روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه آزاد شهر بندرعباس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

گرایش : بالینی

عنوان : بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه آزاد شهر بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : روان شناسی (MA)

گرایش : بالینی

 

موضوع:

بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه آزاد شهر بندرعباس

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

 

فصل اول : کلیات  
1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2 بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………….. 4
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 6
1-4 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-4-1 هدف کلی …………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-4-2 اهداف اختصاصی ……………………………………………………………………………………………………….. 7
1-5 فرضیه ­های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-6 تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها …………………………………………………………………………………. 8

 

1-6-1 شیوه ­های فرزندپروری ……………………………………………………………………………………………….. 8
فصل دوم :  مروری بر تحقیقات انجام شده  
2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 10
2-2 تاریخچه مصرف مواد مخدر ……………………………………………………………………………………………. 10
2-2-1 نگاهی گذار به تاریخچه اعتیاد در جهان ……………………………………………………………………….. 10
2-2-2 تاریخچه مواد مخدر در ایران ………………………………………………………………………………………. 12
2-3 تعریف مواد مخدرو تقسیم آن …………………………………………………………………………………………. 13
2-3-1 تقسیمات مواد مخدر ………………………………………………………………………………………………….. 13
2-4 اعتیاد …………………………………………………………………………………………………………………………… 14
2-4-1 علل گرایش به اعتیاد …………………………………………………………………………………………………. 15
2-5 ویژگی های اعتیاد ………………………………………………………………………………………………………….. 21
2-6 سبب شناسی اعتیاد ………………………………………………………………………………………………………… 22
2-7 واكنشهای اجتماعی در برابر اعتیاد …………………………………………………………………………………… 26
2-8 نظریه‌های مورد استفاده در امر پیشگیری …………………………………………………………………………… 29
2-8-1 نظریه بی‌هنجاری ……………………………………………………………………………………………………….. 29
2-8-2 نظریه انزواطلبی مرتون ……………………………………………………………………………………………….. 29
2-8-3 نظریه برچسب زنی ……………………………………………………………………………………………………. 30
2-8-4 نظریه انتقال فرهنگی ………………………………………………………………………………………………….. 30
2-8-5 نظریه تعهد به رسوم، قواعد و تعلق اجتماعی ………………………………………………………………… 31
2-8-6 نظریه كنترل اجتماعی …………………………………………………………………………………………………. 31
2-8-7 نظریه الگوی رشد اجتماعی ………………………………………………………………………………………… 32
2-9 آسیب های سوء مصرف مواد مخدر …………………………………………………………………………………. 32
2-10 عوامل تأثیرگزار در پیشگیری از مواد مخدر …………………………………………………………………….. 33
2-11 تاریخچه شیوه‌های فرزند پروری …………………………………………………………………………………… 34
2-11-1  اهمیت شیوه‌های فرزند پروری ………………………………………………………………………………… 36
2-11-2 تعامل والدین- فرزند ……………………………………………………………………………………………… 37
2-12 شخصیت و روابط والدین با فرزندان ……………………………………………………………………………… 40
2-13 انواع شیوه های فرزندپروری ………………………………………………………………………………………… 41
2-13-1. شیوه فرزند پروری مقتدرانه …………………………………………………………………………………….. 42
2-13-2. شیوه فرزند پروری مستبدانه ……………………………………………………………………………………. 43
2-13-3. شیوه فرزند پروری سهل گیرانه ………………………………………………………………………………… 44
2-14 نگرش های فرزندپروری …………………………………………………………………………………….. 44
2-14-1  اقتدار و نفوذ والدین در خانواده و فواید آن ……………………………………………………………….. 45
2-14-2  طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری ……………………………………………………………………….. 49
2-15  فرهنگ و فرزندپروری ………………………………………………………………………………………………. 50
2-16  نظریه های فرزندپروری ……………………………………………………………………………………… 51
2-16-1  نظریه بامریند………………………………………………………………………………………………………… 52
2-16-2 نظریه» اریکسون …………………………………………………………………………………………………….. 59
2-16-3 الگوی زیگلمن ………………………………………………………………………………………………………. 59
2-17 مروری بر مطالعات انجام شده  …………………………………………………………………………………….. 62
2-17-1 مطالعات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………………….. 62

2-17-2 مطالعات انجام شده در خارج از کشور ……………………………………………………………………….

63
فصل سوم : روش تحقیق  
3-1 روش و نوع پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 66
3-2 روش انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 66
3-2-1  جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………. 66
3-2-2 روش و طرح نمونه گیری و نمونه پژوهش ……………………………………………………………. 66
3-3- ابزارهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 67
3-3-1 پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامیرند ……………………………………………………………… 67
3-3-2 پرسشنامه گرایش به مواد مخدر ………………………………………………………………………….. 67
3-4 متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………… 68
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………….. 68
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها  
4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 70
4-2 مشخصات جمعیتی ……………………………………………………………………………………………………….. 70
4-3 اطلاعات توصیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………. 72
4-4- یافته های استنباطی ……………………………………………………………………………………………………… 73
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری  
5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 78
5-2-  یافته های تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………. 78
5-3- بحث و نتیجه گیری  …………………………………………………………………………………………………… 85
5-4- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 86
5-5- پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 87
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………… 88
پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 93
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 96

 

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین شیوه ­های فرزند پروری  با گرایش به مواد مخدر دانشجویان دانشگاه آزاد شهر بندرعباس انجام گردید. روش تحقیق توصیفی (همبستگی) طراحی و اجرا شد. نمونه شامل 350 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس به صورت در دسترس انتخاب گردید. پرسشنامه­ های شیوه‌های فرزندپروری بامریند و گرایش به مصرف مواد مخدر توسط دانشجویان اعضای نمونه تکمیل شد. داده‌های پژوهش حاضر با بهره گرفتن از نرم‌افزار آماری Spss در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و برای آزمودن فرضیه‌های تحقیق از آمار استنباطی (آزمون تحلیل رگرسیون)،استفاده شد که نتایج آن به شرح ذیل می باشند:

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین سبک فرزندپروری آزاد گذاری و گرایش به مواد مخدر دانشجویان رابطه مثبت معناداری به لحاظ آماری وجود دارد (01/0>P ، 350n= ، 702/0r=)، همچنین نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک فرزندپروری استبدادی و گرایش به مواد مخدر دانشجویان رابطه مثبت معناداری به لحاظ آماری وجود دارد(01/0>P ، 350n= ، 674/0r=). همچنین نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک فرزندپروری اقتدارمنطقی و گرایش به مواد مخدر دانشجویان رابطه منفی معناداری به لحاظ آماری وجود دارد(01/0>P ، 350n= ، 76/0-r= ). نتایج رگرسیون نشان داد که شیوه ­های فرزندپروری اقتدار منطقی خانواده ­ها با گرایش به اعتیاد دانشجویان رابطه­ منفی برابر با 769/0- وجود دارد. نتایج مدل رگرسیونی نیز نشان داد که شیوه های فرزندپروری خانواده ها توانسته 4% از واریانس گرایش به مواد مخدر را پیش ­بینی نماید(001>P، 04/0=Adjusted R، 225/0=R).

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که شیوه ­های فرزندپروری والدین، به طور معناداری گرایش به مواد مخدر دانشجویان را تبیین می­نمایند و شیوه ­های فرزندپروری استبدادی و آزاد گذاری رابطه­ منفی و معناداری با گرایش به مواد مخدر دانشجویان دارند، در حالی که شیوه فرزندپروری اقتدارمنطقی رابطه­ منفی و معناداری با گرایش دانشجویان به مواد مخدر دارد.

واژه های كلیدی:  گرایش به مواد مخدر ، شیوه های فرزندپروری .

 

 

فصل اوّل:

کلّیات پژوهش

1-1 مقدمه

تاثیر خانواده آنچنان بر رشد بارز است که پژوهشگران با وجود اختلاف نظر در زمینه­ های مختلف ، در زمینه اهمیت سبک­های فرزند پروری و تاثیر آن بر رشد نظر مشترک دارند. هسته مهمی از فرایندها و تعاملات ناشی از محیط خانواده، به باورها و ادراکات کودک از باورها و رفتارهای والدین با آنهاست، برمی­گردد . با بررسی نحوه ادراک فرزندان از سبک­های فرزند پروری می­توان به شیوه ­های موثر در بروز رفتارهای اعتیادگونه پی برد.

والدینی که در محبت به فرزندان خود افراط می کنند، تلاش می­ کنند تا همه نیازهای نوجوانانشان را بدون توجه به سن و انتظارات­شان پاسخ دهند وبرای آنها محدودیتی قایل نمی­شوند و هیچ تلاشی برای شکل دهی اعمال و رفتار آنها انجام نمی­ دهند. برخی از آنها نرم خو و برخی بی تفاوت­اند . و روش آنها پرهیز از مسئولیت با صدور اجازه برای انجام هر کاری به کودک و نوجوان می­باشد . این کودکان در آینده­ای نزدیک به نوجوانانی بی بندوبار ، لا ابالی، سهل انگار، خودخواه و بی هدف تبدیل می­شوند که احساس مسئولیت نمی­ کنند و قادر به زندگی اجتماعی نیستند و اغلب در زندگی با شکست مواجه می شوند و در صورت مواجهه با سختی­های بهنجار دوره نوجوانی به صورت فردی ضعیف که فاقد مهارت­ های لازم برای مقابله با مسائل خود می­باشد، عمل می­ کنند .

یکی از این دغدغه­ها این پژوهش نیز بدنبال رابطه فرزند پروری با گرایش به مواد مخدر[2] می­باشد  که با توجه به اهمیت دوران نوجوانی و همچنین تاثیرات نحوه تربیت والدین و چگونگی گرایش نوجوانان به مواد مخدر ، تحقیق حاضر به بررسی رابطه فرزندپروری با گرایش به مصرف مواد مخدر در بین داشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس پرداخته است.

 

1-2 بیان مساله

از جمله خطرات و تهدیدهای سلامت اجتماعی و روانی بشر امروز مسئله اعتیاد به موادمخدر در بین جوانان و نوجوانان است؛ مسئله­ای که پیامدهای منفی بسیاری دارد. با نیم نگاهی به پیامدها و عوارض اعتیاد به مواد مخدر نشان داده می­ شود كه پیامدهای اعتیاد جامعه، فرد و خانواده را از نظر اقتصادی، اجتماعی، روانی و جسمی در برمی­گیرد. از مهم­ترین عوارض جسمی اعتیاد به مواد مخدر می­توان به ناراحتی­های عصبی، بی­اشتهایی، اضطراب، ریزش مكرّر آب از بینی و چشم، ناراحتی عضلانی و فشار شدید در ستون فقرات، لاغر شدن و مانند آن اشاره كرد. عوارض روانی و شخصیتی ناشی از اعتیاد به مواد مخدر می­توان به این موارد اشاره کرد: ضعف اراده، بی توجهی به مسئولیت ­های فردی، ضعف شخصیت، ضعف عاطفه، عصبی بودن، به هم خوردن تعادل روانی، شخصیت نامتعادل و متزلزل، و ضعف اعتماد به نفس است(ستوده، 1380).

اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر به مثابه یک مساله اجتماعی پدیده­ای است که همراه با آن توانایی جامعه در سازمان­یابی و حفظ نظم موجود از بین می­رود، عملکرد بهنجار حیات اجتماعی مختل می­گردد و باعث دگرگونی­های ساختار نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک اجتماع می­ شود. استفاده از مواد مخدر توسط زنان و بخصوص دختران آنها را با داغ اجتماعی مواجه می سازد که خود زمینه را در جهت کج روی های بعدی فراهم می کند. زنان بعلت داشتن وظایف مادری و گاها سرپرستی خانوار اگر به اعتیاد نیز مبتلا شوند موجب بروز درگیری های خانوادگی و اجتماعی برای خودشان می شود اعتماد خانواده نسبت به آنها از بین برود و این زمینه فرار آنها را از خانواده را فراهم می آورد در نتیجه زمانی که زنان حمایت مالی و عاطفی خانواده خود را از دست بدهند به ناچار برای تامین مخارج زندگی و اعتیادشان به روسپی گری و یا دزدی روی خواهند اورد(آشتیانی، 1385).

مطابق با نظریه ­های مختلف روانشناسی گرایش­ها و تمایلات افراد، ممکن است از ناحیه­های مختلف ارتباطات او ناشی شود؛ به طوری که خود نقشی اساسی در شکل گیری و بازسازی ارتباطات دارد و ارتباطات نیز نقش محوری در شکل گیری و حتی بازسازی خود دارند. بسیاری از روان­شناسان علل رفتارهای انحرافی را بر حسب سبک­های تربیتی خانواده توجیه می­كنند و بر این باورند كه برخی از سبک­های تربیتی، بیشتر از گونه­ های دیگر، بر گرایش به رفتارهای انحرافی تأثیر دارند. با دانستن عواملی كه فرد را در معرض خطر اعتیاد قرار می دهند، می توان افراد در معرض خطر را شناسایی كرد و برای پیشگیری از ابتلای آنان به اعتیاد، برنامه ریزی های دقیق و مؤثر انجام داد.(زنجانی،1386).

با وجود اینکه خانواده مامن و ماوای هر کودک و نوجوان است اما خود در بروز بسیاری از مشکلات رفتاری منجمله اعتیاد نقش بسزایی بازی می کند، اعتیاد، خود نتیجه تداخل پیچیده ای از عوامل روان شناختی، اجتماعی، فرهنگی، زیست شناختی و احتمالا تکوینی است، که خانواده تمامی آثار فوق را در یک جا اعمال می نماید و بنابراین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. الگوهای نامتعادل خانوادگیف تاثیر زیادی بر رشد جرایم و انحرافات نوجوانان و جوانان که بخش عمده ای از آن را اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر تشکیل می دهد، دارد(همان منبع).

شکی نیست که سلامت خانواده و به کار گیری روش ها و مهارتهای موثر فرزندپروری در بزرگ کردن سالم فرزندان نقشی اساسی دارد. درست است که عوامل ژنتیک، ذاتی و محیطی در شکل گیری ویژگیها و تکامل کودک نقش دارند اما فرایند های خانوادگی نیز حائز اهمیتی کلیدی در این راستا هستند. پژوهش ها نشان داده است که فرزند پروری موثر یک عامل محافظ قدرتمند است . خانواده ها می توانند با تامین نیازهای اساسی ، ایجاد فضای امن خانوادگی، راهنمایی، قانون گزاری مناسب ونظارت بر زندگی فرزندانشان آنان را از بسیاری رفتارهای مشکل ساز و پر خطر از جمله مصرف مواد و بزهکاری دور نگه دارند. خانواده به چند دلیل مهمترین محیط برای پیشگیری از سوء مصرف مواد است. نخست آنكه والدین موثرترین افراد زندگی بچه ها هستند و از ابتدای زندگی او به فرد دسترسی دارند. دوم اینكه والدین مهمترین الگوی رفتاری فرزندان هستند و سوم اینكه بهترین زمان برای پیشگیری اولیه از مصرف مواد سالهای زندگی فرد در خانواده یعنی كودكی و نوجوانی است(ممتازی، 1384).

تحقیقات نشان داده است كه اگر پیشگیری از طریق خانواده باعث به تعویق افتادن اولین مصرف سیگار یا هر ماده دیگری باشد یا به عبارت دیگر خانواده ها فرزندانشان را بدون تجربه مواد به  18 سالگی برسانند، شانس ایجاد مشكلات جدی سوء مصرف مواد و اعتیاد در سالهای بعدی زندگی كاهش می یابد(همان منبع)

 

بر این اساس این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا بین سبک  فرزند پروری خانواده ها وگرایش به مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

[1]

[2] Addiction potential

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 104

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.