علوم اجتماعی - جامعه شناسی

دانلود پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اقتصادی زنان مورد مطالعه فرهنگیان زن منطقه 9 تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

عنوان : بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اقتصادی زنان  مورد مطالعه فرهنگیان زن منطقه 9 تهران

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی 

عنوان

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اقتصادی زنان  مورد مطالعه فرهنگیان زن منطقه 9 تهران

استاد راهنما

دکتر منصور وثوقی

استاد مشاور

دکتر علیرضا محسنی تبریزی

سال تحصیلی 1392-1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………3

1-2-تبیین مساله تحقیق…………………………………………………………………………………………..3

1-3-ضرورت واهمیت تحقیق………………………………………………………………………………….4

1-4-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………..6

1-5-سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………..6

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه مطالعات تحقیق

2-1-پیشینه مطالعات تحقیق…………………………………………………………………………………….8

2-2- مروری برمبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………..11

2-2-1-نظریه های مربوط به مشارکت……………………………………………………………………..11

2-2-2-دیدگاه های عوامل اجتماعی  موثر بر مشارکت اقتصادی……………………………13

1-قدرت طلبی……………………………………………………………………………………15

2-استقلال مالی …………………………………………………………………………………21

3-منزلت اجتماعی………………………………………………………………………………22

4- تحصیلات……………………………………………………………………………………23

5- سن…………………………………………………………………………………………..24

6-مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………………25

7-تاهل وتجرد…………………………………………………………………………………..26

2-2-3-مشارکت زنان………………………………………………………………………….27

2-3-چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………..31

2-4- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………….34

2-5- مدل تحقیق……………………………………………………………………………….35

 

فصل  سوم : متدولوژی تحقیق

3-1- روش تحقیق…………………………………………………………………………….38

3-2- جامعه آماری……………………………………………………………………………38

3-3- نحوه تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………39

3-4- روش نمونه گیری………………………………………………………………………..39

3-5- نحوه و روش گرد آوری داده ها…………………………………………………………40

3-5-1- مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری…………………………………………………….40

3-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………….41

3-7- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………….45

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………46

3-9- نحوه پردازش داده ها ……………………………………………………………………47

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………….50

4-2- داده های توصیفی ………………………………………………………………………..50

4-2-1- بررسی ویژ گیهای جمعی شناختی گرو ههای پاسخ دهنده ………………………….51

4-3- تحلیل توصیفی مو لفه ها و متغیر ها …………………………………………………….57

4-3-1- تحلیل توصیفی شاخص احساس مسولیت پذیری اجتماعی ………………………….57

4-3-2- تحلیل توصیفی شاخص احساس منزلت اجتماعی ……………………………………57

4-3-3- تحلیل توصیفی شاخص تمایل به استقلال مالی ………………………………………58

4-3-4- تحلیل توصیفی شاخص تمایل به قدرت طلبی ……………………………………….59

4-3-5- تحلیل توصیفی شاخص سن ………………………………………………………….59

4-3-6- تحلیل توصیفی شاخص تاهل و تجرد ……………………………………………….60

4-4- تحلیل استنباطی …………………………………………………………………………60

4-4-1- آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………..60

4-4-2- آزمون فرضیه دوم ……………………………………………………………………62

4-4-3- آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………………..63

4-4-4- آزمون فرضیه چهارم …………………………………………………………………65

4-4-5- آزمون فرضیه پنجم ……………………………………………………………………66

4-4-6- آزمون فرضیه ششم ……………………………………………………………………68

4-5- نتایج حاصل از ضریب همبستگی چوپروف …………………………………………..69

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

5- مقدمه ………………………………………………………………………………………72

5-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق ……………………………………………..72

5-1-1- یافته های مربوط به فرضیه اول تحقیق ……………………………………………72

5-1-2- یافته های مربوط به فرضیه دوم تحقیق ……………………………………………73

5-1-3- یافته های مربوط به فرضیه سوم تحقیق …………………………………………..73

5-1-4- یافته های مربوط به فرضیه چهارم تحقیق ………………………………………..74

5-1-5- یافته های مربوط به فرضیه پنجم تحقیق ………………………………………….75

5-1-6- یافته های مربوط به فرضیه ششم تحقیق ……………………………………………75

5-1-7- الویت بندی شاخص ها ……………………………………………………………..76

5-2- پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق ……………………………………………………77

5-2-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………………………………..78

5-3- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………..79

فهرست منابع و ماخذ …………………………………………………………………………80

پیوست …………………………………………………………………………………………84

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………85

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………….92

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                صفحه

 

3-1-جدول ضرایب پایایی با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ مرحله اول………………46

4-1-جدول توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن ………………………………….51

4-2-جدول توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کاری………………………….52

4-3-جدول توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سطح تحصیلات…………………….54

4-4-جدول توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب شغل…………………………………55

4-5-جدول توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب درآمد………………………………..56

4-6-جدول توزیع فراوانی ارزیابی مسئولیت اجتماعی در میزان مشارکت اقتصادی…..57

4-7-جدول توزیع فراوانی ارزیابی منزلت اجتماعی در میزان مشارکت اقتصادی…….57

4-9-جدول توزیع فراوانی ارزیابی استقلال مالی در میزان مشارکت اقتصادی………..58

-10-جدول توزیع فراوانی ارزیابی قدرت طلبی در میزان مشارکت اقتصادی……….594

4-11-جدول توزیع فراوانی ارزیابی میزان سن در میزان مشارکت اقتصادی…………59

4-12-جدول توزیع فراوانی ارزیابی تاهل وتجرد در میزان مشارکت اقتصادی………60

4-13-جدول نتایج تحلیلی آزمون چی دو جهت شناسایی رابطه دو متغیرباتوجه به تحلیل دادهای مسئولیت پذیری اجتماعی………………………………………………………….61

4-15-جدول نتایج تحلیلی آزمون چی دو جهت شناسایی رابطه دو متغیرباتوجه به تحلیل

دادهای منزلت اجتماعی…………………………………………………………………….62

4-17-جدول نتایج تحلیلی آزمون چی دو جهت شناسایی رابطه دو متغیرباتوجه به تحلیل دادهای استقلال مالی……………………………………………………………………….64

4-19-جدول نتایج تحلیلی آزمون چی دو جهت شناسایی رابطه دو متغیرباتوجه به تحلیل دادهای قدرت طلبی…………………………………………………………………………65

4-21-جدول نتایج تحلیلی آزمون چی دو جهت شناسایی رابطه دو متغیرباتوجه به تحلیل دادهای تاهل وتجرد…………………………………………………………………………67

4-23-جدول نتایج تحلیلی آزمون چی دو جهت شناسایی رابطه دو متغیرباتوجه به تحلیل دادهای سن…………………………………………………………………………………….68

4-25-جدول نتایج رتبه بندی از طریق آزمون ضریب چوپروف…………………………70

فهرست نمودارها

4-1-نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن …………………………………52

4-2-نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کاری…………………………53

4-3-نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سطح تحصیلات……………………54

4-4-نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب شغل…………………………………55

4-5-نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب درآمد……………………………….56

فهرست شکل ها

2-1- شکل عوامل موثر بر مشارکت اقتصادی زنان……………………………………..13

2-2- شکل جامعه پذیری جنسیتی …………………………………………………………15

2-3- شکل مراحل چرخه زندگی …………………………………………………………20

2-4- شکل مشارکت اقتصادی زنان ……………………………………………………..30

2-5- شکل ماتریس نظریه ها وفرضیات مستخرج………………………………………34

 

  • هدف پژوهش: تحقیق حاضر با هدف شناخت ارتباط بین عوامل تاثیرگذار  اجتماعی بر مشارکت  اقتصادی  زنان شاغل در فرهنگیان بررسی  شده است . در این تحقیق به مولفه های تاثیر گذار  عوامل اجتماعی پرداخته شده است .سپس رابطه هریک از مولفه ها را با مشارکت اقتصادی مورد ارزیابی قرارداده شده است  .

2-روش پژوهش: روش پژوهش حاضرتوصیفی واز نوع کاربردی است . داده های تحقیق بر اساس پرسشنامه 5 گزینه ای لیکرت تنظیم و در بین فرهنگیان زن شاغل در منطقه 9 شهر تهران به تعداد 150 نفر توزیع  گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از فنون آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است و از طریق رابطه کیفی چی دو کارل پیرسون و آزمون همبستگی ضریب چوپروف ،فرضیه ها ی تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند .

3-مبانی نظری : چارچوب نظری تحقیق مبتنی است بر دیدگاه های نظریه اجتماعی ماکس وبر ونظریه مشارکت اقتصادی لیپست است .فرضیات تحقیق بر اساس این چارچوب تنظیم شده است . بر اساس مطالعات نظری برای عوامل اجتماعی عناصر شامل مسئولیت اجتماعی ، منزلت اجتماعی ، استقلال مالی ، قدرت طلبی ، میزان سن و تاهل و تجرد  در نظر گرفته شد ورابطه آنهابا موفقیت شغلی مورد سنجش قرار گرفت .

4-یافته ها: باتوجه به نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر بین تمامی عوامل اجتماعی و مشارکت اقتصادی زنان رابطه معنی داری وجود دارد و نتایج حاصل از الویت بندی بر اساس ضریب چوپروف نشان داد که  منزلت اجتماعی درمشارکت اقتصادی اولویت بالایی دارد و دارای بیشترین تاثیر است.دومین الویت میزان سن است . سپس از نظر پاسخ دهندگان سومین الویت قدرت طلبی وچهارمین الویت را استقلال مالی وپنجمین اولویت مسئویت اجتماعی و ششمین اولویت را تاهل و تجرد  دارای اهمیت وتاثیربر مشارکت اقتصادی داشته است.

كلید واژه ها : مشارکت اقتصادی ،  مسئولیت اجتماعی ، استقلال مالی ، قدرت طلبی ، منزلت اجتماعی.

مقدمه

مشارکت اقتصادی نیروی کار در ایران دارای اهمیت فراوانی است و فعالیت های اقتصادی زنان از مهم ترین موضوعات اقتصاد است  ، که به ندرت به صورت جدی مطرح شده است . در بیشتر بحث هایی که در ایران در مورد فعالیت های اقتصادی و اشتغال صورت گرفته است ، به مشارکت اقتصادی زنان به صورت شایسته پرداخته نشده است . زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند . در این مورد که زنان در جامعه وهمچنین زندگی اقتصادی مهم ترین نقش را دارند ، همیشه اتفاق نظر وجود داشته است . در سالهای اخیر با توجه به شرایط اقتصادی جامعه وبه تبع آن ، وجود مشکلات اقتصادی در خانواده ها ، نگرش عمومی نسبت به اشتغال زنان تغییر یافته است و این امر باعث شده است که نیروی کار زنان افزایش یابد . همچنین با توجه به اینکه زنان عمدتا متمایل به کار در مشاغل خدماتی که شامل بخش آموزشی یعنی معلمی هستند،لذا پژوهش و تحقیق در این حوزه و عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر مشارکت اقتصادی آنان باید مورد بحث وبررسی جدی قرار گیرد .

تعداد صفحه : 77

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.