رشته حسابداری

دانلود پایان نامه بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات گیلان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( M. A.)

 

    عنوان

بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تهران

 

 

استاد راهنما

       دکتر شاعر بیابانی

 

 

استاد  مشاور

      دکتر محمد نوربخش

  

 

سال تحصیلی 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 3

2-1. تعریف مسأله……………………………………………………………………………………………………… 4

3-1. اهمیت وضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………….. 7

4-1. اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 8

5-1. فرضیه ­های تحقیق………………………………………………………………………………………………… 9

6-1. قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 10

7-1.  روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 10

8-1 . روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………… 10

9- 1. جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………… 10

10-1. نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………… 11

11-1.  تعاریف عملیاتی مربوط به متغیرها ………………………………………………………………. 11

1-11-1. حجم معاملات سهام…………………………………………………………………………………. 11

2-11-1. نسبت قیمت به سود (P/E) ……………………………………………………………………… 11

3-11-1. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV) ………………………………….. 11

4-11-1. نسبت Q توبین(TQ) ……………………………………………………………………………… 12

5-11-1. نسبت بازده سرمایه گذاری( ROI) …………………………………………………………… 12

6-11-1. نسبت وجه نقد حاصل از عملیات[1] به سود حاصل از عملیات ………………………….. 13

12-1. ساختارفصول آتی……………………………………………………………………………………………… 13

 

 

فصل دوم: ادبیات ، چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

1-2. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2. ادبیات موضوعی………………………………………………………………………………………………….. 15

1-2-2. اهداف اطلاعات حسابداری وگزارشری مالی…………………………………………………….. 15

1-1-2-2.  مفهوم سوددرگزارشگری مالی………………………………………………………………… 16

2-1-2-2.  اهداف واهمیت سودبرای سرمایه گذاران…………………………………………………… 16

3-1-2-2. مفهوم عایدی هرسهم……………………………………………………………………………. 17

4-1-2-2.  نسبت قیمت به سود……………………………………………………………………………. 17

5-1-2-2. مفهوم ارزش دفتری……………………………………………………………………………… 18

6-1-2-2. مفهوم نرخ بازده سرمایه گذاری …………………………………………………………….. 18

7-1-2-2. مفهوم نسبت Qتوبین…………………………………………………………………………… 18

8-1-2-2. مفهوم وجه نقدحاصل ازعملیات…………………………………………………………….. 22

2-2-2. اطلاعات بازار…………………………………………………………………………………………….. 23

1-2-2-2. حجم معاملات سهام………………………………………………………………………… 23

2-2-2-2. عوامل موثربرحجم معاملات سهام……………………………………………………….. 23

3-2-2-2. نقدشوندگی …………………………………………………………………………………. 24

1-3-2-2-2. معیارهای متداول بخش نقدشوندگی………………………………………….. 26

3-2-2. فرضیه کارایی بازار…………………………………………………………………………………… 28

1-3-2-2. انواع کارایی…………………………………………………………………………………… 29

2-3-2-2. سطوح مختلف کارایی……………………………………………………………………… 29

3-3-2-2. مفروضات بازارکامل سرمایه………………………………………………………………. 30

3-2. متغیرهای مالی وتاثیرآنها برحجم معاملات شرکت ها……………………………………………………. 33

4-2. تفاوت تحقیق حاضربا سایرتحقیقات مشابه………………………………………………………………… 34

5-2. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 35

1-5-2. تحقیقات انجام شده درخارج……………………………………………………………………… 35

2-5-2. تحقیقات انجام شده درداخل کشور………………………………………………………………. 40

6-2. خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………… 41

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1-3. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 45

2-3 . تعریف وتبیین جامعه…………………………………………………………………………………………… 45

3-3.  نمونه آماری وروش نمونه گیری…………………………………………………………………………….. 46

4-3.  روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………….. 46

1-4-3. روش کتابخانه ای………………………………………………………………………………………. 47

2-4-3. روش میدانی…………………………………………………………………………………………….. 47

5-3. معرفی متغیرها ونحوه محاسبه آنها……………………………………………………………………………. 47

1-5-3. معرفی ونحوه اندازه گیری متغیرهای مستقل……………………………………………………….. 47

2-5-3. معرفی ونحوه اندازه گیری متغیرهای وابسته……………………………………………………….. 49

6-3. روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. 50

1-6-3. تحلیل همبستگی…………………………………………………………………………………………. 50

1-1-6-3. ضریب همبستگی (r)…………………………………………………………………….. 50

2-1-6-3. ضریب تعیین(R2)………………………………………………………………………. 51

2-6-3. مدل های رگرسیونی دادهای ترکیبی………………………………………………………………… 52

1-2-6-3. مزایای پانل دیتادرمقایسه باداده های مقطعی یاسری زمانی………………………. 54

7-3. فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 55

8-3. روش آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………. 55

1-8-3. مدل رگرسیون معمولی (OLS)……………………………………………………………………. 56

2-8-3. آزمون مانایی (استایی) متغیرها……………………………………………………………………… 56

1-2-8-3. آزمون ریشه واحد……………………………………………………………………….. 56

2-2-8-3. آزمون دیکی – فولرتعمیم یافته(ADF)…………………………………………… 57

9-3.  مدلهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 57

10-3. محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………… 58

11-3.  خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………… 59

 

 

فصل چهارم :تجزیه وتحلیل وآزمونهای داده ها

1-4. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-4. تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………… 61

1-2-4. تجزیه وتحلیل توصیفی………………………………………………………………………………. 62

2-2-4. تجزیه وتحلیل مقایسه ای……………………………………………………………………………. 62

3-2-4. تجزیه تحلیل علی………………………………………………………………………………………. 62

3-4. آمارتوصیفی……………………………………………………………………………………………………….. 63

4-4. بررسی همبستگی متغیرها………………………………………………………………………………………. 64

5-4. آزمون مانایی(استایی) متغیرها………………………………………………………………………………….. 65

1-5-4. آزمون ریشه واحد(UnitRoot)……………………………………………………………………. 65

1-1-5-4. آزمون دیکی– فولر تعمیمیافته ( ADF )……………………………………………….. 66

6-4. آزمون فرضیه ­های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 67

7-4 . خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….. 72

 

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادها

1-5. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 74

2-5 . خلاصه نتایج…………………………………………………………………………………………………….. 74

1-2-5. خلاصه نتایج حاصل از ادبیات موضوعی…………………………………………………………… 74

2-2-5 . خلاصه نتایج حاصل از تحقیق………………………………………………………………………. 75

3-2-5. مقایسه نتایج این پژوهش باپژوهش های قبلی……………………………………………………. 76

3-5. پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………. 76

4-5. محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………… 77

5-5. خلاصه فصل پنجم ……………………………………………………………………………………………… 78

 

منابع و مآخذ

الف- فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………. 80

ب- فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………… 81

پیوست

الف –نتایج آزمون  آمار توصیفی…………………………………………………………………………………….. 84

ب-  جدول نتایج آزمون  همبستگی…………………………………………………………………………………. 84

ج- جداول آزمون ریشه واحد…………………………………………………………………………………………. 85

ه- نتایج آزمون fلیمر…………………………………………………………………………………………………….. 86

د- نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………. 89

ر- نتایج آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………….. 91

چکیده انگلیسی

 

فهرست جداول

جدول 1-2. خلاصه نتایج تحقیقات گذشته……………………………………………………………………….. 43

جدول 1-4. آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………. 63

جدول 2-4. بررسی همبستگی متغیرها……………………………………………………………………………… 65

جدول 3-4. آزمون دیکی – فولرتعمیم یافته………………………………………………………………………. 66

جدول 4-4.  آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………… 67

جدول5-4. آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………… 68

جدول6-4. آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………… 68

جدول 7-4. آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………. 69

جدول 8-4. آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………. 70

جدول 9-4. آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………… 71

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار1-2. عوامل موثربرحجم معاملات سهام……………………………………………………………………. 24

نمودار2-2. سطوح مختلف کارایی…………………………………………………………………………………… 30

نمودار 3-2. اهمیت نسبی هریک از عوامل مؤثر بر حجم معاملات شركت ها در بورس بهادار استرالیا…………… 38

 

 

چکیده                   

تحقیق حاضرتحقیقی علمی وکاربردی در مورد ارتباط بین متغیرهای حسابداری (نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام، نسبت Q توبین، نسبت بازده سرمایه گذاری و نسبت وجه نقدحاصل ازعملیات ) وحجم معاملات دربورس اوراق است.

با این بیان دراین تحقیق جهت بررسی وآزمون رابطه بین متغیرهای فوق اطلاعات 5 ساله 80 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1386 لغایت 1390، مورد بررسی قرارگرفته است. جهت تحلیل آماری با بهره گیری ازمدل داده های ترکیبی data panel و سایر روش های مورد نیاز برای طبقه بندی وآزمون فرضیات براساس آزمونهای F و t استفاده شده است.

از این رو پس ازتحلیل داده ها و نتایج تحقیق، ازفرضیه های 5گانه مورد بررسی 2 فرضیه تایید شده اندکه بیانگرآن هستندکه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام (bv/mv)، نسبت Q توبین با حجم معاملات دارای رابطه معنی داری می باشند وهمچنین نتایج آزمون فرضیات نشان دهنده عدم ارتباط بین نسبت قیمت به سود(P/E)، نسبت بازده سرمایه گذاری و نسبت وجه نقدحاصل ازعملیات به سودحاصل ازعملیات باحجم معاملات سهام می باشد.

واژه های کلیدی:

نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام، نسبت Q توبین، نسبت بازده سرمایه گذاری ونسبت وجه نقد حاصل ازعملیات، حجم معاملات.

 

 

فصل اول-کلیات تحقیق

1-1 مقدمه:

براساس استانداردهای حسابداری مالی، هدفهای گزارشگری مالی تا حد زیادی از نیازهای کسانی که این اطلاعات برای آنها تهیه می شود، نشات می گیرد و آنها هم به نوبه خود، به میزان زیادی به ماهیت فعالیتهای اقتصادی و تصمیماتی بستگی دارد که استفاده کنندگان از این اطلاعات درگیر آنها هستند. از این رو، برای تدوین استانداردها و ارائه اطلاعات باید محیط یا شرایط یا عوامل اقتصادی، قانونی، سیاسی و اجتماعی را درک کرد.

حال آنکه، شرکت ها وبازارهای مالی با چندین تحول عمده در طول دو دهه گذشته مواجه بوده اند. جهانی شدن، حذف کنترل دولت و نوآوری های تکنولوژیک و عوامل دیگر، محیط پیرامون کسب و کارشرکت ها وبازارهای مالی وچگونگی ارزیابی تصمیمات سرمایه گذاری و عملکرد شرکتهارا تحت تاثیر قابل ملاحظه ای قرار داده است. از این رو، بسیاری از منتقدان و فعالان در بازارهای مالی و همچنین سرمایه گذاران نگرانی های جدی نسبت به توانایی وپویایی مدلهای فعلی گزارشگری مالی در پاسخ به تغییرات رخ داده  در محیط کسب و کار دارند.

در پاسخ به رشد انتقادات، مطالعات متعددی در بررسی چنین ادعا و بررسی تغییرات در تناسب ارزش مالی اطلاعات در طول چند دهه گذشته نموده اند. با این حال، این مطالعات، نتایج متناقضی را ارائه می نمایند. برخی ازمطالعات نتیجه گرفته اند که بر خلاف ادعاهای حرفه ای، اطلاعات مالی ارائه شده بیانگر ارتباط پایدار ارزشی  در طول سال ها است، حال آنکه مطالعات دیگر نتیجه متفاوتی را نسبت به مطالعات قبلی نشان می دهند که بیانگر یک کاهش قابل توجهی در ارتباط ارزشی در طول زمان است.این مطالعه ها نشان میدهند که روش های قیمت گذاری سهام در بازار و اندازه گیری بازده سهام به عنوان یک معیار برای ارزیابی ارتباط ارزشی مورد استفاده قرار می گیرند.

برای اندازه گیری ارتباط اطلاعات حسابداری و حجم معاملات سهام و همچنین برای پی بردن به اهمیت و جهت تغییرات آن در طول زمان، بازار به طور معمول ازرگرسیون مبنی بر ارزشهای دفتری و درآمدهای هر سال و یک سری زمانی تجزیه و تحلیل آماری بین این متغیرها استفاده می کند. این رابطه بر این فرض استوار است که ارزیابی اطلاعات مالی می تواند زمینه ای را توضیح دهد که ارزش های اساسی شرکت، نمایانگر قیمت و بازده و حجم معاملات سهام است. حال آنکه سرمایه گذاران سهام فعال، به نوبه خود به تجزیه وتحلیل صورتهای مالی برای تعیین ارزش اساسی شرکت می پردازند. در واقع یکی از اهداف عمده در گزارشگری مالی این است که برای سرمایه گذاران اطلاعات مربوط به برآورد ارزش شرکت فراهم آید.

بنابراین با عنایت به مباحث فوق این تحقیق به دنبال بررسی رابطه متغیرهای حسابداری برحجم معاملات سهام درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران.

با این مقدمه، در این فصل کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع تحقیق و بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق و متغیرهای مورد بررسی، ارائه شده و نیز تعریف عملیاتی تعدادی از واژه های تخصصی استفاده شده در رساله به همراه چارجوب فصول آتی معرفی شده است.

 

2-1 تعریف مسئله

هدف اصلی گزارشگری مالی كمك به استفاده كنندگان به ویژه سرمایه گذاران درتصمیم گیریهای اقتصادی است و ارزیابی ارزش شركت، مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران قرارمی گیرد. نهادهای حرفه ای حسابداری ومالی باتاكید برتدوین استانداردهای حسابداری كه بتوانددرقالب صورتهای مالی، اطلاعاتی مفید و مربوط برای سرمایه گذاران وسایرگروه های استفاده كننده ارائه كند، درراستای تحقق اهداف مورد نظرحسابداری گامهای اساسی برداشته اند و انتظار میرود تلاش آنها به ارتقای كیفیت صورتهای مالی و افزایش توان پیش بینی متغیرهای حسابداری كمك كند(بارت[2]2002.(

ازسوی دیگربا توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات،گزارشگری مالی وسیستم حسابداری نقش حیاتی دربازار سرمایه كارا ایفا میكنند. براین اساس تدوین كنندگان استانداردهای حسابداری تلاش می كنند تا برانطباق اطلاعات سیستم حسابداری با اطلاعات سودمند مورد نیازسرمایه گذاران بیفزایند. این مراجع یكی دیگراز اهداف حسابداری را تامین نیازهای اطلاعاتی بازارسرمایه عنوان میكنند. بنابراین ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری درارزشیابی سهام یامربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شركت كه درتحقیقات اخیرمورد توجه زیادی قرارگرفته، به عنوان یک الگوی اصلی درتحقیقات حسابداری مالی مطرح شده است(جنچارزوشیمنجن1999[3].(

ازسوی دیگر، یكی ازقابل تامل ترین وچالش برانگیزترین مسائل عصرحاضر، بحث توسعه اقتصادی است و شرط لازم برای دستیابی به توسعه اقتصادی، انباشت سرمایه فیزیكی است. یكی از راهكارهای اصلی تجهیز منابع سرمایه ای وتخصیص بهینه آن درفعالیتهای مولد اقتصادی، استفاده ازسازوكار بازار سرمایه است. مطالعات انجام شده درخصوص بازارهای سرمایه حاكی ازآن است كه جایگاه بورس اوراق بهاداربه عنوان یكی از اركان بازارسرمایه به شدت تقویت شده ونقش آن به عنوان نیروی محركه توسعه اقتصادی، پررنگترگشته است، به گونه ای كه هم اكنون به یكی ازشاخصهای رشد وتوسعه اقتصادی كشورها بدل شده است.

تعداد صفحه : 108

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.