رشته حسابداری

دانلود پایان نامه بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد(M.A) رشته حسابداری

عنوان:

بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها

استاد راهنما:

دکتر فرزانه حیدرپور

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده فارسی……………………………………………………………………………………..                  1

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………….                   2

1-2) بیان مسئله…………………………………………………………………………………             3

1-3) اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………..            6

1-4) سوال تحقیق …………………………………………………………………………….                   7

1-5)هدف تحقیق ……………………………………………………………………………..                   7

1-6) فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………….                   9

1-7) متغیرهای مورد مطالعه ……………………………………………………………….                   9

1-8) نوع روش تحقیق ………………………………………………………………………                  10

1-9) قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………….                  12

1-9-1) قلمرو موضوعی ……………………………………………………………………                   12

1-9-2) قلمرو مکانی …………………………………………………………………………                  12

1-9-3) قلمرو زمانی …………………………………………………………………………                   13

1-10) روش گردآوری اطلاعات وداده ها………………………………………………..                 13

1-11) جامعه آماری، روش نمونه گیری حجم نمونه ………………………………                  13

1-12) روش تجزیه وتحلیل داده ها ……………………………………………………..                  13

1-13) موانع ومحدودیتهای تحقیق ……………………………………………………….                  14

1-14) تعریف اصطلاحات  …………………………………………………………………                  14

1-15) ساختار تحقیق  ………………………………………………………………………..                  18

 

فصل دوم:چهارچوب نظری وپیشینه پژوهش

گفتار اول:تاریخچه اصلاحات انجام گرفته در قانون مالیات در جهان وایران

2-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………..                 21

2-2)نگاهی گذرا به اصلاحات مالیاتی در جهان…………………………………………               22

2-3)تاریخچه اصلاحات مالیاتی در ایران …………………………………………………               23

گفتار دوم:مبانی نظری مالیات

2-4)مبانی نظری مالیات ………………………………………………………………………….              26

2-4-1)مفاهیم مالیات  …………………………………………………………………………….             26

2-4-2) اهداف وضع مالیاتها ……………………………………………………………………              29

2-4-3)عدالت مالیاتی ……………………………………………………………………………              31

2-4-4)سیستم مالیاتی و اجزای آن  ………………………………………………………….              32

2-4-5)اصول سیستم مالیاتی مطلوب ………………………………………………………..              32

2-4-6)اصول جدید مالیات ……………………………………………………………………..             34

2-4-7)وقفه های زمانی وصول مالیات ……………………………………………………..             34

2-5)طبقه بندی نظام مالیاتی در ایران ………………………………………………………..             37

2-6)مالیات بر درآمد ………………………………………………………………………………             39

2-6-1)تاریخچه مالیات بر درآمد …………………………………………………………….             40

2-6-2)بررسی تطبیقی مالیات بر درآمد شرکتها در چند کشور ……………………             41

گفتار سوم:

مبانی نظری سرمایه گذاری  و شیوه های تامین مالی

2-7) سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………..            52

2-7-1)عوامل موثر بر سرمایه گذاری ………………………………………………………..            54

2-7-2) مالیات بر شرکتها وتشویق سرمایه گذاری ………………………………………             55

2-8) منابع مالی واحدهای اقتصادی و فرایند تامین مالی  …………………………….             58

2-9)ابزارهای مالی(شیو های تامین مالی) …………………………………………………..             59

2-9-1) روش های مختلف تامین مالی …………………………………………………………            59

2-10)مالیات و حسابداری ……………………………………………………………………….            62

 

گفتار چهارم:پیشینه پژوهش

2-11)پیشینه پژوهش   ……………………………………………………………………………..           64

2-11-1)تحقیقات انجام شده خارجی  ……………………………………………………….           64

2-11-2)تحقیقات انجام شده در ایران ………………………………………………………              73

 

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………              78

3-2)طرح مساله پژوهش  ……………………………………………………………………….               79

3-3)فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………. .              79

3-4)روش تحقیق …………………………………………………………………………………               80

3-5)سنجش متغیر های تحقیق ………………………………………………………………..              80

3-6)نحوه جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………..              81

3-7)جامعه آماری  …………………………………………………………………………………              81

3-8)روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه……………………………………………….              81.

3-9)آزمون های مورد استفاده در تحقیق…………………………………………………….              83

3-10)آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………….               83

3-11)روش های آماری بکار رفته در تحقیق………………………………………………              84.

3-11-1)آزمون مقایسه زوجها………………………………………………………………….               84

3-11-2) همبستگی………………………………………………………………………………..               85

 

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق

4-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………..               91

4-2) تحلیل فرضیه ها………………………………………………………………………………              92

4-2-1) بخش اول …………………………………………………………………………………               93

4-2-2) بخش دوم ……………………………………………………………………………….               97

 

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………             102

5-2)خلاصه موضوع وروش تحقیق ……………………………………………………………               103

5-3)نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………             105

5-4)تحلیل یافته های تحقیق

5-4-1)نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول………………………………………………….              106

5-4-2)نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم………………………………………………….              107

5-4)پیشنهادهای پژوهش

5-4-1) پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق………………………………………………              108

5-4-2)سایرپیشنهادها…………………………………………………………………………….              109

5-4-3)پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی…………………………………………………             109

5-5) محدودیت های پژوهش………………………………………………………………….             110

منابع ومآخذ ………………………………………………………………………………………….             111

پیوست ها

پیوست الف…………………………………………………………………………………………….            116

پیوست ب ……………………………………………………………………………………………..            120

پیوست ج ………………………………………………………………………………………………            126

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………….            134

 

فهرست جدول ها

2-1جدول ، مالیات بر درآمد درکشور سوئد…………………………………………………        47

2-2جدول ، مالیات بر درآمد در آمریکا……………………………………………………….            48

2-3جدول، تغییرات قانون مالیات های مستقیم مربوط به درآمد شرکت ها

مصوب بهمن 1380 نسبت به اصلاحیه اسفند ماه 1378……………………………….             50

4-1جدول ،بررسی توصیفی متغیرهای سرمایه گذاری ، نحوه تامین مالی و مالیات ابرازی        92

4-2جدول ، بررسی وجود رابطه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمد ومیزان

سرمایه گذاری شرکتها قبل وبعد از تغییر نرخ مالیات…………………………………..            94

4-3جدول ، آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و میزان سرمایه گذاری

شرکتها قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات ………………………………………………………             96

4-4جدول بررسی وجود رابطه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمد و نحوه تامین مالی

شرکتها(داخلی وخارجی)  قبل وبعد از تغییر نرخ مالیات ……………………………..            97

4-5جدول آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و نحوه تامین مالی

شرکتها قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات(از طریق آزمون همبستگی پیرسون) ……..          100

4-6جدول آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و نحوه تامین مالی شرکتها

قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات(از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن)…………………          101

5-1جدول خلاصه نتایج آزمون………………………………………………………………….          105

پیوست الف-1جدول اسامی شرکتهای مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها…….            116

پیوست ج جداول خروجی حاصل ازتجزیه وتحلیل داده ها به کمک نرم افزارSPSS   126

جداول ج-1و2و3 :

آزمون t  زوجی برای بررسی وجود تفاوت در میزان سرمایه گذاری قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1375 تا 1379) و بعد از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1380 تا 1387)       126

 

جداول ج-4و5و6 :

آزمون t  زوجی برای بررسی وجود تفاوت در نحوه تامین مالی(داخلی) قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1375 تا 1379) و بعد از تغییر نرخ مالیات(شامل سالهای 1380 تا 1387)     127

جداول ج-7و8و9 :

آزمون t  زوجی برای بررسی وجود تفاوت در نحوه تامین مالی(خارجی) قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1375 تا 1379) و بعد از تغییر نرخ مالیات(شامل سالهای 1380 تا 1387)     128

جدول ج-10 :همبستگی میزان سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بدون توجه به تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون)……………………………….         129

جدول ج-11 :همبستگی میزان سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1380 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون) …………………………………………..         129

جدول ج-12 :همبستگی میزان سرمایه گذاری و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1379 (ضریب همبستگی: پیرسون)……………………………………………         130

جدول ج-13 :همبستگی نحوه تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی بدون توجه به تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون)………………………….        130

جدول ج-14:همبستگی نحوه تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی بدون توجه به تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون)………………………           131

جدول ج-15 :همبستگی نحوه تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1380 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون)………………………………….         131

جدول ج-16 :همبستگی نحوه تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1379 (ضریب همبستگی: پیرسون)………………………………….         132

جدول ج-17 :همبستگی نحوه تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1380 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون)…………………………         132

جدول ج-18 :همبستگی نحوه تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1379 (ضریب همبستگی: پیرسون)……………………………          133

 

فهرست نمودارها

2-1نمودار، نظام مالیاتی در ایران…………………………………………………………………..           38

3-1نمودار، وجود همبستگی بین دو متغیر  X  و Y……………………………………….           86

3-2نمودار ،عدم وجود همبستگی بین دو متغیر  X  و Y………………………………..           86

نمودار ب-1 ،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی ……………………………………          120

نمودار ب-2،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات …..          121

نمودار ب-3،پراکنش سرمایه گذاری  و مالیات ابرازی قبل ازتغییر نرخ مالیات …..          122

نمودار ب-4،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد) و مالیات ابرازی……………………….          123

نمودار ب-5،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی بعد ازتغییر نرخ مالیات    124

نمودار ب-6،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی قبل ازتغییر نرخ مالیات   125

 

فهرست شکلها

2-1شکل، اصول یک نظام مالیاتی مطلوب…………………………………………………               33

چکیده :

سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد. تصمیمات       سرمایه گذاری ، تقسیم سود ،نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.

تصور عمومی براین است كه مالیات دارای یک نقش است و آن هم عبارت است ازدریافتی های دولت از بخشی ازسود حاصله ازكار وكوشش افراد وبنگاه های اقتصادی برای تامین مخارج دولت، اما این یكی از نقش های مالیات است و درآمدهای مالیاتی در واقع،یكی ازبازارهای بسیار مهم وتعیین كننده میزان رشدوگسترش فعالیتهای اقتصادی است.

نخست آن كه افزایش میزان مالیات به سبب كاهش انگیزه برای  سرمایه گذاری ،تولید وبه طور كلی كار وكوشش،موجب كاهش فعالیتهای اقتصادی و به این ترتیب موجب كاهش درآمد ملی وگسترش بیكاری می شود.

دوم اینكه مالیات به عنوان یک تثبیت كننده اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد به این معنی كه به هنگام رونق بیش از حد فعالیتهای اقتصادی جامعه (فراتر از حد اشتغال كامل)میزان مالیات ها افزایش  می یابد تا با كاهش فعالیتهای اقتصادی ازتورم جلوگیری شود وهنگام ركود اقتصادی و افزایش بیكاری میزان مالیات ها كاهش  می یابدتا انگیزه برای افزایش فعالیتهای اقتصادی و خارج شدن اقتصاد از ركود فراهم شود وبه این ترتیب اقتصاد در مسیر یكنواخت وهمگونی به حركت خود ادامه دهد.

وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود.

یکی از اهداف تغییر نرخ مالیات بردرآمد ، افزایش میزان سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت (دارائیهای عملیاتی )و بهبود بخشیدن به نحوه تامین مالی وکاهش هزینه های ناشی از آن و رونق بخشی به بازار سرمایه می باشد. در نتایج به دست آمده از این تحقیق مشاهده گردیدکه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمدسال 1380 ،میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها  قبل وبعد از تغییر نرخ مذکور تفاوت معناداری وجود دارد (میزان سرمایه گذاری در درارائیهای ثابت بعد ازکاهش نرخ مالیات بردرآمد افزایش یافته است وبیشتر شرکتها بعد از تغییر نرخ مذکور به تامین مالی داخلی روی آورده اند )در حقیقت بیانگر این مطلب می باشد که سیاستگذاران مالیاتی با کاهش نرخ مالیات به این هدف که همانا بزرگتر شدن اقتصاد درآینده و بالطبع افزایش دریافتی های مالیاتی آتی خواهد بود نائل شده اند.

مقدمه

قرن ها پیش مالیات برای تامین هزینه های خان ها وحاکمان طراحی شد. در دوران اولیه زندگی بشر،شکلی از مالیات که بیشتر متکی به اصل فایده بود وجود داشت.  در زندگی قبیله ای   عده ای هزینه های مربوط به امور عمومی قبیله مانند نگهبانی و … را می پرداختند.

با آغاز زندگی صنعتی ،پدید آمدن دموکراسی ،تنظیم قوانین اقتصادی و طرح نظریه های اقتصادی در مورد مالیات ،ساختار نظام مالیاتی متحول گردید. از پایان جنگ جهانی دوم ،یعنی اواسط دهه چهل قرن گذشته همراه با تحول ودگرگونی در نظریه های خرد وکلان اقتصادی ، نظریه های مالیاتی نیز متحول شدند.

گذشت زمان نهادها وابزارهای جدید در اقتصاد می آفریندو همراه با پیدایش این مناسبات وتمهیدات جدید، بستر قانونی فعالیتهای اقتصادی نیز باید متبلور گردد.بسیاری از قوانین ناظر بر فعالیتهای اقتصادی ،هر چند می تواند زمینه باثباتی برای این فعالیتها فراهم سازد،لیکن در عمل ممکن است با پی ریزی چهارچوبی انعطاف پذیر ،مانع از توسعه نهادهای جدید ویا خلق ابزارهای متناسب با الزامات توسعه اقتصادی شود.مالیات در نگاه نخست ابزاری در خدمت افزایش درآمد دولت است. اما نگاه دقیق تر به سیاست های مالیاتی نشان می دهد که افزون بر این قوانین مالیاتی ابزاری موثر وکارآمد برای تاثیر گذاری بر مسیر توسعه اقتصادی و ایجاد سمت وسوی پویا ومولد برای اقتصاد کشور است.سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد.تصمیمات سرمایه گذاری ،تقسیم سود، نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.در نتیجه، شناخت این تعاملات می تواند از منظر مدیریت ، سرمایه گذاران و نیز قانون گذاران سودمند باشد)حیدری بانی ،1384،1).

با توجه به توضیحات بالا،تغییر در نرخ مالیات بر درآمد  که توسط قانون گذاران مالیاتی در سطح کلان انجام می شود باعث تغییر در سیاست های شرکتها و سیاستهای سرمایه گذاران می شود. شرکتها با در نظر گرفتن نیازهای شرکت و نیازهای سرمایه گذاران و برنامه های بلند مدت شرکتها برای انجام سرمایه گذاری  ، تامین مالی  یا سیاستهای دیگر، تصمیمات لازم را اتخاذ می نمایند. این تحقیق به  بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بر درآمد ، با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شركتها می پردازد.

تعداد صفحه : 154

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.