رشته مدیریت

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی در اداره آب و فاضلاب استان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی 

عنوان : بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی در اداره آب و فاضلاب استان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد ( M.A )‌

رشته مدیریت بازرگانی

عنوان

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی در اداره آب و فاضلاب استان

استاد راهنما

جناب آقای دکتر یداله رجائی

استاد مشاور

فرید عسگری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سازمان سالم جایی است كه افراد با علاقه به محل كارشان می آیند و به كاركردن دراین محل افتخار می كنند. درحقیقت سلامتی سازمان از لحاظ فیزیكی، روانی، امنیت، تعلق، شایسته سالاری و ارزش گذاری به دانایی، تخصص، وشخصیت ذی نفعان، و رشد دادن به قابلیت های آنها و انجام، رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد.اعتماد در برگیرنده مفاهیم مهمی برای مطالعه است، و كلید اصلی برای توسعه روابط بین فردی به شمار می رود. سطح پایین اعتماد باعث می گردد كه كاركنان جریان اطلاعات را در سازمان منحرف كنند و سوء ظن و بدگمانی در بین كاركنان رواج پیدا كند و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان از بین برود و تصمیمات سازمان از كیفیت مطلوبی برخوردار نباشند. در این تحقیق به بررسی  این پرداختیم  که آیا بین سلامت سازمانی و  اعتماد درسازمان آب و فاضلاب استان البرز  رابطه معنی داری وجود دارد. پس جمع آوری پرسشنامه از 151 نفر جامعه آماری و تجزیه و تحلیل داد ها باکمک  نرم افزار SPSS 17  و روش ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی و کلیه فرضیه های فرعی تائید شد یعنی بین یکپارچگی سازمانی ،نفوذ مدیریت  ،ملاحظه گری ،ساخت دهی ،پشتیبانی منابع  ،روحیه ،تاکید علمی  و در نهایت سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلمات کلیدی:اعتماد سازمانی ،سلات سازمانی ، یکپارچگی سازمانی ،نفوذ مدیریت  ،ملاحظه گری ،ساخت دهی ،پشتیبانی منابع  ،روحیه ،تاکید علمی 

فهرست

فصل اول. 12

1-1مقدمه. 12

1-2بیان مسأله اساسی.. 13

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 14

1-4 اهداف تحقیق.. 15

1-5 سؤالات تحقیق: 16

1-6 فرضیه ‏های تحقیق: 16

1-7 نقشه عملی تحقیق.. 17

جدول 1-1نقشه عملی تحقیق حاضر. 18

1-8 قلمرو تحقیق.. 19

1-9 تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات.. 19

1-10 مدل تحقیق.. 20

فصل دوم. 22

گفتار اول سلامت سازمانی.. 22

2-1 مقدمه. 22

2-2تعاریف و مفاهیم. 23

2-3 ضعف های سلامت سازمانی.. 25

 2-4 ویژگیهای سازمان سالم. 26

2-5 سلامت سازمانی و اثربخشی.. 29

2-6 مشخصه های فضاهای کاری سالم. 30

2-7 عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداری.. 34

2-8 اثرات نبود سلامت سازمانی.. 36

2-9 ویژیگی سازمان های ناسالم. 37

2-10 رابطه ی هوش سازمانی و سلامت سازمانی.. 41

2-11مدل های سلامت سازمانی.. 43

گفتار دوم. 52

اعتماد سازمانی.. 52

2-12مقدمه. 52

2-13 تعاریف و مفاهیم. 53

2-14 انواع اعتماد در ارتباطات سازمانی.. 56

2-15 رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی.. 58

2-16 رابطه بین جواخلاقی، اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی.. 58

2-17 فرایند اعتماد. 59

2-18 مدل اعتماد سازمانی.. 61

2-19 ابعاد اعتماد. 62

2-20 جنبه های شخصی اعتماد. 64

2-21 اعتمادسازی.. 65

2-22 شیوه های اعتمادسازی.. 66

گفتار سوم تحقیقات پیشین.. 68

گفتار چهارم. 71

تاریخچه  سازمان. 71

فصل سوم. 75

3-1 مقدمه. 75

3-2 روش تحقیق.. 75

3-3 جامعه آماری و نمونه آماری.. 76

3-4 تعیین حجم نمونه. 76

3-5 متغیرهای مستقل و وابسته و میانجی.. 77

3-6 روش وابزار گردآوری داد ها. 77

3-7 روایی و پایایی پرسشنامه. 80

3-8روش تجزیه و تحلیل دادها 81

فصل چهارم. 82

4-1مقدمه. 83

4-1-2مشخصات توصیفی کارکنان. 83

4-2-  تجزیه و تحلیل داده ها 88

4-2-1 کولموگروف-اسمیرنوف.. 88

4-2-2 تجزیه و تحلیل فرضیا 89

4-2-3آزمون  فریدمن.. 94

5-1مقدمه. 95

5-2 نتیجه گیری.. 97

5-3 پیشنهادها 98

5-4پیشنهادات برای تحقیقات آتی: 99

5-5 موانع و محدودیت های تحقیق: 100

1مقدمه

سلامت نظام اداری معلول عوامل متعددی است که برخی ریشه در ارزش ها و باورهای اعضای سازمانی دارد که اگر اصلاح و تقویت شود بسیاری از معضلات و ناهنجاری های اخلاقی سازمان ها رفع خواهد شد. برخی از مسائل نیز به داخل سازمان مرتبط است که یا ناشی از ساختارهای نامناسب موجود است یا ناشی از رفتارهای نادرست در ارتباط بین مدیران و کارکنان می باشد. اعتماد  در محیط های كاری به عنوان عامل اصلی بالقوه ای است كه منجر به بهبود عملكرد سازمانی میشود و میتواند یكی از منابع مزیت رقابتی در بلند مدت باشد، نیز به سرعت مورد توجه قرارگرفته است. ایجاد محیطی كه دارای اعتماد سازمانی است، تأثیرات مثبت ز ی ادی بر ای سازما ن ها دارد؛ برعكس، هزینه های بی اعتمادی به علت عدم تمایل كاركنان به همكاری و مشاركت، خطر پذیری به خاطر رفتارهای نامناسب، كیفیت پایین كار و نیاز به كنترل، می تواند سنگین باشد.

1-2بیان مسأله اساسی

ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧی ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ ، ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم اﺳﺖ . ﻧﺎﻇﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧی ﻣﺘﻌﻬﺪ و وﻇﻴﻔﻪ ﺷﻨﺎس ﺑﺎ روﺣﻴﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻ و ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃی ﺑﺎز و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻣی ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺎﻳی ﻛﻪاﻓﺮاد ﻣی ﺧﻮاﻫﻨﺪ درآﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻛﺎرﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪآن اﻓﺘﺨﺎرﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻮد اﻓﺮادی ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ . (ﻻﻳﺪن و ﻛﻠﻴﻨﮕﻞ ، 2000)

دراﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧی ﻛﻪازﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺘﺮﻣیﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد. زﻳﺮا اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺻﺤﻴﺢﺗﺮی اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﻓﻘﺪان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ،ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕی، اﻧﺤﺮافازﻫﺪف، اﺗﻼف وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﻣیﺷﻮد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧی و از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪﮔی ﻣیﻛﺸﺎﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠی اﻳﺠﺎد و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﻣیﺑﺎﺷﺪ (ﻋﻼﻗﻪﺑﻨﺪ،1382).

اﻋﺘﻤﺎد ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪای اﺳﺖ و از رﺷﺘﻪﻫﺎﻳی ﻣﺎﻧﻨﺪ روانﺷﻨﺎﺳی و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳی ﻧﺸﺄت ﻣیﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪة ﺗﺎﻳﻠﺮ ، اﻋﺘﻤﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز اﺳﺖ ﺑﺮای درك اﻳﻨﻜﻪ  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺆﺛﺮ را در درون ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﻢ؛ ﻳﻌﻨی اﻋﺘﻤﺎد ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻠﻴﺪی اﺳﺖ زﻳﺮا  ﻣﺸﺎرﻛﺖ را ﻣیآﻓﺮﻳﻨﺪ و، ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣیداﻧﻴﻢ،  ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮدهاﺳﺖ. ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﺎور دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣیﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻫﻤﻜﺎری ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد، ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺸﻮد. اﻣﺮوزه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی راهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از آﺛﺎر آن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن، ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد و ﭼﮕﻮﻧﮕی ﺗﻘﻮﻳﺖ و واﻗﻌیﺳﺎزی آن ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ. Gareth & Jenes)

.(1998:531

با توجه به موارد ذکر شده و  نقشی که سلامت و اعتماد سازمانی در  رسیدن به اهداف  و بهبود عملکرد سازمانی ایفا می کنند و  شناسایی  رابطه ی  بین  سلامت سازمانی و اعتماد  سازمانی  می تواند نقشی عمده در بهبود کارایی و عملکرد داشته باشد.مساله اصلی انجام  این پژوهش می باشد

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

هر سازمانی برای اینکه اثربخش باشد قبل از هر چیز بایستی تواند در موارد بحرانی ضمن انطباق و سازش با محیط متغیر و مقابله با هر مشکلی بهترین منابع خود را به کار گرفته و با نیروهای تهدیدکننده خارجی بهطور موفقیت آمیزی برخورد کرده و نیروی آنها را درجهت هدف اصلی سازمان هدایت کند و همواره با حفظ توانایی های بقای خود، آن را رشد و توسعه دهد و به تعبیری دیگر از سلامتی سازمانی برخوردار باشد. تامین سلامت  سازمانی   برای ادامه حیات سازمانی  و یا به عبارتی برای تأمین سلامتی و اثربخشی سازمان  ضروری است ( هوی، 2005)

سازمانی که پیوسته غیر اثربخش است، احتمالاً از سلامت برخوردار نیست. در مجموع سلامت سازمانی، به طور ضمنی،بر حاصل جمع انجام کار اثربخش دلالت میکند، سازمانی که با پایین آوردن هزینه ها یا با سرعت عمل، در کوتاه مدت به طور اثربخش عمل میکند، ممکن است به روحیه و رضایت کارکنان صدمه بزند. مثال کلاسیک آن نیل به کارایی از طریق استن هزینه میباشد که در درازمدت به نارضایتی کارکنانوترك کار منتهی میشود (علاقهمند، 1385 ).

ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ روﺳﻴﻦ (1998)اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧی از دو ﺟﺰء ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:اول اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮدن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ودوم ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن. اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺑﺎور ﻛﺮدن دﻳﮕﺮان واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ وﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن ﺑﻪاﻳﻨﻜﻪﻣﺮدمﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺴﺘﮕی دارد. ﻛﻼرك (2002) اﻋﺘﻘﺎدداردﻛﻪاﻋﺘﻤﺎدﻳﻜی ازﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮرواﺑﻂاﺛﺮﺑﺨﺶاﺳﺖ. اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪدﻳﮕﺮان واﻳﻨﻜﻪآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎدداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ، ازاﻫﻤﻴﺖ اﺳﺎﺳیدرﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ. ﺑﻪﻋﻼوهﻗﺎﺑﻞاﻋﺘﻤﺎدﺑﻮدن درﻣﻴﺎنﺻﻔﺎتﻳﻚرﻫﺒﺮاز ﻫﻤﻪﺑﺎ ارزشﺗﺮاﺳﺖ واﻋﺘﻤﺎدﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎروج ﻣیﺗﻮاﻧﺪ رﻫﺒﺮ وﭘﻴﺮواﻧﺶ را ﺑﻪﻫﻢ ﻣﺘﺼل ﻧﮕﻪدارد.ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠیﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺲاﻋﺘﻤﺎد و ﺟﺎﻧﺒﻪاﺳﺖ (ﺗﺴﭽﺎﻧﻦ ﻣﻮران وﻫﻮی، 1998).ﺣﺘی در ‏ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎی ‏ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﻴﺰ، اﻳﻦ اﻋﺘﻤﺎداﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣیﺷﻮدﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ وﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ‏ﻛﻪﺗﺄﺛﻴﺮاتﻣﺜﺒﺘیﺑﺮآن دارد را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ‏وراﺟﻊ ﺑﻪآن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎدرﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺘﻈﺎراتﻣﺜﺒﺘیاﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪ(ﻟﻮﻳﺴﻜی و ‏ﻫﻤﻜﺎران ، 1998).‏ درﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﻳی ﻛﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ، ﻣیﺗﻮان ﻳﻚ ﺟﻮﻣﺸﺎرﻛﺘیﺑﺎز،ﻛﺎرﻛﻨﺎنﭘﺎﺳﺨﮕﻮ، ﺑﻬﺮه وری،ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧی،ﻓﺮﻫﻨﮓﺗﻮاﻓﻖ، ﻛﺎرﺗﻴﻤی،رﺿﺎﻳﺖﺷﻐﻠیﺑﺎﻻوﻣﺸﺎرﻛﺖدرﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد بنابراین خلاء علمی این تحقیق  شناسایی رابطه بین سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی در ر استای کاهش هزینه ها و کارایی سازمان می باشد

1-4 اهداف تحقیق

هدف آرمانی

ارتقا  دانش اعتماد و سلامت سازمانی  سازمان های کشور در راستای سند رشد  بیست ساله نظام

هدف کلی

شناسایی رابطه بین اعتماد و سلامت سازمانی در سازمان آب و فاضلاب استان البرز

اهداف کاربردی

‏ارائه  راهکار جهت بهبود اعتماد سازمانی  در سازمان آب و فاضلاب استان البرز

ارائه  راهکار جهت بهبود سلامت سازمانی  در سازمان آب و فاضلاب استان البرز

1-5 سؤالات تحقیق:

سوال اصلی

آیا بین سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی در اداره آب و فاضلاب استان البرز رابطه وجود دارد؟

سوالات فرعی

آیا بین یکپارچگی سازمانی و اعتماد سازمانی رابطه وجود دارد؟

آیا بین نفوذ مدیریت  سازمانی و اعتماد سازمانی رابطه وجود دارد؟

آیا بین ملاحظه گری و اعتماد سازمانی رابطه وجود دارد؟

آیا بین ساخت دهی و اعتماد سازمانی رابطه وجود دارد؟‏

آیا بین پشتیبانی منابع  و اعتماد سازمانی رابطه وجود دارد؟

آیا بین روحیه  و اعتماد سازمانی رابطه وجود دارد؟

آیا بین تاکید علمی و اعتماد سازمانی رابطه وجود دارد؟

 1-6 فرضیه ‏های تحقیق:

فرضیه اصلی

بین سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی در اداره آب و فاضلاب استان البرز رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی

بین یکپارچگی سازمانی و اعتماد سازمانی رابطه وجود دارد.

بین نفوذ مدیریت  سازمانی و اعتماد سازمانی رابطه وجود دارد.‏

بین ملاحظه گری و اعتماد سازمانی رابطه وجود دارد.‏

بین ساخت دهی و اعتماد سازمانی رابطه وجود دارد.‏

بین پشتیبانی منابع  و اعتماد سازمانی رابطه وجود دارد.‏

بین روحیه  و اعتماد سازمانی رابطه وجود دارد

بین تاکید علمی و اعتماد سازمانی رابطه وجود دارد

قلمرو تحقیق

قلمرو زمانی :پاییز 1392

قلمرو مکانی: سازمان اب و فاضلاب استان البرز

قلمرو موضوعی :بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی در سازمان آب و فاضلاب استان البرز

1-9 تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات

اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺒﺎرت ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑـﻪ آن  ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ، اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺎ را ﺑـﺮآورده ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺳـﺎﺧﺖ . اﯾـﻦ اﻧﺘﻈـﺎرات ﺑـﻪ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣـﺎ از  ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﻤﺎن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ (آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ، 1386

سلامت سازمانی: ﻣﺎﺗﻴﻮ ﻣﺎﻳﻠﺰ ﻳﻚﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧیﺗﻌﺮﻳﻒﻣیﻛﻨﺪ ﻛﻪ«ﻧﻪﺗﻨﻬﺎدر ﻣﺤﻴﻂﺧﻮددوامﻣیآوردﺑﻠﻜﻪدرﻳﻚ ﺑﺮﻫﻪزﻣﺎﻧی ﻃﻮﻻﻧیﻧﻴﺰﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻓیﺳﺎزش ﻛﺮده و ﺗﻮاﻧﺎﻳیﻫﺎی ﺑﻘﺎء و ﺳﺎزش ﺧﻮد را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و ﮔﺴﺘﺮش ﻣیدﻫﺪ». (ﻋﺒﺎسزاده، 1387،ص259).

یکپارچگی سازمانی: از توانایی سازمان برای تطابق با محیط و سازش با روش هایی است که سلامت برنامه آموزشی را حفظ کند و در برابر تقاضای غیر معقول مراجعان و محیط در امان باشد.

نفوذ مدیر نیز به توانایی مدیر در تحت تأثیر قرار دادن عملی فرادستان خود اشاره دارد.

ملاحظه گری هم رفتاری است که مدیر را دوست، حامی و همکار کارکنان نشان می دهد. چنین مدیری به نتایج کارکنان توجه دارد و پذیرای پیشنهادات آنها می باشد.

ساخت دهی : این مفهوم رفتاری است که مدیر بهطور واضح انتظارات کار، استانداردهای عملکرد و رویه ها را صراحتاً تعیین میکند و به رفتاری از مدیر اشاره می کند که وظیف همدار و موفقیت مدار است.

بپشتیبانی منابع نیز به سازمانی اشاره دارد که دارای مواد و وسایل لازم و تجهیزات کافی بوده که این مواد و وسایل به راحتی قابل حصول است.

تأکید علمی هم به تأکید سازمان برای ارتقای سطح تخصص و مهارتهای فنی کارکنان اشاره دارد .

روحیه: که به احساس اطمینان، اعتماد، همدردی و دوستی که در بین کارکنان وجود دارد، اشاره می نماید.

تعداد صفحه :102

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.