معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری 

عنوان : بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی قشم

بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل ضرغامی

استاد مشاور:

دکتر سید باقر حسینی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی معماری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

آنچه باید امروزه در ارتقاء كیفیت روستاهای كشورمان مدنظر قرار گیرد ، تعیین نوع مداخله مناسب روستایی بر اساس ویژگیها و پتانسیلهای روستا و همچنین استفاده مناسب از این پتانسیلها جهت افزایش كیفیت و هویت روستای موردنظر می‌باشد .

بافتهای تاریخی روستای كندر یكی از محدودهای خاصی است كه هم ماهیت مركزیت دارد و هم ماهیت تاریخی و مذهبی ، همچنین وجود عناصر طبیعی و تاریخی ، همجوار با یكدیگر در این محدوده ویژگی بخصوصی را به محدوده مذكور داده است كه با استفاده مطلوب از پتانسیلهای بیان شده می‌تواند نقش مهمی در هویت روستای كندر ایفا نماید .

در این پژوهش سعی شده است كه با بهره گرفتن از روش توصیفی ـ تحلیلی ، از جاذبه‌های طبیعی مسیر قدیم روستای كندر جهت ایجاد ارتباط مطلوب بین عناصر شاخص محدوده و بهبود و تقویت عملكرد مسیر ارتباطی روستا و در نتیجه استخوانبندی تاریخی روستا بهره گرفته شود .

بدین منظور جهت باز زنده‌سازی محدوده امام‌زاده قدیمی روستای كندر جایگاه عناصر شاخص مذكور، بررسی شده و معیارهای ساماندهی جهت ارتقاء كیفیت بافت تاریخی لحاظ شده و از قدمت آنها جهت طراحی محدوده تعیین شده ، استفاده شده است .

واژگان كلیدی : بافت تاریخی ، ارتباط عناصر شاخص ، استخوان‌بندی روستا ، باززنده‌سازی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

فصل اول : طرح مسئله …………………………………………………………………………………………. 1

1 ـ 1 بیان مسئله   ……………………………………………………………………………………………………. 2

1 ـ 2 اهمیت و ضرورت مسئله ………………………………………………………………………………………….. 3

1 ـ 3 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….    3

1 ـ 4 سوالات اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 4

1 ـ 5 قلمرو تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………. 4

1 ـ 6 روند انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 5

1 ـ 7 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 5

فصل دوم : ادبیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 6

2 ـ 1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 7

2 ـ 2 باز زنده‌سازی روستایی …………………………………………………………………………………………………………. 8

2 ـ 2 ـ 1 انواع مداخلات روستایی ………………………………………………………………………………………………….. 8

2 ـ 2 ـ 2 باز زنده‌سازی در بافت‌های با ارزش روستایی …………………………………………………………………… 8

2 ـ 2 ـ 3 حفاظت و باز زنده‌سازی اماكن و بافت‌های با ارزش روستایی ……………………………………………. 9

2 ـ 2 ـ 4 تحولات اقتصادی دهه هشتاد و آغاز رویكرد بازآفرینی ………………………………………………………. 10

2 ـ 2 ـ 5 مداخله در بافت روستایی …………………………………………………………………………………… 10

2 ـ 2 ـ 6 تعریف باز زنده‌سازی مناطق روستایی ……………………………………………………………………………… 11

2 ـ 2 ـ 7 سطوح عملیاتی پروژه باز زنده‌سازی ………………………………………………………………………………… 12

2 ـ 2 ـ 8 روند عملیات باز زنده‌سازی ……………………………………………………………………………………………… 12

2 ـ 2 ـ 8 ـ 1 درك ابعاد خاص فرسودگی ………………………………………………………………………………………….. 13

2 ـ 2 ـ 8 ـ 2 شناسایی منابع موجود ……………………………………………………………………………………… 14

2 ـ 2 ـ 8 ـ 3 حس مكان كالبدی ……………………………………………………………………………………………. 14

2 ـ 2 ـ 8 ـ 4 حس مكان كاركردی …………………………………………………………………………………………. 14

2 ـ 2 ـ 8 ـ 5 مدیریت عملیات باز زنده‌سازی ……………………………………………………………………………………. 15

2 ـ 2 ـ 8 ـ 5 ـ 1 ابعاد كلیدی مدیریت فضاهای عمومی در عملیات باز زنده‌سازی ………………………………. 16

ـ تنظیم كاركردها و میزان تأثیر آنها بر هم ……………………………………………………………………………………….. 16

ـ برنامه حمایتی فیزیكی ، جریان‌های حمایتی ( ابقاء نگاه داشتن ) ………………………………………………………. 17

ـ سرمایه‌گذاری (سرمایه‌های جدید و منابع متداوم ) در فضاهای عمومی …………………………………………….. 17

ـ تناسب و هم پایگی و هماهنگی مداخله ………………………………………………………………………………… 17

ـ مدلهای مدیریت فضاهای عمومی …………………………………………………………………………………….. 18

2 ـ 2 ـ 8 باز زنده‌سازی موفق ………………………………………………………………………………………………. 20

2 ـ 2 ـ 8 ـ 1 باز زنده‌سازی كالبدی ………………………………………………………………………………………… 20

2 ـ 2 ـ 8 ـ 2 باز زنده‌سازی اقتصادی ……………………………………………………………………………………………… 20

2 ـ 2 ـ 9 ـ 3 باز زنده‌سازی اجتماعی ……………………………………………………………………………………………… 20

2 ـ 2 ـ 10 اصول بازآفرینی و باز زنده‌سازی موفق ………………………………………………………………………….. 21

2 ـ 2 ـ 10 ـ 1 اصل اول : بهبود تنوع كاربری (فعالیت ) ………………………………………………………………….. 21

2 ـ 2 ـ 10 ـ 2 اصل دوم : تشویق فشردگی ………………………………………………………………………………………. 23

2 ـ 2 ـ 10 ـ 3 اصل سوم : ایجاد تراكم توسعه …………………………………………………………………………………. 23

2 ـ 2 ـ 10 ـ 4 اصل چهارم : بالا بردن سهولت دسترسی …………………………………………………………………… 24

2 ـ 2 ـ 10 ـ 5 اصل پنجم : آفرینش پیوندهای عملكردی …………………………………………………………………….. 25

2 ـ 2 ـ 10 ـ 6 اصل ششم : ساختن یک سامانه هویتی مثبت ………………………………………………………………. 25

2 ـ 3 ورودی و مسیرارتباطی شهر………………………………………………………………………………. 30

2 ـ 3 ـ 1 اجزاء ورودی و مسیرهای دسترسی بناهای سنتی ایران …………………………………………………….. 31

2 ـ 3 ـ 2 اصول تركیب كالبدی ورودی بناهای سنتی ایران ……………………………………………………………….. 32

2 ـ 3 ـ 3 ورودی در بافت های قدیم ایران ………………………………………………………………………………………… 33

2 ـ 3 ـ 4 مركزیت فضاهای جمعی ………………………………………………………………………………………………….. 36

2 ـ 3 ـ 5 معیارهای كیفیت فضایی …………………………………………………………………………………………………… 39

1 ـ 4 ارتباط بین عناصر روستایی ………………………………………………………………………………………………….. 42

2 ـ 4 ـ 1 مفهوم ارتباط ……………………………………………………………………………………………………. 42

2 ـ 4 ـ 2 تاریخچه بحث ارتباط در طراحی « در مقیاس گسترده » …………………………………………………….. 43

2 ـ 4 ـ 3 مقایسه مفهوم ارتباط (ایران و غرب ) ……………………………………………………………………………….. 45

2 ـ 4 ـ 4 كل و جزء                         ………………………………………………………………………………………47

2 ـ 4 ـ 4 ـ 1 بكارگیری مباحث كل و جزء در آثار نظریه‌پردازان ………………………………………………………. 47

2 ـ 4 ـ 5 نشانه‌های طبیعی و مصنوع ……………………………………………………………………………….. 52

2 ـ 4 ـ 5 ـ 1 تركیب و ارتباط بین عناصر مصنوع و طبیعی ……………………………………………………………… 52

2 ـ 4 ـ 6 محیط طبیعی و توسعه پایدار روستایی ………………………………………………………………………………. 52

2 ـ 4 ـ 6 ـ 1 ارتباط میان رودخانه و روستا …………………………………………………………………………………….. 54

طراحی الهامی و اكولوژیكی ……………………………………………………………………………………………………………. 56

2 ـ 5 جمع‌بندی     ………………………………………………………………………………………………………….. 56

فصل سوم : روش تحقیق (تجربیات ایران و جهان ) ………………………………………………. 61

3 ـ 1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 62

3 ـ 2 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 62

3 ـ 3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….   62

3 ـ 4 تجربیات مشابه (نمونه‌های ساختاری گذشته در خارج از ایران )………………………………………………. 63

3 ـ 4 ـ 1 ساختار طراحی شهر رم ……………………………………………………………………………….. 63

3 ـ 4 ـ 2 ارتباط بین عناصر مصنوع و طبیعی در پیازادل پوپولودرم …………………………………………………. 65

3 ـ 4 ـ 3 ساختار طراحی شهری پاریس …………………………………………………………………………. 67

3 ـ 4 ـ 3 ـ 1 تركیب عناصر طبیعی و مصنوع در شهر پاریس ………………………………………………………….. 70

3 ـ 4 ـ 4 پیازادلاسینیوریا (میدان قرون وسطایی ) در فلورانس ایتالیا ………………………………………………… 72

3 ـ 4 ـ 5 پروجا ، شهرك قرون وسطی بر فراز تپه‌های اومبریان ……………………………………………………….. 74

3 ـ 4 ـ 6 میدان سن ماركو در ونیز ایتالیا ………………………………………………………………………………… 76

3 ـ 4 ـ 7 مجرای فضای گرنیوج ………………………………………………………………………………………………. 79

3 ـ 5 نمونه های ساختاری گذشته (ایران ) ……………………………………………………………………………… 81

3 ـ 5 ـ 1 ساختار طراحی شهر اصفهان در دوره 2صفویه………………………………………………………………….. 81

3 ـ 5 ـ 1 ـ 1 مادی ها در دوران صفویه …………………………………………………………………………………………… 84

3 ـ 5 ـ 1 ـ 2 چهارباغ و باغات صفوی ( ارتباط با طبیعت ) …………………………………………………………….. 85

3 ـ 6 نمونه‌های ساختاری معاصر ( در خارج از ایران ) ………………………………………………………………….. 87

3 ـ 6 ـ 1 باز زنده‌سازی مركز شهری ملبورن ………………………………………………………………………………….. 87

3 ـ 6 ـ 1 ـ 1 استراتژی پلان سال 1985 شهر ملبورن ……………………………………………………………………… 90

3 ـ 6 ـ 2 بررسی موردی لبه شمالی شهر ملبورن ـ ارتباط محدوده مركزی شهر و رودخانه یارا …………… 91

3 ـ 6 ـ 3 اتصال زمینهایی پاركلند به شرق محدوده مركزی شهر ـ حذف موانع شهری ………………………… 94

3 ـ 7 جمع‌بندی     …………………………………………………………………………………………………. 100

فصل چهارم : شناخت و تحلیل محدوده مورد مطالعه ……………………………………………… 104

4 ـ 1 شناخت و تحلیل محدوده ………………………………………………………………………………….. 105

4 ـ 1 ـ 1 محدوده حوزه نفوذ طراحی ……………………………………………………………………… 105

4 ـ 2 محدوده طراحی ……………………………………………………………………………………… 106

4 ـ 1 ـ 1 ـ 1 تاریخچه شهر كرج …………………………………………………………………………… 106

4 ـ 1 ـ 2 روستای كندر …………………………………………………………………………………….. 107

4 ـ 1 ـ 2 ـ 1 شرایط فرهنگی ……………………………………………………………………………… 108

4 ـ 1 ـ 2 ـ 2 شرایط اقتصادی ……………………………………………………………………………… 108

4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ویژگیهای اقلیمی ( آب و هوایی ) ………………………………………………………… 110

4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 توپوگرافی ……………………………………………………………………………. 110

4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 شرایط آب و هوایی …………………………………………………………………… 111

4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 3 دمای هوا ……………………………………………………………………………………. 111

4 ـ 1 ـ2 ـ 3 ـ 4 رطوبت نسبی ………………………………………………………………………………….. 112

4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 5 جریان‌های هوایی ………………………………………………………………………………. 112

4 ـ 1 ـ 3 ساختار فضایی محدوده ………………………………………………………………………………… 113

4 ـ 1 ـ 4 موقعیت عمومی محدوده حوزه نفوذ در شبكه دسترسی‌های شهری و منطقه‌ای ……………………….. 113

4 ـ 1 ـ 5 برداشت جهت حركت معابر …………………………………………………………………………….. 113

4 ـ 1 ـ 6 برداشت اطلاعات كلی حمل و نقل عمومی …………………………………………………………. 116

4 ـ 1 ـ 7 شناخت نقاط و محورهای فعالیتی در محدوده حوزه نفوذ طرح ……………………………………………… 121

4 ـ 2 محدوده طراحی ……………………………………………………………………………………………………….. 125

4 ـ 2 ـ 1 عناصر تاریخی كندر …………………………………………………………………………………………….. 127

4 ـ 3 تحلیل یكپارچه                         ……………………………………………………………………………………129

4 ـ 3 ـ 1 قوتها ……………………………………………………………………………………………………. 129

4 ـ 3 ـ 2 فرصتها  ……………………………………………………………………………………….. 129

4 ـ 3 ـ 3 ضعفها   …………………………………………………………………………………………….. 129

4 ـ 3 ـ 4 تهدیدها   ………………………………………………………………………………………. 130

فصل پنجم ………………………………………………………………………………………………….. 131

5 ـ 1 مقدمه …………………………………………………………………………………………….. 132

5 ـ 2 چشم‌انداز ………………………………………………………………………………………………….. 132

5 ـ 3 اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………..   132

5 ـ 4 راهبردها …………………………………………………………………………………………………………… 132

5 ـ 5 ضوابط اجرایی                         …………………………………………………………………….133

5 ـ 5 ـ 1 اقلیم ، توپوگرافی و عوامل طبیعی ……………………………………………………………………. 133

5 ـ 5 ـ 2 دید و منظر ……………………………………………………………………………………………….      133

5 ـ 5 ـ 3 امنیت ……………………………………………………………………………………………………. 135

5 ـ 5 ـ 4 مدیریت روستایی …………………………………………………………………………………….. 135

5 ـ 5 ـ 5 دسترسی و پاركینگ ………………………………………………………………………………….. 136

فصل ششم …………………………………………………………………………………………………………….. 138

6- طراحی محدوده…………………………………………………………………………………………………. 139

6 ـ 1 آلترناتیو پیشنهادی ………………………………………………………………………………………. 140

6 ـ 2 طرح نهایی   ……………………………………………………………………………………………… 142

6 ـ 3 جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………… 167

منابع و مراجع    …………………………………………………………………………………………….. 138

كلیات تحقیق

1 ـ 1 بیان مسئله

آنچه باید امروزه در ارتقاء كیفیت روستاهای كشورمان مدنظر قرار گیرد، تعیین نوع مداخله مناسب روستایی بر اساس ویژگیها و پتانسیلهای روستا و همچنین استفاده مناسب از این پتانسیلها جهت افزایش كیفیت و هویت‌دهی به بافت روستای موردنظر می‌باشد. پیرامون مسیر ارتباطی امامزاده عبداله كندر یكی از محدود مكانهای خاصی است كه هم ماهیت مذهبی و هم ماهیت تاریخی دارد، همچنین وجود عناصر طبیعی و تاریخی، همجوار با یكدیگر در این محدوده ویژگی بخصوصی را به محدوده مذكور داده است كه با استفاده مطلوب از پتانسیلهای بیان شده می‌تواند نقش مهمی در هویت روستای كندر ایفا نماید.

آنچه پیرامون امامزاده عبداله روستای كندر به عنوان یک بافت تاریخی روستایی، بیش از جنبه‌های دیگر فرسودگی نمایان است، پیچیدگی عملكردی بافت می‌باشد. در واقع علی‌رغم وجود پتانسیلهای طبیعی و تاریخی در این محدوده، عدم استفاده صحیح از پتانسیلهای مذكور، از بین رفتن فضاهای پیرامون و ساختمان‌سازی بدون توجه به ویژگیهای كالبدی محدود و عملكرد روستایی بدون در نظر گرفتن عوامل كالبدی و عملكردی موردنیاز، موجب شده است كه محدوده امامزاده به عنوان استخوان‌بندی اصلی روستای كندر، عملكرد مناسبی نداشته و همچنین با توجه به وجود درصد بالایی از اراضی بایر بلااستفاده، بخصوص همجوار عناصر طبیعی همچون رودخانه در این محدوده، به عنوان بافتی ناكارآمد در روستا عمل نماید.

با نگاهی متفاوت در این محدوده، محور رودخانه روستای كندر و كناره‌های آن یكی از فرصت‌های طبیعی ویژه روستا جهت گسترش فضاهای باز، سبز و متفاوت به شمار می‌آید، همچنین وجود جاذبه‌های تاریخی چون امامزاده عبداله طاهر ـ بقعه متبرك امامزاده یحیا و كاربریهای عمده تفریحی چون چشمه با منظری بی‌بدیل از روستای كندر، بیانگر پتانسیلهای عمده این محدوده جهت ایجاد ارتباط مطلوب بین عناصر مذكور و در نتیجه بهبود و تقویت عملكرد (ارتباطی ) روستای كندر و در نتیجه استخوانبندی روستای كندر باشد.

1 ـ 2 اهمیت و ضرورت مساله

از آنجا كه بناهای تاریخی جزء اولین نقاطی هستند كه اكثر مسافران با آن برخورد دارند و بخش عمده تصویر روستا شكل می‌گیرد، لذا پرداختن به این مسئله امری اجتناب‌ناپذیر است. با نگاهی به گذشته و بافت‌های تاریخی، قدیمی و بناهای تاریخی در می‌یابیم كه نقش عمده‌ای در شخصیت بخشی به روستاها و شهرها را ایفا می‌كردند. با تغییر یافتن مقیاس روستاها و تغییر شكل زندگی روستائیان تكنولوژی پرداختن به موضوع حفظ ارزش مكانها و تدوین راهكارهایی برای زنده كردن بافتهای تاریخی ضروری است. از طرفی وجود عناصر تاریخی و طبیعی در حوالی روستای كندر به طور حتم بر میزان هویت امامزاده و در نتیجه میزان تاثیرگذاری آن بر ارتقا كیفیت روستا و در نتیجه بر میزان اهمیت موضوع مورد بررسی می‌افزاید.

1 ـ 3 اهداف تحقیق

از جمله اهم اهداف موردنظر در این پژوهش، می توان به موارد ذیل اشاره كرد :

ـ بررسی جایگاه عناصر تاریخی ـ طبیعی و یادگاری های ذهنی ـ خاطره‌ای امامزاده قدیم روستای كندر در ارتقاء هویت محدوده

ـ ایجاد راه های دسترسی مناسب و ارتباط بخشیدن بین عناصر شاخص طبیعی و مصنوع واقع در محدوده

ـ تبیین معیارهای طراحی جهت ارتقاء كیفیت بافت تاریخی موجود در حوالی امامزاده روستای كندر

ـ تامین تحرك لازم و ارتباط ضروری بین فعالیتهای گوناگون روستایی در حداقل وقت و هزینه

ـ فراهم آوردن فضای لازم جهت گذراندن اوقات فراغت و ارتقای فضاهای فرهنگی روستاییان

ـ ایجاد كاربری های منطبق و متناسب با عملكرد فرهنگی ـ سیاحتی مانند تجاری ـ فرهنگی

ـ ارتقای كیفیت دسترسیها با بهره گرفتن از روش های طراحی روستایی در نقاط متعدد كه امامزاده عبداله در مركز آن است.

ـ حفظ و ارتقای قابلیت‌های فضایی و كالبدی موجود شامل فضاهای باز ارزشمند از نظر هندسه مكانی، نشانه‌ها و گره‌ها و ساختمان‌های با ارزش تاریخی

ـ به كارگیری مناسب از فرصتهای بصری و ادراك محیطی و زمینه شامل ایجاد خوانایی، حس مكان، تمركز و منظره های مطلوب بصری

ـ توجه به الگوی مناسب حركات پیاده در داخل محدوده به منظور پیوند بین نقاط با اهمیت در درون محدوده و رونق فعالیتهای اطراف امام‌زاده

1 ـ 4 سوالات اصلی تحقیق

ـ آیا می‌توان از طریق باززنده‌سازی بافت تاریخی در حوالی امامزاده عبداله روستای كندر، كیفیت فضای ارتباطی مذكور را ارتقا داد ؟

ـ آیا با برقراری ارتباط بین عناصر طبیعی و عناصر تاریخی هویت‌زا، می‌توان به ارتقاء هویت كالبدی روستا و باز‌زنده‌سازی بافت تاریخی كمك كرد؟

1 ـ 5 قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی : به طور كلی تحقیق به بحث باز‌زنده‌سازی بافت تاریخی و ارتباط بین عناصر شاخص طبیعی و تاریخی می‌پردازد.

قلمرو جغرافیایی : محدوده مورد مطالعه در مركز روستای كندر و بافت تاریخی امامزاده عبداله و در محل اتصال محله‌های قدیمی، بالا (پائین ) و جدید می‌باشد.

1 ـ 6 روند انجام تحقیق

روند انجام این تحقیق مبنی بر 1. گردآوری اطلاعات از طریق مشاهده، تحقیق میدانی و بررسی كتابخانه‌ای و 2. تجزیه و تحلیل با داده‌ها در قالب چندین جدول و 3. طراحی بر اساس اطلاعات به دست آمده در دو مرحله قبل می‌باشد.

1 ـ 7 جنبه جدید بودن و نوع‌آوری

با توجه به اینكه شهر كرج همجوار پایتخت ایران بوده و جدیده به عنوان مركز استان البرز نیز در نظر گرفته شده است و همچنین دارای عناصر تاریخی و طبیعی عمده‌ای می‌باشد كه در شرایط موجود هیچكدام از آنها در ارتقا هویت بخشیدن به فضاهای تاریخی و مذهبی تاثیر بسزایی نداشته‌اند، می‌تواند كارهای مهمی روی آن صورت گیرد كه تا به امروز شاهد این امر نبوده‌ایم.

در نتیجه با بررسی منابع متنوعی كه در رابطه با استان البرز و بافت‌های تاریخی بوده‌اند و شناختی كامل از سایت روستای كندر عناصر شاخص تاریخی و قدیمی را در سایت موردنظر بررسی كرده و میزان ارتباط عناصر مذكور در جهت تقویت بافت تاریخی بهبود عملكرد و سیما و منظر روستای كندر، از جهات مختلف مورد كنكاش قرار گرفته است.

2 ـ ادبیات تحقیق

2 ـ 1 ـ مقدمه

امروزه در برخی طرحهای شهری و روستایی ایران كه جهت ارتقا بافت‌های فرسوده تهیه می‌شود، رشد و توسعه بدون توجه به ساختار فضایی و كلیت شهری و روستایی و همچنین انقطاع ارتباطی بین بافت قدیم و بافت‌های جدید به طور قابل توجهی مشهود می‌باشد. مداخلات مدرن، نظیر طرح های جامع و تفضیلی شهری و روستایی پروژه‌های تعریض معابر و…. پیامدهای نامطلوبی را در مقیاس استخوانبندی فضایی سازمان كالبدی شهری و روستایی شهری به همراه داشته است. از جمله این پیامدها می‌تواند به صدمه رساندن به منابع زیست محیطی نظیر تخریب اراضی مستعد كشاورزی در اثر گسترش هرز و بی‌رویه شهرها اشاره كرد كه در قالب توسعه های با تراكم پایین ایجاد شده است.

با توجه به موارد ذكر شده، در این پژوهش دسته‌ای از مداخلات روستایی در راستای تشخیص ارائه مناسب‌ترین نوع مداخله در جهت ارتقا فضاهای روستایی حاضر در كشور مورد بررسی مختصری واقع شده است. پس از بررسی دوره های مختلف مداخلات روستایی در ادامه به بحث در رابطه باز‌زنده‌سازی بافت روستایی و ابعاد كلیدی آن پرداخته شده است.

از طرفی، امروزه بناهای تاریخی فضاهای نابساماندهی شده‌ای را در برمی‌گیرند كه علاوه بر اینكه فضاهای عمومی در آنها به صورت تعریف شده وجود ندارد، مرز و محدوده مشخصی نداشته و دارای كالبد و فعالیت مناسب و تعریف شده‌ای نمی‌باشند. عدم وجود فضاهایی برای مكث و توجه ساكنین و ملاقات‌كنندگان كیفیت بصری و عملكردی را در این بخش از روستا تا حد زیادی كاهش داده است، كه بدون هیچگونه نظم و ساماندهی خاصی همجوار هم قرار گرفته و منظر بصری نامطلوبی در اطراف بناهای تاریخی را تشكیل داده‌اند.

لذا توجه به مولفه های كیفیت محیط كه از فضاهای جنبی بناهای تاریخی انتظار می‌رود، در طراحی، به طور حتم راه هایی را ارائه خواهد داد كه می‌تواند به بهبود بخشیدن به این بخش از روستا مثمرثمر واقع شود.

همچنین با توجه به این امر كه عناصر تاریخی و طبیعی، پتانسیلهای عمده جهت ایجاد فضاهای عمومی روستایی محسوب می‌شوند، به نظر می‌رسد بتوان با برقراری ارتباط بین عناصر طبیعی و عناصر تاریخی هویت‌زا، به ارتقا هویت كالبدی بناهای تاریخی و باز‌زنده‌سازی عملكردی و كالبدی بافت مذكور كمك كرد، لذا در این قسمت بحث‌های اكولوژیكی در رابطه با محیط طبیعی و بحث ارتباط بین عناصر شاخص به كمك محیط طبیعی، مطرح می‌شود.

در كل این فصل، مباحث ذیل را در برمی‌گیرد :

1 ـ باز زنده‌سازی بافت روستایی

2 ـ فضای دسترسی به امام زاده

3 ـ ارتباط بین عناصر روستایی محیط طبیعی به همراه بحثهای اكولوژیكی

2 ـ 2 ـ باز زنده‌سازی روستایی

2 ـ 2 ـ 1 انواع مداخلات روستایی

بررسی دوره های مختلف مداخلات شهری و روستایی در كشورهای توسعه یافته، تغییراتی را در تفكرات و شیوه این مداخلات گویا می‌باشد كه از عدم توجه به حفاظت اماكن و بافتهای تاریخی تا توجه به حفاظت كالبدی و اجتماعی، مشاركت و ارزشهای فرهنگی اینگونه بافتها می‌گراید.

2 ـ 2 ـ 2 باز زنده‌سازی در بافت‌های با ارزش روستایی

مراكز محلات در روستاهای بومی ایران، فضاهایی واجد ارزش بسیار هستند. آن‌ ها فضاهایی خوانا، قابل درك و دارای كیفیت‌های منحصر به فرد هستند. این فضاهای عمومی بسان میدانچه‌هایی، واحدهای همسایگی را به هم پیوند می دهند و مكانی در خور برای بروز فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی فراهم می‌كنند؛ به گونه‌ای كه تمركز نیروها، اتفاقات، رویدادهای مهم و با ارزش، پراكنده و سیال و غیره در این مراكز است. مراكز محلات به واسطة عوامل فیزیكی و كالبدی از یک سو و عوامل انسانی از سوی دیگر از كیفیت فضایی خاصی برخوردارند كه گویی قلب تپندة روستا هستند و شور و نشاط زندگی را با شریان هایی نظیر گذرها و كوچه‌ها در كالبد روستاها تزریق می‌كنند.

امروزه نقش مؤثر فضاهای عمومی و جمعی مراكز محلات در طراحی سكونتگاه‌های روستایی ایران رنگ باخته است و از آنجا كه ارتفای كیفی فضاهای عمومی روستایی نظیر مراكز محلات، تأثیر مستقیم و اجتناب‌ناپذیری در ارتقاء كیفی سكونتگاه‌های روستایی دارد؛ این پژوهش بر آن است تا با بازشناسی مراكز محلات در بافت‌های با ارزش روستایی ایران، گاهی برای احیای مراكز محلات در روستاها بردارد و به روستایی و به دنبال آن معماری روستایی بپردازد و از منظر تغییر شكل سكونت مردم یا فقدان سكونت حقیقی روستایی، ادله‌ای را برای وضعیت نابسامان كنونی بافت‌های روستایی بیان داشته و راهكارهای خود كه به نظر می‌توانند در تعیین سیاست‌ها و تدون برنامه‌های آتی، به منظور مرمت و ساخت سكونتگاه های روستایی گره‌گشا و سودمند باشند را در جهت برون رفت از وضع نابسامان موجود ارائه نماید.

تعداد صفحه : ۱۸۴

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.