جغرافیا

دانلود پایان نامه بررسی سفرهای روزانه و نقش مدیریت و برنامه ریزی شهری در هدفمند سازی آن(نمونه موردی : شهرکرد-اصفهان)

دانلود و برنامه ریزی شهری

عنوان : بررسی سفرهای روزانه و نقش مدیریت و برنامه ریزی شهری در هدفمند سازی آن(نمونه موردی : شهرکرد-اصفهان)

دانشگاه پیام نور

مرکز بروجن

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان:

بررسی سفرهای روزانه و نقش مدیریت و برنامه ریزی شهری در هدفمند سازی آن(نمونه موردی : شهرکرد-اصفهان)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بیژن دادرس

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول

کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………… 4

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 4

1-2 طرح مسئله……………………………………………………………………………………………… 4

1-3 سؤالهای اصلی پژوهش………………………………………………………………………………. 6

1-4 فرضیه ها ی پژوهش…………………………………………………………………………………. 6

1-5 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………… 6

1-6 سابقه انجام تحقیق …………………………………………………………………………………… 7

1-6-1 تحقیق های انجام یافته داخلی………………………………………………………………….. 7

1-6-2 تحقیق های انجام یافته خارجی………………………………………………………………… 10

1-7 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق………………………………………………………………… 10

1-8 كاربردهای متصور از تحقیق………………………………………………………………………… 10

1-8-1 مراجع استفاده كننده از نتیجه پایان نامه ………………………………………………………. 10

1-9 روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………. 11

1-9-1 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ……………………………………………………………. 11

1-9-2 روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………… 11

1-10 روایی و پایایی تحقیق……………………………………………………………………………… 11

1-11 جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………….. 13

1-12 مشکلات و محدودیت های تحقیق……………………………………………………………… 14

فصل دوم

مبانی نظری و ادبیات موضوع……………………………………………………………………………. 16

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 16

2-2روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………… 16

2-2-1 معرفی متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش……………………………………………… 16

2-2-1-1  متغیر مستقل……………………………………………………………………………………. 17

2-2-1-1-1 سفر …………………………………………………………………………………………… 18

2-2-1-2 متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………… 18

2-2-1-2-1 سیستم حمل و نقل…………………………………………………………………………. 18

2-2-1-2-1-1 جنبه های حمل و نقل…………………………………………………………………. 18

2-2-1-2-1-2 مدلهای حمل و نقل…………………………………………………………………….. 19
2-2-1-2-1-3 طبقه بندی های حمل و نقل………………………………………………………….. 19

2-2-1-2-1-4 حمل و نقل و ارتباطات ……………………………………………………………… 19

2-2-1-2-1-5 حمل و نقل ، فعالیت ها و کاربری زمین………………………………………….. 20

2-2-1-2-1-6 حمل و نقل ؛ انرژی و محیط زیست……………………………………………….. 20

2-2-1-2-1-7 مقررات قرارداد حمل و نقل ………………………………………………………… 21

2-2-1-2-1-8 انواع حمل و نقل ………………………………………………………………………. 22

2-2-1-2-1-8-1 حمل و نقل زمینى یا راه‌هاى خشکى……………………………………………. 22

2-2-1-2-1-8-2 حمل و نقل با راه‌آهن………………………………………………………………. 23

2-2-1-2-1-8-2-1 مزایاى راه‌آهن…………………………………………………………………….. 24

2-2-1-2-1-8-2-2 مزایاى راه‌آهن از بُعد حجم کالا و تناژ بار وتعداد مسافر و نوع کالا…. 24

2-2-1-2-1-8-2-3 مزایاى راه‌آهن از نظر عامل زمان……………………………………………… 24

2-2-1-2-1-8-3 حمل و نقل تركیبی، راهی برای ارتقای شبكه های ریلی……………………. 25

2-2-1-2-1-9 سیستم های نوین حمل و نقل در جهان……………………………………………. 25

2-2-1-2-1-10 حمل و نقل عمومی…………………………………………………………………… 28

2-2-1-2-1-11 حمل و نقل نیمه عمومی ……………………………………………………………. 29

2-2-1-2-2 مدیریت تقاضای سفر……………………………………………………………………… 29

2-2-2-1-1-1 مدیریت شهری………………………………………………………………………….. 31

2-2-2-1-1-2 مفهوم برنامه ریزی  وبرنامه ریزی شهری………………………………………….. 31

2-2-2-1-1-3 تعامل فضایی…………………………………………………………………………….. 32

2-3 مروری بر مطالعات صورت گرفته………………………………………………………………. 34

2-3-1 مقایسه انگیزه های سفر در میان دو نسل جوان و بزرگسال…………………………….. 34

2-3-2 تخمین تابع تقاضای سفر یک شهر………………………………………………………….. 35

2-3-3 استفاده از بهینه سازی فازی در تعدیل مقادیر نرخ های سفر…………………………… 37

2-3-4 مدل برنامه ریزی شبکه حمل و نقل اتوبوسرانی بین شهری…………………………….. 38

2-3-5 مدل تحلیل عاملی برای انتخاب عوامل مؤثر برتقاضای سفر با اتوبوسهای بین شهری 39

2-3-6 میزان مخاطرات سفر با اتوبوس در یک راه اصلی بین شهری………………………….. 41

2-3-7 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در كاهش تقاضای سفرهای شهری……………… 42

2-3-8 میزان رضایت از سفر با مترو………………………………………………………………….. 44

2-3-9 مدلسازی تولید سفر ……………………………………………………………………………. 45

2-3-10 تدوین متدولوژی ارزیابی پارامترهای موثر بر تقاضای سفرها در ایران…………….. 47

2-3-11 مولفه های كیفیت و كارایی حمل و نقل عمومی………………………………………… 48

2-3-12 اهمیت حمل و نقل پایدار شهری در توسعه پایدار شهری…………………………….. 50

2-3-13 حل مسائل پیش بینی توزیع سفر در شبكه های حمل ونقل با پارامترهای غیر دقیق 52

2-3-14 برنامه ریزی راهبردی توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای کشور….. 53

2-3-15 روش های مختلف برآورد ارزش زمان سفر………………………………………………… 55

2-3-16 پیش بینی تولید سفرهای بین شهری……………………………………………………….. 59

2-3-17 بررسی مدلهای تولید سفر……………………………………………………………………. 60

2-3 -17 -1 مدل PBS&J………………………………………………………………………………. 61

2-3-17-2 مدل رگرسیون لوژستیک……………………………………………………………………. 62

2-3-17-3 مدل BPNN………………………………………………………………………………….. 62

2-3-17-4 مقایسه نتایج مدلها…………………………………………………………………………… 63

2-3-18 بررسی اثرات تکرار سفر بر میزان رضایت مسافران……………………………………. 64

2-3-19 تاثیرات حمل و نقل همگانی بر كاهش مصرف سوخت………………………………. 65

2-3-20 عوامل موثر در ایجاد حمل و نقل نامطلوب………………………………………………. 67

2-3-20-1 راهکارهایی جهت بهبود وضعیت توسعه حمل و نقل همگانی …………………… 67

2-3-21 راهکارهای کاهش تقاضای سفر…………………………………………………………….. 67

2-3-21-1 راهکارهایی كه می توان برای کاهش تقاضای سفر بكار برد شامل……………….. 68

2-3-22 مناسب سازی شبکه حمل و نقل شهری و بین شهری…………………………………… 69

2-3-23 سفر و شادی‌ ،نیاز بنیادین‌ مردم‌ ایران‌ ………………………………………………………. 71

2-3-24 ثمرات سفر………………………………………………………………………………………… 74

2-3-25 توصیه های ایمنی برای سفر با اتوبوس های بین شهری………………………………… 78

2-3-26 توصیه هایی برای روزهای مسافرت…………………………………………………………. 80

2-3-27 کاهش سفرهای بین شهری با اتوبوس، با وجود ثبات نرخ بلیط………………………. 81

2-3-28 چرا باید سفر كنیم؟……………………………………………………………………………… 82

2-3-28-1 نکاتی درباره سفر با خودروی شخصی …………………………………………………. 89

2-3-28-2 نکاتی درباره سفر با قطار و اتوبوس……………………………………………………… 90

2-3-28-3 نکاتی درباره سفر با هواپیما………………………………………………………………… 90

2-3-29 روش های مدیریت تقاضای سفر در حمل ونقل……………………………………………. 91

2-3-30 بررسی عوامل مؤثر بر زمان سفر در سیستم حمل ونقل…………………………………. 97

2-3-31 مدل هوشمند تقاضای سفر  تحلیل الگوی مدل تقاضای سفرهای جاده ای…………… 99

2-3-32 تنگناهای سیستم حمل و نقل شهری…………………………………………………………. 100

2-3-33 مدیریت شهری…………………………………………………………………………………… 103

2-3-33-1 مدیریت شهری در جهان معاصر………………………………………………………….. 104

2-3-33-2 اهداف مدیریت شهری………………………………………………………………………. 105

2-3-33-3 وظایف مدیریت شهری…………………………………………………………………….. 105

2-3-33-4 ضرورت برنامه‌ریزی برای شهری سال…………………………………………………… 108

2-3-33-5 ارائه مدلى براى مدیریت یكپارچه حمل و نقل…………………………………………. 114

فصل سوم

معرفی منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………………… 116

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 116

3-2 ویژگی های طبیعی……………………………………………………………………………………. 116

3-2-1 وضعیت توپوگرافی……………………………………………………………………………….. 116

3-2-2 فاكتورهای اقلیمی منطقه…………………………………………………………………………. 117

3-2-2-1 ارتفاعات………………………………………………………………………………………. 117

3-2-2-2 عرض جغرافیایی……………………………………………………………………………. 117

3-2-2-3 پوشش گیاهی………………………………………………………………………………… 117

3-2-2-4 ساعات آفتابی………………………………………………………………………………… 118

3-2-2-5 توفان، رعد و برق…………………………………………………………………………… 118

3-2-2-6 روزهای همراه با برف و یا مخلوط برف و باران…………………………………….. 118

3-2-2-7 روزهای همراه با گرد و خاك…………………………………………………………….. 119

3-2-2-8 اقلیم شهرکرد…………………………………………………………………………………. 119

3-2-3 جهت وزش بادهای غالب……………………………………………………………………. 120

3-3 ویژگی های انسانی………………………………………………………………………………… 122

3-3-1 تاریخچه شهرکرد……………………………………………………………………………….. 122

3-3-2 امور ایمنی و ترافیك…………………………………………………………………………… 124

3-3 -3 تقسیمات سیاسی………………………………………………………………………………. 126

3-3-4 ویژگی های اجتماعی………………………………………………………………………….. 131

3-3-4-1 آمار جمعیتی شهرکرد………………………………………………………………………. 131

3-3-4-2 بعد خانوار…………………………………………………………………………………….. 131

3-3-4-3 تحولات حجم جمعیت…………………………………………………………………….. 133

3-3-4-4 میزان رشد جمعیت………………………………………………………………………….. 135

3-3-4-5 پیش بینی جمعیت آینده شهرکرد………………………………………………………… 136

3-3-4-6 برآورد مهاجرت در شهر و شهرستان شهرکرد………………………………………… 138

3-3-4-7 مهاجران وارد شده…………………………………………………………………………… 139

3-3-4-8 مبادلات مهاجرتی استان با سایر استان ها………………………………………………. 142

3-4-4-9  مراکز آموزشی و دانشگاهی………………………………………………………………. 143

3-4  خصوصیات اقتصادی شهر………………………………………………………………………. 149

3-4-1 بخش صنعت…………………………………………………………………………………….. 149

3-4-2 بخش معدن………………………………………………………………………………………. 150

3-4-3 کشاورزی…………………………………………………………………………………………. 151

3-4-4 دامپروری…………………………………………………………………………………………. 151

3-4-5 خدمات……………………………………………………………………………………………. 152

3-4-6 میزان و نسبت درصد جمعیت فعال در بخش های مختلف اقتصادی……………….. 153

3-4-7 جمعیت فعال از نظر اقتصادی……………………………………………………………….. 154

3-5 خصوصیات کالبدی شهر………………………………………………………………………….. 157

3-5-1 نحوه استفاده از اراضی…………………………………………………………………………. 157

3-5-1-1 مسکونی……………………………………………………………………………………….. 157

3-5-1-2 آموزشی……………………………………………………………………………………….. 158

3-5-1-3 آموزش عالی و فنی حرفه ای…………………………………………………………….. 158

3-5-1-4 بهداشتی……………………………………………………………………………………….. 159

3-5-1-5 درمانی…………………………………………………………………………………………. 159

3-5-1-6 مکان‌های تفریحی…………………………………………………………………………… 159

3-5-1-7 فضای سبز شهرکرد…………………………………………………………………………. 160

3-5-1-8 مذهبی………………………………………………………………………………………….. 161

3-5-1-9 فرهنگی………………………………………………………………………………………… 161

3-5-1-10 ورزشی………………………………………………………………………………………. 161

3-5-1-11 جهانگردی و پذیرایی…………………………………………………………………….. 161

3-5-1-12 اداری-خدمات شهری…………………………………………………………………….. 162

3-5-1-13 نظامی- ستادی……………………………………………………………………………… 162

3-5-1-14 صنعتی……………………………………………………………………………………….. 162

3-5-1-15 تاسیسات و تجهیزات شهری و گورستان…………………………………………….. 162

3-5-2 شبکه ارتباطی شهر……………………………………………………………………………… 163

3-5-2-1 حریم شبکه ارتباطی…………………………………………………………………………. 164

3-5-2-2 ارتباطات منطقه………………………………………………………………………………. 169

3-5-2-3 شیب خیابانها و نحوه دفع آبهای سطحی………………………………………………. 172

3-5-2-4 حمل و نقل و انبارها……………………………………………………………………….. 173

3-5-2-5 سرویس حمل و نقل عمومی………………………………………………………………. 173

3-5-2-6 حمل ونقل شهری و برون شهری……………………………………………………….. 174

3-5-2-6-1 اتوبوس شهری……………………………………………………………………………. 174

3-5-2-6-2 تاکسی………………………………………………………………………………………. 174

3-5-2-6-3 فرودگاه ……………………………………………………………………………………. 174

3-5-2-6-4 پایانه‌ها‌های مسافربری…………………………………………………………………… 174

3-6 معیارها و ضوابطی که باید در طرح ریزی کالبدی شهر مورد توجه قرار گیرد………… 176

3-7 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… 177

فصل چهارم

یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 179

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 179

4-2 نتایج توصیفی تحقیق……………………………………………………………………………….. 179

4-2-1 وضعیت جنسی پاسخگویان…………………………………………………………………… 179

4-2-2 وضعیت محل سکونت پاسخگویان………………………………………………………….. 180

4-2-3 وضعیت سنی پاسخگویان……………………………………………………………………… 181

4-2-4 وضعیت تحصیلات پاسخگویان………………………………………………………………. 182

4-2-5 وضعیت میانگین سفر پاسخگویان به اصفهان در هفته…………………………………… 184

4-2-6 وضعیت بیشترین تعداد سفر در روزهای هفته از طرف پاسخگویان………………….. 184

4-2-7 وضعیت مقصد نهایی سفرپاسخگویان………………………………………………………. 186

4-2-8 وضعیت علت سفر………………………………………………………………………………. 186

4-2-9 وضعیت نوع وسیله نقلیه مورد استفاده در سفرها از طرف پاسخگویان………………. 188

4-2-10 وضعیت ناسبترین سیستم حمل و نقل پیشنهادی پاسخگویان بین دو شهر شهرکرد و اصفهان 189

4-2-11 وضعیت دلیل انتخاب این نوع سیستم حمل و نقل از نظر پاسخگویان…………….. 190

4-2-12 وضعیت نظر خواهی در مورد خدمات……………………………………………………. 191

4-2-13 وضعیت نظر خواهی در مورد سیستم حمل و نقل……………………………………… 195

4-3-1 سهم استان از حمل و نقل جاده ای………………………………………………………….. 199

4-3-2 سهم شهرستان شهرکرد از سفرهای استانی(پایانه مسافربری آزادی)………………….. 204

4-4 نتایج استنباطی پژوهش………………………………………………………………………………. 206

4-4-1 آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………….. 206

4-4-1-1 وضعیت پاسخگویان از نظر گروه سنی و علت سفر……………………………………. 206

4-4-2 آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………. 211

4-4-3 آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………. 215

فصل پنجم

جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات…………………………………………………………….. 217

5-1 جمع بندی………………………………………………………………………………………………. 217

5-2 نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………….. 218

5-2-1 نتایج توصیفی………………………………………………………………………………………. 218

5-2-2 نتایج استنباطی……………………………………………………………………………………… 219

5-2-2-1 آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………. 219

5-2-2-2 آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………… 219

5-2-2-3 آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………… 220

5-3 اقدامات مورد نیاز برای حل مشکلات سیستم حمل و نقل در محدوده مورد مطالعه…… 221

5-3-1 اقدامات فرهنگی…………………………………………………………………………………… 221

5-3-2 اقدامات قانونی…………………………………………………………………………………….. 222

5-3-3 اقدامات اقتصادی………………………………………………………………………………….. 222

5-3-4 اقدامات خدماتی…………………………………………………………………………………… 222

5-3-5 اقدامات اجتماعی………………………………………………………………………………….. 223

5-4 ارائه پیشنهادات………………………………………………………………………………………… 223

5-5 موضوعات پیشنهادی جهت کار در آینده………………………………………………………… 224

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… 226

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………… 229

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 230

فهرست جدول ها

جدول شماره 1-1 : متغیرهای کلی تحقیق ، شاخص های سنجش متغیرها و درصد روایی آنها        12

جدول شماره 2-1 : استراتژی­ های مدیریت تقاضای سفر…………………………………………… 30

جدول شماره 2-2 : مشخصات و خصوصیات سفر با اتوبوس در ایران………………………….. 42

جدول شماره 2-3 : طبقه بندی برای تعیین نرخ های تخلیه………………………………………… 61

جدول شماره 2-4 : جدول دسته بندی برای نشان دادن عملکرد مدل رگرسیون لوجستیک … 63

جدول شماره 2-5 : دسته بندی برای نشان دادن عملکرد مدل )مدل رگرسیون لوجستیک)…. 63

جدول شماره 2-6 : انواع معیارها و حالتهای هر معیار در تكنیكهای پیش بینی زمان سفر……. 96

جدول شماره 2-7 : چهار روش برای دست‌یابی به شهرهای سالم………………………………… 110

جدول شماره 3-1 : خلاصه نتایج تعیین اقلیم شهركرد با روش های مختلف……………………… 119

جدول شماره 3-2 : وضع جوی شهر شهركرد برحسب ماه…………………………………………. 121

جدول شماره 3-3 : تعداد پایگاه های امداد نجات جاده ای تا پایان سال 1389……………….. 125

جدول شماره 3-4 : تعداد تصادفات، متوفیات و مصدومین در سال 1389…………………….. 126

جدول شماره 3-5 تقسیمات سیاسی استان چهارمحال و بختیاری :1388……………………….. 127

جدول شماره 3-6 : طول و عرض جغرافیایی شهرستانها……………………………………………. 127

جدول شماره 3-7 : تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان براساس تقسیمات كشوری…….. 128

جدول شماره 3-8 : تقسیمات استان چهارمحال و بختیاری…………………………………………. 128

جدول شماره 3-9 : تقسیمات كشوری در محدوده استان…………………………………………… 129

جدول شماره 3-10 : آمار جمعیتی شهرکرد……………………………………………………………. 131

جدول شماره 3-11 : جمعیت بر حسب تعداد افراد تشکیل دهنده خانواده در سال 1385…… 132

جدول شماره 3-12 : جمعیت برحسب نوع خانوار، جنس و شهرستان: آبان 1385……………. 132

جدول شماره 3-13 : توزیع سنی شهر شهرکرد و میزان رشد ویژه گروه های بزرگ سنی…… 134

جدول شماره 3-14 : پیش بینی جمعیت شهر شهرکرد ، میزان های حیاتی و میزان های رشد بر حسب دوره های پنج ساله از سال 1375 تا 1395 (گزینه اول)………………………………………………………………………….. 137

جدول شماره 3-15 : پیش بینی جمعیت شهر شهرکرد ، میزان های حیاتی و میزان های  شد بر حسب دوره های پنج ساله از سال 1375 تا 1395 (گزینه دوم)………………………………………………………………………….. 137

جدول شماره 3-16 : پیش بینی جمعیت شهر شهرکرد ، میزان های حیاتی و میزان های رشد بر حسب دوره های پنج ساله از سال 1375 تا 1395 (گزینه سوم)…………………………………………………………………………. 138

جدول شماره 3-17 : برآورد مهاجرت در شهر و شهرستان شهرکرد…………………………….. 139

جدول شماره 3-18 : توزیع مهاجران وارد شده به استان چهارمحال و بختیاری  از  سایر استانها برحسب مقصد مهاجرت                                                                                                           140

جدول شماره 3-19 : توزیع مهاجران خارج شده از استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک مهمترین استانهای مقصد (85-1375)                                                                                                           140

جدول شماره 3-20 : مهاجران وارد شده به استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک مهمترین استانهای مبدا      140

جدول شماره 3-21 : موازنه مهاجرتی استان چهارمحال و بختیاری با استانهای اصفهان، خوزستان، تهران و فارس در سالهای 1385 – 1375………………………………………………………………………………………………… 141

جدول شماره 3-22 : مهاجران خارج شده از استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک مهمترین استانهای مقصد (85-1375)                                                                                                           142

جدول شماره 3-23 : شمار و درصد مهاجران خارج شده از استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک مهمترین استانهای مقصد (75-1365)……………………………………………………………………………………………………. 143

جدول شماره 3-24 : باسوادان در جمعیت 6 ساله و بیشتر ساكن برحسب جنس و شهرستان 143

جدول شماره 3-25 : دانش آموزان وکارکنان آموزشی،دفتری واداری کلیه دوره های تحصیلی برحسب شهرستان 144

جدول شماره 3-26 : فارغ التحصیلان دوره های تحصیلی تحت پوشش اداره کل آموزش و پرورش  بر حسب پایه تحصیلی                                                                                                           144

جدول شماره 3-27 : دانشجویان دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی دولتی برحسب دوره های مختلف تحصیلی 145

جدول شماره 3-28 : فارغ التحصیلان دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی دولتی برحسب دوره های مختلف تحصیلی     147

جدول شماره 3-29 : کارگاه های فعال بخش خدمات شهرکرد به تفکیک نوع فعالیت عمده.. 153

جدول شماره 3-30 : جمعیت فعال شهرکرد…………………………………………………………… 155

جدول شماره 3-31 : جمعیت ده ساله و بیشتر شهرکرد به تفکیک فعال و غیر فعال طی دهه های مختلف      156

جدول شماره 3-32 : جمعیت فعال شهرکرد به تفکیک شاغل و بیکار و جنسیت در دوره های مختلف         156

جدول شماره 3-33 : تعداد پلاکهای سطح شهر……………………………………………………….. 157

جدول شماره 3-34 : پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث بنا برحسب مساحت زمین و زیربنا در نقاط شهری                                                                                                           157

جدول شماره 3-35 : پروانه های ساختمانی مسکونی صادر شده برای احداث بنا برحسب تعداد طبقات در نقاط شهری                                                                                                           158

جدول شماره 3-36 : پروانه های ساختمانی صادرشده برای احداث بنابرحسب وضعیت قبلی زمین ومساحت آن درنقاط شهری                                                                                                           158

جدول شماره 3-37 : اماکن مذهبی……………………………………………………………………….. 161

جدول شماره 3-38 : عرض حریم بکه ارتباطی شهر…………………………………………………. 166

جدول شماره 3-39 : حجم ترافیک ورودی به شهر شهرکرد- اصفهان…………………………… 171

جدول شماره 3-40 : تعداد اتوبوس و مینی بوس فعال در خطوط شهری و برون شهری……. 173

جدول شماره 3-41 : انواع راه های تحت پوشش اداره کل راه و ترابری استان…………………. 175

جدول شماره 3-42 : انواع راه های روستایی تحت پوشش اداره کل راه و ترابری استان……… 175

جدول شماره 3-43 : تعداد پایانه ، سفر و مسافرجابجا شده برون استانی و درون استانی از طریق پایانه های مسافر بری توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافری جاده ای برحسب شهرستان……………………………………. 175

جدول شماره 4-1 : وضعیت جنسی پاسخگویان……………………………………………………… 180

جدول شماره 4-2 : وضعیت محل سکونت پاسخگویان ……………………………………………. 181

جدول شماره 4-3 : وضعیت سنی پاسخگویان………………………………………………………… 182

جدول شماره 4-4 : وضعیت تحصیلات پاسخگویان…………………………………………………. 183

جدول شماره 4-5 : وضعیت میانگین سفر پاسخگویان به اصفهان در هفته………………………. 184

جدول شماره 4-6 : وضعیت بیشترین تعداد سفر در روزهای هفته……………………………….. 185

جدول شماره 4-7 : وضعیت مقصد نهایی سفر………………………………………………………… 186

جدول شماره 4-8 : وضعیت علت سفر…………………………………………………………………. 187

جدول شماره 4-9 : وضعیت علت سفر در صورت غیر شغلی بودن……………………………… 187

جدول شماره 4-10 : وضعیت نوع وسیله نقلیه مورد استفاده در سفرها………………………….. 188

جدول شماره 4-11 : وضعیت نوع سیستم حمل و نقل مناسب بین دو شهر شهرکرد و اصفهان        189

جدول شماره 4-12 : وضعیت دلیل انتخاب این نوع سیستم حمل ونقل…………………………. 190

جدول شماره 4-13 : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات درمانی………………. 191

جدول شماره 4-14 : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات آموزشی…………….. 192

جدول شماره 4-15 : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات تفریحی…………….. 193

جدول شماره 4-16 : وضعیت ن نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات تجاری…………… 194

جدول شماره 4-17 : وضعیت نظرپاسخگویان به مدیریت حمل و نقل شهری…………………. 195

جدول شماره 4-18 : وضعیت نظرپاسخگویان به سیستم ایمنی جاده ای………………………… 196

جدول شماره 4-19 : وضعیت نظرپاسخگویان به کیفیت خدمت رسانی سیستم حمل و نقل.. 197

جدول شماره 4-20 : وضعیت نظرپاسخگویان به کیفیت وسایل حمل و نقل عمومی…………. 198

ت جدول شماره 4-21 : تعداد مسافر جابجا شده به تفکیک شهرستان مبدا و استان مقصد….. 201

جدول شماره 4-22 : تعداد سفر انجام شده به تفکیک شهرستان مبدا و استان مقصد………….. 202

جدول شماره 4-23 : مسافرین جابه جا شده استان چهار محال و بختیای……………………….. 204

جدول شماره 4-24 : مسافرین جابه جا شده از پایانه مسافربری آزادی شهرکرد……………… 204

جدول شماره 4-25 : اطلاعات گروه های سنی و علت سفر………………………………………. 206

جدول شماره 4-26 : نتایج بدست آمده از آزمون خی دو………………………………………….. 207

جدول شماره 4-27 : متغیرها و شاخص های مورد استفاده در فرضیه دوم……………………… 211

جدول شماره 4-28 : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات در شهر شهرکرد…. 212

جدول شماره 4-29 : سرانه و سطوح مورد نیاز کاربریها(متر مربع)………………………………. 213

جدول شماره 4-30 : نتایج آزمون فرضیه دوم………………………………………………………… 214

جدول شماره 4-31 : نتایج آزمون فرضیه سوم………………………………………………………… 215

فهرست نمودارها

نمودار شماره 2-1 : توسعه اهداف سیستم حمل و نقل شهری…………………………………….. 39

نمودار شماره 2-2 : نمای شماتیک سیستم عصبی فازی…………………………………………. 46

نمودار شماره 2-3 : نمودار سه بعدی خروجی ها در برابر ورودی ها…………………………… 46

نمودار شماره 2-4 : منحنی ROC برای مدل رگرسیون لوجستیک …………………………….. 63

نمودار شماره 2-5 : منحنی ROC برای مدل BPNN…………………………………………… 63

نمودار شماره 2-6 : طرح شهر سالم بلفاست………………………………………………………….. 112

نمودار شماره 2-7 : مدل مفهومى كنترل یكپارچه ترافیك…………………………………………… 113

نمودار شماره 3-1 : تعداد پایگاه های امداد نجات جاده ای تا پایان سال 1389……………….. 125

نمودار شماره 3-2 : تعداد تصادفات، متوفیات و مصدومین در سال 1389…………………….. 126

نمودار شماره 3-3 : درصد مساحت شهرستانهای استان…………………………………………….. 128

نمودار شماره 3-4 : تراکم جمعیت در استان و به تفکیک شهرستان……………………………… 133

نمودار شماره  4-1 : وضعیت جنسی پاسخگویان……………………………………………………. 180

نمودار شماره  4-2 : وضعیت محل سکونت پاسخگویان…………………………………………… 181

نمودار شماره 4-3 : وضعیت سنی پاسخگویان……………………………………………………….. 182

نمودار شماره 4-4: وضعیت تحصیلات پاسخگویان…………………………………………………. 183

نمودار شماره 4-5 : وضعیت میانگین سفر پاسخگویان به اصفهان در هفته……………………… 184

نمودار شماره 4-6 : وضعیت بیشترین تعداد سفر در روزهای هفته………………………………. 185

نمودار شماره 4-7: وضعیت مقصد نهایی سفر………………………………………………………… 186

نمودار 4-8 : وضعیت علت سفر…………………………………………………………………………. 187

نمودار 4-9 : وضعیت علت سفر در صورت غیر شغلی بودن……………………………………… 188

نمودار شماره 4-10 : وضعیت نوع وسیله نقلیه مورد استفاده در سفرها…………………………. 189

نمودار شماره 4-11 : وضعیت نوع سیستم حمل و نقل مناسب بین دو شهر شهرکرد و اصفهان   190

نمودار شماره 4-12 : وضعیت دلیل انتخاب این نوع سیستم حمل ونقل………………………… 191

نمودار شماره 4-13 : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات درمانی……………… 192

نمودار شماره 4-14 : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات آموزشی……………. 193

نمودار شماره 4-15 : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات تفریحی……………. 194

نمودار شماره 4-16 : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات تجاری……………… 195

نمودار شماره 4-17 : وضعیت نظرپاسخگویان به مدیریت حمل و نقل شهری………………… 196

نمودار شماره 4-18 : وضعیت نظرپاسخگویان به سیستم ایمنی جاده ای………………………… 197

نمودار شماره 4-19 : وضعیت نظرپاسخگویان به کیفیت خدمت رسانی سیستم حمل و نقل.. 198

نمودار شماره 4-20 : وضعیت نظرپاسخگویان به کیفیت وسایل حمل و نقل عمومی………… 199

نمودار شماره 4-21 : تعداد مسافر جابجا شده در سطح کشور بر حسب استان مبدا…………. 199

نمودار شماره 4-22 : تعداد سفر وسایل نقلیه عمومی مسافری حامل مسافر سطح کشور بر حسب استان مبدا در سال 1388………………………………………………………………………………………………………………….. 200

نمودار شماره 4-23 : مسافرین جابجا شده برون استانی استان چهارمحال و بختیاری……….. 203

نمودار شماره 4-24 : مسافرین جابجا شده برون استانی استان اصفهان………………………….. 203

نمودار شماره 4-25 :وضعیت نظرپاسخگویان در مورد کمبود خدمات در شهر شهرکرد…….. 212

فهرست نقشه ها

نقشه شماره 3-1 : نقشه شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری……………………………….. 130

نقشه شماره 3-2 : نقشه شهرستان شهرکرد…………………………………………………………….. 130

نقشه شماره 3-3 : نقشه راه های استان چهارمحال و بختیاری…………………………………….. 16

فهرست تصویرها

شکل شماره 2-1 : اعضای گروه رهبری‌کننده طرح شهر سالم……………………………………… 112

شکل شماره 3-1 : پارک کوهستانی ملت شهرکرد……………………………………………………. 159

شکل شماره 4-1 : پایانه مسافربری شهرکرد…………………………………………………………… 203

شکل شماره 4-2 : پایانه مسافربری آزادی شهرکرد………………………………………………….. 205

ضمیمه

پرسشنامه سفرهای روزانه شهرکرد – اصفهان       231

چکیده:

با توجه به اینکه شهر شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری رشد چندانی نداشته (چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ برخی خدمات مانند تفریحی و تجاری ) و در سال 1389 (و سالهای پیش از آن) بیشترین جابجایی مسافر (78.3% )از شهر شهرکرد ، به شهر اصفهان و اکثر آنها به صورت روزانه بوده است، این پژوهش سعی بر شناخت عوامل موثر در ایجاد این سفرها داشته است. که روش کار به صورت ترکیبی از روش های اسنادی- تحلیلی و میدانی بوده، بدین صورت که پس از تکمیل  پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای آماری (Excel ,Spss) استفاده شده است.آزمون آماری آلفای کورنباخ نشان داد که این پرسشنامه از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است. آزمون های فرضیات تحقیق نشان داد که اولا هیچگونه رابطه ای بین علت سفرهای روزانه و گروه های جمعیتی سفر کننده از شهرکرد به اصفهان وجود نداشته است ثانیا رابطه ی معناداری بین سیستم حمل و نقل شهری شهرکرد-اصفهان و میزان تردد و همچنین رابطه معناداری بین خدمات شهری شهرکرد و تعداد سفر وجود دارد. که با مدیریت و برنامه ریزی صحیح می توان تعداد سفرها را کاهش وشهر شهرکرد را به سوی پیشرفت و توسعه سوق داد.

مقدمه:

در گذشته های دور كه جابجایی انسان ها با پای پیاده و سپس با بهره گرفتن از حیوانات و ارابه ها صورت می گرفت به دلیل ناامنی و ناهمواری راه ها و عدم وجود حالت ارتجاعی فنری در كالسكه ها،به خصوص در زمستان، مردم كمتر مسافرت می كردند و به ندرت هم برای تفریح به سفر می رفتند .

از طرف دیگر حمل و نقل فعالیتی است اقتصادی که جابه جایی انسان و کالا را از مکانی به مکان دیگر شامل می شود.  بشر در طول تاریخ تکامل زندگی خود با ترکیب اصلی حمل و نقل و با توجه به امکانات طبیعی در مناطق مختلف کره زمین به شیوه های متنوعی برای فعالیت حمل و نقل دست یافته است(بیضایی :87،1382).

به تدریج با توسعه جاده ها و بهره برداری از وسایل نقلیه موتوری و افزایش سرعت جابجایی،مسافرت در اقصی نقاط جهان افزایش یافت . در كشور ما با گذشت زمان و اهمیت دسترسی به فنون و دانش های مختلف، به تدریج مسافرت ها با هدف كسب دانش و تجربه آموزی و همچنین برای تجارت، زیارت و تفریح و توسط طیف خاصی از مردم صورت می گرفت( جاروندی و فرقانی ، 1388 :124).

حمل و نقل و ترافیک شهری ، همواره به عنوان مبحثی کلیدی و اساسی در مطالعات شهری و ناحیه ای مطرح بوده است. زیرا همانطور که خواهیم دید یکی از نقش های اساسی زندگی شهری را تشکیل می دهد ، که آن با ارتباط بخشیدن اکثر امور انسانی به یکدیگر و جریان یابی افراد ، کالا ، انرژی و اطلاعات محقق می گردد.اگر اغراق نباشد حیات و ممات شهرها در گرو حمل و نقل شهری است. بنابراین پرداختن به این موضوع خود بینشی گسترده و بین رشته ای را می طلبد که تنها از عهده یک علم و حتی مجموع علوم انسانی بر نمی آید(امینی نژاد :1390، 3).

از طرف دیگر ترکیب مدیریت و شهر، مفهوم ساماندهی به امور مربوط به برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل، در محدوده شهر را تداعی می کند. مفهومی که در کشور‌های مختلف به دلیل ساختار‌های سیاسی و رویکرد‌های اقتصادی، نهاد‌های متفاوتی را با الگو‌های متفاوتی در خود درگیر دارد( نعمت اللهی:1388،78).

پژوهش حاضر در راستای شناخت عوامل موثر بر سفرهای روزانه افراد ازسمت شهر  شهرکرد به سمت شهر اصفهان در پنج فصل تنظیم گردیده و راهکارهایی جهت مدیریت و برنامه ریزی شهری صحیح و جامع در شهر شهرکرد ارائه گردیده است.

فصل اول با عنوان کلیات تحقیق آورده شده است و در آن پس از آوردن مقدمه ای کوتاه به بیان مسئله و سپس سؤالهای اصلی پژوهش ، فرضیه ها ی پژوهش ، اهداف پژوهش ، سابقه  انجام تحقیق  ، كاربردهای متصور از تحقیق ، مراجع استفاده كننده از نتیجه پایان نامه ، روش انجام تحقیق ، روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ، روش تجزیه و تحلیل داده ها ، روایی و پایایی تحقیق ، جامعه آماری و روش نمونه گیری ، مشکلات و محدودیت های تحقیق ، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق  پرداخته شده است. در آخر با بیان واژگان کلیدی استفاده شده در تحقیق و شرح مختصر هر یک از آنها، این بخش را به پایان رسانده ام.

فصل دوم با عنوان مبانی نظری و ادبیات موضوع آورده شده است و در آن نیز پس از آوردن مقدمه ای کوتاه ، به بیان متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش پرداخته و به صورت مفصل شرح داده شده اند.همچنین مروری بر تحقیقات انجام گرفته ی پیشین داشته و آنها را به صورت مختصر بازگو نموده ایم.

فصل سوم تحت عنوان معرفی منطقه مورد مطالعه ذکر گردیده است و در آن نیز پس از آوردن مقدمه ای کوتاه ،سه بخش اصلی ویژگی های طبیعی، ویژگی های انسانی و ویژگی های اقتصادی بیان شده و موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه یعنی شهر شهرکرد و سپس خصوصیات اجتماعی و اقتصادی و در آخر ویژگی های کالبدی منطقه شامل 1- کاربری اراضی در وضع موجود به همراه سرانه هر بخش و 2- راه های ارتباطی منطقه ، معرفی شده اند.

فصل چهارم با عنوان یافته های پژوهش آورده شده و در آن پس از آوردن مقدمه ای کوتاه ، ابتدا به بیان نتایج توصیفی و همچنین میزان رضایت آنان از طریق نظرخواهی پرداخته و سپس به اثبات فرضیه های پژوهش پرداخته شده و  با بهره گرفتن از نرم افزارهای Excel و Spss  در جهت دستیابی به اهداف پژوهش ، این بخش را به پایان رسانده ایم.

فصل پنجم به عنوان آخرین فصل با عنوان جمع بندی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات آورده شده است. در این فصل پس از یک جمع بندی کلی ، ابتدا به بیان نتایج توصیفی حاصل از یافته های میدانی پژوهش و سپس نتایج حاصل از آزمون فرضیات و سوالات مطرح شده در پژوهش پرداخته ایم . و در آخر هم با ارائه اقدامات مورد نیاز برای حل مشکلات سیستم حمل و نقل در محدوده مورد مطالعه اعم از اقدامات قانونی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و خدماتی و ارائه پیشنهاداتی از طرف نگارنده و مسافران که بر اساس پرسش نامه بدست آمده بود ، پژوهش خود را به پایان می رسانیم.

این پژوهش که با هدف بررسی علل سفرهای روزانه و سیستم حمل و نقل بین دو شهر شهرکرد و اصفهان انجام می یابد ، و با اصول و روش علمی با بهره گرفتن از نرم افزارspss  جهت تحلیل نتایج تهیه شده و همچنین از آخرین آمار و اطلاعات به روز و دقیق و با نهایت سعی محقق در ارائه دقیق مطالب ، تدوین شده است، می تواند در راهگشای بسیاری از مسائل در خصوص حمل و نقل بین دو شهر شهرکرد و اصفهان موثر باشد. امید که پژوهش حاضر مورد پسند جامعه علمی کشور عزیزمان ایران ، همچنین ساکنین و مدیران عزیز استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان قرار گیرد.

تعداد صفحه : 232

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.