الهیات -فقه و فلسفه

دانلود پایان نامه بررسی مبانی حد زنا در فقه امامیه و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : بررسی مبانی حد زنا در فقه امامیه و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

دانشكده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی مبانی حد زنا در فقه امامیه و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی

استاد راهنما:

دکتر یونس نیک اندیش

استاد مشاور:

دکتر نورمحمد علیپور

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

چكیده. 1

مقدمه.. 2

فصل اول: کلیات

1- كلیات… 5

1-1- طرح تحقیق.. 5

1-1-1- بیان مسأله. 5

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق.. 8

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق.. 8

1-1-4- اهداف تحقیق.. 9

1-1-5- سوابق تحقیق.. 9

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق.. 12

1-1-7- روش تحقیق.. 12

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات.. 13

1-2- معنا و مفهوم زنا 13

1-3- تحلیلی فقهی بر ماهیت زنا 14

1-3-1- اقوال فقهاء 16

1-3-2- ادله قول مشهور 18

1-3-3- اشكالات وارده به ادله مشهور 19

1-3-4- پاسخ به اشكالات فوق.. 20

1-3-5- نتیجه بحث… 20

فصل دوم: راه های اثبات و مجازات زنا

2- راه های اثبات و مجازات زنا. 23

2-1- آیات قرآنی پیرامون راه های اثبات زنا 23

2-1-1- آیات قرآنی پیرامون شهادت شهود. 23

2-1-1-1- آیه 15 سورة نساء 23

2-1-1-1-1- مفردات آیه. 23

2-1-1-1-2- احکام فقهی آیه. 24

2-1-1-1-2-1- طریقه اثبات زنا 24

2-1-1-1-2-2 وجوب استشهاد در مقام اتهام. 25

2-1-1-2- فلسفه چهار شاهد در زنا 26

2-1-1-3- شرایط شهود زنا در قانون مجازات اسلامی.. 27

2-1-1-3-1- شرایط عام و کلی شهود زنا 28

2-1-1-3-2- شرایط خاص…. 29

2-1-2- آیات قرآنی پیرامون اقرار 32

2-1-2-1- آیه 11، سورة ملک… 33

2-1-2-1-1-مفردات آیه. 33

2-1-2-1-2-احکام فقهی آیه. 33

2-1-2-1-3- شبهات دلالتی در آیه و پاسخ به آنها 34

2-1-2-2- آیه 81، سورة آل عمران.. 35

2-1-2-2-1- مفردات آیه. 35

2-1-2-2-2- احکام فقهی آیه. 36

2-1-2-3- آیه 102، سورة توبه. 36

2-1-2-3-1- احکام فقهی آیه. 37

2-1-2-3-2- خصوصیات اقرار کننده در زنا 38

2-1-2-3-3-صراحت اقرار 38

2-1-2-3-4- نصاب و دفعات اقرار 39

2-1-2-3-5- انکار یا عدول از اقرار در زنا 40

2-1-3- آیات قرآنی پیرامون علم قاضی.. 41

2-1-3-1-آیه 26، سورة ص…. 41

2-1-3-2- آیات 44، 45، 47، سوره مائده 42

2-1-3-3- آیه 49، سورة مائده 43

2-1-3-4- آیه 65، سورة نساء 43

2-1-3-5- آیه 105، سورة نساء 43

2-1-3-6- آیه 2، سورة نور 44

2-1-3-7- دلایل اعتبار علم قاضی در اثبات زنا در قوانین موضوعه. 45

2-2- آیات قرآنی پیرامون مجازات زنا 47

2-2-1- تفسیر آیة 15، سورة نساء 47

2-2-1-1- مفردات آیه. 49

2-2- 2- تفسیر آیة 16، سوره نساء 51

2-2-2-1- مفردات آیه. 52

2-2-3- آیة 2، سورة نور 53

2-2-3-1- مفردات آیه. 53

2-2-4- شرایط وجوب حد تازیانه از منظر قانون مجازات اسلامی.. 56

2-2-5- شرایط احصان در رجم از دیدگاه قانون مجازات اسلامی.. 59

2-2-6- اجرای علنی مجازات زنا از نظر قرآن.. 61

2-2-7- زنای مستوجب قتل.. 62

2-2-8- اقسام حد زنا 63

2-2-8-1- زنا با محارم نسبی.. 64

2-2-8-1-1 حکم محارم رضاعی نسبی.. 65

2-2-8-2- زنا با زن پدر 66

2-2-8-3- زنای غیر مسلمان با مسلمان.. 66

2-2-8-3-1- سقوط حکم با اسلام غیر مسلمان.. 67

2-2-8-3-1- سقوط حکم با اسلام غیر مسلمان.. 67

2-2-8-4- زنای به عنف… 68

2-2-9- دیه ازاله بکارت و مهر المثل.. 68

2-2-10- احکام تعدد و تکرار در زنا 69

2-2-11- مجازات زنا در شریعت‌های دیگر. 70

فصل سوم: بررسی شهود و اقرار در زنا

3- بررسی شهود و اقرار در زنا. 73

3-1- اقرار در اثبات زنا 73

3-1-1- بیان اقوال.. 74

3-1-2- مفاد ادله. 77

3-1-2-1- مقتضای قاعدة باب.. 77

3-1-2-2- مقتضای ادله. 78

3-1-3- دو روایت مربوط به قذف.. 84

3-2- شهادت بر زنا 89

3-3- برخی «شروط اختصاصی شهادت بر زنا». 94

3-3-1- اشتراط رؤیت به نحو مخصوص…. 94

2-3-2- مساله اول: اشتراط مشاهده در شهادت برزنا 99

2-3-3- اشتراط مشاهده به نحو مخصوص و رؤیت ذکر در فرج. 102

2-3-4- محور دوم: اشتراط اتصال شهادت.. 103

2-3-5- مسألة اول: اشتراط اجتماع شهود در لحظة حضور 105

2-3-6- مسأله دوم: اشتراط اجتماع شهود در لحظة اقامه. 108

نتیجه گیری… 116

پیشنهادات… 117

منابع.. 118

چكیده

مستند حرمت و مجازات زنا بسیاری از آیات قرآن است که در این میان چند آیه صراحت و شهرت بیشتری دارد: آیات 15 و 16 سوره مائده، و آیه و آیه 2 سوره نور. شیخ ابوالفتوح رازی در ذیل آیه دوم سوره نور به تفصیل احکام حد زنا را در فقه شیعه و نیز از بان عالمان برجسته اهل تسنن، به ویژه رهبران چهار مکتب فقهی مشهور آن، بیان کرده است. در تعریف فقهی زنا به نزدیکی بین زن و مرد(شامل آمیزش جنسی مهبلی و مقعدی) بدون ازدواج اطلاق می شود.

زنا دارای موارد مختلفی است که برای هر کدام از آنها کیفرها و حدود جداگانه ای در اسلام وجود دارد.

حد زنا در اسلام، صد ضربه شلاق است. چنان چه زنا، از زنان و مردان همسردار سر زند، زنای محصن نامیده می شود و حد آن مجازات سنگ سار است. مجازاتهای اسلامی به 4 دسته حدود، دیات، قصاص و تعزیرات تقسیم شده‎اند که از آن میان حدود ماهیت متفاوتی را دارند و قواعد خاصی بر آنها حکم‎فرمایی می‎کند. در این میان زنا به عنوان جرمی که بیشترین مقدار بحث و تحقیق را در خود جای داده است و مورد اتفاق تمام مسلمین است، نکات خاصی را در خود پذیرا می‎باشد. قتل، رجم و جلد به عنوان سه مجازات اصلی زنا به نظر فقیهان شیعه و قتل و جلد به نظر فقیهان سنی مجازاتهایی هستند که برای زانی و زانیه در شرع انور درنظر گرفته شده‎اند.

 واژگان کلیدی: حد، زنا، فقه امامیه، حقوق ایران.

مقدمه

اعمالی چون زنا و لواط و سرقت و… همواره در نزد ادیان ناپسند و گناه بوده و انجام دهنده را مستحق مجازات شدید می دانستند. تفاوت شکلی در اینجا همان شدت و ضعف در اجرا و میزان مجازات است که خداوند باریتعالی با عنایت به اینکه پیامبران خود را در مقاطع زمانی و مکانی مختلفی مبعوث نموده و هریک به مقتضای شرایط جامعه دین الهی را تبلیغ می نمودند. بالاخره خاتم الانبیا محمد مصطفی(ص) دین مبین اسلام را به عنوان کاملترین دین به بشریت عرضه نمودند، دینی که در هر حکم و قانون و قاعده ای حکمتی نهفته است، حکمت هایی که تعدادی از آنها بر ما روشن گردیده و بسیاری دیگر به دلیل ناتوانی عقل بشری تاکنون نهفته باقی مانده و به جهت حکیمانه بودن حکمت های ناشناخته آن عمل به آنها بر ما حجت است.

     تا زمان حیات پیامبر اکرم(ص) به استاد روایات و احادیث موثق، حدود الهی بدون تأخیر در مورد گنهکاران اجرا می گردید. و می توان به صراحت بیان کرد که تنها در این زمان و حکومت امیرالمومنین علی(ع) اینگونه عمل می شد و تا حد قابل قبولی در دوران خلفای سه گانه هم حدود الهی به دلیل تقارن با حیات پیامبر(ص) و حضور علی(ع) اجرا می گردید.

    با تشکیل سلسله صفویان و اعلام نمودن مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور، باردیگر بارقه های امید در اجرای حدود الهی زنده شد که متأسفانه تنها در ابتدای حکومت این سلسله چشمگیر بود، اما با بی توجهی حکام رو به افول نهاد.

     پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) به عنوان حکومتی دینی و بر پایه موازین اسلامی همه چیز را دگرگون کرد. قانون اساسی در اصل چهارم به صراحت سنگ بنای دگرگونی در ریشه و مبنای قوانین کشورمان شد، چراکه در این اصل آمده:« کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»

     همچنین در اصل 72 قانون اساسی بر عدم مغایرت قوانین موضوعه با اصول و احکام مذهب رسمی کشور(تشیع) و قانون اساسی تأکید شده است. از این رو از روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی تلاش برای انطباق قوانین و مقرات با موازین اسلامی از جمله در خصوص نحوه اجرای حدود آغاز گردید. ولی این رویکرد مثبت و بجا ار آنجا که با آهنگی نسبتاً پر شتاب و بدون کارشناسی فقهی-حقوقی کافی، صورت گرفت موجب آشفتگی هایی در بخش های مختلف به ویژه در نظام دادگستری و آیین دادرسی شد. به همین سبب به رغم اصلاحات و تغییرات بسیاری در جهت این انطباق صورت گرفته است، همچنان کاستی ها و نواقصی در قوانین مشاهده می شود.     در این میان علاوه بر ماهیت کیفرهای حدی ، آنچه که نباید از آن غافل شد همانا نحوه اجرای این کیفرها می باشد. اینکه تازیانه در جرائمی مانند شرب خمر ، لواط ، قذف ، … و یا سنگسار در زنای محصنه و قطع عضو در جرائم محاربه و سرقت و… کیفیت اجرای آن چگونه است و به چه شکلی باید اجرا شوند، امریست که قرابت میان آرای فقهای امامیه و قوانین کیفری ما بالاخص قانون مجازات اسلامی را با در نظر داشتن شرایط حاکم بر جامعه ما که بیان شد غیر قابل انکار می نماید و می طلبد این میزان مطابقت تبیین و معرفی شود.

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

مستند حرمت و مجازات زنا بسیاری از آیات قرآن است که در این میان چند آیه صراحت و شهرت بیشتری دارد: آیات 15 و 16 سوره مائده، و آیه و آیه 2 سوره نور. شیخ ابوالفتوح رازی در ذیل آیه دوم سوره نور به تفصیل احکام حد زنا را در فقه شیعه و نیز از بان عالمان برجسته اهل تسنن، به ویژه رهبران چهار مکتب فقهی مشهور آن، بیان کرده است. در بحث از آیات دیگر نیز، به ویژه آیات 15 و 16 مانده، مباحثی در این موضوع مطرح شده است. «الزانیه والزانی فاجلدوا کل واحدٍ منهما مائه جلده ولا تأخذکم بهما رافه فی دین الله إن کنتم تومنون بالله و الیوم الاخر و لیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین»؛(روض الجنان، ج 14، ص 66)

زنا به معنی جفت شدن مرد و زنا به هم به حرام و به طور نامشروع است(عمید، 1364، ص 562).

زنا در اصطلاح عبارت است : جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه(جعفر لنگرودی، 1377، ص 346)

صاحب تفسیر، تعریف زنا و شرایط زانی را چنین بیان کرده است: زنای موجب حد عبارت است از خلوت کردن با کسی که خدا نزدیکی با وی را، جزء به عقد یا شبهه عقد، حرام کرده است. و طی باید در فرج باشد، و مرد زانی عاقل و بالغ و کامل عقل باشد.(روض الجنان، ج14، ص66)

حد یکی از اقسام مجازات هاست و در مجازات آن هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد، مجازات حد بر خلاف سایر مجازاتها از سوی شاعر تعیین شده است و قانونگذار عادی نمی تواند بر خلاف آنچه در شرع بیان شده است، مقرراتی را برای حدود وضع نمایدف اصل در حدوداً حصایی بودن آن است بنابراین هر جا که شک شود مجازاتی حد است یا غیر حد، باید اصل را بر غیر حد بودن آن قرار داد مخصوصاً اینکه حد از قواعد غیر منطقی پیروی می کند که به نفع متهم نیست(زارعت، 1385، ص 21)

در تعریف فقهی زنا به نزدیکی بین زن و مرد(شامل آمیزش جنسی مهبلی و مقعدی) بدون ازدواج اطلاق می شود. یعنی مرد و زن نامحرمی بی آن که عقد دایم یا موقت بخوانند یا مرد و زنی که با هم محارم هستند با هم از راه جلو یا پشت نزدیکی نمایند و دخول صورت بگیرد؛ یعنی آلت مرد در آلت زن داخل گردد و دخول هم به مقدار ختنه گاه صورت بگیرد. اگر نزدیکی و دخول صورت نگیرد، به آن زنا نمی گویند. بنابراین هر چند لمس و یا دیدن بدن دختر نامحرم، حرام است اما حکم زنا را ندارد و حد زنا جاری نمی شود و در اسلام، زنا از گناهان بزرگ است و در شریعت ممنوع گشته است. در قرآن نیز آیاتی وجود دارند که شأن نزول آنها درباره تحریم زنا می باشد که به طور خاص می توان به سوره نساء آیات 15،16،22،24،25، سوره مائده آیه 5، سوره اسراء آیاه 32، سوره نور آیات 2،3،8 و سوره فرقان آیه 68، و از زنان شما کسانی که مرتکب زنا می شوند چهار نفر از مسلمانان به عنوان شاهد بر آنان بطلبید پس اگر شهادت دادند آنان(زنان) را در خانه ها(های خود) نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهی برای آنان قرار دهد.(سوره نساء- آیه 15) و از میان شما آن دو تن را که مرتکب زشتکاری می شوند آزارشان دهید پس اگر توبه کردند و درستکار شدند از آنان صرفنظر کنید زیرا خداوند توبه پذیر مهربان است.(سوره نساء – آیه 16)

تعداد صفحه :145

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.