عمران

دانلود پایان نامه تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران 

گرایش : مکانیک خاک و پی 

عنوان :  تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی       


دانشکده مهندسی

گروه مهندسی عمران

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی

 عنوان:

تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان (BOS) بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی

­استاد راهنما:

دکتر مسعود مکارچیان

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

3……………………………………………………………………………………………………….. کلیات

5…………………………………………………………………………………………………….  اهداف پایان‌نامه

6……………………………………………………………………………………..  معرفی فصل‌های پایان‌نامه

 فصل دوم: تثبیت خاک رس با آهک و سرباره فولادسازی و اثر سولفات بر خاک رس تثبیت شده با آهک

9…………………………………………………………………………………………………………….  مقدمه

11…………………………………………………………………………………………………..  کانی‌های رس

11……………………………………………………………………………………….. ترکیب و ساختمان کانی‌های رس

13……………………………………………………………………………………………………. کائولینیت

14…………………………………………………………………………………………………….. ایلیت

15……………………………………………………………………………………………  مونت موریلونیت

16………………………………………………………………………………………  ویژگی‌های کانی‌های رس

16………………………………………………………………………………………….. ظرفیت تبادل کاتیونی

16……………………………………………………………………………………………………تثبیت خاک

17…………………………………………………………………………………………………  اهداف تثبیت

18……………………………………………………………………………………… تثبیت خاک با آهک

23…………………………………………………………………………………خاک‌های مناسب جهت تثبیت با آهک

24……………………………………. ویژگی‌های خاک تثبیت شده با آهک در مقایسه با خاک تثبیت نشده

24……………………………………………………………………… تعیین درصد آهک مناسب

26…………………………………………………………………………….  روش اشتو

26………………………………………………………………………..استفاده از آزمایش

27……………………………………………………………. استفاده از آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده

28………………………………………………………………………………………… استفاده از روش نشانه خمیری

28………………………………………………………………………………………………… pH2- روش

29……………………………………………………………………..- واکنش‌های شیمیایی بین خاک و آهک

29……………………………………………………………………………………………………… تبادل یونی

30………………………………………………………………………………..واکنش‌های پوزولانی

31…………………………………………………………………………. واکنش‌ کربناسیون

32…………………………………………………………………………….  تأثیر آهک بر مشخصات خاک

33……………………………………………………………………………تأثیر آهک بر هدایت الکتریکی

34……………………………………………………………………………………….. خاک pH2- تأثیر میزان آهک بر

35………………………………………………………………………………. تأثیر میزان آهک بر نفوذپذیری خاک

36…………………………………………………………………………………………….. تأثیر آهک بر حدود اتربرگ

36………………………………………………………………………………….  تأثیر آهک بر وزن مخصوص خشک

37………………………………………………………………………………………تأثیر آهک بر روی مقاومت خاک

38………………………………………………………………………………………..مرور کلی بر پژوهش‌های انجام شده

43………………………………………………………………………………… تأثیر سولفات بر واکنش‌های خاک و آهک

43…………………………………………………………………………………………….. مقدمه

53…………………………………………………………………………………………تأثیر سولفات بر حدود اتربرگ

55………………………………………………………………………………………..  تأثیر سولفات بر خصوصیات تراکم

57……………………………………………………………………. بررسی اثر سولفات‌ها بر خاک‌های تثبیت شده

60………………………………………………………………………………………………………………تورم ناشی از سولفات

62…………………………………………………………………………………………………………………………اترینگایت

63………………………………………………………………………………………..مکانیزم تورم ناشی از اترینگایت

64…………………………………………………………………………….. روش‌های کاهش اثرات نامطلوب سولفات‌ها

65…………………………………………………………………………….روش دو مرحله‌ای اختلاط خاک و آهک

67……………………………………………………………………………………………………………..روش عمل‌آوری

67…………………………………………………………………………..  استفاده از تثبیت کننده‌های بدون کلسیم

68……………………………………………………………………………………. استفاده از ژئوتکستایل – ژئوگرید

68…………………………………………………………………………………..جایگزینی با سرباره کوره ذوب آهن

71………………………………………………………………………………………………………….خلاصه و نتیجه‌گیری

 فصل سوم: دوام خاک در برابر یخ زدن و آب شدن و تر و خشک شدگی

75……………………………………………………………………………………………………………..تورم در اثر یخبندان

76…………………………………………………………………………………اثرات منفی یخبندان بر روسازی راه‌ها

76…………………………………………………………….عوامل اساسی برای متورم شدن روسازی در اثر یخبندان

76……………………………………………………………………………………………..راهکارهای جلوگیری از یخبندان

77………………………………………………………………………………………..خاک‌های حساس در برابر یخ‌زدگی

80…………………………………………………………………………………………………….مروری بر مطالعات گذشته

96…………………………………………………………………………………………………………..خلاصه و نتیجه‌گیری

 فصل چهارم: مصالح و روش‌های آزمایش

99…………………………………………………………………………………………………مقدمه

100…………………………………………………………………………………………  مصالح به کار برده شده در تحقیق

100…………………………………………………………………………………………………………… آزمایش دانه‌بندی

101……………………………………………………………………………………………………… دانه‌بندی کائولینیت

101………………………………………………………………………………… آزمایش تعیین درصد رطوبت خاک

101………………………………………………………………………………………………… آزمایش تعیین چگالی

102………………………………………………………………………………………………… آزمایش حد روانی و خمیری

102…………………………………………………………….. آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده (تک‌محوری)

104………………………………………………………………………………… ابعاد نمونه

104……………………………………………………………………………. تهیه و ساخت نمونه

104…………………………………. تهیه خاک آلوده به مواد شیمیایی (سولفات سدیم و منیزیم)

106………………………………………………………………..ساخت نمونه‌‌‌ها جهت آزمایش تک‌محوری

108……………………………….. نمونه‌های به کار برده شده در آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده

109………………………………………………………………………………………… آزمایش یخ زدن و آب شدن

111……………………………………………………………………………………………….آزمایش تر و خشک شدگی

112…………………………………………………………………………………………..ترکیب نمونه‌های مورد آزمایش

114……………………………………………………………………………………………………..خلاصه

 فصل پنجم: نتایج آزمایش‌ها و تحلیل نتایج

117…………………………………………………………………………………………………….مقدمه

118……………………………………………………………………………………….. نتایج آزمایش‌های اولیه خاک رس

118………………………………………………………………………………….دانه‌بندی خاک رس کائولینیت

118…………………………………………………………………………….خواص مهندسی خاک رس

119…………………………………………………………………………….کانی‌شناسی مصالح مصرفی

119…………………………………………………………………………..خاک رس کائولینیت

119……………………………………………………………………………………….آهک

120……………………………………………………………………………………. سرباره

120………………………………………………………………………… ترکیب نمونه‌های مورد آزمایش

122……………………………………………………… نتایج آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده

122………………………………………..نتایج آزمایش‌ها پس از اعمال سیکل‌های یخ زدن و آب شدن

122……………………………………………………………………………..خاک بدون آلودگی

127………………………………………………………………………..خاک آلوده به سولفات سدیم

130…………………………………………………………………….خاک آلوده به سولفات منیزیم

133…………………… مقاومت فشاری محدود نشده پس از اعمال سیکل‌های تر و خشک شدگی

133…………………………………………………………………………………….خاک بدون آلودگی

136……………………………………………………………………………. خاک آلوده به سولفات سدیم

140……………………………………………………………………. خاک آلوده به سولفات منیزیم

143……………………………مقایسه آزمایش‌های دوام دراثر آلودگی به سولفات سدیم و منیزیم

143………………………………………………………مقایسه حالت‌های مختلف یخ زدن و آب شدن

145…………………………………………………………مقایسه حالت‌های مختلف تر و خشک شدگی

147……………………………………………………………………………..مقایسه پارامتر دوام

152…….مقایسه مدول الاستیسیته در خاک آلوده و خاک بدون آلودگی تحت تاثیر آزمایش‌های دوام

155…………………………………………………………..مقایسه نسبت بهبود مقاومت خاک

156……………………………………………………………..خلاصه و نتیجه‌گیری

فصل ششم: نتیجه ­گیری و پیشنهادها

160…………………………………………………………………….مقدمه

160………………………………………………………….نتایج

161………………………………………………………………. پیشنهادها

165……………………………………………………….. مراجع

کلیات

خاک‌های رسی از نظر ظرفیت باربری و نشست، همواره در گروه خاک‌های مسأله‌دار‌ هستند و معمولاً سازه‌هایی که بر روی این نوع خاک‌ها بنا می‌شوند، باید تمهیدات ویژه‌ای در مورد آن‌ ها در نظر گرفته شود. به‌طور کلی روش‌های مختلفی برای اصلاح خصوصیات اینگونه خاک‌ها ارائه شده است، یکی از این روش‌ها جهت اصلاح اینگونه خاک‌ها، به‌منظور افزایش ظرفیت باربری و کاهش تورم آن‌ ها روش تثبیت است. با توجه به گستردگی خاک‌های ریزدانه و اجبار در اجرای بسیاری از پروژه‌ها بر روی اینگونه خاک‌ها، اهمیت تثبیت خاک‌های ریزدانه به‌ویژه خاک‌های رسی روشن می‌شود. تثبیت خاک برای بهبود خصوصیات مهندسی خاک‌های نامرغوب، در احداث سازه‌های مهندسی عمران مثل راه‌ها، فرودگاه‌ها، خاکریزها، سدها و پی‌های کم عمق به‌کار می‌رود. از آنجا که رشد سریع صنعت منجر به تولید مقادیر زیادی مواد زائد شده است بیشتر این مواد استفاده مهمی ندارند و سبب مشکلات زیست‌محیطی می‌شوند. در بعضی موارد این مواد زائد دارای پتانسیل بالایی هستند و می‌توانند به‌عنوان ماده اولیه در صنایع ساخت سیمان و یا صنایع دیگر مفید واقع شوند. استفاده از مواد زائد نه تنها سبب کاهش مشکلات زیست‌محیطی می‌شود؛ بلکه به حفظ منابع طبیعی مانند آهک و سنگدانه نیز کمک می‌کند. سرباره فولادسازی دارای خواص مکانیکی مطلوبی به‌عنوان مصالح دانه‌ای است، که شامل مقاومت خوب در برابر فرسایش و ظرفیت باربری مناسب است. از سرباره به‌عنوان مصالح دانه‌ای در خاکریزها، شانه‌های خاکی بزرگراه‌ها، آسفالت پیاده‌روها، بزرگراه‌ها و سازه‌های هیدرولیکی استفاده می‌شود. تورم خاک‌‌های رسی از موضوعات مهمی است که مورد توجه بسیاری از محققین قرار دارد. تورم در خاک رس می‌تواند به علل مختلف رخ دهد، یکی از این موارد، اثر مخرب وجود سولفات در خاک تثبیت شده با آهک است. جایگزینی آهک با سرباره سبب کاهش مقدار آهک آزاد و کاهش مقدار pH می‌شود. بنابراین با افزایش نسبت سرباره به آهک حتی در غلظت‌های زیاد سولفات، تورم کاهش می‌یابد. درنواحی سردسیر، خاک‌ها در معرض سیکل یخ زدن و آب شدن هستند. این سیکل یخ زدن و آب شدن، تغییرات مهمی بر خواص ژئوتکنیکی ایجاد می‌کند. خاک‌های ریزدانه تحت تأثیر سیکل یخ زدن و آب شدن دچار تغییراتی در حجم، مقاومت و فشردگی‌پذیری، چگالی، میزان آب یخ نزده و ظرفیت باربری در ریز ساختار می‌شوند. صدمات ناشی از یخ زدن و آب شدن یکی از مشکلات اساسی برای خاک‌های ریزدانه محسوب می‌شود. مقاومت و دوام توسط سیکل‌های یخ زدن و آب شدن کاهش می‌یابد. ترک‌ها و شکاف‌های ایجاد شده رایج‌ترین صدمات ناشی از یخ زدن و آب شدن محسوب می‌شود. لذا تورم ناشی از یخبندان و تورم ناشی از حضور سولفات در خاک‌های ریزدانه تثبیت شده با آهک امر مهمی در پروژه‌های عمرانی محسوب می‌شود که لزوم تحقیقات بیشتر در این زمینه در پروژه‌های عمرانی احساس می‌شود.

1-2- اهداف پایان‌نامه

خاک‌های ریزدانه رس‌دار همواره باعث ایجاد مشکل در پروژه‌های عمرانی شده‌اند، یکی از روش‌های بهبود خواص خاک‌های مسأله‌دار، استفاده از آهک به‌منظور تثبیت خاک است، در صورتی که خاک حاوی یون سولفات باشد یا خاک تثبیت شده در معرض آب سولفاته قرار گیرد، حضور آهک نه‌تنها باعث کاهش تورم لایه تثبیت شده نمی‌شود، بلکه نتیجه عکس داده و سبب افزایش تورم می‌گردد. این پدیده به علت انجام واکنش‌های شیمیایی بین کانی‌های رس، آهک و سولفات است که منجر به تشکیل کانی‌های اترینگایت و تاماسایت شده و این کانی‌ها با جذب آب به‌شدت متورم می‌شوند. اخیراً ترکیبات شیمیایی جدیدی برای تثبیت خاک‌های رسی مورد استفاده قرار گرفته است که در این میان استفاده از سرباره فولادسازی ( [1](BOSدر افزایش مقاومت خاک رس، روش جدیدی محسوب می‌شود، از آنجا که خاک‌ها‌‌‌‌ از دانه‌‌‌‌‌‌‌ها و کانی‌‌های رس تشکیل شده‌اند، در مقابل پدیده یخ زدن و آب شدن و تر و خشک شدن‌های متوالی دچار مشکل می‌شوند و در مناطق سردسیر، عمق یخ‌بندان ممکن است به خاک لایه بستر راه‌ها نیز برسد که در نهایت منجر به کاهش مقاومت و ظرفیت باربری خاک به علت افزایش رطوبت ناشی از آب شدن یخ می‌شود، در این تحقیق تاثیر سرباره فولاد ‌ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رس، در دو حالت بدون آلودگی و آلوده به مواد شیمیایی (سولفات سدیم و منیزیم) به کمک آزمایش تک‌محوری مورد بررسی قرار گرفته است. به‌طور کلی درزمینه استفاده از (BOS) در تثبیت خاک‌های رسی تحقیقات کمی انجام شده است، از آنجا که سرباره ماده زائدی در طبیعت به‌حساب می‌آید استفاده از این مواد زائد (­در بهبود خواص خاک­) از نظر اقتصادی و جنبه‌های زیست‌محیطی می‌تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. این پایان‌نامه در ادامه تحقیقات پایان‌نامه‌های قبلی دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی­سینا توسط اکرمی (1385)، نادری (1388)، نجاتی (1389) و صفا (1392) انجام شده‌است.

1-3- معرفی فصل‌های پایان‌نامه

فصل‌های موجود در این پایان‌نامه به شرح زیر است:

  • فصل اول: مقدمه
  • فصل دوم: تثبیت خاک رس با آهک و سرباره فولادسازی و اثر سولفات بر خاک رس تثبیت شده با آهک

در این فصل پس از معرفی کلی خاک رس، تاثیر آهک و سرباره در تثبیت خاک بررسی شده است. سپس تأثیر سولفات بر مقاومت و دوام خاک رس مورد بررسی قرار گرفته است. .

  • فصل سوم: دوام خاک در برابر یخ زدن و آب شدن و تر و خشک شدگی

دراین فصل تأثیر سیکل‌های یخ زدن و آب شدن و تر و خشک شدگی بر مقاومت و دوام خاک بررسی شده‌است.

  • فصل چهارم: مصالح و روش‌های آزمایش

در این فصل از پایان نامه ، مراحل و روند نمونه سازی و آزمایش‌های مربوطه شرح داده شده است..

  • فصل پنجم: نتایج آزمایش‌ها و تحلیل نتایج

در این فصل ابتدا نمودارهای بدست آمده از نتایج آزمایش‌ها ارائه شده است سپس نتایج مورد تحلیل قرار گرفته است.

  • فصل ششم: نتیجه ­گیری و پیشنهاد­ها

در فصل ششم، نتایج کلی به صورت خلاصه جمع‌بندی شده است و همچنین پیشنهادهای لازم جهت ادامه دادن مسیر این تحقیق و کار در زمینه­ های بعدی آمده است.

فهرست مراجع

در انتها فهرست مراجع مورد استفاده در این پایان نامه اراﺋﻪ شده است.

تعداد صفحه :190

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.