کشتی 67
جدول (13-4) نتایج ازمون تحلیل واریانس عاملی در مرحله یادداری 68
جدول (14-4) نتایج آزمون توکی در مقایسه تغییرات بین گروه ها بین گیش آزمون ئ یادداری مهارت یک خم کشتی 69

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار(4-1)مقایسه پیش آزمون و اکتساب مهارت یک خم کشتی در گروه هیپنوتیزم 60
نمودار(4-2)مقایسه پیش آزمون و اکتساب مهارت یک خم کشتی گروه تمرین بدنی 61
نمودار(4-3)مقایسه پیش آزمون و اکتساب مهارت یک خم کشتی گروه هیپنوتیزم و تمرین بدنی 62
نمودار (4-4)مقایسه پیش آزمون و یادداری مهارت یک خم کشتی گروه هیپنوتیزم 63
نمودار (4-5)مقایسه پیش آزمون و یادداری مهارت یک خم کشتی گروه تمرین بدنی 64
نمودار (4-6)مقایسه پیش آزمون و یادداری مهارت یک خم کشتی گروه تمرین بدنی و هیپنوتیزم 65

مقدمه:

یکی از زمینه‌های علوم ورزشی که در سال‌های اخیر موجب ارتقای کیفیت عملکرد ورزشکاران و ثبت رکوردهای بهتر و برتری آن‌ ها در رقابت‌ها شده است علم روانشناسی ورزشی است.روانشناسی ورزش به عنوان یکی از شاخه‌های علوم تربیت بدنی و ورزشی سعی دارد به سؤالات مربوط به رفتار بشر در حوزه ورزش پاسخ دهد.

برای بهبود در اجرای مهارت‌های ورزشی و در نهایت موفقیت ورزشی که هدف تمام مربیان و معلمان ورزشی و ورزشکاران است،علاوه بر جنبه‌های جسمانی و اصول بیومکانیکی،عوامل روانی نیز وجود دارند وبایستی مورد توجه قرار گیرند.روانشناسی ورزش از یافته‌های روانشناسی برای مطالعه رفتار حرکتی استفاده می‌کند و به یادگیری حرکتی و اجرا توجه دارد و عوامل روانشناختی مؤثر بر یادگیری،اجرا و مهارت‌های حرکتی را بررسی می‌کند

روانشناسان برای بهبود کنترل عوامل روانی مؤثر بر یادگیری و اجرای مهارت ورزشی در تمرین و مسابقه از  فنون مختلفی استفاده می‌کنند. آن‌ ها با توجه به شرایط از محرک‌ها و آرام بخش‌های روانی مختلفی استفاده می‌کنند. مربیان در تمام سطوح ار روش‌های روانشناختی مانند کنترل هیجان،تصویرسازی ذهنی،هدف چینی،بازداری تفکر،تمرکز و افزایش اعتماد به نفس کمک می‌گیرند تا ورزشکاران را در اجرای بهتر یاری نمایند.

روشی که به تازگی مورد توجه محققین روانشناس ورزشی قرار گرفته است،مطالعه اثرات هیپنوتیزم[1] بر عملکرد و یادگیری ورزشکاران می‌باشد استفاده کاربردی از هیپنوتیزم به مرور زمان جایگاه خویش را در تمرینات و صحنه رقابت‌های ورزشی پیدا کرده است.وقتی ورزشکار در حالت هیپنوتیزمی قرار دارد،افزایش تمرکز،به وجود آمدن حالت جذبه و خلسه،انفکاک و کاهش آگاهی از محیط و همچنین داشتن تلقین پذیری برای وی ایجاد می‌شود.چنانچه ورزشکار در این حالت به درستی هدایت شود، می‌تواند افزایش بهبود عملکرد را تجربه نماید.

در حال حاضر نیز با آنکه تحقیقات متعدد و مختلفی توسط دانشمندان بسیاری از جمله روان پزشکان یا روانشناسان و فیزیولوژیست‌ها انجام شده و سعی بر روشن سازی ماهیت هیپنوتیزم داشته‌اند، لیکن هنوز برداشت ذهنی مردم و حتی بسیاری از دانشجویان و دانش آموختگان نسبت به هیپنوتیزم یک برداشت غیر عملی است،و با وجود آنکه محققان تا کنون به سؤالات زیادی پاسخ داده‌اند ،اما ابهامات و تناقضاتی نیز وجود دارد که انجام تحقیقات بیشتر را در این خصوص ضروری می‌سازد.

بیان مسئله:

روانشناسان ورزشی اساساَ بر این باورند که برای ایجاد و حفظ عملکردهای مطلوب ورزشی به مهارت‌های ذهنی نیاز است(هاردی و نلسون[2] 1989).روانشناسان برای کنترل و بهبود عوامل روانی مؤثر بر یادگیری و اجرای مهارت ورزشی در تمرین و مسابقه از روش های مختلفی استفاده می‌کنند.یکی از این تکنیک‌ها که می‌تواند آرام بخش‌ روانی باشد،هیپنوتیزم است. آن‌ ها معتقد هستند که به کمک هیپنوتیزم می‌توان رفتار انسان را به شکلی عملی و کنترل شده مورد مطالعه قرار داد(پوهارت و تاد[3]).بر اساس کتاب روانشناسی کاپلان و سادوک هیپنوتیزم یک روش درمانی است که با تغییر حالت هوشیاری و استفاده از سه مولفه تمرکز،انفکاک و کاهش آگاهی محیطی،مخاطب را در شرایطی قرار می‌دهد که می‌توان فرایند درمان هیپنوتیزم را در مورد بیمار به کار برد(سهرابی 1388).هیپنوتیزم نیز مانند تصویرسازی ذهنی یک فرایند رفتاری شناختی است ،که داری عملکرد ادراکی(مربوط به شناخت) و انگیزشی(مربوط به انگیزش) هستند.در احساس شناخت هیپنوتیزم برای طرز فکر ورزشکاران در مورد خودشان،طرز عملکردشان و یادگیری مهارت‌های جدید مورد استفاده قرار گرفته و در احساس انگیزش،هیپنوتیزم برای کنترل هیجانات،کاهش اضطراب،افزایش و یا کاهش برانگیختگی،افزایش تلاش مورد استفاده قرار گرفته است.

روان شناسان، به‌تدریج به این تصور که هیپنوتیزم، انسان را به موجودات عجیب، منفعل و سلطه پذیری تبدیل می‌کند را کنار می‌گذارند و این باور را جایگزین می‌کنند که برای ایجاد رفتار و واکنش‌های طبیعی، باید به هیپنوتیزم متوسل شد. آن‌ ها، به تدریج متقاعد می‌شوند که به کمک هیپنوتیزم می‌توان رفتار انسان را به شکل عملی و کنترل شده مورد مطالعه قرار داد (پوهارت و تاد [4]).

تغییراتی که در سیستم فیزیولوژی بدن ما در اثر هیپنوتیزم رخ می‌دهد تأثیراتی همه جانبه است . تغییر، در عضلات ارادی و غیرارادی، اعضاء و غدد ، حواس پنج گانه و تغییراتی در ناحیه مغز مانند جریان خون ناحیه ای مغز ، قشر مغز و امواج مغزی می‌باشد که علاوه بر افراد عادی در ورزشکاران نیز مشاهده می‌شودوتغییرات ایجاد شده در بهبود عملکرد ورزشی آنان مؤثر بوده است (ویلیامسون[5] وهمکاران،2002).

روانشناسان معتقدند که تصویرسازی و آرام سازی هنگامی که با یکدیگر ترکیب شوند اثرات مطلوب‌تری بر عملکرد خواهند داشت.حال به منظور افزایش کارایی و عملکرد ورزشکاران،استفاده از خلسه هیپنوتیزمی که زمان و تمرکز بیشتری را در اختیار فرد می‌گذارد تا تمام حرکات و مسابقه را در ذهن خود بیاورد می‌تواند مؤثر باشد.

علاقه به‌تأثیرهیپنوتیزم بر عملکرد ورزشی از سال 1889 آغاز گردید .مول (1985) ادعا کرد که آزمودنی‌های که تحت تأثیر هیپنوتیزم قرار می‌گیرند از چنان قدرت عضلانی بر خوردار خواهند شد که در شرایط عادی امکان‌پذیر نخواهد بود. هوارد [6]و ریردون در سال 1986 به بررسی اثر هیپنوتیزم بر خود انگاره و کاهش اضطراب، رشد ، عضلانی و عملکرد عصبی عضلانی پرداختند و دریافتند که هیپنوتیزم باعث افزایش عملکرد افراد می‌شود. اگر چه هیپنوتیزم توسط روانشناسان ورزش مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما فقط بررسی تجربی محدودی در زمینه‌ی تأثیر هیپنوتیزم بر روی عملکرد ورزشی ، حرکتی و جسمانی انجام شده است. (تیلور  وهمکاران[7] 1993). میرز[8] وهمکاران( 1996) نشان دادند که طرح‌های شناختی رفتاری مانند هیپنوتیزم در بهبود عملکرد ورزشکاران تأثیر دارد. توانایی، در ایجاد تغییرات گسترده و عمیق در عملکرد ورزشی در ورزش ژیمناستیک که مستلزم کاربرد مهارت‌های پیچیده است قابلیت هیپنوتیزم را هر چه بیشتر نمایش می‌دهد. تصویرسازی در حالت هیپنوتیزم توانست سرعت یادگیری فنون متعدد و پیچیده، اجرای آن‌ ها و همچنین قابلیت انعطاف را بیشتر نماید تا ورزشکار نیروی خود را متمرکز نماید (لیگت[9] و هامادا[10] ،1993).

تیلور و گرسن[11](1992) هیپنوتیزم آمیخته با تصویرسازی ذهنی را در ارتقای عملکرد تنیس مؤثرتر از تصویرسازی ذهنی به تنهایی. دانسته‌اند. یافته‌های آن‌ ها نشان داده است که تصویرسازی ذهنی آمیخته با القای هیپنوتیزمی پیشرفت چشمگیری را در قابلیت انجام تکنیک وعملکرد به همراه داشت. همچنین نشان داده شده است که هیپنوتیزم بر امتیازات به دست آمده بازیکنان فوتسال در آزمون شوت به دروازه تاثیر دارد و گروه آزمایشی بر اثر مداخله ی هیپنوتیزم،امتیازات مثبت بیشتری در آزمون شوت به دروازه به دست آورده است(حیدری و همکاران1388).سهرابی و همکاران(1386) مطالعه موردی بر روی یک شمشیرباز حرفه‌ای انجام دادند وبه این نتیجه رسیدند که هیپنوتیزم باعث بالا رفتن اعتماد به نفس می‌شود و در نتیجه در بهبود عملکرد ورزشکار تأثیرگذار است.

واسکوز[12](2005)نشان داد که گروه مداخله هیپنوتیزمی به طور قابل توجهی امتیازات بهتری از گروهی که هیپنوتیزم دریافت نکردند، در امتیازات دریبل زدن،دفاع کردن و پرش سه گام در پایان جلسات به دست آوردند.

ادوارز[13] و همکاران(1986)نشان دادند که هیپنوتیزم در مورد عملکرد افراد با تعقیب سنج گردان تأثیری ندارد  و همچنین تیموری و همکاران(1390)به این نتیجه رسیدند که تصویرسازی هیپنوتیزمی تأثیری بر یادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال ندارد.

بنابراین با کمی تأمل در مطالعات هیپنوتیزم در ورزش،مشخص می‌شود که بیشتر محققین این حوزه به بررسی اثرات هیپنوتیزم بر عملکرد انجام شده و بااین وجود باز هم تناقضاتی در زمینه تاثیر هیپنوتیزم بر عملکرد مشاهده می­ شود از طرفی کمتر به تاثیر هیپنوتیزم بر یادگیری پرداخته شده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است بررسی دقیق تر تأثیر هیپنوتیزم بر یادگیری و بهبود اجرای یاد گیرنده‌ها گام مؤثری در جهت کاربردی کردن این مهارت روانی و رواج آن در همه محیط‌های ورزشی خواهد از این رو محقق سعی بر این دارد که آیا هیپنوتیزم براکتساب و یادداری مهارت یک خم کشتی تأثیر دارد؟

تعداد صفحه : 91

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.