روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران آموزشی بابهداشت روانی دبیران دبیرستانهای

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

عنوان : بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران آموزشی بابهداشت روانی دبیران دبیرستانهای 

دانشگاه آزاداسلامی

   واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

 

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (M.A)

 موضوع:

بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران آموزشی بابهداشت روانی دبیران دبیرستانهای

                       دولتی شهرستان میناب                      

استاد راهنما:

دکتر علی اکبرشیخی فینی

  استاد مشاور :

دکتر علی علیزاده

                                                               

سال تحصیلی :93-1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 3

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………. 4

اهمیت وضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………. 6

اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 7

سوالهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 7

قلمروزمانی ومکانی پژوهش …………………………………………………………………………………. 8

فصل دوم: ادبیات وپیشینه پژوهش 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 10

بخش اول: سبک رهبری……………………………………………………………………………………….. 10

تعریف……………………………………………………………………………………………………………… 10

نظریه های رهبری ………………………………………………………………………………………………. 11

الف)تئوریهای شخصیتی……………………………………………………………………………………….. 12

ب)تئوریهای رفتاری …………………………………………………………………………………………… 12

1-مطالعات رهبری دردانشگاه آیووا ……………………………………………………………………….. 12

2-تحقیقات دانشگاه اوهایو   ………………………………………………………………………………… 13

3-تحقیقات دانشگاه میشیگان ……………………………………………………………………………….. 14

4-شبکه مدیریت ……………………………………………………………………………………………….. 15

5-تحقیقات اسکاندیناوی …………………………………………………………………………………….. 16

ج)تئوریهای اقتضایی……………………………………………………………………………………………. 17

1-نظریه رهبری وضعیتی یااقتضایی فیدلر…………………………………………………………………. 17

2-تئوری موقعیتی هرسی وبلانچارد ……………………………………………………………………….. 19

3-تئوری مسیر- هدف…………………………………………………………………………………………. 21

4- الگوی مشارکتی……………………………………………………………………………………………… 22

د)دیدگاه های جدید رهبری ………………………………………………………………………………….. 23

1-تئوری اسنادی رهبر………………………………………………………………………………………….. 23

2-تئوری رهبری فره مند………………………………………………………………………………………. 24

3-تئوری رهبران عملگرا ……………………………………………………………………………………… 25

تحلیلی برنظریه های رهبری…………………………………………………………………………………… 26

رهبری درمدیریت……………………………………………………………………………………………….. 27

تفاوت مدیریت ورهبری……………………………………………………………………………………….. 28

مؤلفه ها……………………………………………………………………………………………………………. 29

1-سبک رهبری تحولگر……………………………………………………………………………………….. 29

2-سبک رهبری مراوده ای(تعاملی)…………………………………………………………………………. 31

3-سبک رهبری آزادگرا………………………………………………………………………………………… 32

رهبری درمدیریت اسلامی ……………………………………………………………………………………. 33

بخش دوم:بهداشت روانی …………………………………………………………………………………….. 34

تعریف …………………………………………………………………………………………………………….. 35

نظریه ها……………………………………………………………………………………………………………. 36

1-نظریه پاولف………………………………………………………………………………………………….. 36

2-نظریه مازلو……………………………………………………………………………………………………. 36

3-نظریه اسکینر………………………………………………………………………………………………….. 37

4-نظریه فروید ………………………………………………………………………………………………… 37

5-نظریه یونگ………………………………………………………………………………………………….. 38

6-نظریه موری…………………………………………………………………………………………………… 39

7-نظریه آدلر……………………………………………………………………………………………………… 39

8-نظریه فروم……………………………………………………………………………………………………. 40

9-نظریه اریکسون……………………………………………………………………………………………….. 40

10-نظریه هری استاک سالیوان……………………………………………………………………………….. 40

11-نظریه گوردون آلپورت ………………………………………………………………………………….. 41

12-نظریه جورج کلی…………………………………………………………………………………………. 42

13-نظریه آلبرت الیس ………………………………………………………………………………………… 43

14-الگوی پزشکی وروان پزشکی…………………………………………………………………………… 44

15-الگوی رفتارگرایی…………………………………………………………………………………………. 45

16-الگوی انسان گرایی……………………………………………………………………………………….. 45

تاریخچه بهداشت روانی ………………………………………………………………………………………. 46

عوامل موثردراختلال بهداشت روانی…………………………………………………………………………. 47

پیشگیری ازبیماریهای روانی ………………………………………………………………………………….. 47

مؤلفه ها  ………………………………………………………………………………………………………….. 50

1-فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………………… 50

2-اضطراب واسترس…………………………………………………………………………………………… 51

3-وضعیت آب وهوا………………………………………………………………………………………….. 52

بهداشت روانی ازدیدگاه اسلام………………………………………………………………………………… 53

نشانه های سلامت روانی ازمنظرقرآن……………………………………………………………………….. 54

بخش سوم:پیشینه………………………………………………………………………………………………… 56

تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………….. 56

تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………… 59

فصل سوم:روش واجرای پژوهش……………………………………………………………………………. 62

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 62

روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 63

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………. 63

نمونه آماری وروش نمونه گیری……………………………………………………………………………… 63

ابزارگردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………. 63

روش آماری………………………………………………………………………………………………………. 65

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل آماری پژوهش  

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 67

آمارتوصیفی……………………………………………………………………………………………………….. 67

بررسی فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………. 74

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری

یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 78

بحث ونتیجه گیری………………………………………………………………………………………………. 78

محدودیتهای پژوهش…………………………………………………………………………………………… 79

پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………. 79

پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………. 79

منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………. 81

منافع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………. 85

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………… 90

فهرست جدول

عنوان                                                                                                   صفحه

جدول(2-1)دستاوردهای الگوی فیدلر……………………………………………………………………… 19

جدول(2-2)مهمترین تفاوتهای رهبرومدیر………………………………………………………………… 29

جدول(3-1)اطلاعات پرسشنامه ها………………………………………………………………………….. 65

جدول(4-1)توزیع فراوانی برحسب جنسیت…………………………………………………………….. 67

جدول(4-2)جدول آماری مربوط به سبک رهبری……………………………………………………….. 68

جدول(4-3)توزیع فراوانی برحسب سبک رهبری ……………………………………………………… 68

جدول(4-4)جدول آماری مربوط به بهداشت روان ومولفه های آن………………………………….. 69

جدول(4-5)توزیع فراوانی مولفه علایم جسمانی………………………………………………………… 69

جدول(4-6)توزیع فراوانی مولفه اضطراب………………………………………………………………… 70

جدول(4-7)توزیع فراوانی مولفه اختلال درکنش اجتماعی……………………………………………. 71

جدول(4-8)توزیع فراوانی مولفه افسردگی……………………………………………………………….. 72

جدول(4-9)توزیع فراوانی برحسب بهداشت روان دبیران…………………………………………….. 73

جدول(4-10)آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین سبک رهبری تحولگراوبهداشت روان…….. 74

جدول(4-11)آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین سبک رهبری مراوده ای وبهداشت روان…. 75

جدول(4-12)آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین سبک رهبری آزادگراوبهدااشت روان……… 76

چکیده:

هدف ازپژوهش حاضرجهت بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران آموزشی بابهداشت روانی دبیران دبیرستانهای دولتی شهرستان میناب انجام شد.این پژوهش درتابستان ونیمسال اول سال تحصیلی 1392انجام شد.214نفرازدبیران دبیرستانهای دولتی درشهرستان میناب براساس روش نمونه گیری طبقه ای ازبین جامعه آماری 447نفری انتخاب شدند،وبه پرسشنامه های سبک رهبری چندعاملی MLQبرناردباس،وبهداشت روانی 28-GHQگلدبرگ،پاسخ دادند.روش این پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی وپیمایشی می باشد.نتایج بااستفاده نرم افزار SPSSتجزیه وتحلیل شدند. نتایج به دست آمده از این پژوهش به شرح زیرمی باشد:7/90درصد از مدیران آموزشی دارای سبک رهبری مراوده ای می باشند.71 درصد ازدبیران دارای بهداشت روانی خوبی هستند.ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده برای سبکهای رهبری تحولگرا،مراوده ای وآزادگرابه ترتیب 787/0، 003/0و 158/0بوده است.همچنین این پژوهش نشان داد که بین سبک رهبری مراوده ای بابهداشت روان دبیران رابطه معناداری وجود داردامابین سبکهای تحولگرا وآزادگرا بابهداشت روان دبیران رابطه معناداری وجود ندارد.

 

 

کلمات کلیدی:سبک رهبری مدیران،بهداشت روانی دبیران

مقدمه:

رهبری همواره باانسان عجین بوده اززمانی که انسان آغازین وباشکارحیوانات روزگارمی گذرانید،زمانی که دوام وبقای اوبه توان اودرهدایت نیرودرشکاربستگی داشت وویازمانی که گروه هایی ازخانواده های صحرا نشین برای تامین منبع غذانقل مکان می کردندهمواره رهبری وجودداشته است. رهبری  بالاترین هنرمدیریت وتوانایی نفوذ دردیگران است.مدیربه عنوان نماینده سازمان برای هماهنگی و افزایش بهروری درراس سازمان قراردارد.موفقیت سازمان درتحقق اهداف درگروچگونگی اعمال مدیریت و سبکهای مؤثررهبری است.مدیر  در نقش رهبری سازمان می تواندسبکهای متفاوتی رادرهدایت نیروی انسانی انتخاب کندالگوهای رفتاری مناسب مدیر درهرسازمان باعث به وجودآمدن روحیه وانگیزش قوی درکارکنان می شود.رهبری به عنوان یکی ازو وظایف اساسی مدیرمی باشد.درواقع عصاره رهبری،آن نفوذقابل توجه وروبه افزایش است که توسط رهبرروی زیرستان اعمال می شودودرراس وظایف رسمی وسازمانی یک مدیرقراردارد. مدیران برای موفقیت وایفای نقش مؤثردرسازمان علاوه بردارابودن نگرش اقتضایی نسبت به متغییرهای محیطی، بایدسازمان ومدیریت رابه عنوان یک سیستم مدنظر قراردهندوبااین نگرش به بررسی رفتار بپردازدوشیوه وسبک رهبری خودرابراساس واقعیت وشرایط،ماهیت کارووظایف وخصوصیات کارکنان انتخاب کنند (قربانی  ،1389). رهبری ازدیرزمان موردتوجه اندیشمندان ومحققان مدیریت بوده وآنان همواره درباره رهبری وزوایای گوناگون آن ،ازجمله عواملی که سازنده یک رهبراثربخش وموفق است،تحقیق کرده اند.

سازمان های آموزشی به عنوان مراکزی که تربیت نیروی انسانی رابرعهده دارندوازحساسیت بالاتری نسبت به سازمان های دیگربرخوردارهستندمسلمامستلزم دقت وتوجه بیشتری درامررهبری ومدیریت هستند.رهبری ومدیریت مؤسسات آموزشی می تواند برمیزان توسعه فرایندهاوشایستگی های افراد اثرگذاشته ودرنتیجه یادگیری راافزایش می دهد.

روان هم مانندجسم ممکن است دچاربیماری شود:عوامل ژنتیکی،فردی،خانوادگی،اجتماعی،اقتصادی ،عفونت، ضربه نرسیدن خون،خونریزی،تومور،مصرف طولانی الکل،کمبودموادغذایی،صرع درمان نشده وبیماریهای پیش رونده مغزی ،اعتیادوسوءتغذیه و… می توانندزمینه بیماریهای روانی ـ عصبی شوند.بیماری های روانی ازبدو پیدایش بشروجودداشته وهیچ فردی ازطبقه اقتصادی  ـ اجتماعی خاصی درمقابل آن مصونیت نداشته وخطری است که بشررامرتباتهدیدمی کند(جهانشاهی ،1390).موضوع«سلامتی»ازبدوپیدایش بشرودرقرون واعصار متمادی،مهم وهمواره مطرح بوده است.اماهرگاه ازآن سخنی به میان آمده،عمومابعدجسمانی آن مدنظرقرارگرفته

وکمتربه بعدروانی آن توجه شده است.سلامت جسمانی وروانی افرادجامعه اهمیت بسزایی دارد.افرادوجوامع انسانی بدون حفظ سلامت ورعایت بهداشت،نمی توانندبه زندگی فردی ونوعی خودادامه دهندونسل خودرا حفظ نمایند.بیماری وناتوانی،زندگی فردوروابط انسانی رامختل ودرنتیجه احساس امنیت وهمبستگی راازانسان سلب می کنند.

مهمترین شرط معلم خوب ازلحاظ بهداشت روانی این است که اوباکمال صمیمیت وخلوص نیت افرادرادوست بداردوازرفتارآنان آزرده نشودبلکه باصبروحوصله وخوشرویی سعی کندبه عمق مشکلات پی ببردودرحل مسایل تاحدامکان بکوشد.

بیان مسئله:             

رهبری یکی ازضرورتهای اصلی برای انجام فعالیتهای بسیاری ازسازمان های امروزی است(خدمتی،1386). رهبری مستلزم فراگردنفوذاجتماعی است که درآن یک فردروی دیگران اثرمی گذاردتافعالیتهاوروابط دریک گروه یاسازمان ردساختاربندی کند(هوی ومیسکل[1]،1378).سازمان های موفق مشخصه عمده ای دارندکه به وسیله آن ازسازمان های ناموفق متمایزمی شوند؛این مشخصه رهبری پویاواثربخش است(هرسی وبلانشارد [2]، 2007 ). سبک رهبری عبارت است ازالگوهای رفتاری دایمی ومستمرکه افراددرهنگام کاربادیگران یاکاربه وسیله دیگران ازآن استفاده می کنندوتوسط دیگران درک می شوند(مقیمی،1386).

تحت نفوذقراردادن رفتاردیگران ازطریق ایجادتصورقدرت صورت می گیرد.ایجادتصورقدرت مستلزم دسترسی به منابع قدرت است.دسته ای ازمنابع قدرت مبتنی برمنصب ومقام مدیرودسته ای دیگرمبتنی بر قدرتهایی است که برتوانایی های شخصی مانند:خبرگی،صلاحیت واطلاعات مدیردلالت دارد(رضاییان،1387).

لذارهبری درهمه حرفه هاخصوصادرحرفه مدیران آموزشی بسیارحائزاهمیت است.رهبرموفق نیازبه رفتارهایی دارد که پیروان رابرای دست یافتن به هدفهای معین درموقعیت های مشخص یگانه ساخته وبرانگیزد(دیوس و نیواستورم[3]،1385).

بهداشت روانی علمی است که برای بهترزیستن ورفاه اجتماعی که تمام زوایای زندگی ازاولین لحظات حیات جنینی تامرگ اعم اززندگی داخل رحمی،نوزادی،کودکی تانوجوانی،بزرگسالی وپیری رادربرمی گیرد. بهداشت روان،دانش وهنری است که به افرادکمک می کندتاباایجادروش هایی صحیح ازلحاظ روانی وعاطفی بتوانندبامحیط سازگاری نموده وراه حلهای مطلوب تری رابرای حل مشکلاتشان انتخاب نمایند.

توجه به بهداشت روانی درتمام عرصه های زندگی ازجمله زندگی فردی واجتماعی وشغلی اهمیت دارد. عدم توجه به سلامت روان یکی ازعوامل مهم درکاهش کارایی،ازدست رفتن نیروی انسانی وایجادعوارض جسمی و روانی به ویژه درخدمات حرفه ای است(کاویانی،1381).بهداشت روانی علاوه براینکه هدف هر جامعه ای به شمارمی آیدمعیاری برای سلامت فردنیزمحسوب می گردد.

مهمترین سرمایه سازمانها،نیروی انسانی آنهاست که به عنوان غنی ترین منبع سازمان گام برمی دارند.هدایت چنین راستای ارزشمندی درهمه سازمان هانیازمند اتخاذ سبک رهبری مؤثرازسوی مدیریت است.درواقع رهبران باایفای الگوونقشی که منعکس کننده ارزشهای سازمان است،می توانندبرایجادحس توانمندسازی پرسنل تأثیر بیشتری بگذارندوعملکردآنهارابهبودبخشند.زیرابا توانمندسازی پرسنل آنهااحساس می کنندکه سازمان برای کارآنهااهمیت وارزش قائل است(آصف زاده،1386).

بسیاری ازمدیران به سخت گیری تمایل دارندوتمایل دارندوقادربه برقراری رابطه خوب باکارکنان نیستندو نمی تواننددرمحیط کسب وکار،فرهنگ سازمانی،فرایندکاری وفن آوری تغییرایجادکنند؛این مدیران باوجوددانش فنی خوب،نمی توانندمدیران موفقی باشند.مدیران اثربخش مدیرانی هستندکه به خوبی ازقابلیت عاطفی خودبهره می گیرندورابطه اثربخش وسازنده برقرارمی کنند(بابایی،1387).رفع عوامل مخل بهداشت روانی معلمین یکی از توصیه هایی که برای ارتقای سطح بهداشت روانی مدارس عنوان می شود.

سوال اصلی این پژوهش این است که آیا بین سبک رهبری مدیران آموزشی باسلامت وبهداشت روانی دبیران دبیرستانهای دولتی شهرستان میناب رابطه وجوددارد؟

تعداد صفحه : 102

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.