رشته حسابداری

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : M.A 

عنوان : بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قشم

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد “MA “

رشته: حسابداری

عنوان:

بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر محمد حسین رنجبر

پاییز 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه 

چکیده 1

فصل 1: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-5- سوالات… 7

1-6- فرضیات… 7

1-7- روش و ابزار گردآوری داده ‏ها 8

1-8- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 8

1-9- تعریف متغیرهای تحقیق.. 9

1-10- خلاصه فصل.. 9

فصل 2: مبانی نظری

2-1- مقدمه. 11

2-2- فلسفه تقسیم سود. 12

2-3- تئوری های تقسیم سود. 13

2-4- نظریه عدم ارتباط تقسیم سود با قیمت… 14

2-5- نظریات مربوط بودن تقسیم سود. 16

2-5-1- مدل گوردن. 16

2-5-2- مدل والتر. 18

2-5-3- مدل پرنده در دست… 20

2-6- تئوری اولویت مالیاتی.. 20

2-7- سیاست تقسیم سود سهام. 21

2-7-1- سیاست تقسیم سود منظم. 21

2-7-1-1- روش درصد ثابتی از درآمد هر سهم. 23

2-7-1-2- روش مبلغی ثابت… 24

2-7-1-3- روش درصدی از قیمت اسمی.. 28

2-7-2- سیاست تقسیم سود نامنظم. 28

2-7-3- سیاست تقسیم سود باقی مانده 28

2-8- عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود. 30

2-8-1- عوامل قانونی.. 30

2-8-2- سود خالص…. 31

2-8-3- مشكل نقدینگی.. 31

2-8-4- افزایش بی رویه سود انباشته. 31

2-8-5- عوامل ناشی از قراردادها 32

2-8-6- عوامل داخلی.. 33

2-8-7- اهداف توسعه ای.. 33

2-8-8- حفظ ساختار سرمایه. 34

2-8-9- نیاز سهامداران. 35

2-8-10-  بازده حقوق صاحبان سهام. 35

2-8-11- وضعیت نقدینگی.. 35

2-8-12- استفاده از مزایای مالیاتی.. 36

2-8-13- تاثیر دوره های تجاری.. 36

2-8-14- نوع شركت… 36

2-8-15- عمر شركت… 37

2-9- رابطه سود نقدی و بازده 37

2-10- تئوری های پرداخت سودسهام. 38

2-10-1- مدل های اطلاعات کامل- عامل مالیاتی.. 39

2-10-2- مدل های رفتاری.. 39

2-10-3- مدل های عدم تقارن اطلاعاتی.. 40

2-10-3-1- فرضیه هزینه نمایندگی.. 40

2-10-3-2- فرضیه جریان نقدی آزاد 41

2-10-3-3- فرضیه پیام دهی.. 41

2-11- رابطه سود نقدی -قیمت… 41

2-12- مفاهیم رشد درآمد آتی و فرصت های سرمایه گذاری.. 42

2-13- مطالعات خارجی انجام شده 45

2-14- مطالعات داخلی انجام شده 48

فصل 3: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 53

3-2- روش تحقیق.. 53

3-3- جامعه آماری.. 54

3-4- نمونه آماری.. 54

3-5- فرضیه ها و مبانی نظری آنها 55

3-6-  روش گردآوری داده ها 57

3-7- روش های آماری مورد استفاده 57

3-8- خلاصه فصل.. 58

فصل 4: آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 60

4-2- بخش اول؛ بررسی داده های تحقیق.. 60

4-2-1- آمار توصیفی.. 60

4-3- مدل تحقیق.. 65

4-3-1- متغیروابسته. 65

4-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق.. 66

4-4-1- تخمین مدل اول. 66

4-4-2- تفسیر  نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 68

4-4-3- نتایج تخمین مدل رگرسیونی دوم. 69

4-4-4- تفسیر  نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. 71

4-4-5- نتایج تخمین مدل رگرسیونی سوم. 72

4-4-6- تفسیر  نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم. 74

4-4- خلاصه فصل.. 74

فصل 5: خلاصه و نتیجهگیری

5-1- مقدمه. 76

5-2- خلاصه و نتیجه گیری.. 76

5-3- فرضیه های تحقیق.. 77

5-4- محدودیتهای تحقیق.. 79

5-5- پیشنهادهای کاربردی تحقیق.. 79

5-6- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 80

5-7- خلاصه فصل.. 81

منابع و ماخذ. 82

چکیده انگلیسی.. 83

 

فهرست جدول

عنوان                                                                                                                         صفحه 

جدول (4-1) کلیه شرکتهای بکارگرفته شده در تحقیق.. 61

جدول (4-2) آمار توصیفی.. 64

جدول (4-3) تخمین رگرسیونی مدل (1) 67

جدول(4-4) تخمین رگرسیونی مدل (2) 70

جدول(4-5) تخمین رگرسیونی مدل (3) 73

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                         صفحه 

نمودار (2-1) رابطه بین درآمد و سود هر سهم. 23

نمودار (2-2) رابطه بین درآمد و سود هر سهم. 25


چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران و در قلمرو زمانی 1386 تا 1391 انجام شده است. بدین منظور تعداد 41 شرکت و با تخمین 3 مدل رگوسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای آزمون فرضیات نشان داد که نسبت های پرداخت سود سهام با رشد درآمد آتی شرکت رابطه­ معنی داری دارد. همچنین بین مدت تعامل نسبت پرداخت سود و فرضیات رشد سرمایه گذاری نیز رابطه معناداری است. این رابطه برای بازده سهام و نسبت پرداخت سود نیز مشاهده شده است.

واژه­گان کلیدی: نسبت های پرداختی، رشد درآمدهای آتی، بازده، سود نقدی سهام، پانل

 

فصل 1

کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

پیش بینی، عاملی كلیدی در تصمیم گیری های اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و دیگر اشخاص در تصمیم گیری های اقتصادی متكی به پیش بینی و انتظارات هستند. از آنجایی كه سرمایه­ گذاران و تحلیل گران مالی از سود به عنوان یكی از معیارهای اصلی برای ارزیابی شركت ها استفاده می كنند، و تمایل به اندازه گیری میزان سودآوری آتی دارند تا نسبت به نگهداری یا فروش سهام خود تصمیم گیری كنند آنان با پیش بینی سود، نسبت به وضعیت یک شركت قضاوت می كنند، زیرا در اصل تفاوت در این پیش بینی هاست كه تخصیص منابع سرمایه به بخش ها و واحدهای مختلف تجاری را تعیین
می كند این موضوع برای سرمایه گذاران بالقوه نیز اهمیت دارد. آن ها با پیش بینی
جریان های نقدی و سودهای آتی نسبت به سرمایه گذاری و تخصیص منابع سرمایه خود اقدام می كنند(جهانخانی و قربانی 1384).

سیاست تقسیم سود یكی از مهم ترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت های نقدی عمده شركت ها و یكی از مهم ترین گزینه ها و تصمیمات پیش روی مدیران به شمار می­رود. مدیر باید تصمیم بگیرد كه چه میزان از سود شركت تقسیم و چه میزان در قالب سود انباشته مجدداً در شركت سرمایه گذاری شود. پرداخت سود تقسیمی مستقیماً سهامداران را بهره مند می سازد، همچنین توانایی شركت در انباشت سود به منظور بهره گیری از فرصت های رشد را تحت تأثیر قرار می دهد. هر سرمایه گذار با توجه به نوع سلیقه، سهام شركتی را خریداری می كند كه سیاست تقسیم سود آن را مطلوب می داند. میزان سود سهام پیشنهادی توسط هیئت مدیره معمولاً حاوی اطلاعاتی در خصوص انتظارات مدیران در مورد سودآوری آینده شركت است. تقسیم سود از دو جنبه قابل بحث می باشد: از یک سو عاملی تأثیر گذار بر سرمایه گذاری های آتی و رشد درآمد شركت است یعنی تقسیم سود موجب كاهش منابع داخلی شركت و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی است. از طرف دیگر بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود شركت می باشند. بنابراین مدیران با حداكثر كردن ثروت شركت همواره بین علایق مختلف آن ها و فرصت های سود آور سرمایه گذاری تعادل برقرار كنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود كه از سوی مدیران شركت ها اتخاذ می شود بسیار مهم و دارای اهمیت است. از این رو در این تحقیق به بررسی تأثیر درصد تغییرات سود سهام پرداختی بر رشد درآمد شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است(مهرانی، ساسان و مرادی، محمد و اسكندر،هدی 1389).

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین تقسیم سود و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 5 فصل طراحی و اجرا خواهد شد. فصل اول تحت عنوان مقدمه به بیان مسئله، اهداف و فرضیات تحقیق و همچنین تعریف عملیاتی متغیرها می پردازد.

1-2- بیان مسأله

در صورتی كه شركتی دارای پروژه سرمایه گذاری توجیه پذیری باشد كه در چند سال آینده به بهره ­برداری می رسد و یا شركتی پیش بینی می كند كه در سال آینده نیاز مالی خواهد داشت، پیشنهاد عدم تقسیم یا تقسیم سود كم را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه می كند. درصورتی كه مجمع با نظر هیئت مدیره موافق باشد سود میان سهامداران تقسیم نمی شود و به حساب اندوخته ها یا سود انباشته انتقال می یابد و پس از بهره برداری پروژه به صورت سهام جایزه به سهامدار داده می شود، در غیر این صورت، سود بین سهامداران تقسیم می شود و بعد از آن اگر مدیریت شركت تشخیص دهد كه برای تامین مالی نیاز به وجد نقد دارد، پس از طی كردن مراحل قانونی، اقدام به افزایش سرمایه می كند(جهانخانی، علی و قربانی، سعید 1384).

عوامل متعددی بر سیاست توزیع سود شركت­ها اثر می­گذارند و گاه تقسیم سود را محدود
می­كنند. این عوامل یا در چارچوب قوانین و مقررات و به صورت اجباری برای شركت­ها تعیین
می­شوند یا این كه شركت به اختیار خود را ملزم به رعایت این عوامل می كند. بطور كلی این عوامل به سه دسته قانونی، قراردادی و داخلی تقسیم می شوند.

قوانین و مقررات معمولا شركت ها را به پرداخت سود سهام مجبور نمی كند بلكه بیش تر به شرایط و مواردی را كه در آن سود سهام نباید پرداخت شود، اشاره دارند. عمده ترین مباحث مطرح شده در قوانین در رابطه با تقسیم سود عبارتند از:

محدودیتهای مربوط به سرمایه، گرچه ممكن است در قوانین تجارت كشورهای مختلف متفاوت باشند، اما در اغلب موارد این قوانین، پرداخت سود سهام را در صورتی كه باعث نقصان سرمایه شود ممنوع دانسته ­اند. برخی از قوانین، سرمایه را نیز ارزش اسمی سهام عادی اعلام كرده­اند. برای مثال، اگر سرمایه شركتی 200 میلیون ریال و ارزش ویژه آن 210 میلیون ریال باشد، شركت نمی­ تواند 20 میلیون ریال سود سهام توزیع كند. مگر این كه اقدام به كاهش سرمایه كند.

در قوانین تجاری برخی كشورها، پرداخت سود سهام نقدی برای شركت هایی كه با كمبود نقدینگی روبرو هستند، ممنوع است. در این شرایط، بدهی­های شركت بیش از
دارایی­ های آن است و شركت قادر به انجام تعهدات خود به بستانكاران نیست. بنابراین پرداخت سود به سهامداران به دلیل حمایت از بستانكاران منع می شود.

قوانین مالیاتی بعضی از كشورها، سود تقسیم­نشده بیش از حد را هم منع می­كند. اگرچه تعریف سود تقسیم نشده بیرویه تا حدی مبهم است، اما معمولاً آن را نگهداری سود مازاد بر نیازهای سرمایه­ گذاری حال و آینده شركت تعریف می كنند. هدف قانون مالیات آن است كه شركت ها را از عدم تقسیم سود به دلیل اجتناب از پرداخت مالیات منع كنند. چنانچه اداره وصول مالیات بتواند مقدار قابل توجه­ای از سود تقسیم نشده مربوط را تشخیص دهد،
جریمه­ای برای شركت وضع خواهند شد. بنابراین هرگاه شركتی موقعیت نقدی قابل توجه­ای برای خود بوجود آورد، باید دلایل محكمی برای ابقای این وجوه به مسئولان مالیاتی ارائه دهد، در غیر این صورت باید وجوه اضافی را به شكل سود سهام بین سهامداران توزیع كند. همچنین ممكن است قوانین، محدودیتهای دیگری برای پرداخت سود ایجاد كنند. این محدودیت ها ممكن است در حداقل سود تقسیمی منعكس شده و یا به صورت محدودیت های مربوط به وام های دریافتی كه مبتنی بر تعیین میزان سود تقسیمی است، مطرح شوند. محدودیت قانونی دیگر در مورد سهام ممتاز است كه سهامداران ممتاز در گرفتن سود اولویت دارند و تا زمانی كه سودهای معوق سهامداران ممتاز پرداخت نشود، شركت نمی تواند اقدام به تقسیم سود كند.

با توجه به آنجه بیان گردید مساله اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سود نقدی و رشد درآمد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و این سوال مطرح است که آیا تغییرات سود می تواند درآمد شرکت را تحت تاثیر قرار دهد؟

تعداد صفحه : 100

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.