عمران

دانلود پایان نامه بررسی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی شهرکرد با دیدگاه پدافند غیرعامل جهت عملکرد مناسب در زلزله

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش : زلزله

عنوان : بررسی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی شهرکرد با دیدگاه پدافند غیرعامل جهت عملکرد مناسب در زلزله

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه كارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان :

بررسی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی شهرکرد با دیدگاه پدافند غیرعامل جهت عملکرد مناسب در زلزله

استاد راهنما :

دکتر علی حیدری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول : کلیات

1-1. مقدمه. 3

1-2. بیان مسئله. 3

1-3-آشنایی با سازه 4

1-4-ضرورت پژوهش: 5

1-5-هدف از اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل.. 6

1-6- هدف اصلی تحقیق.. 7

1-7-مشکلات و محدودیت‌های تحقیق.. 8

1-8-تعاریف… 8

1-8-1-تعریف واژه پدافند. 8

1-8-2-دفاع غیرنظامی یا پدافند غیرعامل.. 9

1-8-3-آسیب‌پذیری.. 11

1-8-4- بحران.. 11

1-8-5-مکان‌یابی.. 12

1-8-6-پراکندگی.. 12

1-9- اصول پدافند غیرعامل.. 13

فصل دوم : بررسی پیشینه پدافند غیر عامل در زلزله

2-1 – مروری بر ادبیات موضوع. 20

2-2-تقسیم‌بندی انواع تهدیدات… 20

2-2-1 تقسیم‌بندی انواع بلایای طبیعی ازنظر شدت و گستردگی.. 20

1- بلاهای طبیعی با شدت كم (حوادث طبیعی محلی) 20

2-2-2تهدید ناشی از بحران‌های طبیعی.. 21

2-2-3-پدافند غیرعامل در برابر زلزله. 21

2-3-بررسی تحقیق‌های انجام‌شده 24

2-4- چارچوب نظری تحقیق.. 26

2-5- مدل تحلیلی تحقیق.. 26

فصل سوم : بررسی اجزای سازه ای و غیر سازه ای از دیدگاه پدافند غیرعامل

3-1- روش و طرح تحقیق.. 28

3-2- فرایند تحقیق.. 29

3-2-1-گروه‌بندی ازنظر درجه اهمیت و سطح عملکرد. 29

3-2-1-1-سطح عملکرد ساختمان.. 29

3-2-2-پهنه‌بندی خطر زلزله. 29

3-2-2-1-پهنه بندی خطرتهاجم.. 30

3-2-3-رابطه معماری و پدافند غیرعامل.. 31

3-2-4-نقش طراحی معماری بر بهبود عملکرد لرزه‌ای اجزای غیر سازه‌ای.. 31

3-2-5-اجزاء غیر سازه‌ای.. 33

3-2-6-مخاطرات اجزای غیر سازه‌ای.. 33

3-2-7-آسیب‌پذیری اجزای غیر سازه‌ای در اثر وقوع زمین‌لرزه 37

3-2-8-كاهش خطرات اجزای غیر سازه‌ای.. 41

3-2-9- بررسی اجزای غیر سازه‌ای در ساختمان دانشگاه علمی کاربردی شهرکرد. 42

3-2-9-1-پنجره‌ها 42

3-2-9-2- تأسیسات مكانیكی و الكتریكی.. 45

3-2-9-3-آویزها و قطعات درون سازه 53

3-2-9-4-جان‌پناه، نماها و دیوارهای غیر سازه‌ای.. 55

3-2-10-بررسی ساختمان ازنظر آیین‌نامه 2800. 57

3-2-10-1-گروه‌بندی ساختمان برحسب اهمیت… 57

3-2-10-2-ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻌﻤﺎری ازنظر آیین‌نامه 2800. 58

3-2-10-3-ملاحظات پیکربندی سازه‌ای ازنظر آیین‌نامه 2800. 61

3-2-10-4-ملاحظات پیچش: 64

3-2-11-بررسی قسمت‌های مختلف سازه با رویکرد پدافند غیرعامل.. 65

3-2-11-1-فونداسیون.. 65

3-2-11-2-تیرها و ستون‌ها 68

3-2-11-3-دیوارها 72

3-2-11-4-کف‌ها و بام. 75

3-2-12-اﺗﺼﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ سازه‌ای ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ سازه‌ای.. 76

3-2-13-جانمایی ساختمان.. 77

3-2-14-مکان‌یابی.. 78

3-2-14-1-معیارهای بهینه در مکان‌یابی کارکردهای شهری.. 78

3-2-14-2-رابطه نظریه‌های مکان‌یابی با مکان‌یابی فضاهای آموزشی.. 79

3-2-14-3-معیارهای مکان‌یابی کاربرهای آموزشی.. 80

3-2-14-4-کاربری فضاهای آموزشی و عوامل مؤثر در مکان‌یابی آن‌ ها 81

3-2-15-فاصله ساختمان موردنظر از گسل‌های منطقه. 82

3-2-16-فرم ساختمان.. 87

3-2-17-مسیرهای دسترسی.. 89

3-2-18-ورودی‌های مجموعه. 90

3-2-19-ورودی و خروجی اضطراری.. 91

3-2-20- فضای باز 92

3-2-21- فاصله از عوامل خطرآفرین و ملاحظات ایمنی.. 93

3-2-22- ابعاد پله در محوطه و شیب‌راهه. 93

3-2-23-فرم و حجم ساختمان.. 94

3-2-24-استتار ساختمان.. 95

فصل چهارم : تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

4-1-ارزیابی اولیه وتوصیف متغیرها 104

4-2-ارزیابی نتایج حاصل از تحلیل.. 109

4-3-بررسی فرضیه‌های تحقیق.. 116

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1-نتیجه‌گیری.. 127

5-1-1- اجزای غیر سازه‌ای.. 127

5-1-2- ﻣﻼﺣﻈﺎت آیین‌نامه‌ای.. 129

5-1-3- ملاحظات پدافند غیرعامل.. 129

5-2-پیشنهاد‌ها 131

منابع.. 132
فهرست جدول‌ها

جدول (1-1) مساحت قسمت‌های مختلف ساختمان دانشگاه علامه. 4

جدول (3-1) پهنه بندی خطر تهاجم 31

جدول (3-2) نتایج آزمایشات مصالح.. 60

جدول (3-3) جابجایی مركز جرم در جهت مثبت محور x,y. 65

جدول (3-4) نسبت  در دیوارهای برشی ساختمان.. 74

جدول (3-5) تناسب سطوح متفاوت آموزشی با سطوح گوناگون تقسیمات کالبدی شهر. 81

جدول (4-1) ارزش‌گذاری و رتبه‌بندی آسیب‌پذیری موضوعات موردمطالعه. 106

جدول (4-2) ضرایب تشدید ساختمان.. 108

جدول (4-3) ضرایب تشدید اهمیت ساختمان.. 108

جدول (4-4) ضرایب تشدید آسیب‌پذیری ناشی از نوع خاك… 108

جدول (4-5) ضرایب تشدید توپوگرافی.. 109

جدول (4-6) شاخص آسیب‌پذیری.. 109
فهرست شکل ها

شکل(1-1) ساختمان دانشگاه علمی-کاربردی شهرکرد. 5

شکل (1-2) اختلال در امدادرسانی.. 6

شکل (1-3) آسیب‌پذیری سرمایه‌های فیزیکی.. 11

شکل (1-4) تصویر ماهواره‌ای از شهرکرد. 12

شکل (3-1) نقشه پهنه‌بندی خطر زلزله در ایران.. 30

شکل (3-2) میزان خسارت اجزای سازه‌ای و غیر سازه‌ای در زلزله‌های گذشته. 32

شکل (3-3) اجزای غیر سازه‌ای ساختمان.. 33

شکل (3-4) تخریب تیغه جداساز در اثر زلزله. 35

شکل (3-5) تخریب و سقوط دست‌انداز پشت‌بام در زلزله 1382 بم.. 36

شکل (3-6) تخریب كامل سقف كاذب و چراغ‌های سقفی در اثر زلزله. 36

شکل (3-7) تأثیر نیروهای اینرسی بر اجزای غیر سازه‌ای.. 38

شکل (3-8) تحمیل تغییر شکل‌های سازه به اجزای غیر سازه‌ای.. 39

شکل (3-9) شكستگی اتصال لوله در اثر تغییر شکل‌های اعمال‌شده از طرف سازه در زلزله. 39

شکل (3-10) آسیب‌دیدگی ستون‌های ساختمان (اجزای سازه‌ای) در زلزله به علت… 40

نوع، هندسه و موقعیت قرارگیری دیوارهای میان قاب (اجزای غیر سازه‌ای) 40

شکل (3-11) ضربه و تغییر فاصله ساختمان‌های مجاور یا دو بخش مجزا شده ازیک‌طرف ساختمان در محل درز جدایی.. 41

شکل (3-12) طراحی بالکن یا بهارخواب به‌منظور ممانعت از پرتاب خرده‌شیشه. 42

هاله فضاهای بیرونی.. 42

شکل (3-13) نحوه توزیع بازشو در سطح دیوار 42

شکل (3-14) نمای جلویی ساختمان.. 43

شکل (3-15) نمای غربی ساختمان.. 44

شکل (3-16) نمای پشت ساختمان.. 45

شکل (3-17) محل قرارگیری موتورخانه دانشگاه علامه. 46

شکل (3-18) مهار لوله‌ها 46

شکل (3-19) جنس نامناسب لوله در محل اتصال به سازه اصلی.. 47

شکل (3-20) بسترسازی نامناسب تأسیسات پشت‌بام. 48

شکل (3-21) جزئیات مربوط به ابگرمکن ها 49

شکل (3-22) جزئیات مقاوم‌سازی مربوط به آ بگرمکن ها 50

شکل (3-23) جزئیات مربوط به اجزای غیر سازه‌ای.. 51

شکل (3-24) مهار كپسول اطفاء حریق.. 51

شکل (3-25) نحوه مهار آب‌سردکن.. 52

شکل (3-26) نحوه مهار کانال کولر. 53

شکل (3-27) عدم مهاربندی در کمدها، کشوها و اکواریوم موجود در دانشگاه علامه. 53

شکل (3-28) جزئیات مقاوم‌سازی مربوط به اثاثیه متفرقه. 54

شکل (3-29) آویزها 55

شکل (3-30) جان‌پناه 56

شکل (3-31) درز انقطاع در ساختمان دانشگاه علمی کاربردی شهرکرد. 58

شکل (3-32) بازشوی دودکش‌ها 59

شکل (3-33) انتقال بار توسط عناصر عمودی بدون واسطه عناصر افقی.. 61

شکل (3-34) عناصر انتقال‌دهنده بار افقی در دو حالت متفاوت… 62

شکل (3-35) انتقال مستقیم بارهای افقی به شالوده در ساختمان دانشگاه علامه. 63

شکل (3-36) میان قاب با مصالح اجر سفالی و ملات ماسه سیمان.. 64

شکل (3-37) سره‌های اجراشده در دانشگاه علامه. 66

شکل (3-38) جنس خاک منطقه. 67

شکل (3-39) عمق یخبندان.. 67

شکل (3-40) ظاهر بتن و کیفیت اجرای آن.. 68

شکل (3-41) نمونه‌ای از دیوارهای اجراشده با اجر سفال و ملات ماسه سیمان.. 73

شکل (3-42) ترک در محل درز انقطاع (در سقف و دیوار) که توسط… 74

یونلیت و بلکا، پر و مدفون شده است… 74

شکل (3-43) سقف تیرچه‌بلوک و کلاف عرضی.. 75

ﺷﻜﻞ (3-44) ﻋﺪم اﻳﺠﺎد اﺗﺼﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.. 76

ﺷﻜﻞ (3-45) جزئیات اتصال دیوار به ستون.. 77

شکل (3-46) عدم تراکم و فشردگی ساختمان‌ها در محوطه. 78

شکل (3-47) نقشه گسل‌های فعال استان چهارمحال و بختیاری.. 83

شکل (3-48) قسمتی از نقشه گسل‌های استان چهارمحال و بختیاری.. 84

شکل (3-49) فرم مورب یا پلکانی.. 88

شکل (3-50) فرم پلکانی در ضلع غربی ساختمان.. 88

شکل (3-51) موانع مسیر فرار 89

شکل (3-52) مسیرهای دسترسی به دانشگاه جهت امدادرسانی.. 90

شکل (3-53) ورودی‌های دانشگاه علامه. 91

شکل (3-54) کمبود فضای باز در محوطه دانشگاه علامه. 92

شکل (3-55) جداسازی تجهیزات اطفای حریق از سقف کاذب… 93

شکل (3-56) پله‌های محوطه. 94

شکل (3-57) حجم ونماهای مناسب و نامناسب ساختمان.. 95

شکل (3-58) مقایسه رنگ های استفاده شده در ساختمان دانشگاه با رنگ های محیط اطراف.. 96

چکیده

پدافند غیرعامل مجموعه‌ای از اقدامات غیرمسلحانه است كه به‌کارگیری آن‌ ها موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، ارتقاء پایداری ملی، تداوم فعالیت‌های ضروری و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می‌گردد. نتیجه حوادث چه طبیعی از قبیل سیل و زلزله و طوفان و غیره و چه مصنوعی از قبیل جنگ و عملیات خرابكارانه و غیره، آسیب و خسارت است. ازیک‌طرف قرار گرفتن ایران دریکی از 3 ناحیه زلزله‌خیز جهان (کمربند هیمالیا-آلپ) و از طرف دیگر بهره‌برداری از ساختمان‌های ناایمن که طی 30 سال اخیر در کشور ساخته‌شده‌اند، به‌عنوان جدی‌ترین مشکلات در مطالعات خطر و آسیب‌پذیری شهرهای کشورمان محسوب می‌شوند و با توجه به بررسی زلزله‌های گذشته و شرایط ساختمان‌های کشور، تعداد زیادی از ساختمان‌های موجود احتمال خرابی خواهند داشت و مطالعات آسیب‌پذیری نیز این ادعا را تایید می‌کند و چون پیشگیری از وقوع زلزله ناممکن است، بنابراین مباحث مقاوم‌سازی سازه‌های آسیب‌پذیر در زلزله و همچنین بهسازی سازه‌های آسیب‌دیده از زلزله، بسیار مهم می‌باشند.

در این تحقیق از روش تحلیلی – توصیفی استفاده می‌شود و به‌منظور گردآوری اطلاعات از روش‌های مطالعه کتابخانه‌ای و میدانی (شامل: مشاهده و …) و منابع معتبر اینترنتی، بهره برده شده است. پس از معرفی ساختمان و تعریف واژه‌های مرتبط با موضوع تحقیق به بررسی ضرورت و هدف پژوهش حاضر پرداخته می‌شود و در پایان فصل اول اصول پدافند غیرعامل بیان می‌گردد در ابتدای فصل دوم این پژوهش به تقسیم‌بندی انواع تهدیدات به‌ خصوص تهدیدات ناشی از حوادث طبیعی و پدافند غیرعامل در برابر زلزله و درنهایت چارچوب نظری تحقیق پرداخته می‌شود در فصل سوم روش و طرح تحقیق بیان می‌شود سپس فرایند تحقیق که بررسی ساختمان دانشگاه علمی-کاربردی شهرکرد با دیدگاه پدافند غیرعامل جهت عملکرد مناسب درزمان زلزله هست انجام می‌شود در این مرحله بخش‌های مختلفی از اجزای سازه‌ای مانند فونداسیون، تیر و ستون، دیوارها، کف‌ها و…، اجزای غیر سازه‌ای مانند پنجره‌ها، نما، جان‌پناه و دیوارهای غیر سازه‌ای و…، معماری مانند هندسه پلان، درز انقطاع و… و تأسیسات ساختمان مانند لوله‌ها، مهار تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، موتورخانه و…مورد ارزیابی و با دیدگاه پدافند غیرعامل بررسی می‌شوند برخی از ملاحظات آیین‌نامه 2800 و پدافند غیرعامل که در مبحث 21 مقررات ملی ساختمان عنوان‌شده است برای ساختمان مورد ارزیابی بررسی می‌شود پس از مشخص شدن نواقص در بخش‌های مختلف راهکارهایی جهت مقاوم‌سازی ساختمان مربوطه ارائه می‌شود در فصل چهارم با تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و بررسی فرضیه‌های تحقیق کار ادامه پیدا می‌کند و درنهایت در فصل پنجم با نتیجه‌گیری از تحقیق و ارائه پیشنهاد‌های لازم برای پژوهش‌های مشابه در آینده توسط پژوهشگران مشتاق کار را به اتمام می‌رسانیم.

1-1. مقدمه

سرزمین ما ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و سیاسی همواره در معرض انواع خطرات طبیعی (زلزله و سیل) و تهدیدات انسان‌ساز (جنگ) قرار داشته است و تلفات انسانی و خسارات مالی سنگینی متحمل شده است. متأسفانه در کشور ما علیرغم پشت سر گذاشتن هشت سال دفاع مقدس و داشتن تجارب ارزشمند در برابر بلایای طبیعی، اهمیت بحث ایمنی و امنیت در شهرسازی و معماری چنان‌که باید موردتوجه قرار نگرفته است و همچنان شاهد ساخت و سازه‌هایی هستیم كه به‌طور روزافزون آسیب‌پذیری محیط كالبدی را در برابر انواع بحران‌ها افزایش می‌دهند.

امروزه با بهره گرفتن از برنامه‌های جامع مدیریت بحران می‌توان با به‌کارگیری اقدامات مؤثر همراه با طرح‌های كاربردی و حتی‌الامکان کم‌هزینه و چندمنظوره در مرحله آمادگی قبل از بحران، به میزان زیادی از شدت و گستردگی خسارات و تلفات ناشی از خطرات كاست. از مهم‌ترین این تمهیدات، به‌کارگیری اصول پدافند غیرعامل به‌عنوان راهكاری جهت كاهش خطرپذیری در برابر خطرات مختلف و افزایش كارایی پس از وقوع خطر است كه باید در سطوح مختلف برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شهرسازی و معماری موردتوجه قرار گیرد (1).

تعداد صفحه : 242

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.