مهندسی فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر بهره‌وری سازمانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات (IT) بر بهره‌وری سازمانی

دانشگاه پیام نور استان تهران

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشتهMBA

گروه : مدیریت

عنوان:

بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات (IT) بر بهره‌وری سازمانی

 

استاد راهنما:دکتر علی اکبر جوکار

استاد مشاور: دکتر امیر هوشنگ تاج فر

 

تابستان

1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه فناوری اطلاعات به عنوان یک از تکنولوژی‌های نوین بشری، نه تنها خود دستخوش تغییراتی شگرف شده است، بلکه به سرعت در حال تاثیرگذاری بر الگوهای زندگی، روش تحقیق، آموزش، مدیریت، حمل و نقل، مسائل امنیتی و دیگر زمینه های زندگی انسان است. این پژوهش به بررسی و ارزیابی بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات(IT) بر بهره‌وری سازمانی پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران مشغول به فعالیت شهرک صنعتی در شهرستان اردکان می‌باشد. نمونه اماری این پژوهش شامل 65 نفر از مدیران این شهر می‌باشد. در این پژوهش از روش مطالعه پیمایشی و از پرسش‌نامه برای شناسایی تأثیر و رابطه میان متغیرها، و از نرم افزار SPSS19 برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج روش تحلیل مسیر نشان داد که سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات تاثیر مستقیمی بر بهبود بهره وری سازمان ندارد و تنها به صورت غیر مستقیم و از طریق متغیرهای عدم تمرکز در تصمیم گیری و بهبود فرایندهای کاری، بهره وری سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد.

 

کلمات کلیدی:

سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات(IT)، بهره وری سازمانی، فرایندهای کاری، تصمیم گیری غیرمتمرکز

 

  فهرست مطالب  
عنوان   صفحه

 

1- فصل اول 1

1-1- مقدمه 2

1-2- شرح و بیان مسأله پژوهش 2

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش 4

1-4- اهداف پژوهش 7

1-5- فرضیه های پژوهش 8

1-6- روششناسی پژوهش 8

1-7- جامعه آماری پژوهش 9

1-8- نمونه آماری پژوهش 10

1-9- قلمرو پژوهش 10

1-9-1- قلمرو موضوعی پژوهش 10

1-9-2- قلمرو مکانی پژوهش 10

1-9-3- قلمرو زمانی پژوهش 11

1-10- متغیرهای پژوهش 11

1-11- روش گردآوری داده ها 11

1-12- تجزیه و تحلیل داده ها 13

1-13- کاربرد های متصور از پژوهش 13

1-14- نوآوری پژوهش 14

1-15- استفاده کنندگان از پژوهش 14

1-16- کلید واژه ها 14

2- فصل دوم 16

2-1- مقدمه 17

2-2- بخش اول؛ مروری بر ادبیات تحقیق فناوری اطلاعات 18

2-2-1- فناوری اطلاعات(IT) 18

2-2-2- مفهوم فناوری اطلاعات 20

2-2-3- تعاریف فناوری اطلاعات 22

2-2-4- تاریخچه فناوری اطلاعات 24

2-2-5- اهمیت فناوری اطلاعات 27

2-2-6- فناوری اطلاعات در ایران 29

2-2-7- اتوماسیون اداری و فناوری اطلاعات و ارتباطات 31

2-2-8- فناوری اطلاعات و مزیت رقابتی 33

2-3- بخش دوم؛ مروری بر ادبیات تحقیق بهره وری 34

2-3-1- بهره وری 34

2-3-2- تعریف بهره وری 35

2-3-3- بهره‌وری در سازمان‌ 37

2-3-4- عوامل موثر بر ارتقای بهره وری 39

2-3-5- تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره‌وری 42

2-3-6- بهره وری و آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات 43

2-3-7- فرایند تصمیم گیری غیر متمرکز 48

2-3-8- بهبود فرایندهای کاری سازمان 51

2-4- بخش سوم؛ مروری بر پیشینه پژوهش 53

2-4-1- پژوهش‌های خارجی 53

2-4-2- پژوهش‌های داخلی 55

3- فصل سوم 60

3-1- مقدمه 61

3-2- نوع پژوهش 62

3-3- قلمرو پژوهش 62

3-4- جامعه آماری پژوهش 63

3-1- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه 64

3-2- متغیر های پژوهش 66

3-3- مدل مفهومی پژوهش 67

3-4- ابزار گردآوری اطلاعات 68

3-5- روایی پرسشنامه 71

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده 75

3-6-1- آزمون کولموگورف- اسمیرنوف 75

3-6-2- آزمون همبستگی 75

3-6-3- رگرسیون خطی 76

4- فصل چهارم 77

4-1- مقدمه 78

4-2- آمار توصیفی 78

4-2-1- توزیع فراوانی نمونه آماری بر مبنای سن 79

4-2-2- توزیع فراوانی نمونه آماری بر مبنای سطح تحصیلات 80

4-2-3- توزیع فراوانی نمونه آماری بر مبنای سطح سنوات خدمت در سازمان 82

4-2-4- آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش 83

4-3- آمار استنباطی 84

4-3-1- آزمون نرمال بودن 84

4-3-2- آزمون همبستگی 86

4-3-3- تحلیل رگرسیون 87

5- فصل پنجم 93

5-1- مقدمه 94

5-2- نتیجه گیری فرضیات 94

5-2-1- فرضیه اول پژوهش 94

5-2-2- فرضیه دوم پژوهش 95

5-2-3- فرضیه سوم پژوهش 96

5-3- پیشنهادهای پژوهش 98

5-3-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش 98

5-3-2- پیشنهاد هایی برای دیگر محققین 99

5-4- محدودیت‌های پژوهش 99

5-5- خلاصه و جمع بندی پژوهش 100

6- پیوست 108

6-1- پرسشنامه پژوهش 109

6-2- خروجی های نرم افزار SPSS 111

7- منابع 102

7-1- منابع فارسی 103

7-2- منابع انگلیسی 105

7-3- منابع اینترنتی 108

 


  فهرست جداول  
عنوان   صفحه

جدول ‏2‑1. خلاصه ای از پیشینه پژهش های صورت گرفته شده 57

جدول ‏3‑1. طیف لیکرت 70

جدول ‏3‑2. سؤالات جمعیت شناختی 70

جدول ‏3‑3. ساختار بدنه اصلی پرسشنامه 71

جدول ‏3‑4. روایی ابزار پژوهش 74

جدول ‏4‑1. توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان 79

جدول ‏4‑2. توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان 80

جدول ‏4‑3. توزیع فراوانی نمونه بر مبنای سوابق خدمت در سازمان 82

جدول ‏4‑4. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 83

جدول ‏4‑5. آزمون کولموگروف- اسمیرنف 86

جدول ‏4‑6. همبستگی بین متغیرهای پژوهش 86

جدول ‏5‑2. نتایج بررسی فرضیات پژوهش 96

 

  فهرست اشکال  
عنوان   صفحه

شکل ‏2‑1. نقش فناوری اطلاعات در ارتقای بهره‌وری 44

شکل ‏3‑1. مدل مفهومی پژوهش 68

شکل ‏4‑1. توزیع فراوانی نمونه آماری بر مبنای سن 80

شکل ‏4‑2. توزیع فراوانی نمونه آماری بر مبنای سطح تحصیلات 81

شکل ‏4‑3. توزیع فراوانی نمونه آماری بر مبنای سابقه خدمت در سازمان 83


 

 

1- فصل اول

 

کلیات پژوهش

1- مقدمه

با نگاهی به موقعیت فعلی کشورهای پیشرفته مشخص می‌شود که فناوری اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات در پیشرفت وتوسعه همه جانبه آنان دخالت داشته است. بهبود بهره وری یکی از اهدافی است که سازمان ها همزمان با توسعه سرمایه گذاری در فناروی دنبال می کنند. اما رشد کند آمارهای بهره وری باعث بروز برخی نگرانی ها و مطرح شدن پارادوکس بهره وری فناوری اطلاعات شده است به طوریکه برخی صاحب نظران بهره ور بودن فناوری اطلاعات را مورد تردید قرار داده اند. لذا این پژوهش به بررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمان ها و ادارات می پردازد.

این پژوهش به بررسی و تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات(IT) با بهره وری سازمانی می‌پردازد. در این فصل ابتدا موضوع پژوهش به طور مختصر تشریح و سپس اهداف، ضرورت پژوهش و کاربرد نتایج پژوهش توضیح داده می‌شود. در ادامه فرضیه‌ها و متغیرهای پژوهش در رابطه با اهداف پژوهش بیان و سپس جامعه آماری، روش انجام پژوهش و نحوه گردآوری داده‌ها تشریح می‌گردد. در پایان فصل نیز تعاریف عملیاتی مورد استفاده در پژوهش ارائه خواهد شد.

تعداد صفحه : 141

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.