رشته مکانیک

دانلود پایان نامه بررسی عددی زوال کامپوزیت‎های پیشرفته چندراستا تحت ضربه بالستیک عمودی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

گرایش : طراحی کاربردی

عنوان : بررسی عددی زوال کامپوزیت‎های پیشرفته چندراستا تحت ضربه بالستیک عمودی

دانشگاه شیراز
دانشکده مهندسی مکانیک

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک

گرایش طراحی کاربردی

عنوان:

بررسی عددی زوال کامپوزیت‎های پیشرفته چندراستا تحت ضربه بالستیک عمودی

اساتید راهنما:

دکتر محمدحسن کدیور

دکتر محمدرحیم نامی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه.. 11

1-1- مقدمه. 11

1-2- پیشینه تحقیق.. 13

1-3- اهداف پایان نامه. 17

1-4- ساختار پایان نامه. 18

مروری بر کامپوزیت‎ها. 21

2-1- مقدمه‎ 21

2-1-1- کامپوزیت‎های فایبری.. 23

2-1-2- کامپوزیت‎های دارای ذره‎های ریز. 29

2-1-3- کامپوزیتهای چندلایه. 30

2-2- کامپوزیت‎های چندلایه‎ای فایبری پایه پلیمری.. 30

2-2-1- کامپوزیت‎های چندلایه‎ای دوبعدی.. 33

2-2-2- کامپوزیت‎های چندلایه‎ای سه بعدی.. 35

2-2-2-1- چندلایه‎های 3D Woven. 36

2-2-2-2- چندلایه‎های 3D Braided. 38

2-2-2-3- چندلایه‎های 3D Knitted. 39

2-2-2-4- چندلایه‎های 3D Stitched. 40

2-2-2-5- چندلایه‎های Z-Pinned. 45

ثابت‎های الاستیک چندلایه‎های 3D Stitched.. 47

3-1- مقدمه‎ 47

3-2- معادله مشخصه ‎ ماکروسکوپیک و ماتریس سختی.. 48

3-3- ارتباط بین تنش‎ها و کرنش‎های ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک…. 53

3-4- مدل المان محدودِ سلول واحد.. 55

شکست چندلایه‎های کامپوزیتی… 62

4-1- مقدمه. 62

4-2- مودهای مختلف شکست در یک لایه کامپوزیتی.. 62

4-3- تئوری‎های مختلف شکست در یک لایه‎ کامپوزیتی.. 64

4-3-1-معیارهای مبتنی بر پدیده شکست: 64

4-3-2-معیارهایی که مبتنی بر مودهای مختلف شکست هستند: 68

4-4- لایه‎لایه شدن.. 71

4-5- شکست لامینیت… 72

شروع و رشد آسیب… 74

5-1- مقدمه. 74

5-2- مکانیک آسیب… 74

5-3- مدل‎های نرم‎افزاری شکست و آسیب… 76

5-3- 1- مدل آسیب در نرم‎افزار ABAQUS. 77

5-3- 2- مدل آسیب در نرم‎افزار LS-DYNA.. 81

5-3- 3- مدل ماده، شکست و آسیب در نرم‎افزار ANSYS AUTODYN.. 84

6- ضربه در چندلایه‎های کامپوزیتی… 91

6-1- مقدمه. 91

6-2- انواع ضربه. 91

6-2-1- ضربه سرعت پایین.. 93

6-2-2- ضربه سرعت بالا.. 94

6-3- نرخ کرنش…. 96

6-3-1- تاثیر نرخ کرنش بر سختی و استحکام کامپوزیت‎ها 98

6-4- آسیب ناشی از ضربه. 101

مدلسازی پدیده ضربه.. 105

7-1- مقدمه. 105

7-2- شرح مساله. 105

7-3- نتایج.. 109

7-3- 1- روند ضربه و تخریب هدف… 109

7-3- 2- بررسی تغییرات سرعت پرتابه و زمان نفوذ. 111

7-4- 4- وضعیت ناحیه آسیب‎دیده. 116

نتیجه گیری و پیشنهادات… 119

8-1- نتیجه گیری.. 119

8-2- پیشنهادات… 120

فهرست منابع و مآخذ.. 121

فهرست جداول

جدول 2-1- مقایسه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی گونه‎های فلزی، فایبری و ماتریسی برخی مواد ]16[ 24

جدول 2-3- خصوصیات مکانیکی چند ماتریس پلیمری ترموست ]18[ 26

جدول 2-4- خصوصیات مکانیکی چند ماتریس پلیمری ترموپلاستیک ]18[ 26

جدول 2-5- بررسی مقایسه خصوصیات ماتریس‎های پلیمری ترموست و ترموپلاستیک]28[ 26

جدول 3-1- کمیت و کیفیت هندسی مدل نرم‎افزاری سلول واحد.. 56

جدول 3-2- ثابت‎های الاستیک اولیه اجزای تشکیل‎دهنده لامینا 56

جدول 3-3- ثابت‎های الاستیک لامینای با زوایای 45 و 45- درجه ]20[ 59

جدول 3-4- ثابت‎های الاستیک لامینای با زوایای 0 و 90 درجه  ]20[ 60

جدول 4-1- دو فرم عمده و معمول معیارهای شامل ترم‎های تنش تا مرتبه دوم و مثالهایی از هرکدام ]17[ 65

جدول 4-2- ضرایب معیار تسای-وو ]11[ 66

جدول 4-3- ضرایب معیار هافمن ]11[ 67

جدول 4-4- عبارات مودهای پنج‎گانه شکست در تئوری ماکزیمم تنش     69

جدول 4-5- عبارات مودهای پنج‎گانه شکست در تئوری ماکزیمم کرنش     69

جدول 4-6- عبارات مودهای چهار‎گانه زوال در تئوری هشین-روتم]4[ 70

جدول 4-7- عبارات مودهای چهار‎گانه شکست در تئوری هشین]4[ 70

جدول 4-8- روابط تئوری شکست چنگ-چنگ]3[ 71

جدول 5-1- روابط چهارگانه تئوری هشین بعنوان مبنای شکست در نرم‎افزار ABAQUS  78

جدول 5-2- روابط تنش-جابجایی معادل در طول پروسه آسیب در نرم‎افزار ABAQUS  80

جدول 5-3- معیارهای سه‎گانه شکست فایبر در نرم‎افزار LS-DYNA.. 82

جدول 5-4- معیارهای شکست ماتریس در نرم‎افزار LS-DYNA.. 82

جدول 6-1- تغییرات مدول برشی گلاس-اپوکسی و کربن-اپوکسی بافته شده با نرخ کرنش  ]27[ 100

جدول 6-2- تغییرات مدول الاستیک در راستای ضخامت با نرخ کرنش، برای سه قطعه بافته شده  ]27[ 101

جدول 7-1- خصوصیات پرتابه. 106

جدول 7-2- خصوصیات فیزیکی اجزای تشکیل‎دهنده کامپوزیت… 106

جدول 7-3- خصوصیات مکانیکی لامینای صفر درجه‎ی دوخته شده  107

جدول 7-4- خصوصیات مکانیکی لامینای نود درجه‎ی دوخته شده  108

جدول 7-5- زمان نفوذ پرتابه در سرعت‎ اولیه، تعداد لایه‎ها و شرایط مرزی مختلف    112

جدول 7-6- سرعت خروجی پرتابه در  سرعت‎ اولیه، تعداد لایه‎ها و شرایط مرزی مختلف    11

فهرست شکل ها

شکل 2-1- بافت کامپوزیتی ماهیچه‎های بدن انسان ]16[ 22

شکل 2-2- سه گونه ماتریس پلیمری ]8[ 25

شکل 2-3- نمودار تنش-کرنش دو ماده پلیمری تحت کشش تنش یک جهته ]55[ 27

شکل 2-4- تاثیر دمای انجام تست بر نمودار تنش-کرنش یک ماده پلیمری ]55[ 28

شکل 2-5- تاثیر نرخ کرنش بر نمودار تنش-کرنش یک ماده پلیمری]55[ 28

شکل 2-6- نمونه‎ای از کامپوزیت‎های چندلایه‎ی فلزی در ترموستات ]8[ 30

شکل 2-7- مقیاس‎های مختلف آنالیز در چندلایه‎های کامپوزیتی ]10[ 31

شکل 2-8- شماتیک یک لامینای تک جهته و یک لامینای بافته‎شده ]17[ 31

شکل 2-9- رابط تنش-کرنش اجزای یک لامینا ]8[ 32

شکل 2-10- شماتیک لامیناهای با زوایای مختلف که بعد از اتصال، تشکیل یک لامینت می‎دهند]8[ 32

شکل 2-11- شماتیک یک چندلایه دوبعدی]12[ 33

شکل 2-12- مقایسه استحکام کششی و فشاری درون صفحه‎ای و برون صفحه‎ای یک چندلایه دوبعدی]12[ 33

شکل 2-13- میزان کاهش استحکام کششی و فشاری درون صفحه‎ای یک چندلایه دوبعدی تحت بارهای ضربه‎ای مختلف]12[ 34

شکل 2-14- الگوهای مختلف گونه‎ی دوبعدی پارچه‎های بافته‎شده]18[ 36

شکل 2-15- شماتیک دیگری از چند الگوی گونه‎ی دوبعدی پارچه‎های بافته‎شده ]12[ 37

شکل 2-16- انواع تکنیک‎های بافت چندلایه‎های سه‎بعدی]23[ 37

شکل 2-17- الف) شماتیک ماشین ساخت چندلایه‎های سه‎بعدی متعامد، ب) مثالی از بافت چندلایه چند محوره و ج) بافت سه‎بعدی منجر به ساختار ساندویچی]12[ 38

شکل 2-18- شماتیک کلی بافت قیطانی ]12[ 39

شکل 2-19- الف)دو روش مرسوم بافت کشبافی ب)شماتیک چندلایه کشبافی سه بعدی ]12[ 40

شکل 2-20- شماتیک یک چندلایه دوخته شده سه‎بعدی ]6[ 41

شکل 2-21- نمای جانبی یک چندلایه دوخته شده و نخ دوخت آن ]12[ 42

شکل 2-22- الگوهای مختلف دوخت سه‎بعدی: دوخت قفلی تصحیح شده، قفلی و زنجیره‎ای ]12[ 42

شکل 2-23- طرح نمای فوقانی یک چندلایه دوخته‎شده: طرح مستقیم، قطری، زیگزاگ، دوخت جدولی]12[ 43

شکل 2-24- آسیب‎های محتملی که چندلایه‎های دوخته‎شده را تهدید می‎کند: الف)شکست فایبرهای درون صفحه‎ای، ب)ناهمراستایی فایبرهای درون صفحه‎ای، ج)شکل‎گیری نواحی کوچک پر از رزین، د)اعوجاج فایبرهای دوخت بعلت تراکم بالای لامینای اولیه ]12[ 44

شکل 2-25- چگونگی کنترل رشد ترک توسط نخ دوخت در چندلایه‎های دوخته‎شده ]12[ 44

شکل 2-26- پروسه ساخت چندلایه‎های پین‎دار ]12[ 45

شکل 3-1-دستگاه مختصات مادی و كلی.. 51

شکل 3-2- کوچکترین جزء تکرارشونده در چندلایه دوخته شده شامل الیاف درون صفحه‎ای (که در اینجا در جهت 45- درجه قرار دارند)، نخ‎های دوخت رد شده روی لایه‎ها و حفره‎های لوزی شکل حاوی رزین]19[ 55

شکل 3-3- کوچکترین جزء تکرارشونده در چندلایه دوخته شده شامل الیاف درون صفحه‎ای در زوایای 0 و 90 درجه و کانال‎های سرتاسری حاوی رزین]25[ 55

شکل 3-4- پارامترهای هندسی طول و عرض حفره رزین، گام و فاصله ردیف‎های نخ دوخت در یک لامینای 45 درجه]19[ 56

شکل 3-5- مدل میکرومکانیک مونتاژ استوانه کامپوزیتی]19[ 57

شکل 3-6- مدل‎سازی و تحلیل نرم‎افزاری سلول واحد]19[ 58

شکل 4-1- مودهای مختلف شکست در مقیاس میکرو (فایبر و ماتریس)]16[ 63

شکل 5-1- مدل توصیفی آسیب… 75

شکل 5-2- نمودار تنش-جابجایی معادل در پروسه رشد آسیب در نرم‎افزار ABAQUS  79

شکل 5-3- نمودار رشد اندیس آسیب برحسب جابجایی معادل در نرم‎افزار ABAQUS  80

شکل 5-4- تغییرات اندیس آسیب بصورت تابعی از کرنش برای های مختلف    83

شکل 5-5- مساحت نمایانگر انرژی شکست… 89

شکل 6-2: تاثیرات نرخ کرنش بر نمودار تنش-کرنش قطعات کربن- اپوکسی تک‎جهته در سه نرخ کرنش مختلف  ]27[ 98

شکل 6-3: تاثیرات نرخ کرنش بر نمودار تنش-کرنش قطعات کربن- اپوکسی بافته شده (سمت راست)، شیشه- اپوکسی بافته شده (سمت چپ) ]27[ 99

شکل 6-4: تاثیرات نرخ کرنش بر مدول کششی قطعات کامپوزیتی بافته شده از جنس الیاف کربن، کولار و شیشه با ماتریس پلیمری مشابه ]27[ 100

شکل 7-1- گسسته‎سازی پرتابه و جسم هدف توسط المان‎های سه‎بعدی   106

شکل 7-2- موقعیت هدف و پرتابه در زمان اولیه. 109

شکل 7-3- موقعیت هدف و پرتابه پس از 0.012 ms. 109

شکل 7-4- موقعیت هدف و پرتابه پس از 0.027 ms. 110

شکل 7-5- موقعیت هدف و پرتابه پس از 0.03 ms. 110

شکل 7-6- موقعیت هدف و پرتابه پس از 0.04 ms. 110

شکل 7-7- موقعیت هدف و پرتابه پس از 0.05 ms. 111

شکل 7-8- موقعیت هدف و پرتابه پس از 0.059 ms. 111

شکل 7-9- نمودار سرعت خروجی پرتابه برحسب سرعت اولیه برای شش لایه متقارن با تکیه‎گاه تماما صلب… 113

شکل 7-10- نمودار سرعت خروجی پرتابه برحسب سرعت اولیه برای شش لایه متقارن با تکیه‎گاه تماما ساده  113

شکل 7-11- نمودار سرعت خروجی پرتابه برحسب سرعت اولیه برای سه‎لایه با تکیه‎گاه تماما صلب    114

شکل 7-12- نمودار سرعت خروجی پرتابه برحسب سرعت اولیه برای سه‎لایه با تکیه‎گاه تماما ساده  114

شکل 7-13- نمودار تغییرات سرعت پرتابه برحسب زمان برای شش لایه متقارن با تکیه‎گاه تماما صلب    115

شکل 7-14- نمودار تغییرات سرعت پرتابه برحسب زمان برای شش لایه متقارن با تکیه‎گاه تماما ساده  115

شکل 7-15- نمودار تغییرات سرعت پرتابه برحسب زمان برای سه‎لایه با تکیه‎گاه تماما صلب    116

شکل 7-16- نمودار تغییرات سرعت پرتابه برحسب زمان برای سه‎لایه با تکیه‎گاه تماما ساده  116

شکل 7-17- کانتور توزیع تنش ایجاد شده در قطعه شش لایه با تکیه‎گاه تماما صلب تحت سرعت‎های اولیه مختلف    117

 

چکیده

این پایان نامه به بررسی رفتار مکانیکی کامپوزیت‎های پیشرفته چند راستا یا NCF که یکی از انواع کامپوزیت‎های سه بعدی می‎ّباشند می‎پردازد. کامپوزیت‎های سه بعدی در بارگذاری ضربه‎ای در مقایسه با کامپوزیت‎های دوبعدی دارای ارجحیت هستند چرا که اولا خواص مکانیکی بهتری در راستای ضخامت هستند و ثانیا تا حد امكان از جدایش لایه ها جلوگیری نموده و مقاومت در برابر ضربه را افزایش می‎دهند.

در پایان نامه حاضر ضربه بالستیک یک پرتابه صلب به یک سازه دوخته شده از یک کامپوزیت سه بعدی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا مدلی جهت درنظر گرفتن هندسه خاص ناشی از دوخت این کامپوزیت‎ها ارائه شده است. سپس ثابت‎های الاستیکِ محاسبه شده مبتنی بر رهیافت سلول واحد، مورد استفاده قرار گرفته‎است. پس از آن یک مدل آسیب و معیار شکست مناسب به مدل اختصاص داده شده و نهایتا مدلسازی عددی پدیده ضربه روی مدل بدست آمده در مراحل قبل، توسط نرم‎افزار تجاری انسیس شبیه‎سازی شده است. نتایج حاصله نشان از تاثیر اندک شرایط تکیه‎گاهی در برخوردهای با سرعت بالا دارد. اما در دیگرسو، بیانگر افزایش حجم تخریب سازه،‌ با افزایش سرعت اولیه و کاهش تعداد لایه‎های می‎باشد.
مقدمه

استفاده از سازه‎های چندلایه‎ای کامپوزیتی در صنایع مختلف، در سالهای اخیر روند روبه رشد و فزاینده‎ای داشته‎است. نسبت استحکام ویژه بالا، چقرمگی، مقاومت در برابر خوردگی و خستگی، مقاومت مناسب در مقابل واکنشهای موجود در محیط‎های شیمیایی، نفوذناپذیری در برابر آب، عایق مناسب حرارتی، قابلیت متنوع شکل دهی و دوخت و … از جمله دلایل قرارگیری این مواد در کانون توجه و اهمیت طراحان و صنعتکاران بشمار می‎آیند.

چند لایه‎های كامپوزیت از طریق قرار دادن لایه‎های حصیری و سوزنی روی هم و چسباندن آنها بوسیله رزین و با بهره گرفتن از پروسه‎های ساخت دستی، کیسه خلا و تزریق رزین در خلا ساخته می شوند. با وجود مزایای چند لایه‎های كامپوزیت، همواره معایبی نیز در بکارگیری این چند لایه ها وجود داشته است که ذهن دانشمندان و سازندگان را درگیر کرده است. مهمترین معایب آنها عبارتند از :

الف) خواص مکانیکی آنها در راستای ضخامت نسبت به خواص مكانیكی درون صفحه‎ای پایین‎تر می‎باشد.

ب) در برابر جدایش لایه ها ضعیف می‎باشند.

ج) در برابر ضربه ضعیف بوده و خواص مکانیکی آنها پس از ضربه پایین می‎باشد.

د) هزینه ساخت آنها نسبتاً بالا می‎باشد.

در سال‎های گذشته روش‎های مختلفی برای حل مسائل فوق ارائه گردیده است. یكی از این روش‎ها بکارگیری کامپوزیت‎های سه بعدی می باشد. ساخت اولین نمونه‎های كامپوزیت سه بعدی به سال 1960 برمی‎گردد. در طی این 50 سال تحقیقات زیادی در زمینه روش های تولید كامپوزیت سه بعدی، افزایش خواص مكانیكی، تجاری سازی آنها و … انجام شده است. تنوع ساختار و روش‎های تولید گوناگون، دامنه وسیعی از خواص مكانیكی را برای كامپوزیت‎های سه بعدی به ارمغان آورده‎است. همچنین این کامپوزیت ها برخلاف كامپوزیت‎های دو بعدی دارای رشته های فایبر در جهت ضخامت می‎باشند. این موضوع علاوه بر تقویت خواص مكانیكی در راستای ضخامت، از جدایش لایه ها تا حد امكان جلوگیری نموده و مقاومت در برابر ضربه را افزایش می‎دهد. در حقیقت كامپوزیت‎های سه بعدی برخی از معایب اصلی كامپوزیت های دو بعدی را تا حد زیادی مرتفع كرده اند.

كامپوزیت های سه بعدی به چهار دسته اصلیِ Braided,Woven، Knitted و Stitched تقسیم بندی می‎شوند كه تفاوت آنها در نوع ساختار داخلی و قرارگیری الیاف می‎باشد. یكی از انواع كامپوزیت های سه بعدیِ Stitched، كامپوزیت پیشرفته چند راستا یا NCF می‎باشد. كامپوزیت های پیشرفته چند راستا از طریق قرارگیری الیاف تك جهته روی یكدیگر و اتصال آنها به یكدیگر به كمك الیاف عمودی (الیاف در راستای ضخامت) تولید می‎گردند، در حالیكه در كامپوزیت های دو بعدی رشته های فایبر بصورت تار و پود در محل خود قرار گرفته‎اند. كامپوزیت های پیشرفته چند راستا در مقایسه با کامپوزیت های دو بعدی، دارای خواص مكانیكی بهتر، سختی بیشتر، مقاومت بالاتر در برابر جدایش لایه ها و استحکام بیشتر در برابر بارهای ضربه ای و انفجاری می‎باشند.

در ساختار داخلی سه بعدی کامپوزیت های پیشرفته چند راستا، الیاف عمودی در فواصل معین در راستای ضخامت و روی سطح لایه های بالا و پایین قرار گرفته است. با عبور الیاف عمودی از ضخامت، الیافِ لایه ها دچار انحراف شده و حفره هایی در ساختار داخلی ایجاد می‎گردد. این حفره‎ها در پروسه های ساخت کاملاً با رزین پر می‎شوند. با توجه به این موضوع ساختار داخلی کامپوزیت‎های پیشرفته چند راستا یک ساختار ناهمگن و غیر ایزوتروپیک می‎باشد و خواص مکانیکی آنها با روش های متداولِ مورد استفاده در کامپوزیت های دو بعدی قابل محاسبه نیست. همچنین با توجه به وجود الیاف عمودی در راستای ضخامت، نمی‏توان کامپوزیت های پیشرفته چند راستا را ایزوتروپیکِ عرضی فرض نمود]2[.

انجام بررسی‎های تجربی، تئوری و عددی متعدد جهت شناخت هرچه بیشتر خصلت‎های رفتاری کامپوزیت‎های مختلف تحت شرایط بیرونی مختلف یکی از دل‎مشغولی‎های عمده محققان در سالهای اخیر بوده بطوریکه نتایج به بارنشسته قبلی در کارکردهای عملی و صنعتی نیز به نمره قابل قبولی دست پیدا کرده‎اند.

از جمله این آزمایشات و مشاهدات که بر روی کامپوزیت ها انجام پذیرفته، پاسخ این لایه ها تحت بارگذاری ضربه است. ضربه قطعه خارجی در برخورد با قطعه کامپوزیتی از جمله مواردی است که اجزایی همچون بال و بدنه سازه های هوایی و دریایی را تهدید میکند و در صورت عدم دارایی استحکام مناسب می تواند به تخریب های گسترده و زیان آور بیانجامد. چرا که با همه این تفاسیر و تفاصیل، هنوز نیز کم و کیف پاسخ چندلایه های کامپوزیتی سه بعدی تحت بارگذاری های مساله سازی چون ضربه، محل دغدغه و اندیشه محققان است. بارهای ضربه‎ای محتملی که در طول پروسه تولید و یا حین سرویس دهی و یا تعمیرات رخ می‏دهند گاهی تولید آسیب های داخلی کرده که با بازرسی های چشمی قابل تشخیص نیستند و در بارگذاری‎های بعدی گسترش پیدا کرده و موجب کاهش استحکام سازه و متعاقبا وارد آمدن خسارت و صدمات به سازه و سازه های مرتبط و مجاور می‎شود. لذا منطقی است که در هنگام طراحی این سازه ها، جهت حصول اطمینان از میزان مقاومت شان در برابر بارهای ضربه‎ای، استحکام آنها در این بارگذاری‎ها مورد بررسی قرار گیرد.

تعداد صفحه : 135

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.