رشته مدیریت

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازریابی بر عملکرد فروش در شرکت لوله سازی اهواز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (M.A)

گرایش :بازاریابی بین الملل

عنوان : بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازریابی بر عملکرد فروش در شرکت لوله سازی اهواز

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی (M.A)

 گرایش: بازاریابی بین الملل

 

موضوع:

بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازریابی بر عملکرد فروش در شرکت لوله سازی اهواز

 

استاد راهنما:  

استاد مشاور:

سال تحصیلی 91-1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چكیده………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

فصل اول كلیات تحقیق

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………….. 4

1-4-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5-قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 6

1-6-مدل تحلیلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 6

1-7-سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 7

1-8-فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 8

1-9-جامعه آماری و نمونه آماری……………………………………………………………………………………….. 8

1-10-شرح واژه ها و اصطلاحات بكار رفته در تحقیق…………………………………………………………….. 9

 

فصل دوم ادبیات تحقیق

2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2-آمیخته بازاریابی………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2-1-محصول و خدمات ……………………………………………………………………………………………… 12

2-2-1-1-سطوح محصولات …………………………………………………………………………………………… 12

2-2-1-2-تنوع محصول…………………………………………………………………………………………………. 13

2-2-1-3-كیفیت………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-2-1-4-استحكام (دوام فیزیكی)…………………………………………………………………………………… 13

2-2-1-5-نام و علامت تجاری شركت……………………………………………………………………………….. 14

2-2-1-6-ویژگی‌های كالا………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-1-7-بسته بندی………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-1-8-سطح خدمات…………………………………………………………………………………………………. 15

عنوان                                                                                                                  صفحه

2-2-2-فعالیت‌های ارتقاء و ترغیب……………………………………………………………………………………. 15

2-2-3-كانال توزیع………………………………………………………………………………………………………… 16

2-2-4-ملاحظات قیمت گذاری………………………………………………………………………………………… 17

2-2-5- ارتباطات بازاریابی………………………………………………………………………………………………. 17

2-2-5-1-اجزای آمیخته ارتباطات بازاریابی…………………………………………………………………………. 18

2-2-5-2-نقش های ارتباطات بازاریابی …………………………………………………………………………….. 20

2-2-5-3 -بازیگران اصلی ارتباطات بازاریابی………………………………………………………………………. 21

2-2-6-عناصر آمیخته ارتباطات بازاریابی…………………………………………………………………………….. 21

2-2-6-1-تبلیغات…………………………………………………………………………………………………………. 22

2-2-6-2-پیشبرد فروش………………………………………………………………………………………………… 23

2-2-6-3 -روابط عمومی………………………………………………………………………………………………… 23

2-2-6-4-فروش حضوری………………………………………………………………………………………………. 23

2-2-6-5-بازاریابی مستقیم………………………………………………………………………………………………. 23

2-2-6-6-نقطه فروش / بسته بندی……………………………………………………………………………………. 24

2-3-منظور از رفتار مصرف كننده چیست ؟………………………………………………………………………….. 24

2-3-1-مفهوم بازار یابی………………………………………………………………………………………………….. 24

2-3-2-رفتار مصرف كننده………………………………………………………………………………………………. 24

2-3-3-تعریف دیگر رفتار مصرف کننده……………………………………………………………………………… 25

2-3-4- چرا رفتار مصرف كننده را مطالعه می كنیم ؟……………………………………………………………… 25

2-3-5- تحلیل مصرف كننده به عنوان اساس مدیریت بازار یابی……………………………………………….. 25

2-3-6-سیاست گذاری عمومی و رفتار مصرف كننده……………………………………………………………… 26

2-3-7-ارزش شخصی رفتار مصرف كننده…………………………………………………………………………… 26

2-3-8-سه دیدگاه پژوهشی در مورد رفتار مصرف كننده…………………………………………………………. 26

2-3-8-1-دید گاه تصمیم گیری………………………………………………………………………………………… 27

2-3-8-2-دیدگاه تجربی ……………………………………………………………………………………………….. 27

2-3-8-3-دیدگاه تاثیر رفتاری………………………………………………………………………………………….. 28

2-4-پیشینه تبلیغات تجاری در ایران…………………………………………………………………………………… 28

عنوان                                                                                                                  صفحه

2-5-جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-5-1 علل مطالعه رفتار مصرف کننده را می توان به صورت زیر خلاصه نمود……………………………… 29

2-5-2-ابعاد عناصر ارتباطات بازاریابی……………………………………………………………………………….. 30

 

فصل سوم – روش تحقیق                                                                      

3-1-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-2-روش گردآوری داده های تحقیق………………………………………………………………………………… 34

3-2-1-پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………… 34

3-2-2-مطالعات کتابخانه ای…………………………………………………………………………………………….. 36

3-3-ابزار اندازه گیری تحقیق( پرسشنامه ) ………………………………………………………………………….. 36

3-3-1-محتوای پرسشنامه………………………………………………………………………………………………… 36

3-3-2-اجزای پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………… 36

3-3-3-چگونگی امتیازات هر پرسش………………………………………………………………………………….. 37

3-3-4-روائی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………. 38

3-3-5-پایائی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………. 38

3-3-6-ضریب تطابق كندال پرسشنامه………………………………………………………………………………… 39

3-3-7-آزمون كولموگوروف – اسمیرنوف  (KS)………………………………………………………………… 40

3-4-روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………… 42

3-5-جامعه آماری و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………… 42

 

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 45

4-2-روش های توصیفی……………………………………………………………………………………………………. 45

4-3-روش های استنباطی و تحلیل های آن………………………………………………………………………….. 50

4-4-بررسی فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………… 51

4-4-1-بررسی فرضیات فرعی تحقیق………………………………………………………………………………… 51

4-4-1-1-بررسی رابطه بین متغیر های تبلیغات و عملكرد فروش……………………………………………… 52

عنوان                                                                                                                  صفحه

4-4-1-2-بررسی رابطه بین متغیر های پیشبرد فروش  و عملكرد فروش……………………………………. 52

4-4-1-3-بررسی رابطه بین متغیر های روابط عمومی و عملكرد فروش……………………………………… 53

4-4-1-4-بررسی رابطه بین متغیر های فروش حضوری و عملكرد فروش…………………………………… 53

4-4-1-5-بررسی رابطه بین متغیر های بازاریابی مستقیم و عملكرد فروش…………………………………… 53

4-4-1-6-بررسی رابطه بین متغیر های اسپانسری و عملكرد فروش…………………………………………… 54

4-4-2-بررسی فرضیه اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………. 55

4-4-2-1-آزمون ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………………………….. 55

4-4-2-2-آزمون همبستگی اسپیر مان…………………………………………………………………………………. 55

4-4-2-3-آزمون  t ………………………………………………………………………………………………………. 56

 

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد ها

5-1- خلاصه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 60

5-2-یافته‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 61

5-2-1-رتبه بندی شدت تاثیر ارتباطات بازاریابی  بر عملكرد فروش………………………………………….. 61

5-2-2-نتایج  كل مقدار ضریب همبستگی پیرسون در مورد  تاثیر ارتباطات بازاریابی بر عملكرد فروش 62

5-2-3-آزمون كندال……………………………………………………………………………………………………….. 62

5-2-4-آزمون پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………… 62

5-2-5-توزیع نرمال داده ها……………………………………………………………………………………………… 62

5-3-نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 63

5-4-پیشنهاد به مسئولین و دست‌اندركاران شركت………………………………………………………………… 63

5-5-محدودیت‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 64

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….. 67

منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………….. 69

عنوان                                                                                                                  صفحه

پیوست ها

پیوست الف) شاخص های آماری تك تك سوالات پرسشنامه…………………………………………………… 71

پیوست ب ) هیستوگرام تك تك سوالات پرسشنامه……………………………………………………………….. 79

پیوست پ ) آزمون پایایی پرسشنامه برای پیش آزمون…………………………………………………………….. 83

پیوست ت)  آزمون پایایی پرسشنامه برای كل نمونه آماری………………………………………………………. 84

پیوست ث) نتایج آزمون همبستگی برای فرضیات تحقیق ………………………………………………………… 85

پیوست  ج) نتایج آزمون  t  برای فرضیه اصلی…………………………………………………………………….. 87

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………… 88

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 2-1- ابعاد و شاخص های مورد سنجش……………………………………………………………………. 19

جدول 2-2- ابعاد مربوط به هر شاخص ……………………………………………………………………………… 30

جدول 3-1…………………………………………………………………………………………………………………… 35

جدول 3-2-ترتیب سؤالات پرسشنامه ………………………………………………………………………………… 37

جدول 3-3 -امتیاز هر گزینه……………………………………………………………………………………………… 37

جدول 3-4- نتایج آزمون كرونباخ برای پیش تست………………………………………………………………… 39

جدول 3-5- نتایج آزمون آلفای كرونباخ برای كل نمونه آماری …………………………………………………. 39

جدول 3-6- نتایج آزمون كندال در خصوص توافق دیدگاه كاركنان…………………………………………….. 40

جدول 3-7- نتایج آزمون ks……………………………………………………………………………………………. 41

جدول 4-1-چگونگی تقسیم بندی پرسشها ………………………………………………………………………….. 46

جدول 4-2- شاخص‌های آماری مربوط به هر یک از سؤالات در بخش تبلیغات …………………………… 46

جدول 4-3- شاخص های آماری مربوط به میانگین پرسشهای 1 الی 5……………………………………….. 47

جدول 4-4- شاخص های آماری مربوط به هر یک از سوالات در بخش پیشبرد فروش………………….. 47

جدول 4-5- شاخص های آماری مربوط به میانگین پرسشهای 6 الی 10……………………………………… 47

جدول 4-6- شاخص های آماری مربوط به هر یک از سوالات در بخش روابط عمومی…………………… 48

جدول 4-7 -شاخص های آماری مربوط به میانگین پرسشهای 11 الی 15……………………………………. 48

جدول 4-8 – شاخص های آماری مربوط به هر یک از سوالات در بخش فروش حضوری………………. 48

جدول 4-9 -شاخص های آماری مربوط به میانگین پرسشهای 16 الی 19……………………………………. 48

جدول 4- 10- شاخص های آماری مربوط به هر یک از سوالات در بخش بازاریابی مستقیم…………….. 49

جدول 4-11- شاخص های آماری ربوط به میانگین پرسشهای 20 الی 24……………………………………. 49

جدول 4-12- شاخص های آماری مربوط به سوال25  در بخش اسپانسری…………………………………… 49

جدول 4-13- شاخص های آماری مربوط به هر یک از سوالات در بخش عملكرد فروش……………….. 50

جدول 4-14- شاخص های آماری مربوط به میانگین پرسشهای 26 الی 31………………………………….. 50

جدول 4-15- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی اول ………………………………. 52

جدول 4-16- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی دوم……………………………….. 52

جدول 4-17- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی سوم ……………………………… 53

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 4-18- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی چهارم……………………………. 53

جدول 4-19- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی پنجم……………………………… 53

جدول 4-20 -نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی ششم……………………………… 54

جدول 4-21- نتایج آزمون اسپیرمان برای فرضیه فرعی ششم……………………………………………………. 54

جدول 4-22 -آزمون پیرسون برای فرضیه اصلی …………………………………………………………………… 55

جدول 4-23 -آزمون اسپیرمان برای فرضیه اصلی ………………………………………………………………….. 55

جدول 4-24 -آزمون  t  برای فرضیه اصلی………………………………………………………………………….. 56

جدول 4-25-مقدار ضریب پیرسون برای هر یک از شاخص های مورد سنجش…………………………….. 57

جدول 5-1-رتبه بندی عوامل ارتباطات بازاریابی……………………………………………………………………. 61

جدول 5-2-رتبه بندی شدت رابطه بین عوامل ارتباطات بازاریابی  بر میزان عملكرد فروش……………… 62

جدول5-3……………………………………………………………………………………………………………………. 64

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار 1-1-نمودار فروش سالیانه………………………………………………………………………………………………………………… 5

نمودار 4-1- نمودار رتبه بندی شده شاخص های مورد سنجش…………………………………………………. 58

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                          صفحه

شكل 1-1-مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 7

شكل 2-1- دیاگرام آمیخته بازاریابی ………………………………………………………………………………….. 12

شكل 2-2- نقش و وظایف كانالهای توزیع………………………………………………………………………….. 16

شكل 2-3- استند ( نمونه ای از تبلیغات در نقطه فروش كه تاثیر گذاری زیادی بر مشتریان دارد)………. 19

شكل 2-4- عناصر آمیخته ارتباطات بازاریابی………………………………………………………………………… 22

شكل 3-1-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 32

شكل 3-1-متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 33

چكیده

محقق در این پژوهش كه با عنوان ”  بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازاریابی با عملکرد فروش در شرکت لوله سازی اهواز” می باشد تلاش خواهد نمود تا رابطه بین ارتباطات بازاریابی را با عملكرد فروش به محك تجربه گذاشته و نتایج آن را به مدیران شركت جهت بهره برداری ارائه نماید.

هدف اصلی این تحقیق بررسی این موضوع است که  ارتباطات بازاریابی چگونه می توانند بر عملكرد فروش موثر باشند.اهداف فرعی مرتبط با هدف اصلی عبارت است از سنجش نوع ارتباط عناصر اصلی ارتباطات بازاریابی با عملكرد فروش ، كه عبارتند از :تبلیغات – پیشبرد فروش – ارتباطات اجتماعی

فروش رو در رو – بازاریابی مستقیم  و  اسپانسری

به منظور انجام این تحقیق 191 پرسشنامه بین نمونه های آماری توزیع و بر اساس تحلیل های انجام شده كلیه فرضیات اصلی و فرعی مورد تائید قرار گرفتند و رتبه بندی شاخص ها به شرح زیر بدست آمد :

 

اولویت شاخص
اول تبلیغات
دوم بازاریابی مستقیم
سوم روابط عمومی
چهارم پیشبرد فروش
پنجم فروش حضوری
ششم اسپانسری

كلید واژه : ارتباطات بازاریابی – عملكرد فروش – اسپانسری

 

فصل اول

كلیات طرح تحقیق

1-1-مقدمه

در آستانه قرن بیست و یكم دنیا با تحولات سریع و عمیقی روبرو است . شركت ها و مؤسسات مختلف به این باور رسیده اند كه در بازار كار و فعالیت بین رقیبان و از همه مهمتر بین خریداران و مشتریان ، كسب شهرت بسیار دشوار و از دست دادن آن بسیار آسان است. در این راه موسساتی موفق خواهند بود كه به مشتریان خود وابسته اند و می بایست نیاز ها و خواسته های آن ها را درك كرده و آن ها را برآورده سازند و حتی سعی كنند از انتظارات آنان پیشی بگیرند.این عمل باعث می شود كه حداكثر رضایت در مشتری بوجود آمده و مشتری از خرید گذرا كه تنها یک بازار كالا یا خدمات استفاده می كنند به مشتری وفادار و دائمی تبدیل شود.(سماواتی ، 1375 ، 22)

در این رهگذر ارتباطات بازاریابی از جایگاه بسیار ویژه ای برخوردار می باشد، ارتباطات نقش حیاتی در تکمیل اهداف بازاریابی ایفا می کند فلذا  فهم ارتباطات ضروری است. زیرا فرایند پایه ای است که سازمانها خصوصا” مدیران از طریق ان به تکمیل مجموعه اهدافشان و تبدیل ان به موفقیت می اندیشند.

محقق در این پژوهش كه با عنوان ”  بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازاریابی با عملکرد فروش در شرکت لوله سازی اهواز ” می باشد تلاش خواهد نمود تا رابطه بین ارتباطات بازاریابی را با عملكرد فروش به محك تجربه گذاشته و نتایج آن را به مدیران شركت جهت بهره برداری ارائه نماید.لذا در این فصل به موارد زیر خواهد پرداخت:

1-2-بیان مسئله

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

1-4-اهداف تحقیق

1-5-قلمرو تحقیق

1-6-مدل تحلیل تحقیق

1-7-سؤالات تحقیق

1-8-فرضیه های تحقیق

1-9-جامعه و نمونه آماری

1-10-شرح واژه ها و اصطلاحات بكار رفته شده در تحقیق

1-2-بیان مسئله

ارتباطات بازاریابی عبارت جامعی است كه برای توصیف تمام انواع مختلف پیامهای برنامه ریزی شده ای كه برای ایجاد برند استفاده می شود بكار گرفته می شوند،ارتباطات بازاریابی یا مفهوم ترفیع  (Promotion به عنوان یكی از چهار عنصر آمیخته بازاریابی  4P  نیز شناخته می شود.

توجه به مشتری ازمنظرتأمین منابع حیاتی مورد نیازشرکت ،بطوردائمی دردستوركار شرکت قراردارد . لذا محقق ،با علم به اینکه ، تمامی فعالیتهای نرم افزاری وسخت افزاری، باید نشانگرخواست وانتظارمشتری باشد تا وفاداری او را افزایش داده و باعث افزایش عملكرد فروش گردد تلاش می نماید تا سازمان متبوع خود را در جهت رسیدن به این مهم که همانا افزایش فروش می باشد ، یاری بخشد.

ارتباطات نقش حیاتی در تکمیل اهداف بازاریابی ایفا میکند، فهم ارتباطات ضروری است. زیرا فرایند پایه ای است که سازمانها خصوصا مدیران از طریق ان به تکمیل مجموعه اهدافشان و تبدیل ان به موفقیت میاندیشند. بری(1397)، ارتباطات را به عنوان عمل انتقال اطلاعات از ذهن یک شخص به ذهن شخص دیگر توصیف میکند. مک شل (2000) و پیتر (1998)، ارتباطات را به عنوان انتقال پیام از فرستنده به دریافت کننده توضیح میدهد. که هر دو طرف به شکل یکسانی ان را درک کنند. ابزارهای ارتباطات  بازاریابی  شامل فروش شخصی ، انتشار و روابط عمومی ، بازاریابی مستقیم و ترفیع فروش میباشد. در این تحقیق سعی بر آن است تا به بررسی رابطه ارتباطات بازاریابی بر عملکرد فروش شرکت پرداخته و پیشنهادات کاربردی ارائه شود.

تعداد صفحه :102

قیمت :14700 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.