رشته مدیریت

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازرگانی بین الملل

عنوان : بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.)

رشته: مدیریت بازرگانی

گرایش:بازرگانی بین الملل

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری
( مورد مطالعه بانک ملت )

استاد راهنما:

دکتر مهدی فدایی

نیمسال تحصیلی

93-92

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان……………………………………… صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق………………………… 1

1-1)مقدمه…………………………………. 2

1-2)بیان مساله…………………………….. 3

1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق…………………….. 5

1-4)اهداف تحقیق……………………………. 5

1-5)چارچوب نظری تحقیق ………………………. 6

1-6)مدل نظری تحقیق…………………………. 7

1-7)پرسشهای تحقیق………………………….. 7

1-8)فرضیه های تحقیق………………………… 8

1-9)تعریف نظری متغیرهای تحقیق……………….. 8

1-9-1) شفافیت اهداف برند……………………. 8

1-9-2)سختی تحقق اهداف برند………………….. 9

1-9-3)برند سازی داخلی………………………. 9

1-9-4)عملکرد برند در سطح کار کنان……………. 10

1-9-5)تعهد کاركنان به برند………………….. 10

1-9-6)وفاداری کارکنان به برند……………….. 11

1-9-2) تعاریف عملیاتی متغیرها ………………. 11

1-9-2-1) شفافیت اهداف برند………………….. 11

1-9-2-2) سختی تحقق اهداف برند……………….. 11

1-9-2-3) برند سازی داخلی……………………. 11

1-9-2-4) عملكرد برند در سطح كاركنان………….. 11

1-9-2-5) تعهد كاركنان به برند……………….. 12

1-9-2-6) وفاداری كاركنان به برند…………….. 12

1-10) قلمرو تحقیق………………………….. 12

1-10-1) قلمرو موضوعی ………………………. 12

1-10-2) قلمرو مكانی………………………… 12

1-10-3) قلمرو زمانی………………………… 12

فصل دوم:ادبیات و پیشینه…………………….. 13

2-1)بخش اول:نام تجاری (برند) ………………… 14

2-1-1)مقدمهَ……………………………….. 14

2-1-2)تاریخچه برند…………………………. 15

2-1-3)ویژگی های یک برند مناسب……………….. 18

2-1-4)قدرت و ارزش برند……………………… 19

2-1-5)برند سازی……………………………. 20

2-1-5-1-) برندسازی خارجی……………………. 20

2-1-5-2) برندسازی داخلی…………………….. 20

2-1-6)عملکرد برند و معیار سنجش آن……………. 21

2-1-7)عملکرد برند در سطح کار کنان……………. 22

2-1-8)حس تعلق کارکنان به برند……………….. 22

2-1-9)تعهد کارکنان به برند………………….. 23

2-1-10)وفاداری کارکنان به برند………………. 23

2-2)بخش دوم:عملکرد کارکنان………………….. 24

2-2-1)مقدمه……………………………….. 24

2-2-2)تعریف ارزیابی عملکرد………………….. 25

2-2-3)تاریخچه ارزیابی عملکرد………………… 26

2-2-4)ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد…………… 27

2-2-5)هدف ارزیابی عملکرد……………………. 28

2-2-5-1) اهداف ارزیابی عملكرد از نظر كلین ……. 28

2-2-5-2) اهداف ارزیابی عملكرد از نظر مك گرگور…. 29

2-2-5-3) اهداف ارزیابی عملكرد از نظر ابیدا……. 29

2-2-6)کاربرد های ارزیابی عملکرد……………… 30

2-2-7)مراحل ارزیابی………………………… 32

2-2-8)منابع ارزیابی عملکرد………………….. 35

2-2-9)روش های ارزیابی……………………….. 36

2-2-9-1) روش های مقیاسی…………………….. 37

2-2-9-2) روش عامل سنجی……………………… 38

2-2-9-3) روش ثبت وقایع حساس…………………. 38

2-2-9-4) روش توصیفی………………………… 38

2-2-9-5) روش قیاسی…………………………. 39

2-2-9-6) روش درجه بندی……………………… 39

2-2-9-7) روش توزیع اجباری…………………… 40

2-2-9-8) روش انتخاب اجبرای………………….. 40

2-2-9-9) روش مقیاسی رفتاری………………….. 40

2-2-10)پیشینه تحقیق………………………… 41

2-2-10-1) منابع داخلی………………………. 41

2-2-10-2) منابع لاتین……………………….. 43

فصل سوم:روش اجرای تحقیق/مواد و روش ها………… 46

3-1) مقدمه………………………………… 47

3- 2)قلمرو مکانی  تحقیق…………………….. 47

3- 3) روش تحقیق……………………………. 47

3-4) جامعه و نمونه آماری……………………. 47

3-4-1)جامعه آماری………………………….. 47

3-4-2)حجم نمونه……………………………. 48

3-4-3)روش نمونه گیری……………………….. 48

3-5) متغیرهای تحقیق………………………… 49

3-6)تر تیب سوالات مربوط به متغیرهای تحقیق……… 49

3-7) روش گردآوری داده ها…………………….. 50

3-7-1) شیوۀ کتابخانه ای و اسنادی…………….. 50

3-7-2) شیوۀ میدانی…………………………. 50

3-8) روائی و پایائی ابزار اندازه گیری. ……….. 51

3-8-1) روائی (اعتبار) ابزار اندازه گیری………. 51

3-8-2) پایائی (اعتماد) ابزار اندازه گیری……… 51

3-9) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………. 52

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها ویافته های تحقیق. 53

4-1) مقدمه………………………………… 54

4-2-1) توصیف پاسخ دهندگان…………………… 54

4-2-2)شاخص های توصیفی برای متغیر های اصلی تحقیق.. 57

4-3) بررسی مدل تحقیق……………………….. 59

4-4-1)مدل  پایه تحقیق درحالت استاندارد……….. 59

4-4-2)مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری…… 60

4-4-3)بررسی شاخص های معنی داری وبرازش مدل…….. 61

4-4-4) بررسی مسیرهای غیر مستقیم……………… 62

4-4-5)آزمون فرضیه های تحقیق…………………. 62

فصل پنجم:بحث،نتیجه گیری و پیشنهادات………….. 65

5-1) مقدمه………………………………… 66

5-2) نتیجه گیری تحقیق………………………. 66

5-2-1)آمار توصیفی………………………….. 66

5-2-2)نتایج آماری استنباطی………………….. 67

5-3)پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق………… 69

5-4) محدودیت های تحقیق …………………….. 70

5-5)پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………. 71

منابع داخلی……………………………….. 73

منابع لاتین………………………………… 76

پیوست ها………………………………….. 78

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1)خلاصه ی پیشینه های مرتبط (صفحه 45)

جدول 3-1) ضرایب آلفای کرونباخ  برای متغیر ها ی تحقیق 52

جدول4-1) توصیف میزان  جنسیت پاسخ دهندگان……… 54

جدول4-2) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان…………… 55

جدول4-3) توصیف سن پاسخ دهندگان………………. 56

جدول 4-4)شاخص های توصیفی برای متغیرهای اصلی…… 57

جدول 4- 5) شاخص های معنی داری و برازش مدل…….. 61

جدول 4-6 )مسیرهای غیر مستقیم منتهی به عملکرد….. 62

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1) نمودار میله ای  جنسیت پاسخ دهندگان…. 55

نمودار4-2) نمودار میله ای  تحصیلات پاسخ دهندگان… 56

نمودار4-3) نمودار میله ای  سن پاسخ دهندگان……. 57

نمودار4-4) نمودار میله ای  مقایسه میانگین های متغیر های  تحقیق…………………………………………. 58

نمودار 4- 5) مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد….. 59

نمودار 4- 6) مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری.. 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل 1-1)مدل نظری تحقیق……………………… 7

شکل2-1)اطلاعات معتبر ارزیابی عملکرد. ………….. 30

شکل 2-2)مراحل ارزیابی عملکرد………………… 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


چکیده:

پس از آغاز به کار فعالیت بانکهای خصوصی و گسترش رقابت میان بانکها و مؤسسات مالی دولتی و خصوصی بر سر جذب منابع از بازار پولی و همچنین جذب و حفظ مشتری،گسترش پیدا کرده است.از آنجایی که یکی از عوامل اصلی در انتخاب بانک به وسیله مشتری روابط خوب و برخورد مناسب کارکنان است،بنابر این تا زمانی که کارکنان بانک به برند بانک و اهمیت آن در موفقیت بانک باور نداشته باشند نمی توانند به تقویت برند بانک کمک کنند.این پزوهش با رویکرد کمی و با الهام از نظریه هدف گذاری و برندسازی داخلی درصدد شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند می باشد.جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان بانک ملت استان گیلان در 54 شعبه که تعداد کل این کارکنان در شعبات بانک ملت استان برابر 565 نفر می باشد تشکیل میدهند.برای گرد آوری داده ها از روش نمونه گیری غیر احتمالی(ساده) و پرسشنامه در طیف لیکرت استفاده شده.ضریب آلفای کرونباخ کلیه متغیر های پژوهش در حد قابل قبول بوده و از روایی محتوای مناسبی برخوردارند.تعداد حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 229 نفر محاسبه شد.حدود 300 پرسشنامه توزیع شد و 285 پرسشنامه برگشت داده شد.آزمون مدل به روش معادلات ساختاری و با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل انجام شد.نتایج نشان می دهد که شفافیت اهداف برند بر تعهد کارکنان بر برند اثر مثبت دارد(23/0=γ ؛04/2=t).شفافیت اهداف برند بر وفاداری بر برند اثر مثبت دارد(41/0=γ, 082/2=t).سختی تحقق اهداف برند بر تعهد به برند اثر مثبت دارد(23/0=γ؛ 02/2=t).سختی تحقق اهداف برند بر وفاداری اثر ندارد.برند سازی داخلی بر تعهد کار به برند اثر مثبت دارد.(48/0=γ؛ 46/4=t).برند سازی داخلی بر وفاداری کار اثر ندارد.تعهد به برند بر وفاداری اثر مثبت دارد(22/0=γ؛ 00/2=t).وفاداری به برند بر عملکرد اثر مثبت دارد.(40/0=γ ؛ 92/3=t).

 

واژگان کلیدی: برند، برندسازی داخلی ، عملکرد کارکنان، تعهد به برند ،وفاداری به برند،بانک

تعداد صفحه : 103

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.