رشته حسابداری

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

گرایش حسابرسی

موضوع

بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی

شركت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما

دکتر حسن همتی

استاد مشاور

دکتر فاطمه صراف

سال تحصیلی : نیمسال دوم 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شركت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش­ از نظر شیوه انجام تحقیق، تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع تحقیق همبستگی تحلیل رگرسیون و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی   (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1384 لغایت 1391 بررسی شده است (656 شرکت-­­ سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزار Eviews 8 استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با بررسی فرضیه اول پژوهش نشان داد كه بین نرخ مؤثر مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت رابطه معنی‌دار و معکوسی وجود ندارد. در ادامه با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با بررسی فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم كه بین نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت رابطه معنی‌دار و معکوسی وجود ندارد. در نهایت نتایج پژوهش در ارتباط با بررسی فرضیه سوم پژوهش حاکی از آن بود كه بین تفاوت دفتری مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت رابطه معنی‌دار و مستقیمی وجود ندارد.

واژه های کلیدی:

اجتناب مالیاتی، تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی، نرخ مؤثر مالیات، تفاوت دفتری مالیات .

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اولكلیات

1-1) مقدمه. 2

1-2) بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش… 2

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش… 4

1-4) اهداف پژوهشی.. 5

1-4-1) اهداف علمی.. 5

1-4-2) اهداف كاربردی.. 5

1-5) سوالات و فرضیه‌های پژوهش… 6

1-6) روش پژوهش… 7

1-7) قلمرو پژوهش… 7

1-7-1) قلمرو موضوعی.. 7

1-7-2) قلمرو زمانی.. 7

1-7-3) قلمرو مکانی.. 8

1-8) جامعه و نمونه آماری پژوهش… 8

1-9) تعاریف واژگان کلیدی (تعاریف عملیاتی واژگان) 8

1-9-1) تعاریف عملیاتی.. 8

1-9-2) اجتناب مالیاتی.. 8

1-9-3) به‌ موقع‌ بودن‌. 9

1-10) ساختار پژوهش… 9

1-11) خلاصه فصل.. 10

 

فصل دوممبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1)مقدمه. 12

2-2)ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی دستیابی به اهداف گزارشگری مالی.. 12

2-2-2)ویژگی­های‌ کیفی‌ مرتبط با محتوای‌ اطلاعات‌… 13

2-2-2-1)مربوط‌ بودن. 13

2-2-2-2)قابل‌ اتکا بودن‌. 13

2-2-3)ویژگی­های‌ کیفی‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌… 13

2-2-3-1)قابل‌ مقایسه‌ بودن‌. 13

2-2-3-2)قابل‌ فهم‌ بودن‌. 13

2-3)محدودیت­های‌ حاکم‌ بر ویژگی­های‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌.. 14

2-3-1)موازنه‌ بین‌ ویژگی­های‌ کیفی‌.. 14

2-3-2)به موقع بودن. 14

2-3-3)ملاحظات منفعت و هزینه. 14

2-4)عوامل مؤثر بر رفتار گزارشگری به موقع. 14

2-4-1) اندازه شرکت… 15

2-4-2) سودآوری.. 16

2-4-3) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. 17

2-4-4) اهرم مالی.. 17

2-4-5) عمر شرکت… 18

2-4-6 )ماهی از پایان سال مالی.. 19

2-4-6) حجم معاملات سهام. 20

2-5) اجتناب مالیاتی.. 20

2-5-1) نقش حسابداران و مشاوران در اجتناب مالیاتی.. 22

2-5-2) تفاوت اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی.. 22

2-5-3) زمینه های پیدایش فرار مالیاتی.. 23

2-5-4)فرار مالیاتی در ایران. 24

2-5-5)ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها 25

2-5-5-1) قوانین و مقررات مالیاتی.. 25

2-5-5-2) فرایندهای مالیاتی.. 25

2-5-5-3)عدم توجه به رضایت  مؤدیان مالیاتی.. 26

2-5-5-4) منابع انسانی.. 26

2-5-5-5) مؤدیان مالیاتی.. 27

2-6) پیشینه تحقیق.. 29

2-6-1) تحقیقات داخلی.. 29

2-6-2) تحقیقات خارجی.. 33

2-7) خلاصه فصل.. 41

 

فصل سومروش‌ اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 43

3-2) تعریف و بیان جامعه آماری پژوهش… 44

3-2-1) قلمرو مکانی.. 44

3-2-2) قلمرو زمانی.. 44

3-3) تعیین حجم نمونه پژوهش… 44

3-4) اهداف مشخص تحقیق.. 46

3-4-1) هدف اصلی.. 46

3-4-2) اهداف فرعی.. 46

3-4-3) اهداف كاربردی.. 47

3-5) سوال‌های پژوهش… 48

3-6) فرضیه‌سازی و ملاک های انتخاب فرضیه. 48

3-6-1) فرضیه‌های پژوهش… 48

3-7) روش پژوهش… 49

3-7-1) روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی: 49

3-7-2) روش پژوهش از نظر هدف… 49

3-7-3) روش انجام پژوهش… 49

3-8) روش و ابزار جمع‌ آوری اطلاعات… 50

3-9) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 51

3-10) تعریف متغیرها و نحوه محاسبه آن ها 52

3-10-1) متغیر وابسته. 52

3-10-2)متغیر مستقل.. 52

3-10-3) متغیرهای کنترلی.. 52

تعریف عملیاتی متغیر وابسته. 53

3-10-4) تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی سالانه ( DELAY) 53

تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل.. 53

3-10-5) تفاوت دفتری مالیات  (BTD) 53

3-10-6) نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی (CASH ETR) 53

3-10-7) نرخ مؤثر هزینه مالیات (ETR) 54

3-10-8) سود غیرمنتظره(UE) 54

3-10-9) اظهارنظر حسابرس (OPIN) 54

3-10-10) بزرگترین موسسه حسابرسی کننده (BIG) 54

3-10-11) اندازه شرکت (SIZE) 55

3-10-12) فرصت های رشد (MTB) 55

3-10-13) اهرم عملیاتی (LEV) 55

3-10-14) بحران مالی (DISTRESS) 56

3-10-15) درصد پنج سهامداران عمده (OWN) 56

3-10-16) نسبت ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات (PPE) 56

3-10-17) نسبت کل اقلام تعهدی به کل دارائی (ACC) 56

3-11) مدل‌های پژوهش… 75

3-12) اعتبار درونی و برونی پژوهش… 76

3-13) روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات… 76

3-14) مدل‌های رگرسیونی داده‌های ترکیبی.. 77

3-14-1) فرض‌های اساسی رگرسیون. 78

3-14-2) احتیاط در استفاده از رگرسیون و همبستگی.. 79

3-14-3) مزایای پانل‌دیتا در مقایسه با داده‌های مقطعی یا سری زمانی.. 82

3-15) آزمون ناهمسانی واریانس‌ها 82

3-16) آزمون خود‌همبستگی.. 82

3-17) آزمون مانایی (ایستایی) متغیرها 83

3-17-1) آزمون ریشه‌واحد. 83

3-18) آزمون‌های هم‌انباشتگی داده‌های تابلویی.. 84

3-18-1)آزمون هم‌انباشتگی کائو. 86

3-19) انتخاب نوع مدل. 86

3-20) خلاصه فصل.. 87

 

فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها و بیان نتایج

حاصل از تحقیق.. 88

4-1) مقدمه. 89

4-2)یافته های توصیفی.. 91

4-3) آزمون ریشه واحد و هم‌انباشتگی.. 93

4-4) رگرسیون. 94

4-4-1) آزمون دوربین- واتسون. 94

4-5) آزمون فرضیه ها 94

4-5-1) آزمون فرضیه فرعی اول. 94

4-5-1-1 آزمون لیمر برای مقایسه‌ی الگویPooled  با الگوی اثرات ثابت برای فرضیه‌ی اول. 95

4-5-1-2 آزمون هاسمن برای مقایسه‌ی الگوی اثرات ثابت با الگوی اثرات تصادفی برای فرضیه اول. 96

4-5-1-3 آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون برای فرضیه اول. 97

4-5-1-4 آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیونی برای فرضیه اول. 98

4-5-1-5 ضریب تعیین فرضیه اول. 98

4-5-1-6 آزمون دوربین- واتسون برای فرضیه اول. 98

4-5-2 آزمون فرضیه فرعی دوم. 99

4-5-2-1 آزمون لیمر برای مقایسه‌ی الگوی Pooled با الگوی اثرات ثابت برای فرضیه‌ی دوم. 99

4-5-2-2آزمون هاسمن برای مقایسه‌ی الگوی اثرات ثابت با الگوی اثرات تصادفی برای فرضیه دوم. 100

4-5-2-3 آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون برای فرضیه دوم. 101

4-5-2-4 آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیونی برای فرضیه دوم. 101

4-5-2-5 ضریب تعیین فرضیه دوم. 102

4-5-2-6 آزمون دوربین- واتسون برای فرضیه دوم. 102

4-5-3 آزمون فرضیه فرعی سوم. 103

4-5-3-1 آزمون لیمر برای مقایسه‌ی الگوی Pooled  با الگوی اثرات ثابت  برای فرضیه‌ی سوم. 103

4-5-3-2 آزمون هاسمن برای مقایسه‌ی الگوی اثرات ثابت با الگوی اثرات تصادفی برای فرضیه­سوم. 104

4-5-3-3 آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون برای فرضیه سوم. 105

4-5-3-4 آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیونی برای فرضیه سوم. 106

4-5-3-5 ضریب تعیین فرضیه سوم. 106

4-5-3-6 آزمون دوربین- واتسون برای فرضیه سوم. 106

4-6- خلاصه فصل.. 107

 

فصل پنجمتفسیـر یافتـه ها، نتیجـه گیـری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 109

5-2)  تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ها 109

5-2-1) تفسیر نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 109

5-2-2 ) تفسیر نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم. 111

5-2-3 ) تفسیر نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. 112

5-3 ) نتیجه‌گیری كلی.. 113

5-4 )پیشنهادهای حاصل از تحقیق.. 114

5-4-1)پیشنهادات مبتنی بر فرضیه ­ها 114

5-4-2)  پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 115

5-5)محدودیت‌های انجام تحقیق.. 116

5-6) خلاصه فصل.. 117

منابع و ماخذ. 118

منابع فارسی.. 118

پیوست ها 127
فهرست جداول

جدول                                                                                                    صفحه

جدول(1-1)تعریف عملیاتی متغیرها  : 56

جدول(1-2)تعریف عملیاتی متغیرهایی که برای محاسبه متغیرهای مستقل و کنترل به کار می­روند 59

جدول (3- 1): روند انتخاب نمونه آماری پژوهش.. 46

جدول(4-1):آمار توصیفی متغیرهای  پژوهش.. 92

جدول (4-2): آزمون ریشه‌ی واحد برای متغیرهای تحقیق. 93

جدول (4-4): آزمون لیمر برای فرضیه‌ی اول. 96

جدول (4-5): آزمون هاسمن برای فرضیه‌ی اول. 96

جدول (4-6): نتایج مربوط به تحلیل رگرسیونی فرضیه اول. 97

جدول (4-7): آزمون لیمر برای فرضیه‌ی دوم 100

جدول (4-8): آزمون هاسمن برای فرضیه‌ی دوم 100

جدول (4-9): نتایج مربوط به تحلیل رگرسیونی فرضیه دوم 101

جدول (4-10): آزمون لیمر برای فرضیه‌ی سوم 104

جدول (4-11): آزمون هاسمن برای فرضیه‌ی سوم 104

جدول (4-12): نتایج مربوط به تحلیل رگرسیونی فرضیه سوم 105

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار                                                                                                    صفحه

نمودار (3-1): روش­های آماری انجام پژوهش… 51

 

فصل اول

كلیات

 

 

1-1) مقدمه

در فصل اول پس از بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت تحقیق و مبانی تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ سپس اهداف تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان فرضیه‌های­ پژوهش می‌پردازیم. همچنین روش، ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، قلمرو و جامعه آماری پژوهش را در قالب بندهای جداگانه، بیان می‌کنیم. تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق نیز در این فصل آورده شده و در نهایت به ساختار کلی پژوهش اشاره شده است.

1-2) بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش

به موقع بودن یكی از مهمترین ویژگی های كیفی اطلاعات مالی محسوب می شود به موقع بودن به این مفهوم است كه اطلاعات باید در كوتاه ترین زمان و به سریع ترین شكل ممكن در دسترس استفاده كنندگان قرارگیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی واحدهای تجاری كوتاه تر باشد، سودمندی حاصل از صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش می یابد . افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهی از استفاده كنندگان و به زیان سایرین را افزایش می دهد(مرادی، مهدی و پورحسینی سیدمهدی؛ 1388)

در پی وقایع ناگوار و بحران های به وجود آمده در بورس ها ی جهان به ویژه در سپتامبر 1997 وسپس افشای ماجرای ورلد کام[1]، انرون[2] ، زیراکس[3] و پارمالات[4] در سطح جهان و سقوط شاخص های بورس تهران در سال 1383 ، موضوع شفافیت صورت های مالی به عنوان یک پدیده مورد لزوم اهمیت بیشتری را به خود اختصاص داد. از زمان افشاسازی تقلب های حسابداری و پنهان سازی­های مالیاتی شرکت­ها طی 2 دهه گذشته قانونگذاران و دانشگاهیان گزارشگری مالیاتی متهورانه و زمان ارائه گزارش مالی را مورد توجه قرار داده اند.

علی رغم این، مدیران زمانی روش­های انتخاب شده برای اهداف مالیاتی را برای گزارشگری مالی و بالعکس، بکار می­برند که منافع این کار، بیشتر از هزینه­ های آن باشد. از جمله منافع این کار، اجتناب از رسیدگی های اضافی و جرایم احتمالی از طرف سازمان مالیاتی خواهد بود. اما این همخوانی رویه­ ها ممکن است هزینه­ های غیرمالیاتی نیز در برداشته باشد، به عنوان نمونه، به کارگیری روش اولین صادره از اولین وارده[5] (FIFO) برای موجودی ها ممکن است منجر به کمتر نشان دادن سود و در نتیجه، مالیات مورد نظر شود که مزیت یا منافع این امر، نگهداری وجه نقد بیشتر برای شرکت خواهد شد. اما در مقابل، سود کمتر از دیدگاه اعتبار دهندگان شرکت ممکن است هزینه بهره بالاتری را برای شرکت به دنبال داشته باشد(کلوید[6]، 1996). نتیجه به کارگیری و مد نظر قرار دادن منافع و هزینه های مذکور از طرف مدیریت منجر به تفاوت بین سود قبل از مالیات گزارش شده در صورت سود و زیان و سود مشمول مالیات(تفاوت دفتری مالیات) خواهد شد(میلز[7]، 2001). بنابراین، نحوه برآورد سود مشمول مالیات یا به عبارت دقیق تر، تفاوت دفتری مالیات و پرداخت های مالیاتی از جمله عوامل بسیار مهمی هستند که می توان از طریق آن اجتناب مالیاتی را اندازه گیری نمود. بنابراین، اجتناب مالیاتی می تواند انعکاسی از نظریه مسئله نمایندگی باشد و ممکن است منجر به تصمیمات مالیاتی شود که منافع شخصی مدیر را دنبال کند. بنابراین، یکی از چالش های پیش روی سهامداران و هیات مدیره، یافتن روش ها و انگیزه های کنترلی است تا هزینه های نمایندگی را به حداقل برسانند(جنسن و مکلینی[8]، 1976). دسای و همکاران[9] (2007) نیز معتقدند مدیرانی که به دنبال منافع شخصی خود هستند ساختار شرکت را پیچیده­تر کرده و معاملاتی را که باعث کاهش مالیات می شود، انجام می دهند و از این طریق منابع شرکت را در جهت منافع شخصی خود به کار می گیرند. که در این تحقیق به دنبال آن هستیم که بدانیم آیا شرکت هایی که اقدامات اجتناب مالیاتی دارند گزارشگری مالی خود را به موقع برای ذینفعان(سهامداران،سرمایه گذاران ،بستانکاران) و سایر نهادهای قانونی افشاء می­ کنند.

 

 

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش

مالیات به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد برای دولت ها جهت رسیدن به اهداف اقتصادی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. گسترش و تنوع فعالیتهای اقتصادی و همچنین نقش فزایندۀ دولت ها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تامین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه ­های اقتصادی واجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به مسأله ای مهم و مؤثر تبدیل نموده است. در هر کشوری مالیات به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت در اقتصاد، نقش بسیار مهمی را ایفا می­ کند به گونه ای که امروز در کشورهای صنعتی، بهبود و توسعۀ کارایی و اثربخشی اظهار مالیات مودیان و مطالبه آن توسط کارشناسان امور مالیاتی، ضمن رعایت اصل عدالت مالیاتی، از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است (پژویان، جمشید1380) .

اجتناب از پرداخت مالیات به عنوان استفادۀ قانونی از نظام مالیاتی برای منافع شخصی، برای کاهش میزان مالیات قابل پرداخت به وسیلۀ ابزارهایی که در خود قانون است، تعریف می­ شود (پاسترناک و ریکو[10]، 2008) اجتناب از پرداخت مالیات، به فعالیت غیر قانونی که موجب کاهش درآمدهای دولت که برای امور زیربنایی و خدمات رفاهی و عمومی نیاز است، مربوط می­ شود (اتسانیا[11]،2011) در نتیجه اجتناب از پرداخت مالیات، در حال تبدیل شدن به نگرانی اصلی دولتهاست (گراویل[12]، 2009 ) تصور نتایج اجتناب از پرداخت مالیات، می تواند مهم ترین بحث در تحقیق های پیرامون این موضوع باشد .

اهمیت موضوع و چگونگی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی از یک سو و كمبود پژوهش های خارجی و داخلی از سوی دیگر انگیزه اصلی انجام این پژوهش است. مطالعه حاضر به بررسی این موضوع می پردازد كه آیا اجتناب از پرداخت مالیات می تواند باعث تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش مالی شرکت ها به صاحبان سهام(سرمایه گذاران بالفعل)،سرمایه بالقوه وبستانکاران و سایر نهادهای قانونی جهت اتخاذ تصمیم مناسب و به موقع گردد..  پژوهش حاضر در اندازه گیری اجتناب مالیاتی، متغیرهای كنترلی و نحوه ی محاسبه تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی با پژوهش های داخلی متفاوت است. احتمال می رود بین بازارسازی سهام برروی درجه نقدشوندگی و ثبات قیمت آن ها شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته باشد

تعداد صفحه : 144

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.