عمران

دانلود پایان نامه بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدری شكل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :عمران

گرایش :زلزله

عنوان : بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدری شكل

موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (صدرا)
دانشكده عمران

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

عمران-زلزله

عنوان

بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدری شكل

استاد راهنما اول

جناب دكتر سعید صبوری

استاد راهنما دوم

جناب دكتر حمیدرضا اشرفی

ماه و سال

شهریور93

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

استفاده از مهاربندها به عنوان سیستم مقاوم جانبی در سازه‌های فولادی یكی از متداولترین روش‌ها برای تحمل نیروهای ناشی از زلزله می‌باشد. یكی از نقاط ضعف این سیستم مقاومت فشاری عضو مهاربندی و كمانش آن در نتیجه كاهش باربری عضو می‌باشد. امروزه با پیشرفت تكنولوژی و ظهور مهاربند مقاوم در برابر كمانش این مشكل حل شده‌است. این قاب‌ها نوع جدیدی از سیستمهای مهاربندی همگرا(CBF) هستند و بیشتر به صورت قطری و شورون(7و8) كاربرد دارد و عملا به صورت ضربدری استفاده نمی‌شود. به همین دلیل در این تحقیق ایده‌‌ای برای استفاده از این سیستم به صورت ضربدری و مقایسه آن با سیستم مهاربندی تک قطری در دو قاب یک دهنه با ابعاد یکسان تیر و ستون در نرم‌افزار اجزای محدود آباکوس (ABAQUS) برای هر دو شکل مهاربند مدل‌سازی و برای صحت‌سنجی نرم‌افزار یک نمونه آزمایشگاهی شبیه‌سازی شده‌است. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از سیستم ضربدری طول مهاربند فشاری را کوتاه می‌کند. در نتیجه ابعاد غلاف نسبت به تک قطری کوچکتر می‌شود و تحت بارگذاری چرخه‌ای دارای جذب انرژی بیشتری نسبت به تک قطری می‌باشد.

واژه‌های کلیدی:

مهاربند كمانش‌ناپذیر ضربدری،  مهاربند همگرا،  سیستم مقاوم جانبی، بارگذاری چرخه‌ای، جذب انرژی


فهرست عناوین صفحه

1   ‌ فصل اول  مقدمه 1

1‌.1‌   سیستم دیوارهای برشی بتنی 2

1‌.2‌ سیستم دیوارهای برشی فولادی 3

1‌.3‌ سیستم قابهای خمشی 3

1‌.4‌ سیستم مهاربندی فولادی 4

1‌.4‌.1‌   انواع مهاربندیها 5

1‌.5‌ اجزای مهاربند كمانش‌ناپذیر متداول 6

1‌.6‌ اهداف و دامنه پژوهش 7

2   فصل دوم پیشینه و مرور تحقیقات انجام شده 8

2‌.1‌ بررسی عملكرد لرزه‌ای قابهای مهاربندی‌ شده در برابر كمانش 11

2‌.1‌.1‌   معرفی مدل‌های مورد مطالعه 11

2‌.1‌.2‌   طراحی قاب 12

2‌.1‌.3‌   اهداف عملكردی 13

2‌.1‌.4‌   معیار‌های پذیرش 13

2‌.2‌ استفاده ازBRB به عنوان میراگر هیسترسیس 15

2‌.2‌.1‌   ارائه نتایج تحلیل 17

2‌.3‌ میراگر BRB 18

2‌.3‌.1‌   تعیین سختی میراگر 18

2‌.4‌ مقایسه رفتار مهاربندی های مقاوم در برابر کمانش با مهاربندهای متداول 20

2‌.4‌.1‌   رفتار غیرالاستیک مهاربندها 20

2‌.4‌.1‌.1‌…………………… مشخصات مدل های مورد مطالعه و بارگذاری آنها 21

2‌.4‌.1‌.2‌…………………………………………………………. نتایج تحلیل بار فزاینده 21

2‌.5‌ بررسی ورق‌های اتصال در مهاربند‌های كمانش‌ناپذیر 23

2‌.5‌.1‌  كمانش ورق و محل حداكثر تنش روی آن 24

2‌.5‌.2‌   مدل ‌سازی قاب فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر 26

2‌.6‌ مزایا و معایب مهاربند کمانش ناپذیز 27

3    فصل سوم صحت سنجی 29

3‌.1‌ مشخصات مدل آزمایشگاهی 30

3‌.2‌ مشخصات نمونه شبیه‌سازی شده 32

3‌.3‌ مقایسه نمودارها 35

4   فصل چهارم مدل سازی و طراحی مهاربند کمانش ناپذیر 37

4‌.1‌ تحلیل پایداری مهاربند‌های شکل پذیر 38

4‌.1‌.1‌   تحلیل بر اساس تئوری‌های پایداری 38

4‌.2‌ معرفی مدل 40

4‌.2‌.1‌  محاسبه طول غلاف 41

4‌.2‌.2‌   مدل المان محدودی در آباکوس ABAQUS 42

4‌.2‌.2‌.1‌…………………………………………………………………………………… تیر و ستون 43

4‌.2‌.2‌.2‌…………………………………………………………………………. طراحی گاست پلیت 44

4‌.2‌.2‌.3‌  هسته مهاربند 47

4‌.2‌.2‌.4‌…………………………………………………………………………………………………. غلاف 47

4‌.2‌.2‌.5‌…………………………………………………….. صفحه مرکزی در اتصال X شکل 48

5   فصل پنجم نتایج و بحث و بررسی 50

5‌.1‌ نمودارهای پوش‌اور نمونه‌های اصلاح شده 56

5‌.2‌ بارگذاری چرخه‌ای 61

6   فصل ششم نتیجه‌گیری و پیشنهادها 66

منابع و مراجع 70

73………………………………………………………………………….ABSTRAC

 

فهرست اشكال صفحه

شكل ‏1‌.‌‌1 رفتاركلی مهاربندمعمولی و مهاربندBRB تحت بارگذاری چرخه‌ای 5

شكل ‏1‌.‌‌2 اجزای سازندهBRBF 6

شكل ‏2‌.‌‌1 نمودار برش پایه – تغییر مكان بام سازه دارای مهاربندی ضربدری: الف- چهار طبقه ب- شش طبقه 22

شكل ‏2‌.‌‌2 ناحیه ویتمور و تورنتن 24

شكل ‏3‌.‌‌1 مشخصات هندسی مدل 30

شكل ‏3‌.‌‌2 پروتکل بارگذاری مدل 31

شكل ‏3‌.‌‌3 المان پوسته‌ای S4R 32

شكل ‏3‌.‌‌4 پروتکل بارگذاری در آباکوس 34

شكل ‏3‌.‌‌5 مدل شبیه سازی شده 34

شكل ‏3‌.‌‌6 مدل مش بندی 35

شكل ‏3‌.‌‌7 مقایسه نمودارها 36

شكل ‏4‌.‌‌1 رفتار شماتیک عضو مهاربندی 38

شكل ‏4‌.‌‌2 المان مش‌بندی شده تیر 43

شكل ‏4‌.‌‌3 ناحیه ویتمور و تورنتون 44

شكل ‏4‌.‌‌4 المان مش بندی شده صفحه اتصال اولیه 46

شكل ‏4‌.‌‌5 المان مش بندی شده صفحه اتصال ثانویه 46

شكل ‏4‌.‌‌6 المان مش بندی شده هسته 47

شكل ‏4‌.‌‌7 المان مش بندی شده غلاف 48

شكل ‏4‌.‌‌8 المان مش بندی شده صفحه مرکزی اولیه 48

شكل ‏4‌.‌‌9 المان مش بندی شده صفحه مرکزی ثانویه 49

شكل ‏5‌.‌‌1 مدل اولیه تک قطری 52

شكل ‏5‌.‌‌2 مدل اولیه X شکل 52

شكل ‏5‌.‌‌3 نحوه اتصال با صفحه مرکزی 54

شكل ‏5‌.‌‌4 نحوه اتصال با صفحه مرکزی 54

شكل ‏5‌.‌‌5 مدل ضربدری اصلاح شده 55

شكل ‏5‌.‌‌6 مدل تک قطری اصلاح شده 55

شكل ‏5‌.‌‌7 پوش اور مدل تک قطری اصلاح شده 56

شكل ‏5‌.‌‌8 پوش اور مدل X شکل اصلاح شده 56

شكل ‏5‌.‌‌9 کمانش عضو فشاری 57

شكل ‏5‌.‌‌10  كمانش در مودهای بالاتر در هسته فولادی 58

شكل ‏5‌.‌‌11  اعمال جابه‌جایی به هسته عضو فشاری 59

شكل ‏5‌.‌‌12  اعمال جابه‌جایی به هسته عضو مهاربندی 60

شكل ‏5‌.‌‌13  نمودار پوش اور مدل ضربدری همراه با کمانش هسته در مدهای بالا 60

شكل ‏5‌.‌‌14  کمانش هسته در مد‌های بالا 61

شكل ‏5‌.‌‌15  کمانش هسته در مدهای بالا تحت بارگذاری چرخه‌ای 62

شكل ‏5‌.‌‌16  الگوی بارگذاری ATC-24 62

شكل ‏5‌.‌‌17  الگوی بارگذاری در آباکوس 63

شكل ‏5‌.‌‌18  نمودار هیسترزیس تک قطری 63

شكل ‏5‌.‌‌19  نمودار هیسترزیس ضربدری شکل 64

شكل ‏5‌.‌‌20 مقایسه نمودار هیسترزیس و پوش اور تک قطری 65

شكل ‏5‌.‌‌21 مقایسه نمودار هیسترزیس و پوش اور ضربدری شکل 65

 

 

فهرست جداول صفحه

جدول ‏3‌.‌1  نتایج آزمایش کشش 31

جدول ‏3‌.‌2  مشخصات تنش-کرنش فولاد مصرفی 33

جدول ‏4‌.‌1  مشخصات مصالح 42

 

 

 

 

 

 

فهرست علائم

Py      مقاومت جاری شدن

Pe    مقاومت کمانشی الاستیک

Ω     فاکتور اضافه مقاومت

Υ    ضریب تنش مجاز

Maxμ شکل پذیری نهایی مهاربند

Cμ    شکل‌پذیری تجمعی

σ      انحراف معیار

Pbr       نیروی مهاربند

Abr     سطح مقطع ناحیه تسلیم شونده

α     نسبت مقاومت نهایی به حداکثر بار

Kbr      سختی محوری مهاربند

Lbr    طول هسته مرکزی

E     مدول الاستیسیته

brδ   کرنش ناحیه تسلیم

εbr     تغییر مکان نسبی

R    ضریب رفتار

βeef    ضریب میرایی

Keff   سختی موثر

Δ    جابه‌جایی

be   عرض ناحیه ویتمور

 

 

1        ‌
فصل اول
مقدمه
مقدمه

برای مقابله با نیروی جانبی ناشی از زلزله می‌توان از سیستمهای مختلفی استفاده کرد. تعدادی از آنها که در ساختمان‌های معمولی کاربرد دارند عبارت است از:

دیوارهای  برشی  بتن آرمه[1]

دیوارهای برشی  فولادی[2]

قابهای خمشی) بتنی و فولادی)[3]

سیستم مهاربندی[4]

[1]Reinforced Concrete Shear walls

[2] Steel Shear walls

[3] Rigid Frames

[4] Bracing System

تعداد صفحه : 94

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.