مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت در استان یزد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : صنایع

گرایش :صنایع 

عنوان : بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت در استان یزد

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

وابسته به جهاد دانشگاهی

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی

گروه صنایع

عنوان:

بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن

استاد راهنما:

دکتر حسن حسینی نسب

 استاد مشاور:

دکتر یحیی زارع مهرجردی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در بعضی کشورها و از آن جمله ایران، موتورسیکلتها و راکبان آنها بخش لاینفکی از ترافیک بوده و در نتیجه امنیت راکبان درست مثل سایر استفاده کنندگان از جاده ها باید مورد توجه قرار بگیرد. اما به دلیل آسیب پذیری بیشتر موتورسواران در مقایسه با سرنشینان خودرو، گروه نخست نیازمند توجه بیشتری هستند و علی رغم این واقعیت ، نیازها و مشکلات آنها همچنان مورد توجه مقامات ذی صلاح، طراحان جاده ها و مدیران ترافیک نیست. هدفاز این پژوهش بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت در استان یزد می باشد که بدین منظور بر اساس آمار های اداره حمل و نقل و راهنمایی و رانندگی استان، تصادفات موتورسیکلت در بازه زمانی 1390 تا 1393مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس توزیع تصادفات بر اساس فاکتورهای موجود در گزارشات بررسی و با توجه به مهمترین مولفه عوامل تاثیر گذار بر تصادف از طریق مصاحبه با کارشناسان و افسران با تجربه راهنمایی و رانندگی شناسایی شد. در ادامه پرسشنامه ای بر اساس مثلث تصادفات طرح گردید و با توجه به نمونه گیری تصادفی در اختیار 40 نفر از مامورین و کارشناسان راهنمایی و رانندگی قرار گرفت و پس از تکمیل و کدگذاری در نرم افزار spss آزمون فرض هریک از بخش های پرسشنامه انجام و مهمترین عوامل از نظر جامعه نمونه شناسایی شد. از جمله مهمترین عوامل تاثیر گذار بر تصادفات موتورسیکلت را می توان زیاد بودن تعداد موتورسیکلت، استفاده بیش از حد از موتورسیکلت، قانون شکنی و عدم رعایت قوانین و مقررات توسط راکبان موتورسیکلت، عدم توجه در هنگام تردد فرعی به اصلی، عدم رعایت حق تقدم، عبور از چراغ قرمز، نبود دید کافی در شب، نقص سیستم روشنایی موتورسیکلت، نبود چراغ قرمز ( چراغ خطر ) در برخی سه راه ها و چهارراه های سطح شهروعدم رعایت فاصله طولی نام برد.

کلمات کلیدی : تصادفات ، استان یزد ، راهنمایی و رانندگی ، موتورسیکلت ، مثلث تصادفات

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش……………………………………………..1

۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………2

۱-۲- بیان مسئله…………………………………………………………………………2

۱-۳- روش شناسی پژوهش……………………………………………….3

۱-۴- جمع آوری داده ها…………………………………………………………..4

۱-۵- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………..4

۱-۶- اهداف پژوهش…………………………………………………………….5

۱-۷- سوالات پژوهش……………………………………………………….5

۱-۸- کاربرد نتایج تحقیق…………………………………………………………5

فصل دوم : ادبیات و گستره نظری پژوهش…………….6

۲-۱- پیدایش موتورسیکلت………………………………………………………….7

۲-۱-۱-تاریخچه موتورسیکلت………………………………………………7

۲-۲-۲-اولین موتورسیکلت………………………………………………..9

۲-۳- تاریخچه موتورسیکلت در ایران…………………………………..11

۲-۴- آمار تولید موتورسیکلت در کشور…………………………………………..13

۲-۵- نگاهی به مهمترین قوانین مربوط به موتور سیکلت…………………………..14

۲-۵-۱- تجهیزات اختصاصی موتور سیکلت ………………………………………14

۲-۵-۲- مقررات اختصاصی موتورسیکلت………………………………14

۲-۶- پیشینه پژوهش………………………………………………………..14

۲-۶-۱- پیشینه پژوهش در ایران……………………………..14

۲-۶-۲- پیشینه پژوهش در جهان……………………………………………..20

۲-۷- تاریخچه اولین تصادف جهان……………………………………21

۲-۸- هزینه های تصادفات جاده ای………………………………………..22

۲-۹- گزارش آماری سازمان پزشکی قانونی کشور از  مرگ و میرهای تصادفات رانندگی……………………23

۲-۱۰- تلفات موتورسیکلت در برخی از شهرهای آسیایی …………………………………..24

۲-۱۱- پیشگیری از مرگ های موتورسیکلت در کالی کلمبیا………….25

۲-۱۲- حوادث جاده ای در ایالت کاماتاکا در هند…………………………..26

۲-۱۳- کشته های ناشی از تصادفاتموتورسیکلتدر جهان……………………….26

۲-۱۴- بررسی کشته های حوادث رانندگی کشور با کشته های جنگ تحمیلی……………………………………..27

۲-۱۵- پیشگیری از آسیب های ترافیکی را ه ها…………………………………28

۲-۱۶- پیشنهادات گزارش جهانی برای پیشگیری از آسیب های ترافیکی راه ها………………..28

۲-۱۷- مدیریت ترافیک……………………………………………………28

۲-۱۸- پرترافیک‌ترین شهرهای جهان…………………………………………29

۲-۱۹- آسیب های سر و گردن علت اصلی مرگ و ناتوانی………………………………………..30

۲-۲۰- کلاه ایمنی…………………………………………………………..31

۲-۲۰-۱-  مشخصات كلی كلاه ایمنی……………………………………32

۲-۲۰-۲-  استاندارد بین‌المللی برای كلاه ایمنی در اروپا…………..32

             فصل سوم : بررسی جغرافیایی استان یزد و بررسی تلفات موتورسیکلت در کشور مالزی……34

۳-۱- تاریخچهگسترششهریزد…………………………35

۳-۲- قدمتوپیشینهتاریخی…………………………………………35

۳-۳- موقعیتاجتماعیواقتصادی………………………………………..36

۳-۴- نژاد‌،‌ زبان، مذهب………………………………………………….37

۳-۵- شبکهارتباطی…………………………………………………..38

۳-۶- نقشۀ محورهای دسترسی و میزان فواصل با شهرهای نزدیک و کلانشهرها…………………….41

۳-۷- محورهای اصلی شهر یزد……………………………………………….41

۳-۷-۱- راه های اصلی، فرعی و روستایی یزد……………………………41

۳-۷-۲- راه های هوایی شهر یزد………………………………………………………..42

۳-۷-۳- راه ها و شاهراهای قدیمی استان یزد……………………………………………….42

۳-۸- منابع طبیعی یزد و مناطق اطراف آن…………………………………..43

۳-۸-۱- زمین شناسی، پستی و بلندی و اراضی…………………………………….43

۳-۱۰- نرخ رشد جمعیت…………………………………………………………………44

۳-۱۰-۱- ویژگیهایجمعیتی……………………………………………………44

۳-۱۰-۲- جمعیت بر اساس گروه های سنی……………………………………46

۳-۱۱- ویژگی های اقلیمی استان یزد……………………………………………47

۳-۱۲- طرحتفصیلیبافتقدیمشهریزد…………………………………………..48

۳-۱۳- تعریفسیستمحملونقلشهری………………………………………….49

۳-۱۳-۱-سیستمحملونقلدرونشهری………………………………49

۳-۱۳-۲- مطالعاتطرحجامعشهریزد در بخش حمل و نقل………..50

۳-۱۳-۳- تعیینمسائلومشکلاتشبکهارتباطیوسیستمحملونقلشهریزد…………………….51

۳-۱۴- سهمبالایترددموتورسیکلتهاومشکلاتمرتبطباآن…………………………52

۳-۱۵- مشکلاتمربوطبهسیستمحملونقلعمومی…………………………………..53

۳-۱۶- تعیینمسائلومشکلاتترافیکیمحدودهبافتفرسوده…………………………..53

۳-۱۷- چشم انداز توسعه بخش حمل و نقل استان یزد …………………..53

۳-۱۸- برداشتوبررسیوضعشبکهخیابانهایموجود ( درصدشیب،نوعپوشش )…………………………54

۳-۱۹- تعیینسلسلهمراتبشبکهمعابرموجود………………………………………..54

۳-۲۰- نگاهی به آمار تصادفات استان یزد در سال جاری…………………55

۳-۲۰-۱- عمده ترین علت تصادفات شهری……………………………56

۳-۲۱- فاصلهشبکهراه هایدرونشهر……………………………………….56

۳-۲۲- سیستمحملونقل……………………………………………………….57

۳-۲۲-۱- ساختارشهروشبکهاصلیحملونقل………………………………….57

۳-۲۳- بررسی تلفات موتورسیکلت در کشور مالزی………………………………58

۳-۲۳-۱- برخورد های موتورسیکلت از لحاظ موقعیت……………………….64

فصل چهارم : یافته های پژوهش………………………………….66

۴-۱- مقدمه……………………………………………………..67

۴-۲- نمای کلی تصادفات………………………………………………………….67

۴-۳- توزیع تصادفات از لحاظ سبک حمل و نقل………………………………….69

۴-۴- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس نوع راه…………………………….70

۴-۵- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس نوع برخورد…………………………..71

۴-۵- تصادفات موتورسیکلت در استان یزد بر اساس علت تامه تصادف………………..72

۴-۶- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس وضعیت برخورد…………………………………….72

۴-۷- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس ماه…………………………………….73

۴-۸- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس روز…………………………………………75

۴-۹- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر حسب ساعت………………………………….76

۴-۱۰- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس روشنایی هوا………………………….77

۴-۱۱- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس شرایط جوی…………………………….78

۴-۱۲- توزیع تصادفات بر اساس استفاده از کمربند و کلاه ایمنی…………………79

۴-۱۳- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس نوع گواهینامه راننده مقصر…………………………81

۴-۱۴- یافته های پژوهش بر اساس پرسشنامه…………………………….82

۴-۱۴-۱- تعیین روایی و اعتبار ابزار مورد استفاده……………………………..83

۴-۱۴-۲-تعیین وضوح آیتم ها (Item clarity) ………………………………83

۴-۱۴-۳- تعیین روایی صوری (Face validity) ……………………………….83

۴-۱۴-۴-تعیین پایایی پرسشنامه (Reliability) ……………………………………84

۴-۱۴-۵- محتوای پرسشنامه (Questionnaire Content) ………………………………………84

۴-۱۵- تجزیه و تحلیل سوالات با توجه به بخش های پرسشنامه…………….86

۴-۱۵-۱- عامل انسانی……………………………………………………..86

۴-۱۵-۲- عامل جاده…………………………………………………………..88

۴-۱۵-۳- عامل وسیله نقلیه………………………………………………………….89

4-16- ازمون میانگین نمونه در مقابل یک مقدار شناخته شده (one _ sample T Test )……………………………90

4-16-1- نتایج حاصل از عامل انسانی…………………………………………….91

4-16-2- نتایج حاصل از عامل جاده……………………………………92

4-16-3- نتایج حاصل از عامل وسیله نقلیه……………………………………………..92

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………………….94

                منابع و ماخذ : ………………………………………..104

مقدمه

علاوه بر جوانب بشردوستانه امنیت جاده، آسیب ها و مرگ و میرهایی که در اثر تصادفات جاده ای رخ می دهند دارای مفاهیم مهم برای یک کشور هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اقتصادی هستند.در اثر تنوع وسیع فعالیت های امنیت جاده ای و معیارهای مدیریت ترافیک، سطوح تصادف جاده ای در اکثر کشورهای صنعتی در حال کاهش می باشد، ولی در کشورهای در حال توسعه وضعیت با افزایش مرگ و میرهای تصادف جاده ای بدتر می شود.[۵۶]

در دهه های اخیر میزان استفاده از این وسیله نقلیه بسیار افزایش یافته است و همچنان در حال گسترش است و در نتیجه تولید این وسیله نیز با رشد چشمگیری مواجه شده است.بر اساس برخی آمارهای ارائه شده از سوی راهنمایی و رانندگی استان یزد، هم اکنون بالغ بر ۲۸000۰ موتورسیکلت در استان یزد تردد دارند که شماره گذاری شده اند.آمار تصادفات موتورسیکلت در استان هنوز هم قابل توجه است. هرچند استفاده بیش از پیش از موتورسیکلت مشکلات ترافیکی شهر یزد را حل نکرده بلکه موجب افزایش معضلات و بروز حوادث متعدد گردیده است. ازادی عمل برای راکبان این سیستم در استفاده از فضاهایی نظیر پیاده روها و حرکت در جهت خلاف مسیر مقابل، بهره مندی از سیستم موتورسیکلت را افزایش داده و آنرا به سیستمی منحصر به فرد تبدیل نموده است.بنابراین توجه به تصادفات موتور سیکلت بسیار حائز اهمیت است. استان یزد ازجمله شهرهایی است که بیشتر تعداد موتور و موتورسوار را دارد. در این تحقیق سعی شده است علاوه بر اینکه عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت بررسی شود ، راهکارهایی نیز برای کاهش آن شناسایی شود.

۱-۲- بیان مسئله

در بعضی کشورها و از آن جمله ایران، موتورسیکلتها و راکبان آنها بخش لاینفکی از ترافیک بوده و در نتیجه امنیت راکبان درست مثل سایر استفاده کنندگان از جاده ها باید مورد توجه قرار بگیرد. اما به دلیل اسیب پذیری بیشتر موتورسواران در مقایسه با سرنشینان خودرو، گروه نخست نیازمند توجه بیشتری هستند و علی رغم این واقعیت ، نیازها و مشکلات آنها همچنان مورد توجه مقامات ذی صلاح، طراحان جاده ها و مدیران ترافیک نیست. [16]

بر اساس اعلام پلیس راه ایران عوامل موثر در تصادفات موتورسیکلت شامل عدم رعایت حق تقدم، تغییر ناگهانی مسیر وسیله نقلیه، انحراف به چپ، عدم توجه به جلو و رعایت نکردن فاصله ، تخطی از سرعت مطمئنه و ناتوانی موتور سوار در کنترل موتور بوده است. افزون بر اینها مطالعات نشان می دهد که استفاده نکردن از کلاه ایمنی علت اصلی مرگ موتورسواران و مسافران آنهاست.استان یزد به لحاظ موقعیت جغرافیایی در مسیر بزرگراه ها و جاده های متعددی که ارتباط بین مناطق شمالی و جنوب کشور را برقرار می کند قرار دارد و محل بروز حوادث متعددی می باشد. استان به علت وجود تعداد زیادی موتورسیکلت همه روزه شاهد تصادفات متعددی در مناطق شهری می باشد.با وجود مراقبت ها و کنترل هایی که در چند سال اخیر توسط راهنمایی و رانندگی استان در خصوص موتورسیکلت ها صورت گرفته است اما باز هم تصادفات موتورسیکلت گریبان گیر مردم یزد می باشد و این مشکل بزرگی است که همه روزه باید شاهد آن باشیم. این مطالعه به بررسی عوامل موثربر تصادفات موتورسیکلت که در استان یزد اتفاق افتاده است و دلایلی که باعث بروز چنین حوادثی شده است می پردازدتا اولا مشخص شود چه عواملی بر روی این تصادفات تاثیر گذارند و ثانیا چه اقداماتی باید در این زمینه صورت گیرد.

۱-۳-روش شناسی پژوهش

این مطالعه به دنبال عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت در استان یزد می باشد.با بهره گرفتن از آمارهای بدست آمده در مورد تصادفات درونشهری موتورسیکلت،اطلاعات مورد نیاز مربوط به سال های ۱۳۹۰ تا ابتدای ۱۳۹۳ جمع آوری شد و با توجه به کروکی های تصادفات، تصادفات موتورسیکلت بر حسب جزئیات آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه به منظور کاملتر شدن پژوهش پرسشنامه ای بر اساس عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت که به سه بخش عامل انسانی ، عامل جاده و عامل وسیله نقلیه تقسیم می شود، طرح گردید. با توجه به اینکه این مطالعه در استان یزد انجام می شود، سوالات پرسشنامه بر اساس این استان طرح گردید ، نحوه سوالات به گونه ای است که از تجربیات مامورین و افسران راهنمایی و رانندگی استان بهره می گیرد. پاسخگویان سوالات تمام مامورین و افسران درجه دار راهنمایی و رانندگی می باشند که یا خود در صحنه های تصادف بوده اند و یا اطلاعات لازم از جزئیات آن را دارند.  برخی از فاکتورهای مهم برای روایی و اعتبار پرسشنامه نظیر تعیین وضوح آیتم ها (item clarity) ، تعیین روایی صوری (Face validity) ، تعیین پایایی پرسشنامه (Riliability) و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (Cronbach alpha coefficient) برای اعتبار سنجی پرسشنامه بررسی می گردد، و با بهره گرفتن از نمونه گیری تصادفی تعداد ۴۰ نفر از مامورین و افسران با تجربه در راهنمایی و رانندگی انتخاب شده ،و این پرسشنامه بین آنها توزیع و پس از پاسخگویی جمع آوری، و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.در ادامه برای بررسی دلایل وقوع تصادفات با افسران درجه دار راهنمایی و رانندگی مصاحبه صورت گرفت و در نهایت نیز پیشنهادات لازم و راهکارهای اساسی برای کاهش تصادفات موتورسیکلت ارائه شد.

۱-۴- جمع آوری داده ها

برای جمع آوری یکسری از داده ها ترکیبی از روش های مختلف همچون مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از اسناد و مدارک و گزارش های موجود، داده های راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، فرم های کام ۱۱۴[1] مربوط به کروکی تصادفات جاده ای ( اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان ) و همچنین مصاحبه با افسران درجه دار راهنمایی و رانندگی اطلاعات مورد نیاز مربوط به سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ جمع آوری شد.برخی از آمارهای مورد نیاز با همکاری دفتر تحقیقات نیروی انتظامی صورت گرفته و داده ها به صورت محرمانه می باشد كه در این پژوهش داده ها را به صورت درصدی بیان می شود.

۱-۵- اهمیت و ضرورت پژوهش

ضرورت این پژوهش از آنجایی اهمیت پیدا می کند که در استان یزد از بین خودروهای تصادفی شامل سواری، موتورسیکلت، وانت بار، کامیون وتریلی، اتوبوس و مینی بوس، در شش ماهه اول سال ۹۲ تنها ۲۳.۶درصد سهم موتورسیکلت بوده است و تصادفات با عابرین پیاده که منجر به مرگ انها شده است ۵ درصد سهم موتورسواران بوده است. بدیهی است که این امر تبعات اجتماعی زیادی می تواند برای مردم استان داشته باشد. قابل توجه آنکه طبق آمار بدست امده تصادفات موتورسیکلت توسط پلیس راهور ، تصادفات در سال ۹۲ تاکنون نسبت به سال ۹۱ با رشد همراه بوده است . بنابراین بسیار حائز اهمیت است که عوامل تاثیر گذار بر این تصادفات دلخراش بررسی شود تا حتی الامکان از بروز این تصادفات در استان جلوگیری شودو به دنبال ان پایه ای برای تحقیق بیشتر در مورد چگونگی بهبود موقعیت موتورسیکلت سواران بوجود اید.

[1] KAM 114

تعداد صفحه : 128

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.