رشته مکانیک

دانلود پایان نامه بررسی عامل جنس بر میزان سایش در نازل‌های سم‌پاش‌های کشاورزی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

گرایش :ماشین­های کشاورزی

عنوان : بررسی عامل جنس بر میزان سایش در نازل‌های سم‌پاش‌های کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بناب

گروه مهندسی مکانیک ماشین­های کشاورزی

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

رشته مهندسی مکانیک ماشین­های کشاورزی

عنوان

بررسی عامل جنس بر میزان سایش در نازل‌های سم‌پاش‌های کشاورزی

 

استاد راهنما

دکتر محمدعلی حداد‌درفشی

 

استاد مشاور

مهندس فرید امیر‌شقاقی

 

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده 1

فصل اول: مقدمه و هدف… 2

1-1 سم‌پاش… 3

1-2 نازل. 4

1-3 اهداف… 6

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته. 7

کلیات… 8

آشنایی با سم‌پاش‌ها 8

2-1 تقسیم‌بندی سم‌پاش‌ها 8

2-1-1 سم‌پاش‌های دستی.. 9

2-1-2 سم‌پاش‌های پشتی بدون موتور. 9

2-1-2-1 سم‌پاش پشتی با فشار متناوب (كتابی) 9

2-1-2-2 سم‌پاش پشتی با فشار دائم (استوانه‌ای) 10

2-1-3 سم‌پاش‌های پشتی موتوری.. 10

2-1-4 سم‌پاش‌های موتوری زنبه‌ای و چرخ‌دار موتوری.. 10

2-1-5 سم‌پاش‌های پشت‌تراکتوری.. 11

2-1-6 تریلر‌های سم‌پاش یا سم‌پاش‌های چرخ‌دار. 12

2-2 سم‌پاش‌های پشت‌تراکتوری بوم‌دار. 12

2-2-1 کاربرد سم‌پاش پشت‌تراکتوری بوم‌دار و کالیبراسیون آن. 19

2-2-2 عوامل موثر در کالیبراسیون یک سم‌پاش… 20

2-2-3 سرویس و نگه‌داری سم‌پاش 400 لیتری پشت‌تراکتوری بوم‌دار. 22

2-3 نازل. 23

2-3-1 ساختمان نازل. 24

2-3-1-1 بدنه نازل. 24

2-3-1-2 درپوش نازل. 24

2-3-1-3 صافی نازل. 25

2-3-1-4 نوک نازل. 25

2-3-2 انواع نازل. 25

2-3-2-1 نازل سوزنی مارپیچ‌دار. 25

2-3-2-2 نازل بدون سوزن. 25

2-3-2-3 نازل شیاری.. 25

2-3-2-4 نازل مخروط‌پاش توپر. 26

2-3-2-5 نازل مخروط‌پاش تو‌خالی.. 26

2-3-2-6 نازل سیلابی.. 26

2-3-2-7 نازل تخت (یکنواخت) 26

2-3-2-8 نازل بادبزنی.. 26

2-3-2-9 نازل تی‌جت… 27

2-4 نازل‌ها و انتخاب نوع نوک آن‌ ها 27

2-4-1 انتخاب نوک.. 28

2-4-1-1 نوک بادبزنی مسطح.. 28

2-4-1-2 نوک یکنواخت… 29

2-4-1-3 نوک مخروط توخالی.. 29

2-4-1-4 نوک بارانی.. 29

2-4-1-5 نازل‌های نامتقارن و بدون بوم. 30

2-4-1-6 نوک‌های جریان پیوسته. 31

2-5 مروری بر تحقیقات گذشته. 31

2-6 جمع بندی.. 45

فصل سوم: مواد و روشها 46

مقدمه. 47

3-1 تجهیزات مورد نیاز برای ساخت سم‌پاش آزمایشگاهی.. 48

3-1-1 مخزن سم. 48

3-1-2 الکتروپمپ… 49

3-1-3 منبع نیروی الکتروپمپ… 50

3-1-4 فشار‌سنج.. 50

3-1-5 بوم. 51

3-1-6 استوانه مدرّج.. 51

3-1-7 زمان سنج.. 52

3-1-8 لوله پلی‌اتیلن.. 52

3-1-9 محلول. 52

3-1-10 نازل‌ها 53

3-2 روش ساخت دستگاه سم‌پاش پشت تراکتوری شبیه سازی شده در سطح آزمایشگاهی برای انجام آزمون‌ها 53

3-3 آزمونها 54

3-3-1 آزمون یکنواختی میزان خروجی نازل‌ها 54

3-3-2 آزمون اندازه‌گیری زاویه پاشش… 55

3-3-3 آزمون تغییرات دبی خروجی در نتیجه سابیدگی.. 57

فصل چهارم: نتایج و بحث… 60

کلیات… 61

4-1 نتایج حاصل از آزمون یکنواختی میزان خروجی نازل‌ها 61

4-2 نتایج حاصل از اندازه‌گیری برای زاویه پاشش… 63

4-3 نتایج حاصل از آزمون تغییرات دبی خروجی در نتیجه سابیدگی.. 64

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات… 78

5-1 نتیجه‌گیری.. 79

5-2 پیشنهادات… 79

منابع و مآخذ. 80

چکیده انگلیسی.. 82

فهرست جداول

عنوان جدول                                                                                                  صفحه

جدول(2-1) مشخصات فنی سه نوع نازل خارجی موجود در کشور ………………………………………. 17

جدول (2-2) جدول نسبت فرسودگی به هزینه در نوک‌های نازل……………………………………………. 28

جدول(2-3) مشخصات نوک‌های بارانی برای سرعت حرکت، ارتفاع بوم و فاصله بین نوک‌ها……….. 30

جدول (2-4) مقادیر متوسط برای درجه سطح پوشش و تعداد قطرات از فشار کاری، درجه ساییدگی نازل‌ها و سرعت کاری با انحراف استانداردهای موجود در داخل پرانتزها…………………………………………………………………… 34

جدول(2-5 ) کمترین ارتفاع پاشش توصیه شده در طول زمان کاربرد………………………………………. 40

جدول(2-6) طبقه‌بندی اندازه قطرات……………………………………………………………………………….. 41

جدول(2-7) اندازه قطرات نازل و تأثیر بر روی پوشش……………………………………………………….. 42

جدول(2-8) قطرات نازل، تبخیر و مسافت طی شده…………………………………………………………… 43

جدول(2-9) حرکت قطرات نازل…………………………………………………………………………………… 43

جدول (2-10) طبقه بندی اندازه قطرات برای اندازه نازل……………………………………………………… 44

جدول(4-1) میانگین دبی‌های به دست آمده برای 4 نوع نازل در آزمایش در فشار kPa 79/275 و مقایسه آن با دبی اسمی………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

جدول(4-2) نتایج به دست آمده از اندازه‌گیری زاویه پاشش برای انواع نازل در فشار kPa 79/275 و مقایسه آن‌ ها با زاویه اسمی……………………………………………………………………………………………………………………….. 63

جدول (4-3) دبی اندازه‌گیری شده برای 5 نازل پلاستیکی در بازه‌های زمانی ده ساعته بر حسب لیتر در دقیقه        65

جدول (4-4) دبی اندازه‌گیری شده برای 5 نازل برنجی در بازه‌های زمانی ده ساعته بر حسب لیتر در دقیقه  67

جدول (4-5) دبی اندازه‌گیری شده برای 5 نازل فولادی در بازه‌های زمانی ده ساعته بر حسب لیتر در دقیقه 69

جدول (4-6) دبی اندازه‌گیری شده برای 5 عدد نازل فولادی سخت کاری‌شده در بازه‌های زمانی ده ساعته بر حسب لیتر در دقیقه………………………………………………………………………………………………………………………………. 71

جدول (4-7) تجزیه واریانس داده‌ها……………………………………………………………………………….. 73

 

 

فهرست اشکال

عنوان شکل                                                                                                    صفحه

شکل(1-1) ساختمان یک سم‌پاش رایج……………………………………………………………………………… 4

شکل(1-2) قطعات نازل یک سم‌پاش………………………………………………………………………………… 4

شکل(1-3) نوک‌هاى نازل‌ها و الگوهاى پاشش…………………………………………………………………….. 5

شکل (2-1) سم‌پاش دستی……………………………………………………………………………………………… 9

شکل (2-2) سم‌پاش‌های پشتی موتوری…………………………………………………………………………… 10

شکل (2-3) سم‌پاش‌های موتوری زنبه ای و چرخ دار موتوری………………………………………………. 11

شکل (2-4) سم‌پاش پشت‌تراکتوری……………………………………………………………………………….. 11

شکل (2-5) تریلر‌های سم‌پاش………………………………………………………………………………………. 12

شکل (2-6) ساختمان سم‌پاش پشت‌تراکتوری……………………………………………………………………. 13

شکل(2-7) بوم افقی در سم‌پاش پشت‌تراکتوری………………………………………………………………… 14

شکل (2-8) شیرهای خروجی محلول و رگولاتور فشار……………………………………………………….. 16

شکل(2-9) ساختمان نازل…………………………………………………………………………………………….. 24

شکل (2-10) تغییر در درجه پوشش به عنوان تابعی از تغییرات در فشار کاری به ترتیب برای نازل‌های نو و 5 % و10% میزان سایش نازل LECHLER 110-03(plastic)…………………………………………………………………. 33

شکل (2-11) تغییر در تعداد قطرات به ازای 1 سانتی متر مربع به عنوان تابعی از تغییرات در فشار کاری به ترتیب برای نازل‌های نو و 5% و 10% میزان سایش ………………………………………………………………………………………… 34

شکل(2-12) برش اندازه قطره به نصف و هشت برابر شدن تعداد قطرات………………………………… 38

شکل (2-13) نازل‌های تخت بادبزنی……………………………………………………………………………… 39

شکل (3-1) مخزن سم در روی یک چارچوبه…………………………………………………………………… 49

شکل (3-2) الکتروپمپ مورد استفاده در آزمایشات……………………………………………………………. 50

شکل (3-3) مشخصات منبع نیروی الکتروپمپ…………………………………………………………………. 50

شکل (3-4) فشار‌سنج نصب شده بر روی خروجی پمپ…………………………………………………….. 51

شکل (3-5) بوم استفاده شده در آزمایش …………………………………………………………………………. 51

شکل (3-6) استوانه مدرّج شیشه‌ای…………………………………………………………………………………. 52

شکل (3-7) قوطی حاوی پودر اکسید آلومینیوم………………………………………………………………….. 53

شکل (3-8) نمایی از سم‌پاش ساخته شده در سطح آزمایشگاهی …………………………………………… 54

شکل (3-9) تنظیم شیر آب در فشار kPa 79/275 برای اندازه‌گیری دبی خروجی ازپنج نازل از جنس پلاستیک   55

شکل (3-10) روش صحیح اندازه گیری زاویه پاشش…………………………………………………………. 56

شکل (3-11) پرگار و قرار گرفتن لبه‌های داخلی آن روی خطوط پاشش نازل‌ها……………………….. 57

شکل (3-12) نمایی شماتیک از نحوه اندازه‌گیری زاویه پاشش به وسیله نقاله……………………………. 57

شکل (4-1) نحوه افزایش دبی در نازل‌های پلاستیکی در مدت زمان 100 ساعت (در 10 بازه و هر بازه 10 ساعت)         66

شکل (4-2) درصد افزایش دبی در نازل‌های پلاستیکی در مدت زمان 100 ساعت (در 10 بازه و هر بازه 10 ساعت)       66

شکل (4-3) نحوه افزایش دبی در نازل‌های برنجی در مدت زمان 50 ساعت (در 5 بازه و هر بازه 10 ساعت)      68

شکل (4-4) درصد افزایش دبی در نازل­های برنجی در مدت زمان 50 ساعت (در 5 بازه و هر بازه 10 ساعت)     68

شکل (4-5) نحوه افزایش دبی در نازل‌های فولادی در مدت زمان 80 ساعت (در 8 بازه و هر بازه 10 ساعت)      70

شکل (4-6) درصد افزایش دبی در نازل‌های فولادی در مدت زمان 80 ساعت (در 8 بازه و هر بازه 10 ساعت)    70

شکل (4-7) نحوه افزایش دبی در نازل‌های فولادی سخت‌کاری شده در مدت زمان 100 ساعت (در 10 بازه و هر بازه 10 ساعت)…………………………………………………………………………………………………………………….. 72

شکل (4-8) درصد افزایش دبی در نازل‌های فولادی سخت‌کاری شده در مدت زمان 100 ساعت (در 10 بازه و هر بازه 10 ساعت)…………………………………………………………………………………………………………………….. 72

شکل (4-9) مقایسه میانگین اثر متقابل جنس نازل‌ها و مدت زمان آزمایش در سایش………………….. 74

شکل (4-10) درصد افزایش دبی نازل‌ها بعد از 50 ساعت کارکرد برای پنج جنس متفاوت نازل…… 75

شکل (4-11) درصد افزایش در میزان جریان بعد از 40 ساعت آزمایش برای جنس‌های متفاوت   نازل‌ها   76

شکل (4-12) درصد افزایش میزان دبی انواع نازل در فشار kPa 79/275 بعد از 50 ساعت آزمایش 76

چکیده

سم‌پاش یکی از متداول‌ترین ماشین‌های مورد استفاده در پخش مواد شیمیایی مایع برای كنترل آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز در مزارع و باغات است. انجام سم‌پاشی به روش درست و با بهره گرفتن از وسایل مناسب، باعث موفقیت بیشتر در كنترل عوامل زیان‌بار می‌شود و کم‌ترین آسیب به محیط زیست و سلامت انسان وارد می‌كند. نازل‌ها مهم‌ترین و انتهایی‌ترین قسمت یک سم‌پاش هستند که برای پخش مایع سم به صورت یکنواخت در یک دبی مشخص به کار می‌روند. در این تحقیق تاثیر عامل جنس بر میزان سایش در نازل‌ها سم‌پاش‌های بوم‌دار پشت تراكتوری مورد ارزیابی قرار گرفت. نازل‌ها در انواع پلاستیکی، برنجی، فولادی و فولاد سخت‌کاری شده انتخاب و آزمون‌ها در شرایط استاتیکی با تعبیه تجهیزات آزمون شامل مخزن، پمپ، الكتروموتور، بوم، فشارسنج و نازل‌ها در محلول آب و اکسید آلومینیوم در کارگاه بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان‌غربی انجام گردید. نتایج آزمون نشان داد كه جنس نازل‌ها تأثیر معنی‌داری در میزان سابیدگی منفذ نازل‌ها دارند، به طوری که نازل‌های پلاستیکی، فولادی سخت‌کاری شده، فولادی و برنجی به ترتیب بیشترین مقاومت را در برابر سایش داشتند.

کلمات کلیدی: نازل، آزمون سایش، سم‌پاش بوم‌دار

مقدمه

یکی از مباحث اساسی در کشاورزی نوین عملیات سم‌پاشی مکانیزه و کاربرد اصولی و علمی سم‌پاش‌ها در زراعت و باغبانی بر علیه آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز می‌باشد. در این راستا شناسایی ساختمان و طریقه کاربرد سم‌پاش‌های رایج در کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

1-1 سم‌پاش

مطابق شکل(1-1) یک سم‌پاش بوم‌دار شامل مخزن براى نگه‌دارى محلول سم، پمپ براى انتقال محلول سم از مخزن و ایجاد فشار، شیر تنظیم‌کننده فشار براى ثابت نگه‌داشتن فشار در دستگاه، فشارسنج براى خواندن فشار، یک بوم براى انتقال مؤثر محلول سم به نازل‌ها، یک شیر که انتقال محلول سم به نازل‌‌ها را به فوریت باز یا مسدود کند، یک ‌همزن (مکانیکى یا هیدرولیکی) به ‌منظور به هم‌ زدن محلول سم در مخزن سم‌پاش، لوله فرعى براى برگرداندن مازاد محلول سم به مخزن تا تنظیم‌کننده فشار بتواند انجام وظیفه کند، صافى‌ها (در مخزن، در طول لوله مکش، در نازل‌ها) براى جلوگیرى از عبور ذرات درشتى همچون سنگ‌ریزه که دستگاه، مخصوصاً نازل‌ها را مسدود مى‌کند، یک لوله مکش براى آوردن محلول سم از مخزن به پمپ، همچنین شیلنگ‌ها، واشرها و گیره‌ها قسمت‌هاى دیگر یک دستگاه سم‌پاش را تشکیل مى‌دهند.

تعداد صفحه : 96

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.