جغرافیا

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت گردشگری جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان)

دانلود

گرایش : برنامه ریزی توریسم

عنوان : بررسی وضعیت گردشگری جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

عنوان :

بررسی وضعیت گردشگری جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان)

استاد راهنما:

دكتر آزیتا رجبی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 1  
فصل اول: كلیات پژوهش  
1-1- بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………… 4  
1-2- اهمیت موضوع تحقیق    ……………………………………… ……………………………………………. 5  
1-3- اهداف‌ تحقیق     …………………………………….. ………………………………………………………….. 6  
1-4- پرسش های اصلی    …………………………….. ………………………………………………………….. 7  
1-5- فرضیه های اصلی    ………………………….. ………………………………………………………….. 7  
1-6- پیشینه تحقیق    ……………………………………. …………………………………………………………. 7  
1-7- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 9  
1-8- مراحل انجام کار و روش تحقیق ……………………………………………………………….. 10  
   1-8-1- روش تحقیق   …………………………….. ……………………………………………………. 10  
   1-8-2- جامعه آماری    …………………………… ………………………………………………… 10  
   1-8-3- روش نمونه‌گیری   ………………………….. …………………………………………………. 10  
   1-8-4- شیوه گردآوری اطلاعات  ………………………………………………………. …………… 11  
   1-8-5- ابزارهای گردآوری اطلاعات  …    ………………………………………….

1-8-6- شیوه‌های تجزیه و تحلیل یافته‌ها  ………………………………………….

………………..11

………………..12

   
       1-8-6-1 روایی (اعتبار) ابزار سنجش   …………………………………….. …………………….. 12  
       1-8-6-2- پایایی ابزارسنجش……………………….. ……………………………………………. 12  
1-9- محدودیت‌های پژوهش……………………………………… ……………………………………………. 13  
فصل دوم: چارچوب نظری پژوهش  
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 15  
2-1- مفاهیم، اصطلاحات و انواع گردشگری………………………………. ………………………………… 16  
   2-1-1- تعریف واژه توریست، توریسم………………………………….. ………………………………… 16  
   2-1-2- سیر تحول تاریخی مفهوم توریسم……………………….. ………………………………. 18  
   2-1-3- هستی شناسی توریست و توریسم  ……………………………………………………………………………19  
  2-1-4- طبقه بندی انواع توریسم……………………………………………………………………………………………..19  
     2-1-4-1- انواع گردشگری از چند دیدگاه…………………………………………………………………………..20  
2-2- تعاریف جنگ، انواع، انگیزه ها و جنگ تحمیلی………………………………………………………………….27  
  2-2-1- چند دیدگاه درباره مفهوم جنگ…………………………………………………………………………………..27  
  2-2-2- انواع جنگ ………………………………………………………………………………………………………………..28  
  2-2-3- انگیزه های مادی و معنوی در جنگ(جنگ تحمیلی)…………………………………………………….28  
  2-2-4- نگاهی بر جنگ تحمیلی یا دفاع مقدس……………………………………………………………………….29  
2-3- رابطه میان جنگ و گردشگری جنگ……………………………………………………………………………………30  
   2-3-1- انواع گردشگری مرتبط با گردشگری جنگ…………………………………………………………………31  
       2-3-1-1- گردشگری آموزشی…………………………………………………………………………………………..31  
       2-3-1-2- گردشگری فرهنگی…………………………………………………………………………………………..32

2-3-1-3- گردشگری میراث…………………………………………………………………………………………….32

2-3-1-4- گردشگری علایق خاص………………………………………………………………………………….33

2-3-1-5- گردشگری سیاه……………………………………………………………………………………………….34

2-3-1-6- گردشگری مکان های سیاه………………………………………………………………………………35

2-3-1-7- گردشگری مرگ………………………………………………………………………………………………36

2-3-1-8- گردشگری میراث بیرحمی و قساوت……………………………………………………………….39

2-3-1-9- گردشگری جنگ……………………………………………………………………………………………..40

2-3-1-10- گردشگری میدان جنگ…………………………………………………………………………………42

2-3-1-10-1- کارکرد میادین جنگ………………………………………………………………………………43

2-3-1-10-2- تیپ شناسی مسافران میادین جنگ………………………………………………………..45

2-3-2- رویکردهای گردشگری جنگ……………………………………………………………………………….46

2-3-3- عرضه و تقاضای گردشگری سیاه(جنگ)……………………………………………………………..48

2-3-3-1- طیف بندی محصولات گردشگری سیاه(گستره عرضه)………………………………..48

2-3-3-2- عوامل محرک گردشگری سیاه……………………………………………………………………51

2-3-3-2-1- ارزش های فرهنگی…………………………………………………………………………….52

2-3-3-2-2- تقدیس……………………………………………………………………………………………….53

2-3-3-2-3- مشخص شدن(برجسته سازی)…………………………………………………………….53

2-3-3-2-4- هویت…………………………………………………………………………………………………53

2-3-3-2-5- آموزش و اکتشاف……………………………………………………………………………….54

2-3-3-2-6- علاقه تاریخی……………………………………………………………………………………..55

2-3-3-2-7- میراث…………………………………………………………………………………………………55

2-3-3-2-8- احساس غربت……………………………………………………………………………………56

2-3-3-2-9- خاطره و یادمان…………………………………………………………………………………..56

2-3-3-2-10- کنجکاوی………………………………………………………………………………………….57

2-3-3-2-11- موقعیت…………………………………………………………………………………………….57

2-3-3-2-12- رسانه……………………………………………………………………………………………….58

 
    2-3-4- عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری جنگ……………………………………………………………..60  
2-4- نگاهی کوتاه به تاریخچه گردشگری در جهان……………………………………………………………….64

2-5-تاریخچه گردشگری در ایران………………………………………………………………………………………….66

2-5-1- زمینه تأسیس نهادها و ساختار اداری گردشگری در ایران………………………………………69

2-6- تاریخچه گردشگری جنگ در جهان………………………………………………………………………………71

 
   2-6-1- مقاصدمعروف گردشگری جنگ در جهان………………………………………………………………73  
     2-6-1-1- گردشگری جنگ در فرانسه……………………………………………………………………………74  
     2-6-1-2- گردشگری جنگ دربلژیک……………………………………………………………………………..77  
     2-6-1-3- گردشگری جنگ در ترکیه……………………………………………………………………………..87  
     2-6-1-4- گردشگری جنگ در روسیه……….. …………………………………………………………………89

2-6-1-5- گردشگری جنگ در ژاپن……………………………………………………………………………….94

 
2-7- راهیان نور،مقدمه ای برای گردشگری جنگ در ایران……………………………………………………..98  
   2-7-1- اهداف راهیان نور…………………………………………………………………………………………………99

2-7-2- تفاوت راهیان نور و گردشگری جنگ…………………………………………………………………100

 
فصل سوم: ویژگی‌های جغرافیایی استان خوزستان  
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..102  
3-1- ویژگی های جغرافیای طبیعی …………………………………………………………………………………103  
   3-1-1- موقعیت محدوده جغرافیایی……………………………………………………………………………103  
   3-1-2- زمین‌شناسی ……………………………………………………………………………………………………103  
   3-1-3- توپوگرافی………………………………………………………………………………………………………104  
   3-1-4- اقلیم……………………………………………………………………………………………………………….104  
   3-1-5- باد………………………………………………………………………………………………………………….105  
   3-1-6- منابع آب……………………………………………………………………………………………………….106

3-1-7- خاک شناسی……………………………………………………………………………………………………106

 
   3-1-8- پوشش گیاهی …………………………………………………………………………………………………107  
   3-1-9- حیات جانوری ………………………………………………………………………………………………..108  
3-2- ویژگی‌های جغرافیای انسانی …………………………………………………………………………………….109  
   3-2-1- سابقه تاریخی استان خوزستان…………………………………………………………………………..109  
   3-2-2- وجه تسمیه نام خوزستان…………………………………. ……………………………………………..109

3-2-3- مطالعات تقسیمات سیاسی استان خوزستان………………………………………………………..109

 
   3-2-4- ویژگی‌های اجتماعی(جمعیتی)…………………………………………………………………………..110  
     3-2-4-1- ویژگی های جمعیتی………………………………………………………………………………….110  
        3-2-4-1-1- تراکم جمعیت ………………………………………………………………………………….112  
        3-2-4-1-2- ساختار سنی وجنسی جمعیت استان …………………………………………………112

3-2-4-1-3- سواد…………………………………………………………………………………………………112

 
     3-2-4-2- شاخصه های اشتغال………………………………………………………………………………….113  
   3-2-5- ساختار اقتصادی……………………………………………………………………………………………….113

3-3- طبقه بندی جاذبه های گردشگری استان خوزستان……………………………………………………..114

3-3-1- جاذبه های طبیعی………………………………………………………………………………………………..115

3-3-2- جاذبه های انسانی ……………………………………………………………………………………………118

3-3-2-1- قلعه های تاریخی…………………………………………………………………………………………120

3-3-2-2- حمام های تاریخی……………………………………………………………………………………….123

3-3-2-3- کاروانسراها…………………………………………………………………………………………………..124

3-3-2-4- مکان های تاریخی…………………………………………………………………………………………125

3-3-2-5- پل های باستانی……………………………………………………………………………………………..129

3-3-2-6- مساجد تاریخی………………………………………………………………………………………………130

3-3-2-7- آرامگاه ها و زیارتگاه ها…………………………………………………………………………………131

3-3-2-8- نقش برجسته ها……………………………………………………………………………………………..135

3-3-2-9- آسیاب های باستانی………………………………………………………………………………………..136

3-3-2-10- خانه های تاریخی………………………………………………………………………………………..137

3-3-3- جاذبه های فرهنگی گردشگری جنگ در استان خوزستان…………………………………………138

3-3-3-1- مسیرهای گردشگری جنگ در استان خوزستان………………………………………………..138

3-3-3-2- یادمان های دفاع مقدس در استان خوزستان……………………………………………………139

 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل موضوع پژوهش  
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….153  
4-1- یافته‌های توصیفی پژوهش……………………………………………………………………………………………..154  
   4-1-1- جنسیت ……………………………………………………………………………………………………………….154  
   4-1-2- وضعیت تأهل………………………………………………………………………………………………………..154  
   4-1-3- سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………..155  
   4-1-4- تحصیلات پاسخگویان……………………………………………………………………………………………156  
   4-1-5- شغل………………………………………………………………………………………………..156  
   4-1-6- وسیله نقلیه……………………………………………………………………………. …………………………….157  
   4-1-7- سکونت در مناطق جنگی در حین جنگ………………………………….  ……………………………157  
   4-1-8- اولین بازدید از مناطق جنگی کشور………………………………………………. ……………………….158  
   4-1-9- آیا از سایر مناطق جنگی کشور بازدید کرده اید؟……………………………………………………..158  
   4-1-10- آیا از مناطق جنگی سایر کشورها دیدن کرده اید؟…………………………………. ………….159  
   4-1-11- آیا سابقه حضور در جبهه های جنگ داشته اید؟…. …………………………………………..159  
   4-1-12- آیا جزء خانواده شهدا و یا جانبازان هستید؟……………………………………………………..160

4-2- یافته های کیفی پژوهش……………………………………………………………………………………………160

 
   4-2-1- ویژگی های خاص گردشگری…………………………………………………………………………..161  
   4-2-2- نقش برنامه ریزی و آموزش در توسعه گردشگری جنگ…………. ………………………….162  
   4-2-3- بزرگداشت آثار…………………………………………………….. ……………………………………….163

4-2-4- همگونی و رابطه مثلث گونه………………………………………………………………………………163

4-2-5- ابعاد بین المللی جنگ……………………………………………………………………………………….164

4-2-6- نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری…………………………………………………………164

4-2-7- نقش ارگان ها و نهادهای دولتی در حفظ مکان ها………………………………………………..165

4-2-8- وجود مین و سیم های خاردار در ایجاد ترس ……………………………………………………..165

4-2-9- فقدان برنامه ریزی و امکانات زیرساختی……………………………………………………………..166

4-2-10- اطلاعات علمی از سایت ها و مکان های مورد بازدید…………………………………………167

4-2-11- رونق گردشگری جنگ در بهبود وضعیت اسکان………………………………………………..167

4-2-12- ورود بازدیدکنندگان به مناطق جنگی………………………………………………………………..168

4-2-13- نقش گردشگری جنگ در توسعه اجتماعی………………………………………………………..168

4-2-14- یادآوری خاطرات جنگ………………………………………………………………………………….169

4-2-15- رضایت از سطح امکانات رفاهی و وضعیت اسکان…………………………………………….170

4-2-16- اثرات یادمان ها در ایجاد خاطره………………………………………………………………………170

4-2-17- تعداد و وضعیت یادمان ها………………………………………………………………………………171

4-2-18- انتخاب راهیان نور و تأثیر آن در افزایش معلومات گردشگران……………………………..171

4-2-19- نقش بازدید از میراث و توان های گردشگری جنگ…………………………………………..172

4-2-20- میزان تمایل برای بازدید دوباره از استان……………………………………………………………173

4-2-21- توجیه و تشویق مردم برای بازدید از مناطق جنگی……………………………………………..174

4-2-22- تغییر در نگرش نسبت به جنگ……………………………………………………………………….177

4-2-23- اولویت در انتخاب جاذبه های گردشگری ایران…………………………………………………..175

4-2-24- آینده گردشگری جنگ……………………………………………………………………………………177

4-2-25- مانع اساسی توسعه گردشگری جنگ………………………………………………………………..177

 
4-3- ارائه مدل مرتبط با گردشگری جنگ…………. ………………………………………………………………..179  
4-4- تجزیه و تحلیل SWOT ………………………………………………………………………………………………180  
   4-4-1- استراتژی و راهبرد مناسب در مناطق جنگی استان خوزستان…………………………………184

4-4-2- جمع بندی تحلیل وضعیت گردشگری جنگ در استان خوزستان………………………….187

 
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها  
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..190  
5-1- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….191

5-2- پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………195

 
 
پیوست‌ها:

پرسشنامه گردشگرن:

 

فهرست جداول

جدول 2-1: تعاریف و چشم انداز مفهوم تاناتوریسم                                                     37

جدول 2-2: طیف منابع گردشگری سیاه                                                                    49

جدول 2-3: سایر عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری جنگ از نگاه گردشگران                       63

جدول 4-1: جنسیت گردشگران                                                                           154

جدول 4-2: وضعیت تأهل گردشگران                                                                    155

جدول 4-3: سن گردشگران                                                                                155

جدول 4-4: سطح سواد گردشگران                                                                       156

جدول 4-5: شغل بازدیدکنندگان                                                                          157

جدول 4-6: وسیله نقلیه                                                                                    157

جدول 4-7: سکونت در مناطق جنگی در حین جنگ                                                  158

جدول 4-8: اولین بازدید از مناطق جنگی جنوب کشور                                               158

جدول 4-9: بازدید از سایر مناطق جنگی کشور داشته اند؟                                           159

جدول 4-10: بازدید از مناطق جنگی سایر کشورها داشته اند؟                                       159

جدول 4-11: سابقه حضور در جبهه                                                                      160

جدول 4-12: عضو خانواده های شهدا یا جانبازان                                                      160

جدول 4-13: ویژگی های خاص گردشگری جنگ                                                     161

جدول 4-14: نقش آموزش و برنامه ریزی در توسعه گردشگری جنگ                              161

جدول 4-15: بزرگداشت آثار و نتایج جنگ در ترویج صلح                                          162

جدول 4-16: رابطه مثلث گونه صنعت گردشگری در تبدیل گردشگری جنگ به جاذبه ملی    163

جدول 4-17: ابعاد بین المللی جنگ و تأثیر در عرصه های ملی                                     163

جدول 4-18: نقش بخش در خصوصی در توسعه گردشگری                                        164

جدول 4-19: نقش دولت و نهادهای مربوطه در حفظ مکان ها                                      164

جدول 4-20: وجود مین و سیم های خاردار در ایجاد نگرانی و عدم جذب گردشگر            165

جدول 4-21: نقش فقدان امکانات زیرساختی در عدم توسعه گردشگری جنگ                   165

جدول 4-22: میزان اطلاعات علمی از سایت های جنگی مورد بازدید                              166

جدول 4-23: نقش رونق گردشگری جنگ در بهبود وضعیت اسکان گردشگران                  167

جدول 4-24: نقش ورود بازدید کنندگان در بهبودی وضعیت ساکنان منطقه                       167

جدول 4-25: نقش گردشگری جنگ در توسعه اجتماعی و فرهنگی منطقه                         168

جدول 4-26: میزان یادآوری خاطرات به عنوان انگیزه اصلی گردشگری جنگ در منطقه         169

جدول 4-27: میزان رضایت از سطح امکانات رفاهی و وضعیت گردشگران جنگ منطقه         169

جدول 4-28: میزان تأثیر احداث یادمان در ایجاد خاطره ها و حماسه ها                            170

جدول 4-29: چگونگی تعداد و وضعیت یادمان ها با توجه به تنوع سایت های جنگی           171

جدول 4-30: تأثیر انتخاب راهنمایان راهیان نور از بین رزمندگان در افزایش معلومات           172

جدول 4-31: نقش بازدید از توان های گردشگری جنگ در استمرار حافظه تاریخی ملت       172

جدول 4-32: میزان تمایل برای بازدید دوباره از استان خوزستان به عنوان مقصد گردشگری    173

جدول 4-33: میزان تشویق سایر افراد برای بازدید از مناطق جنگی جنوب                         174

جدول 4-34: میزان تغییر نگرش نسبت به جنگ پس از بازدید از مناطق جنگی جنوب          174

جدول 4-35: اولویت انتخاب انگیزه برای بازدید از مناطق جنگی جنوب                            175

جدول 4-36: آینده گردشگری جنگ در مقایسه با سایر حوزه های گردشگری ایران             176

جدول 4-37: مانع اساسی توسعه گردشگری جنگ                                                     177

جدول 4-38: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (نقاط قوت)                                             179

جدول 4-39: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (نقاط ضعف)                                           180

جدول 4-40: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (فرصت ها)                                           181

جدول 4-41: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (تهدیدها)                                              182

جدول 4-42: مجموع ماتریس عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف)                                 182

جدول 4-43: مجموع ماتریس عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها)                              182

فهرست نمودارها

نمودار 2-1: طیف منابع گردشگری سیاه

نمودار 4-1: اولویت در انتخاب انگیزه برای بازدید از مناطق جنگی                                    175

نمودار 4-2: آینده گردشگری جنگ در مقایسه با سایر حوزه های گردشگری ایران                176

نمودار 4-3: موانع اساسی توسعه گردشگری جنگ                                                      177

نمودار 4-4: مدل زیربنایی گردشگری جنگ در استان خوزستان                                      178

نمودار4-5: ارزیابی مجموع عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر گردشگری جنگ                     183

فهرست نقشه‌ها

نقشه 2-1: حملات هوایی عراق علیه ایران در جنگ تحمیلی                                           30

نقشه 2-2: حملات عراق به استان خوزستان                                                               31

نقشه 3-1: تقسیمات سیاسی استان خوزستان                                                             106

چکیده

این پایان نامه به بررسی وضعیت گردشگری جنگ به منظور توسعه گردشگری ملّـی «مطالعه موردی استان خوزستان» پرداخته است. با توجه به این موضوع که جنگ پیامدهای منفی بر صنعت گردشگــری دارد، در دهه های اخیر، به موضوع گردشگری بعد از جنگ در مناطق جنگی پرداخته شده است. گردشگـری جنگ، شکلی جدید از گردشگـری است که پس از جنگ جهانـی اول و دوم شکل گرفت که در آن جنگ با تمـام آثار و پیامدهای خود مبنا و زمینه بروز و ظهور گردشگـری است. این ابعاد شامل مناطق جنگی،صحنه های نبرد، سنگـرها، تسلیحات به جا مانده از جنگ، آثار باقیمانده از قربانیان، یـادمـان ها، موزه ها و … است. از این نظر گردشگـری جنگ شامـل حوزه های مفهومی و قلمـرو معنایی جبهه ها و مناطـق نبرد، مـوزه های جنگ، یادمـان ها و بناهـای یادبود است که با رویکردهای اسطوره ای، تاریخی و تبادل فرهنگی، سیاسی و صلح طلبانه تبیین می گردد. شناسایی جـاذبه های گردشگـری جنـگ در استان خـوزستان به عنـوان نقطـه کانونی جنگ عراق علیه ایران، مطالعه رونـدها و مسائـل عمومی و تخصصی گردشگـری در مناطق جنگـی خوزستان، تحلیل علل فزونی تعداد گردشگران در این استان، سابقه شکل گیری پدیده گردشگری جنگ در کشور«راهیان نور» و بررسی چالش ها و فرصت های فراروی گردشگـری جنگ به منظور ارائه راهکارهای عملی برای نقش آفرینی و توسعه این نوع از گردشگـری در گردشگری ملّـی، اهداف و غایت این پژوهش را تشکیل می دهند. متـدولـوژی  این پـژوهش مبتنی بر رویکـرد توصیفـی- تحلیلـی بوده و در کنار آن از الگـوی مـوردی نیز جهت افـزایش روایـی و پایایـی نتایج استفاده شده است. از نظر جامعـه آمـاری بـرای پرسشنامه بازدیـدکنندگان از استان های تهـران، خوزستـان و گلستـان به طور تصادفـی انتخاب شده اند که پاسخ ها و اطلاعات آنها با بهره گرفتن از نـرم افزار Excel و SPSS انجام شده است. با کمک تکنیک SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها و راهکارهای مواجه با آن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بیانگـر لزوم استفاده از استراتـژی حمایتـی است که بر اساس این راهبرد، استراتژی توسعه و گسترش گردشگـری جنگ با به حداکثر رساندن نقاط قوت و ایجاد فرصت ها و تنوع در کنار جاذبه مناطـق جنگـی قابـل تحقق است.

مقدمه

سیر و سیاحت بویژه برای گذراندن اوقات فراغت یکی از نیازهای اصلی بشر تلقی شده، به گونه ای که این پدیده با تخصیص 1/. از جمعیت جهان، بزرگترین جابه جایی صلح آمیز تاریخ بشر محسوب می شود. پیشرفت فناوری حمل ونقل و ارتباطات، توسعه تولیدات صنعتی و افزایش درآمد، جهانـی شدن و ابعاد مرتبط با آن، افزایش اوقات فراغت، بهبود خدمات بازنشستگی، ارتقاء سلامت جوامع و دیگر عـوامل تغییرات چشم گیری را در کشورهای صنعتی و به خصوص در شهـرها ایجاد نمـوده و توانسته است جهانـگردی (صنعت بدون درد) را در هزاره سوم میــلادی به عنوان یکی از مهم ترین نیـروهای محرکه اقتصادی و یکی از سه صنعت درآمدزای مهم جهان در کنار صنعت نفت و خودرو سازی مطرح کند( تولایی،1386:15).

اگر در گذشته صحبت از گـردش به میان می آمد، به طور حتم در اذهان بسیاری از مردم تصویری از یک تفـریح ساده با هدف گـذران اوقـاتی از زنـدگی خویش شکل می گرفت؛ اما با گـذشت زمان و کسب و کار و تجربه های نو و بررسی های علمی مشاهده شد که جوامـع امروزی روز به روز درگیر پیچـیدگی های این عصر شده و به طور طبـیعی و ذاتـی رفتار فردی و گروهی خود را طوری تنظیـم می کنند که خواهـان ارزش گـذاری ویـژه ای برای زمـانی از وقت خویـش می شوند و این درک را دارند که هـرچه خود را غرق در دنیای بیکـران فنـاوری کنند به همان کیفیت، نیـازمند بهره منـدی از گردش و تکاپو برای شناخت و درک موضوعاتی جذاب طبیعی، تاریخی و فرهنگی هستند.

با توجه به افزایش و متنوع شدن گونه های گردشگـری در جهان، از سال های خیلی دور ولی تقریبا به طور رسمی از سال 1990، گونهء جدیدی از گردشگری تحت عنوان “گردشگری سیاه”1 به انواع متداول گردشگری اضافه گردید.

یکی از شاخه های گردشگری سیاه، گردشگری جنگ2 است که بیانگر آن است که در آینده نه چندان دور مناطق مرتبط با جنـگ بی گمان یکی از پربیننده ترین انواع جـاذبه های گردشگری جهان خواهد شد. هر چند هنوز جـاذبـه های گـردشگـری جنـگ، یک زیر مجموعه از کلیت مکان های توریستی مرتبط با درد و رنج است.

جنگ و درگیری های مسلحانه بخش جدایی ناپذیر از تاریخ و زندگی بشر بوده و هست. صرفنظر از علل و انگیزه های وقوع جنگ، این واقعیت وجود دارد که پیامدهای ویرانگر جنگ، کشتار، ویرانی و

و خسارت های ناشی از آن حتی برای طرف پیروز، غیر قابل جبران است و تاریخ زندگی آن ملت به این پدیده شـوم اختصاص داده است. با توجه به وقـوع 25 جنـگ مسلحانه بزرگ در قرن بیستم، تلفات مستقیم ویا غیر مستقیم بین 170 تا 200 میلیون نفر برآورد شده و کشته شدگان جنگ حدود 110میلیون نفر بوده است.

بررسی ها نشان می دهد سالانه میلیون ها گـردشـگر از مکان های تاریخی مرتبط با جنگ در سراسر دنیا بازدید می کنند و عرضه و تقاضای این شاخه از گردشگری، مفهومی کاملا صلح طلبانه دارد، هر چند اهداف تجـاری و سیـاسی نیز در آن نهفته است. پیش بینی شده است که گردشـگری جنـگ در قرن بیستم نه تنها یک زیر مجموعه مهم در گردشگـری سیـاه خواهد بود بلکه خود تبدیل به یکی از انواع پرطرفدار از گردشگری خواهد شد.

بیان مسأله

یکی از انواع خاص گردشگری که در دهه های اخیر مورد توجه گردشگران و برنامه ریزان توریسم قرار گرفته است، گردشـگری جنـگ می با شد. این نوع گردشـگـری برای اولین بار و در سال های گذشته، در کشورهای غربی مورد توجه قرار گرفت و به شکل بازدید از آثار و بقایای برجا مانده از جنگ جهانی اول و دوم نمود پیدا کرد.

جنگ همیشه و همه جا با خود مرگ و نابودی و خرابی به همراه داشته است. کشورهایی که درگیر جنـگ می شوند، تا سال ها و حتی دهه ها باید پاسخگوی عواقب ویـران کننده درگیری ها و خون ریزی های ناشی از آن باشند. اما در دنیای امروز که می توان انتظار هر چیزی را داشت، ایجاد درآمد از مناطق جنـگ زده و نمادهـای مبارزه و پایداری چیز عجیبی نیست. دولتمردان کشورهای مختلف، حتی آنهایی که چندان درگیر جنگ نبوده  اند، به اهمیت موضوع گردشگری جنگ پی برده اند و هر یک سعی می کنند با سرمایه گذاری قابل توجه بر روی مناطق جنگی خود، توریست های بیشتری را جذب نمایند. مردم نیز در سال های اخیر غلاقه زیادی از خود برای تماشا و بازدیـد از مناطـق جنگ زده، شهرهای ویران شده، تانک های منهدم شده و بقایای جنگ های خانمان سوز نشان داده اند.

از زمانی که آتش جنگ ها خاموش شده، خون های ریخته شده بر زمین خشک گردیده و سفیر مرگ ساکت شده، مردم برای بازدید به سرزمین هایی می آیند که زمانی مملو بود از جنازه ها و کشته هایی که به خاطر امیـال و قدرت طلبی های سیاستمداران، جان خود را از دست داده بودند، شاید به همین دلیل است که گردشگری جنگ را نوعی از گردشگری تاریک1  و یا گردشگری مشکل2 نامیده اند.

گردشگـری جنـگ خود، بعد جدیدی از اشکـال نوستـالوژیک است. گردشـگری جنـگ در دو بعد نوستـالوژیک و غیر نوستالوژیک آن صورت می گیرد. گردشگری جنگ در قالب نوستالوژیک شکلی از دلتنگی است که برای دوباره دیدن زادگاهی که زمانی غرق خونریزی و صدای مهیب انفجارها بوده و یا برای زنـده کردن خاطرات گذشته صورت می گیرد. در بحث نوستـالوژیکی گردشـگری جنـگ بازدید کننده ها، بازماندگان جنـگ یا خانواده های رزمندگان جنـگی هستند؛ اولین تورهای بازدید از مناطق جنـگی تحت عنوان کاروان های زیـارتی3 در مدت زمان کوتاهی پس از پایان جنـگ جهانـی اول(1918) و به ویژه برای بازدید از منطقه جنگی ایپردر بلژیک توسط بریتانیایی ها راه اندازی شد، در آن زمان عمدتا اعضای خانواده و بازماندگان سربازان کشته شده در این جنگ و نیز رزمندگانی از نبردهای سهمگین منطقه ایپر جان سالم بدر برده بودند به عنوان “زائر”1  و برای زیارت مناطقی که محـل فداکاری همرزمـان و یا خویشاونـدان آنان بـوده به این منطقه سفـر می کـردند(خاطری، 1389) .

ولی در زمینه غیر نوستالوژیک که امروزه رایج و متداول است شامل کسانی می شود که برای ارضای حس کنجـکاوی، علاقه به میدان های جنـگی و یا محققین در زمینه جنـگ به بازدید مناطق جنـگی می روند.

در طول حیات سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی در طول دهه های اخیر، یکی از موثرترین پدیده های اثرگذار، جنـگ تحمیـلی عراق علیه ایران بوده است. در طول  این جنگ هزاران نفر شهید، میلیون ها نفر آواره و همچنین شهـرها و سکونت گاه هـای فـراوانی تخـریب شدند. عـلاوه بر آن صدها هـزار شهید، مفقودالاثر، اسیر، جانباز و آواره که خاطرات فراموش نشدنی فراوانی را برای بازماندگان جنگ به میراث گذاشته اند. از این نظر جنـگ تحمیلی شکلی از تقدس در ذهنیت ایرانیان یافت و به عنوان گفتمان غالب در زندگی ایرانیـان تداوم یافت. حاصـل این گفتمان از بُعـد دانش توریسـم، تقـارب و تلاقی همزمانی دو مسافرت بود. شکلی داوطلبانه از گردشگری توسط مردم و شکل برنامه ریزی شده دولتی (راهیـان نـور) در مسافرت به مناطق جنـگی به خصـوص استان خوزستـان که کانون و محور اصلی جنـگ عراق علیـه ایران است. استان خوزستان می تواند از جمله استان هایی باشد که با برنامه ریزی جامع و کامل در مورد گردشگری جنگ در کنار دیگر جاذبه های گردشگری استان، نقش بسیار سازنده ای را در حفظ و احیای ارزش های دفاع مقدس و گردشگری ملی  ایفا نماید.

جوهره ی این شکل از گردشگری، بدون شک نوستالوژی واقعه جنگ تحمیلی است که تبعات آن از منظر بررسی رونـدها و جریان های مهم گردشگـری از وجـوه مختلف، توان ها و کمبـودها، و ارائـه راهکارهای عملی جهت برنامه ریزی اصولی به منظور توسعه و نقش آفرینی آن در گردشگـری ملـی در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تعداد صفحه : 229

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.