روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه بررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با موفقیت شغلی آنها از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه شهرستان رفسنجان

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

دانشکده علوم­انسانی، گروه علوم تربیتی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی (M.A)

گرایش: مدیریت آموزشی

 

عنوان:

بررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با موفقیت شغلی آنها از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه شهرستان رفسنجان

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               شماره صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف پژوهش… 7

1-4-1 هدف اصلی پژوهش… 7

1-4-2 اهداف ویژه 7

1-5- سوالات  پژوهش… 8

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی  اصطلاحات… 9

1-6-1 تعاریف نظری.. 9

1-7- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش… 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 12

2-2- مبانی نظری پژوهش… 12

2-2-1 بخش اول: مدیریت آموزشی.. 12

2-2-1-1- مدیریت… 12

2-2-1-2 اثرات و كاربرد تئوری مدیریت علمی در سازمان های آموزشی.. 13

2-2-1-3 تئوری اداری.. 15

2-2-1-4 نگرش سیستمی.. 17

2-2-1-5 رابطه نگرش سیستمی با نگرش های پیشین خود. 19

2-2-1-6 اهمیت نگرش سیستمی.. 20

2-2-1-7 انواع نظریه سیستمی.. 22

2-2-1-8 انتقادات وارده بر نظریه سیستم ها 26

2-2-1-9 مدیریت اقتضایی.. 27

2-2-1-10 دیدگاه مصالحه جویانه اقتضایی.. 27

2-2-1-11 اهمیت مدیریت آموزشی.. 31

2-2-1-12 تعریف مدیریت آموزشی.. 33

2-2-1-13 اهداف مدیریت آموزشی.. 34

2-2-1-14 مهارت‌های سه‌گانه مدیریت… 34

2-2-1-15 کارکردهای مدیریت آموزشی.. 35

2-2-1-16 ویژگی‌های مدیر آموزشی.. 36

2-2-2 بخش دوم: موفقیت شغلی.. 36

2-2-2-1 مفاهیم مرتبط با موفقیت شغلی.. 38

2-2-2-2 نظریه ی شغلی- شخصیتی جان ال. هالند. 42

2-2-2-3 راهنمائی شغلی.. 43

2-2-2-4 اطلاعات شغلی.. 43

2-2-2-5 محدودیت تنوع شغلی زنان و موفقیت شغلی آن ها 51

2-2-2-6 تبعیض شغلی عمودی برای زنان و موفقیت شغلی آن ها 51

2-2-2-7 انگیزش و موفقیت شغلی.. 53

2-3- مرور پژوهش ‌های انجام شده 55

2-3-1 پژوهش‌های انجام شده درداخل کشور. 55

2-3-2 پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور. 58

2-4- جمع بندی و ارائه چارچوب نظری تحقیق.. 58

 

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 61

3-2- روش تحقیق.. 61

3-3- جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه (حجم نمونه و روش نمونه گیری) 61

3-4- ابزار تحقیق و روایی و پایایی ابزار. 61

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 62

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 64

4-2- یافته‌های جمعیت شناختی.. 64

4-2-1 توصیف گروه نمونه بر حسب جنسیت… 64

4-2-2 توصیف گروه نمونه بر حسب سطح تحصیلات… 65

4-2-3 توصیف گروه نمونه بر حسب سن.. 66

4-3- تحلیل داده ها 67

4-3-1 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه اول تحقیق.. 67

4-3-2 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه دوم تحقیق.. 68

4-3-2 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به فرضیه  سوم تحقیق.. 69

4-3-3 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه چهارم تحقیق.. 70

4-3-4 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه  پنجم تحقیق.. 71

4-3-5 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه  ششم تحقیق.. 71

4-3-6 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه  هفتم تحقیق.. 71

4-3-7 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه  هشتم تحقیق.. 74

4-3-8 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه نهم تحقیق.. 75

4-3- 9 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه دهم تحقیق.. 76

4-3-10 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه یازدهم تحقیق.. 77

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 79

5-2- بحث و نتیجه گیری.. 79

5-3- پیشنهادات… 81

5-3-1 پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش… 81

5-3-2 پیشنهادات برای محققان دیگر. 83

5-4- محدودیت های تحقیق.. 83

5-4-1 در كنترل محقق.. 83

5-4-2 خارج از كنترل محقق.. 83

منابع و مآخذ. 84

فهرست منابع فارسی.. 84

فهرست منابع انگلیسی.. 87

پیوست… 88

چکیده انگلیسی 91

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                 شماره صفحه

جدول 4-1: فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه اماری بر حسب جنسیت… 64

جدول 4-2: فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه اماری بر حسب تحصیلات… 65

جدول 4-3: فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه اماری بر حسب سن.. 66

جدول 4-4: میانگین و انحراف استاندارد آگاهی از اهداف مدیریت آموزشی.. 67

جدول 4-5: جدول آزمون t آگاهی از اهداف مدیریت آموزشی.. 67

جدول 4-6: بررسی رابطه  بین آگاهی مدیران از هدف راهنمایی اعضای سازمان برای تشخیص و درک بهتر هدف‌هابا موفقیت شغلی آنها 68

جدول 4-7: بررسی رابطه  آگاهی مدیران از هدف حمایت از اعضای سازمان آموزشی با موفقیت شغلی  69

جدول 4-8: بررسی رابطه  بین آگاهی مدیران از هدف مشارکت افراد در تصمیم‌گیری با موفقیت شغلی  70

جدول 4-9: بررسی رابطه  بین آگاهی مدیران از هدف ایجاد روابط انسانی مطلوب و احترام متقابل با موفقیت شغلی.. 71

جدول 4-10: بررسی رابطه  آگاهی مدیران از هدف شناخت نیازها و حل مشکلات دانش‌آموزان با موفقیت شغلی.. 72

جدول 4-11: بررسی رابطه  بین آگاهی مدیران از هدف کمک به کشف و بروز استعدادهای دانش‌آموزان با موفقیت شغلی آنها 73

جدول  4-12: بررسی رابطه آگاهی مدیران از هدف کمک و یاری به بهبود و اصلاح فرایند آموزش و پرورش با موفقیت شغلی.. 74

جدول 4-13: بررسی رابطه بین آگاهی مدیران از هدف فراهم نمودن امکانات برای بروز خلاقیت و ابتکار با موفقیت شغلی.. 75

جدول 4-14: بررسی رابطه بین آگاهی مدیران از هدف ایجاد هماهنگی بین منابع و فعالیت‌های سازمان آموزشی با موفقیت شغلی.. 76

جدول 4-15: پیش بینی  موفقیت شغلی براساس آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی.. 77

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                 شماره صفحه

نمودار 4-1: فراوانی و درصد جنسیت آزمودنی ها 64

نمودار 4-2: فراوانی و درصد تحصیلات آزمودنی ها 65

نمودار 4-3: فراوانی و درصد سن آزمودنی ها 66

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                 شماره صفحه

شکل 2-1: نمودار دیدگاه مصالحه جویانه اقتضایی.. 28

شکل 2-2: چهار متغیر مشهور اقتضایی 29

شکل 2-3: مقایسه سازمان های ماشینی و ارگانیکی.. 29

شکل 2-4: روابط بین شرایط محیطی درک شده و عدم اطمینان 30

شکل 2-5: مدل تحلیلی تحقیق.. 59

 

 

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضربررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با موفقیت شغلی آنان می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف كاربردی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران مدارس متوسطه شهرستان رفسنجان می باشند که در سال تحصیلی 92-91 به تعداد 74 نفر می باشد. به علت کم بودن تعداد جامعه آماری تمامی افراد جامعه مورد پژوهش قرار گرفته و نمونه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. برای متغیر اهداف مدیریت آموزشی نظریه قرائی مقدم (1375)، انتخاب شد. همچنین برای متغیر موفقیت شغلی نیز مدل نکویی مقدم (1388) ارائه شده است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است: پرسشنامه محقق ساخته آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی، و پرسشنامه استاندارد موفقیت شغلی مدیران. یافته ها نشان دادآگاهی مدیران از مدیریت آموزشی از وضعیت مطلوبی برخوردار است. بین آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی با موفقیت شغلی آنها رابطه معنی داری وجود دارد و آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی، موفقیت شغلی آنها را پیش بینی می کند.

 

کلید واژه ها: آگاهی، اهداف مدیریت آموزشی، مدیران، موفقیت شغلی

 

 

 1-1- مقدمه

از آنجا كه یكی از مشاغل حساس در آموزش و پرورش، مدیریت مدارس می باشد، وآگاهی مدیر از اهداف مدیریت آموزشی در فرایند تحقق تعلیم و تربیت نقش اساسی دارد، لذا لازم است با مطالعات و تحقیقات بیشتری عوامل موثر بر افزایش آگاهی مدیران آموزشی را بررسی كنیم تا با شناسایی این عوامل گامی در افزایش موفقیت برداشته شود تا شاید باعث رشد و شكوفایی تعلیم و تربیت گردد )فقهی فرهمند  1386، 51). تحقیقات متعدد نشان می دهد که بین انگیزه شغلی و کارایی مدیران ارتباط معنی داری وجود دارد .با عنایت به اینکه نخستین هدف مدیریت ،افزایش از راه به دست آوردن بالاترین بازده با کمترین هزینه است،بنابراین هر گونه رفتاری که به بازدهی بیشتر کمک کند ،عملی است که مدیریت می خواهد آن را تقویت کند اگر این کردارها و کنش ها بتواند به کار گرفته شود، دقیق و به موقع باشد ،کوشش زیادی را برمی انگیزاند .وقتی انگیزش به کار آید به کار فرد نیرو می بخشد (پکر[1]1992، 55).

امروزه، عصر مدیریت و رهبری است و موفقیت نهادها و سازمان‌ها تا حد زیادی به کارآیی و اثربخشی مدیریت بستگی دارد. ساخت نظام آموزشی هر کشوری دربرگیرنده‌ی مجموعه‌ای از نیازهای سازمان‌های رسمی آن کشور بوده و عملکرد نظام آموزش و پرورش که مدیران آموزشی اداره آن را بر عهده دارند، نه تنها از نظر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مهم است، بلکه از نظر تأثیری که بر تحرک شغلی و انتظارات دارد، از اهمیت تعیین‌کننده‌ای برخوردار است. همچنین آموزش و پرورش، بهترین وسیله، برای ایجاد تغییر ارزش‌ها و رفتارها به‌شمار رفته و باعث می شود  که افراد، به تناسب استعداد و رغبتی که دارند برای انجام خدمت‌های اجتماعی و اقتصادی و کسب مشاغل و در نتیجه آسایش فردی مهیا شوند. از اینرو، از آغاز قرن اخیر، هیچ کشوری بدون توسعه در مؤسسات آموزشی و مدیران آموزشی تحصیل کرده و مجرب، مراحل توسعه و پیشرفت را طی نکرده است. بنابراین، با افزایش تعداد دانش‌آموزان در سطوح مختلف آموزشی، تأسیس مدارس و مراکز آموزشی جدید، استخدام معلمان بیشتر و سرمایه‌گذاری بیشتر، ضرورت یافته است. از سوی دیگر، ضرورت در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، بهبود کیفی و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی برای همگان، نقش خطیر مدیریت نظام آموزشی را بارزتر ساخته است.بنابراین در این پژوهش به بررسی میزان آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با موفقیت شغلی آنها می پردازیم.

در فصل اول کلیات پژوهش که شامل بیان مساله، اهداف و اهمیت و ضرورت پژوهش می باشد بررسی خواهد شد. در فصل دوم، مبانی نظری تحقیق مطرح شده است. ابتدا تعاریف، تئوری ها و مدل های نظریه پردازان معروف جهان معرفی شدند. سپس مطالعات و تحقیقات انجام شده پیرامون هر دو متغیر پژوهش در ایران و جهان نیز عنوان و مورد بررسی قرار گرفته اند و در نهایت به جمع بندی مطالب ذکر شده و ارائه چارچوب نظری تحقیق پرداخته شده است. در فصل سوم روش شناسی تحقیق مطرح و اشاره شده است، درفصل چهارم داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در فصل پنجم به خلاصه فصول، بحث و نتیجه گیری و بیان محدودیت­های تحقیق و همچنین پیشنهادات برای تحقیقات بعدی پرداخته شده است.

[1]Peker

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 108

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.