رشته حسابداری

دانلود پایان نامه تأثیر مدیریت سود فزاینده و مدیریت سود کاهنده بر کیفیت سود

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان : تأثیر مدیریت سود فزاینده و مدیریت سود کاهنده بر کیفیت سود

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد وحسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته حسابداری

عنوان : تأثیر مدیریت سود فزاینده و مدیریت سود کاهنده بر کیفیت سود

استاد راهنما:

دکتر یداله تاری وردی

استاد مشاور:

دکتر فرزانه حیدر پور

زمستان 1392

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                صفحه
فصل اول:کلیات طرح
1-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2) بیان مساله تحقیق……………………………………………………………………………………….. 3
1-3) اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن……………………………………………………. 6
1-4) هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 6
1-5) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………….. 7
1-6) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 8
1-7) تعریف واژگان کلیدی………………………………………………………………………………… 9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 11
2-2) تئوری نمایندگی………………………………………………………………………………………… 12
2-2-1)مشکلات نمایندگی…………………………………………………………………………………. 15
2-3) مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن…………………………………………………….. 15
2-3-1) مفهوم سود از دیدگاه اقتصادی………………………………………………………………… 17
2-3-2) مفهوم سود از دیدگاه حسابداری……………………………………………………………… 18
2-3-3) اهداف گزارشگری سود………………………………………………………………………….. 18
2-4) مدیریت سود…………………………………………………………………………………………….. 18
2-5) فرضیه ها و نظریه های مدیریت سود…………………………………………………………… 20
2-5-1) فرضیه مکانیکی……………………………………………………………………………………… 20
2-5-2) فرضیه بازار کارا…………………………………………………………………………………….. 21
2-5-3) نظریه اثباتی…………………………………………………………………………………………… 21
2-6 ) مدیریت سود یا تقلب……………………………………………………………………………….. 22
2-7) انگیزه های مدیریت سود……………………………………………………………………………. 23
2-7-2) انگیزه های سیاسی…………………………………………………………………………… 24
2-7-3) انگیزه های مالیاتی…………………………………………………………………………………. 25
2-7-4) افزایش قیمت در عرضه نخستین سهام …………………………………………………….. 25
2-7-5) جذب سهامدار جدید…………………………………………………………………………….. 26
2-7-6) شرایط تأمین مالی بهتر……………………………………………………………………………. 26
2-7-7) حداكثر نمودن پاداش مدیران…………………………………………………………………… 27
2-7-8) اعتبار، شهرت و امنیت شغلی مدیر…………………………………………………………… 29
2-7-9) قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………… 29
2-7-10) عدم تخلف از قراردادهای بدهی……………………………………………………………. 29
2-7-11) تغییرات در مدیران ارشد اجرایی……………………………………………………………. 30
2-7-12) مدیریت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات…………………………………………… 30
2-8) ابزار های مدیریت سود …………………………………………………………………………… 31
2-8-1) نحوه برخورد مدیریت به حسابداری معاملات…………………………………………… 31
2-8-2) انتخاب و تغییر اصول حسابداری…………………………………………………………….. 31
2-8-3) مدیریت اقلام تعهدی……………………………………………………………………………… 32
2-8-4) قیمت های انتقالی………………………………………………………………………………….. 33
2-8-5) تصمیمات اقتصادی واقعی………………………………………………………………………. 33
2-9 ) پیدایش نظریه كیفیت سود……………………………………………………………………….. 33
2-10 ) مفاهیم و دیدگاه های مختلف پیرامون كیفیت سود……………………………………. 34
2-11 ) اهمیت ارزیابی كیفیت سود……………………………………………………………………. 37
2- 12) معیارهای ارزیابی کیفیت سود……………………………………………………………….. 39
2-12-1)مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژه گی های سود……………………. 39
2-12-2)مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود و اقلام تعهدی و وجه نقد…….. 39
2-12-3)مفهوم کیفیت سود بر اساس ویژگی های کیفی چارچوب نظری هیأت استانداردهای حسابداری مالی 40
2-12-4) مفهوم کیفیت سود بر اساس تاثیر گذاری در تصمیم………………………………. 40
2-13) عناصرکیفیت سود ………………………………………………………………………………… 40
2-14) روش­های ارزیابی کیفیت سود ………………………………………………………………. 41
2-14-1)روش مبتنی بر مربوط بودن با ارزش سهام……………………………………………. 41
2-14-2) روش مبتنی بر محتوای اطلاعاتی…………………………………………………………… 41
2-14-3 ) روش مبتنی بر توانایی پیش بینی…………………………………………………………… 41
2-14-4) روش مبتنی بر سود اقتصادی………………………………………………………………… 41
2-15) پیامد های اقتصادی کیفیت سود…………………………………………………………………. 42
2- 16) مطالعات و تحقیقات خارجی……………………………………………………………………. 43
2- 17) مطالعات و تحقیقات داخلی……………………………………………………………………… 44
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 47
3-2 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………. 47
3-2-1 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………….. 48
3-2-2 جامعه و نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………….. 48
3-2-3 ابزار جمع آوری داده های تحقیق……………………………………………………………… 49
3-3 فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 49
3-4 مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………… 50
3-5 متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………. 52
3-5-1 متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………… 52
3-5-2 متغیر های وابسته……………………………………………………………………………………. 52
3-5-3 متغیرهای کنترلی…………………………………………………………………………………….. 53
3-5-4 متغیرهای مجازی……………………………………………………………………………………. 54
3-6  روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات……………………………………………………….. 54
3-6-1 روش داده های پانل……………………………………………………………………………… 55
3-6-1-1 روش اثراث ثابت……………………………………………………………………………… 56
3-6-1-2  روش اثرات تصادفی………………………………………………………………………… 56
3-6-1-3  آزمون چاو………………………………………………………………………………………… 56
3-6-1-4  آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………… 57
3-6-2  آزمون معنی دار بودن مدل……………………………………………………………………. 57
3-6-3  آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق…………………………………………………….. 58
3-6-4  آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی………………………………… 59
3-6-4-1  فرض نرمال بودن متغیرها و باقی‌مانده‌ها……………………………………………….. 59
3-6-4-2  فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل…………………………………… 60
3-6-4-3  فرض مستقل بودن باقیمانده ها……………………………………………………………. 60
3-6-4-4. فرض همسانی واریانس باقیمانده ها……………………………………………………… 61
3-6-5  تحلیل همبستگی……………………………………………………………………………………. 62
3-6-5-1  ضریب تعیین……………………………………………………………………………………. 62
3-6-5-2  ضریب همبستگی………………………………………………………………………………. 62
3-6-6  تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها………………………………………. 63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 64
4-2)آمار توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………. 64
4-3 ) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق ………………………………………… 68
4-4 ) بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق………………………………………………………. 69
4-5 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………. 71
4-6 )خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………….. 84
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1 )مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 86
5-2) خلاصه و نتیجه گیری……………………………………………………………………………….. 86
5-2-1) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق و فرضیه های فرعی آن……………….. 88
5-2-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق و فرضیه های فرعی آن……………….. 90
5_3 ) بررسی تطبیقی یافته های تحقیق…………………………………………………………………. 91
5_4 )پیشنهاد های تحقیق……………………………………………………………………………………. 92
5_4_1) پیشنهاد هایی برخاسته از نتایج تحقیق……………………………………………………… 92
5_4_2) پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی…………………………………………………….. 93
فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………… 94

 

 

 

 

 

فهرست نگاره ها

عنوان                                                                                 صفحه
2-1) نگاره (مدلهای ارزیابی کیفیت سود)……………………………………………………………… 36
4-1 ) نگاره (آمار توصیفی متغیرهای تحقیق)………………………………………………………… 65
4-2) نگاره (آمار توصیفی متغیرهای کیفیت سود بر اساس کاهنده و فزاینده)…………….. 67
4-3) نگاره (نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق)……………………………………… 68
4-4) نگاره (نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرایند نرمال سازی)…… 69
4-5) نگاره ( ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق)…………………… 70
4-6) نگاره ( نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل های اول تا چهارم تحقیق)……………. 72
4-7) نگاره (نتایج برآورد مدل های اول تا چهارم تحقیق)……………………………………….. 73
4-8) نگاره (نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل های پنجم تا هشتم تحقیق)…………….. 78
4-9) نگاره ( نتایج برآورد مدل های پنجم تا هشتم تحقیق)…………………………………….. 80
4-10) نگاره (خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها)……………………………………………………….. 84

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                 صفحه
4-1) نمودار(متوسط روند سالانه سطح مدیریت سود در میان شرکت های نمونه)…….. 36
4-2 ) نمودار (متوسط روند سالانه پایداری سود و توان پیش بینی سود شرکت های نمونه)……… 67
4-3) نمودار (توزیع فراوانی باقیمانده های مدل های اول تا چهارم تحقیق)…………….. 74
4-4) نمودار( توزیع فراوانی باقیمانده های مدل های پنجم تا هشتم تحقیق)……………. 81
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

لاللبل

 

 

 

 

فصل اول

کلیات طرح

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه:

هدف اولیه گزارش های مالی حل نمودن مشکل عدم تقارن اطلاعاتی است. به بیان بهتر هدف گزارشگری مالی، فراهم آوردن اطلاعاتی است که سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر استفاده کنندگان را در اتخاذ تصمیمات اقتصادی یاری رساند. کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ایران بیان می کند که صورتهای مالی اصلی ترین ابزار گزارش گری اطلاعات مالی به افراد خارج از واحد انتفاعی است و اطلاعات مالی فراهم شده توسط سیستم حسابداری تنها هنگامی می تواند در فرایند تصمیم گیری های اقتصادی استفاده کنندگان مفید واقع شده و مورد استفاده قرار گیرد که از حداقل استانداردهایی برخوردار باشد. این استانداردهای دستوری تحت عنوان “خصوصیات کیفی” اطلاعات حسابداری بیان می شوند و می توانند بر میزان سودمندی اطلاعات بیفزایند.

از طرفی در امور اقتصادی استفاده کنندگان، همواره برای تصمیم گیری و انجام تحلیل های خود به اطلاعات دقیق و قابل اتکایی نیازمندند و طبیعتاً فقدان اطلاعات مناسب و مربوط، موجب اخلال در تصمیم گیری آنان می شود. ارقام و گزارشهای مالی، بخش مهمی از داده ها و اطلاعات مورد نیاز این فرایند محسوب می شوند.(دستگیر و همکاران،1391)

صورت سود و زیان، یکی از صورتهای مالی اساسی است که این هدف را برآورده می سازد. محصول صورت سود و زیان، سود خالص است و یکی از اطلاعات مالی بسیار مهمی است که توسط سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی استفاده می گردد.

ولی باید به این نکته توجه شود که سود به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی، امکان دارد منعکس کننده عملکرد واقعی شرکتها و مدیریت آنان نباشد, زیرا به دلیل قابلیت انعطاف ذاتی استانداردهای حسابداری، تفسیر و به کارگیری روش های حسابداری در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران می شود اما اهداف مدیریت با سهامداران هماهنگ نیست (نظریه نمایندگی) بنابراین امکان دستکاری و “مدیریت سود” وجود دارد. این کار با نزدیک کردن سود گزارش شده به میزان سود مورد نظر انجام می شود. به همین علت، علاوه بر کمیت سود، باید به کیفیت آن نیز توجه شود.

تعداد صفحه : 121

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.