عمران

دانلود پایان نامه بررسی دقت روش‌های نوین پوش اور در تخمین پاسخ لرزه‌ای سازه‌های فولادی مهاربندی شده با مهاربند BRB

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش : زلزله

عنوان : بررسی دقت روش‌های نوین پوش اور در تخمین پاسخ لرزه‌ای سازه‌های فولادی مهاربندی شده با مهاربند BRB

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان :

بررسی دقت روش‌های نوین پوش اور در تخمین پاسخ لرزه‌ای سازه‌های فولادی مهاربندی شده با مهاربند BRB

استاد راهنما :

دكتر غلامرضا قدرتی امیری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول « مقدمه »

1-1- مقدمه 3

1-1-1- تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی- 5

1-1-2- تحلیل استاتیکی غیرخطی فزاینده (پوش آور) 5

1-2- اهداف و ضرورت تحقیق- 8

1-3- روش تحقیق- 9

1-4- ساختار پایان‌نامه 9

فصل دوم « مروری بر منابع »

2-1- مقدمه 11

2-2- روش‌های تحلیل خطی- 12

2-2-1- ضعف‌های روش های تحلیل خطی- 12

2-3- روش های تحلیل غیرخطی- 13

2-3-1- تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی- 13

2-3-2- تحلیل دینامیكی افزایشی (IDA) 15

2-3-3- تحلیل استاتیكی غیرخطی (پوش اور) 15

2-4- بررسی روش های تحلیل پوش اور مرسوم 17

2-4-1- روش ضرایب جابجایی (DCM) 19

2-4-2- روش طیف ظرفیت (CSM) 19

2-4-3- روش N2 21

2-4-4- کاستیهای روش های پوش اور مرسوم 23

2-5- روش های تحلیل پوش اور پیشرفته 24

2-5-1- روش های پوش اور با الگوی بار ثابت- 25

2-5-2- روش های پوش اور با الگوی بار بهنگام شونده 36

2-5-3- روش پوش اور بهنگام شونده بر اساس برش طبقات (SSAP) 49

فصل سوم « جزئیات مدل سازی »

3-1- مقدمه 55

3-2- روش‌های پوش اور مورد بررسی و معیارهای ارزیابی- 55

3-3- مدلهای سازهای مورد مطالعه 56

3-3-1- جزئیات مدل سازه ی 3 طبقه 57

3-3-2- جزئیات مدل سازه ی 6 طبقه 58

3-3-3- جزئیات مدل سازه ی 9 طبقه 60

3-4- نرم افزارهای مورد استفاده 60

3-5- فرضیات مدل سازی- 61

3-6- رکورد زلزله های مورد بررسی- 62

فصل چهارم « نتایج و تفسیر آن‌ ها »

4-1- کلیات- 64

4-2- نتایج حاصل از تحلیل روش‌ها و رکوردهای مختلف در ساختمان 3طبقه 64

4-2-1- ارزیابی عملکرد روش‌های پوش آور در ساختمان‌های 3 طبقه 64

4-2-2- ارزیابی عملکرد روش‌های پوش آور در ساختمان‌های 6 طبقه 67

4-2-3- تحلیل نتایج حاصل از روش‌های پوش آور در تخمین جابجایی نسبی طبقات در ساختمان 6 طبقه 69

4-2-4- تحلیل نتایج حاصل از روش‌های پوش آور در تخمین جابجایی طبقات در ساختمان 6 طبقه 70

4-2-5- نتایج حاصل از تحلیل روش‌ها و رکوردهای مختلف در ساختمان 9 طبقه 71

4-2-6- تحلیل نتایج حاصل از روش‌های پوش آور در تخمین برش طبقات در ساختمان 9 طبقه 71

فصل پنجم « جمع‌بندی و پیشنهادها »

5-1- مقدمه 75

5-2- خلاصه نتایج 76

5-2-1- بررسی تأثیر روش‌های مختلف در برآورد جابجایی طبقات- 76

5-2-2- بررسی تأثیر روش‌های مختلف در برآورد جابجایی نسبی بین طبقات- 76

5-2-3- بررسی تأثیر روش‌های مختلف در برآورد برش طبقات- 77

5-3- نتیجه گیری کلی- 77

5-4- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی- 78

منابع 79
فهرست جداول

جدول 3-1- مشخصات سازه‌ای ساختمان های 3 طبقه 58

جدول 3-2- مشخصات سازه‌ای ساختمان های 6 طبقه 59

جدول 3-3- مشخصات سازه‌ای ساختمان های 9 طبقه  60

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- پروفیل برشی تحت رکورد های انتخاب شده در ساختمان 3 طبقه CBF با مهاربندهای BRB  65

نمودار 4-2- پروفیل برشی تحت رکورد های انتخاب شده در ساختمان 3 طبقه EBF  با مهاربندهای BRB  65

نمودار 4-3- پروفیل جابجایی تحت رکورد های انتخاب شده در ساختمان 3 طبقه CBF با مهاربندهای BRB  66

نمودار 4-4- پروفیل جابجایی تحت رکورد های انتخاب شده در ساختمان 3 طبقه EBF با مهاربندهای BRB  66

نمودار 4-5- پروفیل جابجایی نسبی تحت رکورد های انتخاب شده در ساختمان 3 طبقهCBF با مهاربندهای BRB  67

نمودار 4-6- پروفیل جابجایی نسبی تحت رکورد های انتخاب شده در ساختمان 3 طبقهEBF  با مهاربندهای BRB  67

نمودار 4-7- پروفیل برش طبقات تحت زلزله در ساختمان 6 طبقه با مهاربندی CBF با مهاربندهای BRB  68

نمودار 4-8- پروفیل برش طبقات تحت زلزله در ساختمان 6 طبقه با مهار بندی EBF با مهاربندهای BRB  68

نمودار 4-9- پروفیل دریفت طبقات تحت زلزله در ساختمان 6 طبقه با مهار بندی CBF با مهاربندهای BRB  69

نمودار 4-10- پروفیل دریفت طبقات تحت زلزله در ساختمان 6 طبقه با مهار بندی EBF با مهاربندهای BRB  69

نمودار 4-11- پروفیل تغییر مکان  طبقات تحت زلزله در ساختمان 6 طبقه با مهار بندی CBF با مهاربندهای BRB  70

نمودار 4-12- پروفیل تغییر مکان  طبقات تحت زلزله در ساختمان 6 طبقه با مهار بندی EBF با مهاربندهای BRB  70

نمودار 4-13- پروفیل برش طبقات تحت زلزله در ساختمان 9 طبقه با مهار بندی CBF با مهاربندهای BRB  71

نمودار 4-14- پروفیل برش طبقات تحت زلزله در ساختمان 9 طبقه با مهار بندی EBF با مهاربندهای BRB  71

نمودار 4-15- پروفیل جابجایی طبقات تحت زلزله در ساختمان 9 طبقه با مهار بندی CBF با مهاربندهای BRB  72

نمودار 4-16- پروفیل جابجایی طبقات تحت زلزله در ساختمان 9 طبقه با مهار بندی EBF با مهاربندهای BRB  72

نمودار 4-17- پروفیل جابجایی نسبی طبقات تحت زلزله در ساختمان 9 طبقه با مهار بندی CBF با مهاربندهای BRB  73

نمودار 4-18- پروفیل جابجایی نسبی طبقات تحت زلزله در ساختمان 9 طبقه با مهار بندی EBF با مهاربندهای BRB  73
فهرست شکل‌ها

شکل 2-1 جابجایی هدف در روش طیف ظرفیت (CSM) 20

شکل 2-2- جابجایی هدف در روش N2 22

شکل 2-3- ایده‌آل‌سازی منحنی پوش اوربه صورت منحنی دو خطی]15[ 28

شکل 2-4- بدست آوردن مشخصه جابجایی از سطح زیر منحنی برش پایه مطابق روش انرژی [11] 33

شکل 2-5- مقایسه منحنی ظرفیت مود سوم ساختمان سه طبقه از روش MPA و انرژی [11] 34

شکل 2-6- تحلیل پوش اور با الگوی بار بهنگام شونده] 2[ 36

شکل 2-7- بهنگام کردن کلی ] 16،17[ 44

شکل 2-8- بهنگام کردن افزایشی  ]16،17[ 45

شکل 2-9- نحوه تعیین الگوی بار اعمالی در یکی از مراحل بارگذاری روش SSAP 51

شکل 2-10- تغییرات الگوی بار اعمالی در مراحل مختلف بارگذاری (a) روش FAP و (b) روش SSAP  52

شکل 3-1- جزئیات مدل 3 طبقه 57

شکل 3-2- پلان ساختمان های مدل سازی شده 57

شکل 3-3- جزئیات مدل 6 طبقه 58

شکل 3-4- منحنی نیرو- تغییر شکل فولاد Steel02 61

چکیده

در سال­های اخیر روش‌های تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش آور) با توجه به سادگی، سرعت انجام و سهولت تفسیر نتایج، در مقایسه با روش­های تحلیل دینامیکی غیرخطی به عنوان دقیق‌ترین روش تحلیل لرزه‌ای، به سرعت توسعه یافته و مورد استقبال قرار گرفته ­اند. در یک دهه اخیر روش‌های نوینی به منظور بهبود عملکرد تحلیل‌های پوش آور سنتی ارائه شده است که اثر مودهای بالاتر و تغییرات مشخصات مودال سازه در طول بارگذاری را نیز در نظر می‌گیرند. این روش‌ها غالباً بر اساس پاسخ‌های تعداد محدودی از مدل‌های سازه‌ای پیشنهاد شده‌اند و عملکردشان در انواع مختلف سازه‌ها مانند سازه مهار بندی شده بررسی نشده است. از این رو در این مطالعه، عملكرد روش‌های پوش آور در تخمین پاسخ قاب‌های مهار بندی شده فولادی مورد بررسی قرار می‌گیرد و بهترین روش پیشنهاد می‌شود.

1-1- مقدمه

کاهش خسارات ناشی از پدیده زلزله همواره هدف محققین علوم مهندسی سازه و زلزله بوده است. بی شک اساسی‌ترین مرحله در طراحی یا مقاوم سازی سازه‌ها در مناطق لرزه خیر تعیین نیازهای لرزه خیز تعیین نیازهای لرزه‌ای در سازه‌ها می‌باشد. روش‌های ارائه شده در آیین نامه های مرسوم طراحی لرزه‌ای سازه عموماً تجربی و مبتنی بر معیار مقاومت هستند. روش‌های معمول در این آیین نامه‌ها روش‌های تحلیلی استاتیکی و دینامیکی خطی می‌باشند.

اساس روش تحلیل استاتیکی معادل[1]، قرار دادن سازه تحت اثر نیروهای جانبی کاهش یافته حاصل از مقیاس کردن طیف پاسخ الاستیک توسط ضریب رفتار[2]  انجام می‌گیرد. در اکثر آئین نامه‌ها ضریب کاهش نیروی لرزه‌ای فقط به نوع سیستم باربر جانبی وابسته است، اما تحقیقات نشان داده است که این ضریب تابعی از پریود و خصوصیات مودال سازه نیز می‌باشد. این روش در ارزیابی رفتار دینامیکی سازه های منظم و کوتاه، که دارای توزیع یکنواخت جرم و سختی هستند، دارای دقت کافی می‌باشد، اما نمی‌تواند رفتار سازه های بلند را به درستی پیش بینی کند. در این موارد، برای تعیین نحوه توزیع بارهای جانبی، لازم است یک تحلیل دینامیکی از نوع طیف پاسخ یا تاریخچه زمانی خطی، انجام شود در اثر وقوع زمین لرزه های نسبتاً شدید، عموماً عناصر سازه‌ای جاری شده و وارد مرحله غیر خطی می‌شوند که باعث کاهش سختی اعضاء می‌گردد. این امر سبب تغییر توزیع نیرو بین اعضای سازه خواهد شد که به عبارت دیگر با کاهش سختی اعضاء، ماتریس سختی کل سازه نیز تغییر خواهد کرد و عناصر جاری شده با نیروهای کمتر دچار تغییر مکان‌های بزرگ‌تری خواهند شد. در طی این فرایند سازه فرصت جذب انرژی را پیدا خواهد کرد. مجموعه این مطالب اهمیت استفاده از تحلیل‌های غیر خطی[3]  را در ارزیابی رفتار سازه مشخص می‌سازد.

روش‌های طراحی در اکثر آئین نامه های فعلی بر اساس معیار مقاومت می‌باشد و این در حالی است که تحقیقات و رفتار ساختمان‌ها در زلزله های اخیر نشان می‌دهد که مقاومت را به تنهایی نمی‌توان معیار مناسبی جهت طراحی در نظر گرفت و افزایش مقاومت لزوماً به معنای افزایش ایمنی نیست. بنابراین در آئین نامه های جدید معیار رفتار جایگزین معیار مقاومت برای طراحی سازه شده است. استفاده از معیار رفتار به این مفهوم است که در یک ساختمان علاوه بر مقاومت، نحوه توزیع مقاومت و تغییر شکل در اجزای سازه‌ای نیز مهم می‌باشد. این شیوه طراحی بر اساس رفتار سازه، طراحی بر اساس عملکرد[4] نیز نامیده می‌شوند.

در این روش‌ها، سطح عملکردی بر اساس میزان صدمه و خرابی مورد انتظار در اجزای سازه‌ای و غیر سازه‌ای مشخص می‌شود. با توجه به آنکه خرابی اجزای سازه‌ای باعث ایجاد رفتار غیر خطی می‌شود، روش‌های معمول تحلیل و طراحی (روش‌های خطی) عملکرد سازه را به صورت تقریبی تخمین می‌زنند، در حالی که هدف روش‌های تحلیل لرزه‌ای، تعیین دقیق میزان تغییر شکل می‌باشد. به عبارت دیگر روش‌های خطی زمانی قابل استناد می‌باشند که سازه تحت تراز مشخصی از حرکت زمین تقریباً در محدوده خطی باقی بماند و توزیع پاسخ غیر خطی در سازه نیز یکنواخت باشد. در این موارد میزان عدم قطعیت در نتایج حاصل از تحلیل خطی نسبتاً کم است. اما اگر هدف عملکردی در سازه به گونه‌ای باشد که نیازهای غیر خطی بزرگ‌تری در سازه ایجاد شود، استفاده از روش‌های خطی، میزان عدم قطعیت را افزایش می‌دهد. در حالی که تحلیل غیر خطی سبب افزایش ضریب اطمینان، افزایش ایمنی و کاهش هزینه‌ها می‌گردد.

گام‌های روش تحلیل غیر خطی مشابه روش‌های خطی معمول است. ابتدا یک مدل از سازه تهیه شده و تحت اثر زلزله مورد نظر، در تعیین نحوه عملکرد سازه قرار می‌گیرد. پارامترهای نیاز مهندسی شامل تغییر مکان (تغییر مکان بام یا هر نقطه مرجع)، جابجایی بین طبقه‌ای و تغییر شکل و نیروی اعضاء می‌باشد.

همان‌طور که عنوان شد در روش طراحی لرزه‌ای بر اساس عملکرد سازه برای سطوح مختلف عملکرد مورد انتظار، مرتبط با سطوح مختلف خطر زلزله طراحی می‌گردد. یک گام مهم در طراحی لرزه‌ای بر اساس عملکرد، تخمین پاسخ لرزه‌ای غیر خطی سازه‌ها می‌باشد. برای این منظور دو روش توسط محققین ارائه شده‌اند:

 

تعداد صفحه : 97

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.