رشته حسابداری

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در سازمان بیمه سلامت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مدیریت بیمه

عنوان : بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در سازمان بیمه سلامت استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی

گرایش مدیریت بیمه

عنوان:

بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در سازمان بیمه سلامت استان گیلان

 د راهنما:

جناب آقای میرعبدالحسن عسکری رانکوه

مرداد 1393

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                          فهرست مطالب                                      صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2) بیان مساله تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………4

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………6

1-4) اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-5) چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….8

1-6) فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….8

1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ……………………………………………………………………………………………..9

1-7-1) متغیر وابسته – اثربخشی سازمانی ………………………………………………………………………….10

1-7-2) متغیر مشاهده شده (مستقل) – سبک مدیریت تعارض …………………………………………10

1-8) قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………11

فصل دوم: مروری بر ادبیات

2-1) بخش اول: سبک های مدیریت تعارض سازمانی

2-1-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-1-2) تعریف مفهومی تعارض…………………………………………………………………………………………………………15

2-1-2-1) جایگاه تعارض در مدیریت………………………………………………………………………………..18

2-1-2-1-1) نظریه سنتی ………………………………………………………………………….18

2-1-2-1-2) نظریه روابط انسانی ………………………………………………………………19

2-1-2-1-3) نظریه تعامل………………………………………………………………………….19

2-1-2-2) انواع تعارض ……………………………………………………………………………………….20

2-1-2-2-1) تعارض بنیادین………………………………………………………………………………….21

2-1-2-2-2) تعارض احساسی / عاطفی …………………………………………………….21

2-1-2-3-1) سطوح تعارض …………………………………………………………………………………22

2-1-2-3-1) تعارض درون فردی ……………………………………………………………..22

2-1-2-3-2) تعارض میان فردی………………………………………………………………..23

2-1-2-3-1) تعارض درون گروهی…………………………………………………………….28

2-1-2-3-4) تعارض میان گروهی……………………………………………………………..29

2-1-2-3-5) تعارض درون سازمانی…………………………………………………………..31

2-1-2-4) سبک های مدیریت تعارض …………………………………………………………………..34

2-1-2-5) فرایند تعارض ……………………………………………………………………………………..36

2-1-2-6) دیدگاه های سه گانه سازمان ها نسبت به تعارض ……………………………………..37

2-1-2-7) پیامدهای تعارض …………………………………………………………………………………37

2-1-2-7-1) تعارض کارکردی …………………………………………………………………37

2-1-2-7-2) تعارض غیر کارکردی ……………………………………………………………38

2-2) بخش دوم: اثربخشی سازمانی

2-2-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….41

2-2-2) مفهوم اثربخشی ……………………………………………………………………………………………………41

2-2-3) مدل های اثربخشی سازمانی …………………………………………………………………………………..45

2-2-3-1) مدل هدف ……………………………………………………………………………………………………….45

2-2-3-2) مدل سیستمی …………………………………………………………………………………………………..46

2-2-3-3) مدل ذی نفعان استراتژیک ………………………………………………………………………………….47

2-2-3-4) مدل ارزش های رقابتی ……………………………………………………………………………………..48

2-2-3-5) مدل عدم اثربخشی ……………………………………………………………………………………………49

2-2-4) ادغام معیارهای اثربخشی ……………………………………………………………………………………….51

2-3) بخش سوم: پیشینه تحقیق

2-3-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….53

2-3-2) مطالعات انجام شده در مورد موضوع تحقیق …………………………………………………………….53

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..65

3-2) روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………65

3-3) جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………..66

3-4) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………67

3-5) روایی و پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………..68

3-5-1) روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………….69

3-5-1) پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………….69

3-6) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات…………………………………………………….71

3-6-1) توصیف متغیرهای اصلی پژوهش………………………………………………………………..71

3-6-2) تحلیل داده های پژوهش…………………………………………………………………………….72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..74

4-2) توصیف متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………..74

4-2-1) توصیف متغیر اثربخشی …………………………………………………………………………..75

4-2-2) توصیف متغیر همکاری ……………………………………………………………………………76

4-2-3) توصیف متغیر سازش ………………………………………………………………………………77

4-2-4) توصیف متغیر مصالحه …………………………………………………………………………….78

4-2-5) توصیف متغیر رقابت ………………………………………………………………………………79

4-2-6) توصیف متغیر اجتناب ……………………………………………………………………………..80

4-3) بررسی نرمال بودن متغیر وابسته ………………………………………………………………………………..81

4-4) آزمون فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………….81

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..87

5-2) جمع بندی و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….87

5-2-1) نتایج بررسی توصیفی داده ها ……………………………………………………………………..87

5-2-2) نتایج آمار استنباطی …………………………………………………………………………………..93

5-3) ارائه پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………..96

5-4) پیشنهادات آتی برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………..98

5-5) محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………99

پیوست ها

پیوست (1) پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………102

پیوست (2) خروجی های تحقیق ………………………………………………………………………………………107

منابع و مآخذ

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….116

منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………….120

 

 

 

 

عنوان                                          فهرست جداول                                      صفحه

جدول (2-2-1) مدل های اثربخشی سازمانی ……………………………………………………………………….50

جدول (3-1) معیارهای مطرح شده در پرسشنامه ………………………………………………………………….67

جدول (3-2) توزیع سوالات پرسشنامه ………………………………………………………………………………..68

جدول (3-3) جدول پایایی مربوط به سوالات پرسشنامه ………………………………………………………..71

جدول (4-1) توصیف متغیر اثربخشی …………………………………………………………………………………75

جدول (4-2) توصیف متغیر همکاری ………………………………………………………………………………….76

جدول (4-3) توصیف متغیر سازش …………………………………………………………………………………….77

جدول (4-4) توصیف متغیر مصالحه …………………………………………………………………………………..78

جدول (4-5) توصیف متغیر رقابت ……………………………………………………………………………………..79

جدول (4-6) توصیف متغیر اجتناب ……………………………………………………………………………………80

جدول (4-7) آزمون كولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق ………………………………………81

جدول (4-8) ضریب همبستگی بین سبک همکاری و اثربخشی سازمانی …………………………………82

جدول (4-9) ضریب همبستگی بین سبک سازش و اثربخشی سازمانی ……………………………………83

جدول (4-10) ضریب همبستگی بین سبک مصالحه و اثربخشی سازمانی ………………………………..83

جدول (4-11) ضریب همبستگی بین سبک رقابت و اثربخشی سازمانی …………………………………..84

جدول (4-12) ضریب همبستگی بین سبک اجتناب و اثربخشی سازمانی …………………………………85

جدول (5-1) توصیف سازه ها و عوامل اندازه گیری متغیر اثربخشی ……………………………………….88

جدول (5-2) توصیف سازه ها و عوامل اندازه گیری متغیر همکاری ……………………………………….88

جدول (5-3) توصیف سازه ها و عوامل اندازه گیری متغیر سازش ………………………………………….89

جدول (5-4) توصیف سازه ها و عوامل اندازه گیری متغیر مصالحه ………………………………………..89

جدول (5-5) توصیف سازه ها و عوامل اندازه گیری متغیر رقابت …………………………………………..90

جدول (5-6) توصیف سازه ها و عوامل اندازه گیری متغیر اجتناب …………………………………………90

جدول (5-7) توصیف سازه ها و عوامل اندازه گیری متغیر سبک های مدیریت تعارض …………….92

 

 

 

 

 

عنوان                                          فهرست نمودارها                                   صفحه

نمودار (2-1-1) سبک های مدیریت تعارض……………………………………………………………………………………..34

هیستوگرام (4-1) توصیف متغیر اثربخشی ……………………………………………………………………………75

هیستوگرام (4-2) توصیف متغیر همکاری ……………………………………………………………………………76

هیستوگرام (4-3) توصیف متغیر سازش ………………………………………………………………………………77

هیستوگرام (4-4) توصیف متغیر مصالحه ……………………………………………………………………………..78

هیستوگرام (4-5) توصیف متغیر رقابت ……………………………………………………………………………….79

هیستوگرام (4-1) توصیف متغیر اجتناب ……………………………………………………………………………..80

 

 

 

چکیده:

بی‌شک مدیران نقش تعیین‌کننده‌ ای را در افزایش اثربخشی سازمان‌ های بیمه بر عهده دارند و در این میان مدیریت تعارض در اینگونه سازمان ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف کلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین سبک ‌های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمان بیمه سلامت استان گیلان در سال 1392 بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی و از نوع هدف، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق بیمه سلامت استان گیلان می باشند. برای نمونه گیری تعداد 26 مدیر واحد سازمانی انتخاب گردیدند. پس از انجام تست مقدماتی پرسشنامه، تعداد 26 پرسشنامه توزیع گردید؛ که تعداد 23 پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ ها، پرسشنامه استاندارد سبک های مدیریت تعارض (راهیم، 1983) و پرسشنامه استاندارد اثربخشی سازمانی (حمیدی، 1382) می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ‌ها از نرم ‌افزار 19 SPSS استفاده شده است که نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مدیران در مدیریت تعارض در سازمان بیمه سلامت استان گیلان بیشتر از راهبردهای همکاری و سازش استفاده می کنند. هم چنین سبک مصالحه نیز اثرات زیادی برجای می گذارد. از طرف دیگر، استفاده از سبک رقابت در مدیریت تعارض اثری معکوس دارد. هم چنین سبک اجتناب بر اثربخشی سازمانی اثر معناداری ندارد.

کلیدواژه: سبک های مدیریت تعارض، اثربخشی سازمانی، سازمان بیمه سلامت استان گیلان.

تعداد صفحه : 123

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.