صنایع غذایی مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه بررسی خواص فیزیکی فیلم نانو کامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره و تاثیرآن بر سینتیک رشد باکتری اشریشیا کلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی علوم و صنایع غذایی

گرایش: میکروبیولوژی مواد غذایی

عنوان : بررسی خواص فیزیکی  فیلم نانو کامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره و تاثیرآن بر سینتیک رشد باکتری اشریشیا کلی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی

گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی

عنوان:

بررسی خواص فیزیکی  فیلم نانو کامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره و تاثیرآن بر سینتیک رشد باکتری اشریشیا کلی

استاد راهنما:

دکتر مریم جوکار

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1

 

فصل اول : مقدمـــه

مقدمه. 3

1-1- بسته بندی.. 4

1-2- پلیمر سنتزی.. 4

1-3- پلیمر زیست تخریب پذیر. 5

1-3-1- پلی لاکتیک اسید (PLA) 5

1-4- فناوری نانو. 6

1-4-1- نانو. 6

1-5- کامپوزیت، نانوکامپوزیت، بایونانوکامپوزیت… 6

1-6- نقره 7

1-7- اهداف پژوهش… 7

1-8- فرضیات پژوهش… 8

 

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- بسته بندی.. 10

2-1-1- تعریف بسته بندی.. 11

2-1- 2- هدف از بسته بندی.. 11

2-1-3- خصوصیات مواد اولیه بسته بندی.. 12

2-2- بسته بندی فعال. 12

2-2-1- انواع سیستم های بسته بندی فعال. 13

2-2-1-1- بسته بندی جاذب اکسیژن. 13

2-1-2-2- بسته بندی متصاعد كننده دی اكسید كربن. 13

2-2-1-3- بسته بندی جاذب رطوبت.. 14

2-2-1-4- بسته بندی منتشركننده اتانول. 14

2-2-1-5- بسته بندی منتشركننده / جاذب طعم. 14

2-2-1-6- بسته بندی آنتی اکسیدانی. 14

2-2-1-7- بسته بندی ضد میكروبی. 15

2-3- بسته بندی های ضد میکروبی.. 15

2-3-1- ویژگی های ترکیب ضد میکروب.. 16

2-4- فیلم و پوشش بسته بندی.. 17

2-4-1- کاربرد فیلم و پوشش های بسته بندی.. 17

2-4-2- ترکیب فیلم و پوشش های بسته بندی.. 17

2-5- پلیمرهای سنتزی.. 18

2-6- پلیمرهای زیست تخریب پذیر. 18

2-6-1- طبقه بندی پلیمرهای زیست تخریب پذیر. 20

2-6-2- مزایای پلیمرهای زیست تخریب پذیر. 21

2-6-3- پلی لاکتیک اسید. 22

2-6-3-1- خصوصیات پلی لاکتیک اسید. 23

2-6-3-2- محدودیت پلی لاکتیک اسید. 25

2-7- فناوری نانو. 25

2-7-1- نانو. 25

2-7-2- کاربرد فناوری نانو در صنعت بسته بندی مواد غذایی. 26

2-8- کامپوزیت، نانو کامپوزیت و بایو نانو کامپوزیت… 27

2-9- نقره 28

2-9-1- مکانیسم عملکرد نقره در برابر باکتری.. 29

2-10- اشرشیا کلی.. 31

2-10-1- بیماریزایی اشرشیا کلی. 31

2-10-2- عفونت های ناشی از اشرشیا کلی. 32

2-11- تهیه و آماده سازی فیلم. 33

2-12- فرایندهای ساخت فیلم. 34

2-13- مروری بر تحقیقات انجام شده 35

 

فصل سوم : مواد و  روش ها

3-1- مواد شیمیایی.. 47

3-2- روش تهیه نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره 47

3-2-1- تهیه نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره با بهره گرفتن از کلوئید نانو نقره 48

3-2-2- تهیه نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره با بهره گرفتن از پودر نانو نقره 49

3-3- آزمایشات.. 50

3-3-1- بررسی فعالیت ضد میکروبی فیلم نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره 50

3-3-1-1- باکتری مورد استفاده و روش فعالسازی آن. 50

3-3-1-2- بررسی فعالیت ضد میکروبی. 50

3-3-2- طیف سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریر ( FTIR) 52

3-3-3- آزﻣﻮن ﭘﺮاش ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻜﺲ  (XRD) 52

3-4-تجزیه و تحلیل آماری.. 54

 

فصل چهارم : نتایج و بحث

4-1- آنالیز فعالیت ضد میکروبی فیلم نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره 56

4-2- طیف سنجی مادون قرمز ( FTIR) 60

4-3- آنالیز آزﻣﻮن ﭘﺮاش ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻜﺲ (XRD) 61

4-3-1- آزﻣﻮن ﭘﺮاش ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻜﺲ نانو ذرات نقره 61

4-3-2- آزﻣﻮن ﭘﺮاش ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻜﺲ نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم. 63

 

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 66

5-2- پیشنهادات.. 68

منابع. 69

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………… 80

 

فهرست جدول ها
جدول (2-1): ویژگی های شیمیایی پلی لاکتیک اسید  ……………………………………………………………….
24
جدول (3-1): لیست مواد شیمیایی مورد استفاده در تهیه نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره ………….
47
جدول (4-1): پارامترهای رشد میکروارگانیسم اشرشیاکلی در تماس با نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره بر طبق معادله گومپرتز ……………………………………………………………………………………………
57
جدول (4-2): پارامترهای رشد میکروارگانیسم اشرشیاکلی در تماس با نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره بر طبق معادله لجستیک …………………………………………………………………………………………..

فهرست شکل ها

شکل(2-1) : مکانیسم اثر نانو ذرات نقره بر سلول باکتری……………………………………………………….
30
شکل( 3-1) : تهیه نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره با بهره گرفتن از کلوئید نانو نقره …………………
48
شکل(3-2) : تهیه نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره با بهره گرفتن از پودر نانو نقره ……………………
49
شکل (3-3) : بررسی تاثیر ضدمیکروبی بر پارامتر های رشد باکتر اشرشیاکلی با روش dynamic-Flask  test ………………………………………………………………………………………………………………………
51
شکل (3-4) : دستگاه مادون قرمز با تبدیل فوریر…………………………………………………………………..
52
شکل (3-5) : دستگاه ﭘﺮاش ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻜﺲ  (XRD) …………………………………………………………………
53
شکل (4-1) : منحنی رشد باکتری اشرشیا کلی ……………………………………………………………………..
59
شکل (4-2) : طیف FTIR نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره……………………………………………….
60
شکل (4-3) : ﭘﺮاش ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻜﺲ (XRD) نانوذرات نقره در فیلم پلی لاکتیک اسید و نانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید/نقره …………………………………………………………………………………………………
62
شکل (4-4) : ﭘﺮاش ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻜﺲ (XRD) نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در فیلم پلی لاکتیک اسید و نانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید/نقره ……………………………………………………………………………..

چکیده :

امروزه افزایش آلودگی های زیست محیطی و کاهش منابع نفتی باعث توسعه و جایگزینی بسته بندی های زیست تخریب پذیر بجای بسته بندی های مشتق شده از منابع نفتی شده است. همچنین در این راستا به کارگیری ترکیبات ضدمیکروب همچون نانوذرات نقره کارایی این بسته بندی ها را تا حدود زیادی بهبود می بخشد. این کار تحقیقاتی به منظور تولید و بررسی خصوصیات فیلم پلی لاکتیک اسید و نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره حاوی 0.5، 1 و 2 درصد نانوذرات نقره با بهره گرفتن از روش Solvent casting مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر ضد میکروبی این فیلم ها بر پارامترهای رشد باکتری گرم منفی اشرشیاکلی با روش dynamic-Flask testبا بهره گرفتن از مدل های Gompertz و Logistic مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن نشان دهنده افزایش 4.3 درصد در مدت زمان فاز تاخیر، کاهش 30.9 درصد در سرعت رشد باکتری اشرشیا کلی و کاهش 32.6 درصدی در جمعیت نهایی این باکتری بود. در این پژوهش مشاهده شد که با افزایش درصد نانوذرات نقره، فعالیت ضدمیکروبی این نانوکامپوزیت بیشتر شد. در طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) مشاهده شد که پیک جدیدی در محدودهcm-1 3620 کامپوزیت های حاوی نانوذرات نقره در تمام سطوح (0.5، 1 و 2 درصد نانوذرات نقره) مشاهده شد که به تعامل شیمیایی بین نانوذرات نقره و پلی لاکتیک اسید نسبت داده شد. همچنین در بررسی نمودارهای XRD مشاهده پیک های Ag(111)، Ag(200)، Ag(220) و   Ag(311)به حضور نانو ذرات نقره کریستالی اشاره دارد.
مقدمه
بیماری های ناشی از مسمومیت های غذایی تبدیل به تهدیدی مهم برای سلامتی انسان و عاملی برای ظهور صنعت بسته بندی شده است. از آنجا که بخش عمده ای از صنعت بسته بندی را پلاستیک ها تشکیل می دهند، می توان صنعت بسته بندی را به فرآورده های نفتی وابسته دانست. از این رو رشد روز افزون جمعیت، آلودگی های ناشی از مواد بسته بندی حاصل از مشتقات نفتی و مشکلات ناشی از روش های مختلف دفع این آلودگی ها اعم از سوزاندن، دفن کردن و بازیافت آن ها موجب توجه بیشتر به بایوپلیمرها و بسته بندی های زیستی شده است. فیلم ها و پوشش های بسته بندی زیست تخریب پذیر به دلیل ویژگی های دوستدار محیط زیست بودن و وابستگی کم به منابع غیر قابل تجدید، جایگزین مناسبی برای فیلم های سنتزی در صنعت بسته بندی می باشند که توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده اند. بسته بندی های زیست تخریب پذیر با حفاظت از محصول در برابر آسیب های مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی محصولات غذایی مانع از کاهش کیفیت آن ها می شوند. همچنین می توانند بعنوان حامل مواد ضد میکروب به صورت بسته بندی های ضد میکروبی، از فعالیت های میکروبی جلوگیری کرده و موجب افزایش مدت زمان نگهداری محصولات غذایی شود.

استفاده از نانو تقویت كننده ها در تولید مواد بسته بندی و تهیه نانوكامپوزیت های زیست تخریب پذیر یكی از مهمترین پیشرفت های علم پلیمر در بسته بندی مواد غذایی محسوب می شود. از پرکاربردترین ترکیبات نانو که در بسته بندی های ضدمیکروبی استفاده می شود می توان به نانو ذرات نقره، نانو اکسید روی، نانو دی اکسید تیتانیوم و نانو رس اشاره کرد. نانو ذرات نقره با خاصیت ضد میکروبی قوی، موجب افزایش مدت زمان ماندگاری مواد غذایی می شوند. همچنین نقره به عنوان تقویت کننده خواص فیزیكوشیمیایی بایوپلیمرها می تواند به عنوان یكی از نانو موادی باشد كه در تولید بسته بندی های نانو كامپوزیت فعال مورد استفاده قرار می گیرد ( بابا زاده و الماسی، 1392).

در این پژوهش، به تولید بایونانوكامپوزیت پلی لاکتیک اسید حاوی نانوذرات نقره پرداخته شده است، همچنین به بررسی خاصیت ضد میكروبی و برخی مطالعات انجام شده در این زمینه اشاره شده است.

تعداد صفحه : 94

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.